Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - януари 2017 г.
EPUB 196kPDF 1111k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VII  : СЕСИИ
ГЛАВА 6  : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 184a  : Нарушения на Правилника за дейността

1.    Думата може да се даде на всеки член на ЕП, за да обърне внимание на председателя за евентуално неспазване на Правилника за дейността. Членът на ЕП трябва първо да посочи члена от Правилника за дейността, на който се позовава.

2.    Исканията за изказване във връзка с нарушения на Правилника за дейността имат предимство пред всяко друго искане на думата или процедурно предложение.

3.    Времето за изказване не може да надвишава една минута.

4.    Председателят незабавно се произнася по всяко посочено нарушение в съответствие с Правилника за дейността и обявява решението си веднага след изказването. Решението на председателя не подлежи на гласуване.

5.    По изключение той може да заяви, че ще обяви решението си по-късно, но след не повече от 24 часа от повдигането на въпроса за нарушението. Отлагането на произнасянето на решението не води до отлагане на разискванията. Председателят може да отнесе въпроса до компетентната комисия.

Исканията за изказване във връзка с нарушение на Правилника за дейността трябва да се отнасят за точката от дневния ред, която се разглежда в момента. В подходящ момент, например след приключване на разискванията по тази точка или преди прекъсване на заседанието, председателят може да даде думата за изказване по повод на нарушение на Правилника за дейността, свързано с друг въпрос.

Правна информация - Политика за поверителност