Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - януари 2017 г.
EPUB 196kPDF 1111k
Горна част на страницатаСЪДЪРЖАНИЕ
 ИНДЕКС
 БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
ДяловеIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
ПриложенияIIIIIIIVVVIVII

ДЯЛ I: ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
Горна част на страницатаНапред
ГЛАВА 1: ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 1 : 
Европейски парламент

Член 2 : 
Независимост на мандата

Член 3 : 
Проверка на пълномощията

Член 4 : 
Продължителност на мандата на членовете на ЕП

Член 5 : 
Привилегии и имунитети

Член 6 : 
Снемане на имунитет

Член 7 : 
Защита на привилегии и имунитет

Член 8 : 
Спешни действия на председателя за защита на имунитет

Член 9 : 
Процедури, свързани с имунитета

Член 10 : 
(заличава се)

Член 11 : 
Финансови интереси на членовете на ЕП и норми за поведение

Член 12 : 
Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Член 13 : 
Наблюдатели
ГЛАВА 2: ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 14 : 
Временно председателство

Член 15 : 
Кандидатури и общи разпоредби

Член 16 : 
Избор на председател — встъпително слово

Член 17 : 
Избор на заместник-председатели

Член 18 : 
Избор на квестори

Член 19 : 
Срок на висшите мандатни длъжности

Член 20 : 
Свободни места

Член 21 : 
Предсрочно освобождаване
ГЛАВА 3: ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 22 : 
Функции на председателя

Член 23 : 
Функции на заместник-председателите

Член 24 : 
Състав на Бюрото

Член 25 : 
Функции на Бюрото

Член 26 : 
Състав на Председателския съвет

Член 27 : 
Функции на Председателския съвет

Член 28 : 
Функции на квесторите

Член 29 : 
Съвет на председателите на комисии

Член 30 : 
Съвет на председателите на делегации

Член 30a : 
Приемственост на функциите в периода на изборите

Член 31 : 
Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет
ГЛАВА 4: ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 32 : 
Учредяване и разпускане на политически групи

Член 33 : 
Дейност и правно положение на политическите групи

Член 34 : 
Интергрупи

Член 35 : 
Независими членове на ЕП

Член 36 : 
Разпределяне на местата в пленарната зала

ДЯЛ II: ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37 : 
Годишно планиране

Член 38 : 
Зачитане на основните права

Член 39 : 
Проверка на правното основание

Член 40 : 
Делегиране на законодателни правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия

Член 41 : 
Проверка на финансовата съвместимост

Член 42 : 
Проверка на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност

Член 43 : 
Достъп до документи и предоставяне на информация на Парламента

Член 44 : 
Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Член 45 : 
Право на Парламента да представя предложения

Член 46 : 
Искания до Комисията за представяне на предложения

Член 47 : 
Разглеждане на правнообвързващи актове

Член 47a : 
Ускоряване на законодателни процедури

Член 48 : 
Законодателни процедури във връзка с инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки
ГЛАВА 2: ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 49 : 
Законодателни доклади

Член 50 : 
Опростена процедура

Член 51 : 
Незаконодателни доклади

Член 52 : 
Доклади по собствена инициатива

Член 52a : 
Изготвяне на докладите

Член 53 : 
Становища на комисии

Член 54 : 
Процедура с асоциирани комисии

Член 55 : 
Процедура на съвместни комисии

Член 56 : 
(заличава се)
ГЛАВА 3: ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 1 — ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Член 57 : 
(заличава се)

Член 58 : 
(заличава се)

Член 59 : 
Гласуване в Парламента — първо четене

Член 59a : 
Връщане в компетентната комисия за ново разглеждане

Член 60 : 
(заличава се)

Член 61 : 
(заличава се)

Член 62 : 
(заличава се)

Член 63 : 
Повторно сезиране на Парламента

Член 63a : 
Споразумение на първо четене
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 64 : 
Предаване на позицията на Съвета

Член 65 : 
Удължаване на срокове

Член 66 : 
Процедура на разглеждане в компетентната комисия

Член 67 : 
Внасяне в Парламента

Член 67a : 
Гласуване в Парламента — второ четене

Член 68 : 
(заличава се)

Член 69 : 
Допустимост на измененията в позицията на Съвета

Член 69a : 
Споразумение на второ четене
РАЗДЕЛ 3 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 69б : 
Общи разпоредби

Член 69в : 
Преговори преди първото четене в Парламента

Член 69г : 
Преговори преди първото четене в Съвета

Член 69д : 
Преговори преди второто четене в Парламента

Член 69е : 
Водене на преговори
РАЗДЕЛ 4 — ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И ТРЕТО ЧЕТЕНЕ

Член 69ж : 
Удължаване на срокове

Член 70 : 
Свикване на Помирителен комитет

Член 71 : 
Делегация в Помирителния комитет

Член 72 : 
Общ проект
РАЗДЕЛ 5 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Член 73 : 
(заличава се)

Член 74 : 
(заличава се)

Член 75 : 
(заличава се)

Член 76 : 
(заличава се)

Член 77 : 
(заличава се)

Член 78 : 
Подписване и публикуване на приетите актове
ГЛАВА 4: СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

Член 78a : 
Изменено предложение за правнообвързващ акт

Член 78б : 
Позиция на Комисията относно измененията

Член 78в : 
Гласуване в Парламента

Член 78г : 
Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

Член 78д : 
Повторно сезиране на Парламента
ГЛАВА 5: КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 79 : 
Обикновена процедура за преразглеждане на Договорите

Член 80 : 
Опростена процедура за преразглеждане на Договорите

Член 81 : 
Договори за присъединяване

Член 82 : 
Оттегляне от Съюза

Член 83 : 
Нарушаване на основни принципи и ценности от страна на държава членка

Член 84 : 
Състав на Парламента

Член 85 : 
Засилено сътрудничество между държавите членки
ГЛАВА 6: БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 86 : 
Многогодишна финансова рамка

Член 86a : 
Годишна бюджетна процедура

Член 87 : 
(заличава се)

Член 88 : 
Позиция на Парламента относно проекта на бюджет

Член 89 : 
(заличава се)

Член 90 : 
Бюджетно помирение

Член 91 : 
Окончателно приемане на бюджета

Член 92 : 
Режим на временните суми от една дванадесета

Член 92a : 
Изпълнение на бюджета

Член 93 : 
Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Член 94 : 
Други процедури по освобождаване от отговорност

Член 94a : 
Междуинституционално сътрудничество

Член 95 : 
(заличава се)
ГЛАВА 7: ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 96 : 
Бюджетна прогноза на Парламента

Член 97 : 
Процедура прилагана при съставянето на бюджетната прогноза на Парламента

Член 98 : 
Правомощие за поемане и уреждане на разходи, за одобряване на счетоводния отчет и за освобождаване от отговорност
ГЛАВА 8: ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ

Член 99 : 
Процедура на одобрение
ГЛАВА 9: ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 100 : 
Процедура за даване на становища относно дерогации по отношение на приемането на еврото

Член 101 : 
Процедури, свързани със социалния диалог между социалните партньори

Член 102 : 
Процедури, свързани с разглеждането на предвидени доброволни споразумения

Член 103 : 
Кодификация

Член 104 : 
Преработка
ГЛАВА 10: ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 105 : 
Делегирани актове

Член 106 : 
Актове и мерки за изпълнение

Член 107 : 
Разглеждане в рамките на процедурата с асоциирани комисии или на процедурата със съвместни заседания на комисии

ДЯЛ III: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 108 : 
Международни споразумения

Член 109 : 
Временно прилагане или спиране на прилагането на международни споразумения или установяване на позицията на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение
ГЛАВА 2: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪЮЗА ВЪВ ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Член 110 : 
Специални представители

Член 111 : 
Представителство в международните отношения

Член 112 : 
(заличава се)
ГЛАВА 3: ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

Член 113 : 
Препоръки относно външните политики на Съюза

Член 113a : 
Консултации с Парламента и предоставяне на информация на неговото внимание в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

Член 114 : 
Нарушаване на правата на човека

ДЯЛ IV: ПРОЗРАЧНОСТ НА РАБОТАТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 115 : 
Прозрачност на дейността на Парламента

Член 116 : 
Публичен достъп до документи

Член 116a : 
Достъп до Парламента

ДЯЛ V: ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: НАЗНАЧЕНИЯ

Член 117 : 
Избор на председател на Комисията

Член 118 : 
Избор на Комисията

Член 118a : 
Многогодишно планиране

Член 119 : 
Предложение за вот на недоверие на Комисията

Член 120 : 
Назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз

Член 121 : 
Назначаване на членовете на Сметната палата

Член 122 : 
Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Член 122a : 
Назначения в органите за икономическо управление
ГЛАВА 2: ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 123 : 
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет

Член 124 : 
Изявления за обяснение на решения на Комисията

Член 125 : 
Изявления на Сметната палата

Член 126 : 
Изявления на Европейската централна банка

Член 127 : 
(заличава се)
ГЛАВА 3: ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 128 : 
Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Член 129 : 
Време за въпроси

Член 130 : 
Въпроси с искане за писмен отговор

Член 130a : 
Кратки запитвания с искане за писмен отговор

Член 130б : 
Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания

Член 131 : 
Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка

Член 131a : 
Въпроси с искане за писмен отговор относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране
ГЛАВА 4: ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 132 : 
Годишни доклади и други доклади на други институции или органи
ГЛАВА 5: РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 133 : 
Предложения за резолюции

Член 134 : 
(заличава се)

Член 135 : 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава

Член 136 : 
(заличава се)
ГЛАВА 6: КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 137 : 
Консултации с Европейския икономически и социален комитет

Член 138 : 
Консултации с Комитета на регионите

Член 139 : 
Искания, отправени до европейски агенции
ГЛАВА 7: МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 140 : 
Междуинституционални споразумения
ГЛАВА 8: СЕЗИРАНЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 141 : 
Производства пред Съда на Европейския съюз

ДЯЛ VI: ОТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 142 : 
Обмен на информация, контакти и реципрочни улеснения

Член 143 : 
Конференция на парламентарните комисии по европейските въпроси (КОСАК)

Член 144 : 
Конференции на парламентите

ДЯЛ VII: СЕСИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 145 : 
Парламентарен мандат, сесии, месечни сесии, заседания

Член 146 : 
Свикване на Парламента

Член 147 : 
Място на провеждане на заседанията

Член 148 : 
Присъствие на членовете на ЕП на пленарни заседания
ГЛАВА 2: РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 149 : 
Проект на дневен ред

Член 149a : 
Приемане и изменение на дневния ред

Член 150 : 
Процедура в пленарната зала без изменения и разисквания

Член 151 : 
Кратко представяне

Член 152 : 
(заличава се)

Член 153 : 
Извънредни разисквания

Член 153a : 
Разискване по актуален въпрос по искане на политическа група

Член 154 : 
Неотложна процедура

Член 155 : 
Общо разискване

Член 156 : 
Срокове
ГЛАВА 3: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 157 : 
Достъп до пленарната зала

Член 158 : 
Езиков режим

Член 159 : 
Преходна разпоредба

Член 160 : 
Разпространяване на документи

Член 161 : 
Електронна обработка на документи

Член 162 : 
Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите

Член 163 : 
Едноминутни изказвания

Член 164 : 
Лични изявления

Член 164a : 
Предотвратяване на възпрепятстване
ГЛАВА 4: МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НЕСПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Член 165 : 
Незабавни мерки

Член 166 : 
Санкции

Член 167 : 
Вътрешни процедури за обжалване
ГЛАВА 5: КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 168 : 
Кворум

Член 168a : 
Прагове

Член 169 : 
Внасяне и представяне на изменения

Член 170 : 
Допустимост на измененията

Член 171 : 
Процедура за гласуване

Член 172 : 
(заличава се)

Член 173 : 
(заличава се)

Член 174 : 
Ред за гласуване на изменения

Член 175 : 
Отсяване в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание

Член 176 : 
Разделно гласуване

Член 177 : 
Право на глас

Член 178 : 
Гласуване

Член 179 : 
Окончателно гласуване

Член 179a : 
Равен брой гласове

Член 180 : 
Поименно гласуване

Член 180a : 
Тайно гласуване

Член 181 : 
Използване на системата за електронно гласуване

Член 182 : 
(заличава се)

Член 182a : 
Спорове относно гласуването

Член 183 : 
Обяснения на вот

Член 184 : 
(заличава се)
ГЛАВА 6: НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 184a : 
Нарушения на Правилника за дейността

Член 185 : 
Процедурни предложения

Член 186 : 
(заличава се)

Член 187 : 
Искания за обявяване на недопустимост

Член 188 : 
Връщане за ново разглеждане в комисия

Член 189 : 
Закриване на разискванията

Член 190 : 
Отлагане на разискванията или на гласуването

Член 191 : 
Прекъсване или закриване на заседанието
ГЛАВА 7: ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 192 : 
Протоколи

Член 193 : 
Приети текстове

Член 194 : 
Пълни стенографски протоколи

Член 195 : 
Аудио-визуални записи на разискванията

ДЯЛ VIII: КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: КОМИСИИ

Член 196 : 
Създаване на постоянни комисии

Член 197 : 
Специални комисии

Член 198 : 
Анкетни комисии

Член 199 : 
Състав на комисиите

Член 200 : 
Заместници

Член 201 : 
Функции на комисиите

Член 201а : 
Въпроси за компетентността

Член 202 : 
(заличава се)

Член 203 : 
Подкомисии

Член 204 : 
Бюро на комисия

Член 205 : 
Координатори за комисии

Член 205a : 
Докладчици в сянка

Член 206 : 
Заседания на комисиите

Член 207 : 
Протоколи от заседанията на комисиите

Член 208 : 
Гласуване в комисия

Член 209 : 
Разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите

Член 210 : 
Време за въпроси в комисиите

Член 210a : 
Процедура за извършване от комисиите на справки с поверителна информация, получена от Парламента

Член 211 : 
Публични изслушвания относно граждански инициативи
ГЛАВА 2: МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 212 : 
Създаване и функции на междупарламентарните делегации

Член 213 : 
(заличава се)

Член 214 : 
Съвместни парламентарни комитети

Член 214а : 
Сътрудничество с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

ДЯЛ IX: ПЕТИЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 215 : 
Право на петиция

Член 216 : 
Разглеждане на петициите

Член 216a : 
Констативни посещения

Член 217 : 
Публичност на петициите

Член 218 : 
Гражданска инициатива

ДЯЛ X: ОМБУДСМАН
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 219 : 
Избиране на омбудсмана

Член 220 : 
Дейност на омбудсмана

Член 221 : 
Освобождаване на омбудсмана

ДЯЛ XI: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ПАРЛАМЕНТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 222 : 
Генерален секретариат на Парламента

ДЯЛ XII: ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 223 : 
(заличава се)

Член 223a : 
Правомощия и отговорности, свързани с европейските политически партии и европейските политически фондации

Член 224 : 
Правомощия и отговорности на Бюрото (заличава се)

Член 225 : 
Правомощия и отговорности на компетентната комисия и на пленарния състав на Парламента (заличава се)

ДЯЛ XIII: ПРИЛАГАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 226 : 
Прилагане на Правилника за дейността

Член 227 : 
Изменение на Правилника за дейността

ДЯЛ XIV: РАЗНИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 228 : 
Символите на Съюза

Член 229 : 
Недовършени дела

Член 230 : 
(заличава се)

Член 231 : 
Поправки

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Горна част на страницатаНапредНазад
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Горна част на страницатаНапредНазад
КРИТЕРИИ ЗА ВЪПРОСИТЕ И ЗАПИТВАНИЯТА С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР ПО ЧЛЕНОВЕ 130, 130А, 130Б, 131 И 131А

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Горна част на страницатаНапредНазад
НАСОКИ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМИ, КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДНЕВНИЯ РЕД НА РАЗИСКВАНИЯТА ПО СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 135 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Горна част на страницатаНапредНазад
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Горна част на страницатаНапредНазад
ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Горна част на страницатаНапредНазад
ОДОБРЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ, ПОЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛУШВАНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Горна част на страницатаНазад
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕМАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
Правна информация - Политика за поверителност