Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - leden 2017
EPUB 171kPDF 932k
Horní část stránkyOBSAH
 REJSTŘÍK
 POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

OBSAH
HlavyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PřílohyIIIIIIIVVVIVII

HLAVA I: POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
Horní část stránkyDalší
KAPITOLA 1: POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 1 : 
Evropský parlament

Článek 2 : 
Nezávislý mandát

Článek 3 : 
Ověřování pověřovacích listin

Článek 4 : 
Délka funkčního období poslanců

Článek 5 : 
Výsady a imunity

Článek 6 : 
Zbavení imunity

Článek 7 : 
Ochrana výsad a imunit

Článek 8 : 
Naléhavé opatření předsedy Parlamentu s cílem potvrdit imunitu

Článek 9 : 
Imunitní řízení

Článek 10 : 
(vypouští se)

Článek 11 : 
Finanční zájmy poslanců a pravidla chování

Článek 12 : 
Vnitřní vyšetřování vedené Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Článek 13 : 
Pozorovatelé
KAPITOLA 2: NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI V PARLAMENTU

Článek 14 : 
Dočasný předseda

Článek 15 : 
Nominace a obecná ustanovení

Článek 16 : 
Volba předsedy – úvodní projev

Článek 17 : 
Volba místopředsedů

Článek 18 : 
Volba kvestorů

Článek 19 : 
Délka funkčního období nejvyšších funkcionářů

Článek 20 : 
Uvolněné funkce

Článek 21 : 
 Předčasné ukončení výkonu funkce
KAPITOLA 3: ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 22 : 
Povinnosti předsedy

Článek 23 : 
Povinnosti místopředsedů

Článek 24 : 
Složení předsednictva

Článek 25 : 
Povinnosti předsednictva

Článek 26 : 
Složení Konference předsedů

Článek 27 : 
Povinnosti Konference předsedů

Článek 28 : 
Povinnosti kvestorů

Článek 29 : 
Konference předsedů výborů

Článek 30 : 
Konference předsedů delegací

Článek 30a : 
Setrvání ve funkci v průběhu voleb

Článek 31 : 
Zveřejňování rozhodnutí předsednictva a Konference předsedů
KAPITOLA 4: POLITICKÉ SKUPINY

Článek 32 : 
Zřizování a rozpouštění politických skupin

Článek 33 : 
Činnosti a právní postavení politických skupin

Článek 34 : 
Meziskupiny

Článek 35 : 
 Nezařazení poslanci

Článek 36 : 
Způsob rozdělení křesel v jednacím sále

HLAVA II: LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: LEGISLATIVNÍ PROCES - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 37 : 
Roční plánování

Článek 38 : 
Dodržování základních práv

Článek 39 : 
Ověřování právního základu

Článek 40 : 
Přenesení legislativních pravomocí a svěření prováděcích pravomocí

Článek 41 : 
Ověřování finanční slučitelnosti

Článek 42 : 
Posuzování dodržování zásad subsidiarity a proporcionality

Článek 43 : 
Přístup k dokumentům a poskytování informací Parlamentu

Článek 44 : 
Zastoupení Parlamentu na zasedáních Rady

Článek 45 : 
Právo Parlamentu předkládat návrhy

Článek 46 : 
Žádost, aby Komise předložila návrh

Článek 47 : 
Projednávání právně závazných aktů

Článek 47a : 
Urychlení legislativních postupů

Článek 48 : 
Legislativní postupy týkající se podnětů jiných orgánů než Komise nebo podnětů členských států
KAPITOLA 2: POSTUP VE VÝBORU

Článek 49 : 
Legislativní zprávy

Článek 50 : 
Zjednodušený postup

Článek 51 : 
Nelegislativní zprávy

Článek 52 : 
Zprávy z vlastního podnětu

Článek 52a : 
Navrhování zpráv

Článek 53 : 
Stanoviska výborů

Článek 54 : 
Postup s přidruženými výbory

Článek 55 : 
Postup společných schůzí výborů

Článek 56 : 
(vypouští se)
KAPITOLA 3: ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ POSTUP
ODDÍL 1 - PRVNÍ ČTENÍ

Článek 57 : 
(vypouští se)

Článek 58 : 
(vypouští se)

Článek 59 : 
Hlasování v Parlamentu – první čtení

Článek 59a : 
Vrácení příslušnému výboru

Článek 60 : 
(vypouští se)

Článek 61 : 
(vypouští se)

Článek 62 : 
(vypouští se)

Článek 63 : 
Opětovné postoupení Parlamentu

Článek 63a : 
Dohoda z prvního čtení
ODDÍL 2 - DRUHÉ ČTENÍ

Článek 64 : 
Postoupení postoje Rady

Článek 65 : 
Prodloužení lhůt

Článek 66 : 
Projednání v příslušném výboru

Článek 67 : 
Předkládání dokumentů Parlamentu

Článek 67a : 
Hlasování v Parlamentu – druhé čtení

Článek 68 : 
(vypouští se)

Článek 69 : 
Přípustnost pozměňovacích návrhů k postoji Rady

Článek 69a : 
Dohoda z druhého čtení
ODDÍL 3 - INTERISTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ V RÁMCI ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU

Článek 69b : 
Obecná ustanovení

Článek 69c : 
Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu

Článek 69d : 
Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě

Článek 69e : 
Jednání předcházející druhému čtení v Parlamentu

Článek 69f : 
Vedení jednání
ODDÍL 4 - DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ A TŘETÍ ČTENÍ

Článek 69g : 
Prodloužení lhůt

Článek 70 : 
Svolání dohodovacího výboru

Článek 71 : 
Delegace v dohodovacím výboru

Článek 72 : 
Společný návrh
ODDÍL 5 - ZÁVĚR POSTUPU

Článek 73 : 
(vypouští se)

Článek 74 : 
(vypouští se)

Článek 75 : 
(vypouští se)

Článek 76 : 
(vypouští se)

Článek 77 : 
(vypouští se)

Článek 78 : 
Podepisování přijatých aktů a jejich zveřejňování
KAPITOLA 4: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POSTUP KONZULTACE

Článek 78a : 
Pozměněný návrh právně závazného aktu

Článek 78b : 
Postoj Komise k pozměňovacím návrhům

Článek 78c : 
Hlasování v Parlamentu

Článek 78d : 
Postup po přijetí postoje Parlamentu

Článek 78e : 
Opětovné postoupení Parlamentu
KAPITOLA 5: ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Článek 79 : 
Řádný postup pro přijímání změn Smluv

Článek 80 : 
Zjednodušený postup pro přijímání změn Smluv

Článek 81 : 
Smlouvy o přistoupení

Článek 82 : 
Vystoupení z Unie

Článek 83 : 
Porušení základních zásad a hodnot členským státem

Článek 84 : 
Složení Parlamentu

Článek 85 : 
Posílená spolupráce mezi členskými státy
KAPITOLA 6: ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 86 : 
Víceletý finanční rámec

Článek 86a : 
Roční rozpočtový proces

Článek 87 : 
(vypouští se)

Článek 88 : 
Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu

Článek 89 : 
(vypouští se)

Článek 90 : 
Rozpočtové dohodovací řízení

Článek 91 : 
Přijetí rozpočtu s konečnou platností

Článek 92 : 
Systém prozatímních dvanáctin

Článek 92a : 
Plnění rozpočtu

Článek 93 : 
Udělení absolutoria Komisi za plnění rozpočtu

Článek 94 : 
Jiné postupy udělování absolutoria

Článek 94a : 
Interinstitucionální spolupráce

Článek 95 : 
(vypouští se)
KAPITOLA 7: VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 96 : 
Odhad výdajů Parlamentu

Článek 97 : 
Postup pro sestavení odhadu výdajů Parlamentu

Článek 98 : 
Pravomoc vynakládat prostředky a hradit výdaje, schvalovat účty a udělovat absolutorium
KAPITOLA 8: POSTUP SOUHLASU

Článek 99 : 
Postup souhlasu
KAPITOLA 9: OSTATNÍ POSTUPY

Článek 100 : 
Postup zaujímání stanovisek k výjimkám týkajícím se přijetí eura.

Článek 101 : 
 Postupy týkající se sociálního dialogu

Článek 102 : 
Postup posuzování připravovaných dobrovolných dohod

Článek 103 : 
Kodifikace

Článek 104 : 
Přepracování
KAPITOLA 10: Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 105 : 
Akty v přenesené pravomoci

Článek 106 : 
Prováděcí akty a opatření

Článek 107 : 
Projednání postupem s přidruženými výbory nebo postupem společných schůzí výborů

HLAVA III: VNEJŠÍ VZTAHY
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: MEZINÁRODNÍ DOHODY

Článek 108 : 
Mezinárodní dohody

Článek 109 : 
Prozatímní uplatňování nebo pozastavení uplatňování mezinárodní dohody nebo vypracování postoje Unie v orgánu vytvořeném mezinárodní dohodou
KAPITOLA 2: ZASTUPOVÁNÍ UNIE NAVENEK A SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Článek 110 : 
Zvláštní zástupci

Článek 111 : 
Mezinárodní zastoupení

Článek 112 : 
(vypouští se)
KAPITOLA 3: DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 113 : 
Doporučení týkající se vnějších politik Unie.

Článek 113a : 
Konzultace s Parlamentem a jeho informování v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Článek 114 : 
Porušování lidských práv

HLAVA IV: TRANSPARENTNOST ČINNOSTÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 115 : 
Transparentnost činností Parlamentu

Článek 116 : 
Přístup veřejnosti k dokumentům

Článek 116a : 
Vstup do Parlamentu

HLAVA V: VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: JMENOVÁNÍ

Článek 117 : 
Volba předsedy Komise

Článek 118 : 
Volba Komise

Článek 118a : 
Víceleté programy

Článek 119 : 
Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Článek 120 : 
Jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie

Článek 121 : 
Jmenování členů Účetního dvora

Článek 122 : 
Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky

Článek 122a : 
Jmenování členů subjektů správy hospodářských záležitostí
KAPITOLA 2: PROHLÁŠENÍ

Článek 123 : 
Prohlášení Komise, Rady a Evropské rady

Článek 124 : 
Vysvětlení rozhodnutí Komise

Článek 125 : 
Prohlášení Účetního dvora

Článek 126 : 
Prohlášení Evropské centrální banky

Článek 127 : 
(vypouští se)
KAPITOLA 3: Parlamentní otázky

Článek 128 : 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Článek 129 : 
Doba vyhrazená pro otázky

Článek 130 : 
Otázky k písemnému zodpovězení

Článek 130a : 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení

Článek 130b : 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou

Článek 131 : 
Otázky Evropské centrální bance k písemnému zodpovězení

Článek 131a : 
Otázky k písemnému zodpovězení týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí
KAPITOLA 4: ZPRÁVY DALŠÍCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

Článek 132 : 
Výroční zprávy a jiné zprávy dalších orgánů či institucí
KAPITOLA 5: USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 133 : 
Návrhy usnesení

Článek 134 : 
(vypouští se)

Článek 135 : 
Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

Článek 136 : 
(vypouští se)
KAPITOLA 6: KONZULTACE S OSTATNÍMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

Článek 137 : 
Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Článek 138 : 
Konzultace s Výborem regionů

Článek 139 : 
Žádosti určené evropským agenturám
KAPITOLA 7: INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY

Článek 140 : 
Interinstitucionální dohody
KAPITOLA 8: POSTOUPENÍ SOUDNÍMU DVORU EVROPSKÉ UNIE

Článek 141 : 
Řízení před Soudním dvorem Evropské unie

HLAVA VI: VZTAHY S VNITROSTÁTNÍMI PARLAMENTY
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 142 : 
Výměna informací, kontakty a vzájemné poskytování zázemí

Článek 143 : 
Konference parlamentních výborů pro  záležitosti Unie (COSAC)

Článek 144 : 
Konference parlamentů

HLAVA VII: ZASEDÁNÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: ZASEDÁNÍ PARLAMENTU

Článek 145 : 
Volební období Parlamentu, zasedání, dílčí zasedání, denní zasedání

Článek 146 : 
Svolávání Parlamentu

Článek 147 : 
Místo zasedání a schůzí

Článek 148 : 
Účast poslanců na zasedáních
KAPITOLA 2: PLÁN PRÁCE PARLAMENTU

Článek 149 : 
Návrh pořadu jednání

Článek 149a : 
Přijímání a změny pořadu jednání

Článek 150 : 
Postup v plénu bez pozměňovacích návrhů a rozpravy

Článek 151 : 
Krátké přednesení

Článek 152 : 
(vypouští se)

Článek 153 : 
Mimořádná rozprava

Článek 153a : 
Tematická rozprava na žádost politické skupiny

Článek 154 : 
Postup pro naléhavé případy

Článek 155 : 
Společná rozprava

Článek 156 : 
Lhůty
KAPITOLA 3: OBECNÁ PRAVIDLA PRO PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Článek 157 : 
Přístup do jednacího sálu

Článek 158 : 
Jazyky

Článek 159 : 
Přechodná ustanovení

Článek 160 : 
Rozesílání dokumentů

Článek 161 : 
Elektronické dokumenty

Článek 162 : 
Rozdělení řečnické doby a seznam řečníků

Článek 163 : 
Jednominutové projevy

Článek 164 : 
Osobní prohlášení

Článek 164a : 
Předcházení případům narušování jednání
KAPITOLA 4: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ KODEXU CHOVÁNÍ

Článek 165 : 
Okamžitá opatření

Článek 166 : 
Sankce

Článek 167 : 
Vnitřní odvolání
KAPITOLA 5: USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 168 : 
Usnášeníschopnost

Článek 168a : 
Prahové hodnoty

Článek 169 : 
Předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů

Článek 170 : 
Přípustnost pozměňovacích návrhů

Článek 171 : 
Hlasování

Článek 172 : 
(vypouští se)

Článek 173 : 
(vypouští se)

Článek 174 : 
Pořadí při hlasování o pozměňovacích návrzích

Článek 175 : 
Filtrování plenárních pozměňovacích návrhů ve výborech

Článek 176 : 
Dílčí hlasování

Článek 177 : 
Hlasovací právo

Článek 178 : 
Hlasování

Článek 179 : 
Konečné hlasování

Článek 179a : 
Rovnost hlasů

Článek 180 : 
Jmenovité hlasování

Článek 180a : 
Tajné hlasování

Článek 181 : 
Používání elektronického hlasovacího zařízení

Článek 182 : 
(vypouští se)

Článek 182a : 
Spory týkající se hlasování

Článek 183 : 
Vysvětlení hlasování

Článek 184 : 
(vypouští se)
KAPITOLA 6: PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 184a : 
Procesní námitky

Článek 185 : 
Procesní návrhy

Článek 186 : 
(vypouští se)

Článek 187 : 
Námitka nepřípustnosti věci

Článek 188 : 
Vrácení výboru

Článek 189 : 
Ukončení rozpravy

Článek 190 : 
Odročení rozpravy nebo odklad hlasování

Článek 191 : 
Přerušení nebo ukončení denního zasedání
KAPITOLA 7: VEŘEJNÝ ZÁZNAM JEDNÁNÍ

Článek 192 : 
Zápis

Článek 193 : 
Přijaté texty

Článek 194 : 
Doslovné záznamy

Článek 195 : 
Audiovizuální záznam ze zasedání

HLAVA VIII: VÝBORY A DELEGACE
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KAPITOLA 1: VÝBORY

Článek 196 : 
Zřizování stálých výborů 

Článek 197 : 
Zvláštní výbory

Článek 198 : 
Vyšetřovací výbory

Článek 199 : 
Složení výborů

Článek 200 : 
Náhradníci

Článek 201 : 
Povinnosti výborů

Článek 201a : 
Otázky příslušnosti

Článek 202 : 
(vypouští se)

Článek 203 : 
Podvýbory

Článek 204 : 
Předsednictva výborů

Článek 205 : 
Koordinátoři výborů

Článek 205a : 
Stínoví zpravodajové

Článek 206 : 
Schůze výborů

Článek 207 : 
Zápisy ze schůzí výborů

Článek 208 : 
Hlasování ve výboru

Článek 209 : 
Ustanovení pro plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru

Článek 210 : 
Doba vyhrazená pro otázky ve výboru

Článek 210a : 
Postup při přístupu členů výboru k důvěrným informacím, které Parlament obdržel

Článek 211 : 
Veřejná slyšení o občanských iniciativách
KAPITOLA 2: MEZIPARLAMENTNÍ DELEGACE

Článek 212 : 
Vytváření meziparlamentních delegací a jejich úkoly

Článek 213 : 
(vypouští se)

Článek 214 : 
Smíšené parlamentní výbory

Článek 214a : 
Spolupráce s Parlamentním shromážděním Rady Evropy

HLAVA IX: PETICE
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 215 : 
Petiční právo

Článek 216 : 
Posuzování petic

Článek 216a : 
Vyšetřovací mise

Článek 217 : 
Oznamování petic

Článek 218 : 
Občanská iniciativa

HLAVA X: VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 219 : 
Volba veřejného ochránce práv

Článek 220 : 
Činnost veřejného ochránce práv

Článek 221 : 
Odvolání veřejného ochránce práv

HLAVA XI: SEKRETARIÁT PARLAMENTU
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 222 : 
Sekretariát

HLAVA XII: PRAVOMOCI TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÝCH POLITICKÝCH STRAN A EVROPSKÝCH POLITICKÝCH NADACÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 223 : 
(vypouští se)

Článek 223a : 
Pravomoci týkající se evropských politických stran a evropských politických nadací

Článek 224 : 
Pravomoci předsednictva (vypouští se)

Článek 225 : 
Pravomoci příslušného výboru a plenárního zasedání Parlamentu (vypouští se)

HLAVA XIII: UPLATŇOVÁNÍ A ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 226 : 
Uplatňování jednacího řádu

Článek 227 : 
Změna jednacího řádu

HLAVA XIV: RŮZNÁ USTANOVENÍ
Horní část stránkyDalšíPředchozí

Článek 228 : 
Symboly Unie

Článek 229 : 
Nevyřízené záležitosti

Článek 230 : 
(vypouští se)

Článek 231 : 
Opravy

PŘÍLOHA I
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KODEX CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ

PŘÍLOHA II
Horní část stránkyDalšíPředchozí
KRITÉRIA PRO OTÁZKY A INTERPELACE K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ PODLE ČLÁNKŮ 130, 130A, 130B, 131 A 131A JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA III
Horní část stránkyDalšíPředchozí
PRAVIDLA A OBECNÉ ZÁSADY PRO VÝBĚR TÉMAT, KTERÁ MAJÍ BÝT ZAŘAZENA NA POŘAD JEDNÁNÍ K ROZPRAVĚ O PŘÍPADECH PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, DEMOKRACIE A PRÁVNÍHO STÁTU PODLE ČLÁNKU 135 JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA IV
Horní část stránkyDalšíPředchozí
POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ ABSOLUTORIA

PŘÍLOHA V
Horní část stránkyDalšíPředchozí
PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ

PŘÍLOHA VI
Horní část stránkyDalšíPředchozí
SCHVALOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISE A SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PŘIJATÝCH V PRŮBĚHU SLYŠENÍ

PŘÍLOHA VII
Horní část stránkyPředchozí
POŽADAVKY NA VYPRACOVÁVÁNÍ AKTŮ PŘIJÍMANÝCH V SOULADU S ŘÁDNÝM LEGISLATIVNÍM POSTUPEM
Právní upozornění - Ochrana soukromí