Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Jaanuar 2017
EPUB 142kPDF 764k
Lehekülje ülaosaSISU
 INDEKS
 LUGEJALE

SISU
OsadIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
LisadIIIIIIIVVVIVII

I OSA: EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED, ORGANID JA FRAKTSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnev
1. PEATÜKK: EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED

Artikkel 1 : 
Euroopa Parlament

Artikkel 2 : 
Sõltumatu mandaat

Artikkel 3 : 
Volituste kontrollimine

Artikkel 4 : 
Parlamendiliikme ametiaeg

Artikkel 5 : 
Eesõigused ja puutumatus

Artikkel 6 : 
Puutumatuse äravõtmine

Artikkel 7 : 
Eesõiguste ja puutumatuse kaitse

Artikkel 8 : 
Presidendi kiireloomulised meetmed puutumatuse maksmapanemiseks

Artikkel 9 : 
Puutumatusega seotud menetlused

Artikkel 10 : 
(välja jäetud)

Artikkel 11 : 
Parlamendiliikmete majanduslikud huvid ja käitumisreeglid

Artikkel 12 : 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdlused

Artikkel 13 : 
Vaatlejad
2. PEATÜKK: PARLAMENDI AMETIKANDJAD

Artikkel 14 : 
Ajutine istungi juhataja

Artikkel 15 : 
Kandidaatide ülesseadmine ja üldsätted

Artikkel 16 : 
Presidendi valimine ja avakõne

Artikkel 17 : 
Asepresidentide valimine

Artikkel 18 : 
Kvestorite valimine

Artikkel 19 : 
Ametikandjate ametiaeg

Artikkel 20 : 
Vabaks jäävad ametikohad

Artikkel 21 : 
Ametiaja ennetähtaegne lõpetamine
3. PEATÜKK: PARLAMENDI ORGANID JA NENDE ÜLESANDED

Artikkel 22 : 
Presidendi ülesanded

Artikkel 23 : 
Asepresidentide ülesanded

Artikkel 24 : 
Juhatuse koosseis

Artikkel 25 : 
Juhatuse ülesanded

Artikkel 26 : 
Esimeeste konverentsi koosseis

Artikkel 27 : 
Esimeeste konverentsi ülesanded

Artikkel 28 : 
Kvestorite ülesanded

Artikkel 29 : 
Komisjonide esimeeste konverents

Artikkel 30 : 
Delegatsioonide juhtide konverents

Artikkel 30a : 
Ametiülesannete jätkuv täitmine valimiste perioodil

Artikkel 31 : 
Juhatuse ja esimeeste konverentsi aruandekohustus
4. PEATÜKK: FRAKTSIOONID

Artikkel 32 : 
Fraktsioonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine

Artikkel 33 : 
Fraktsioonide tegevus ja õiguslik staatus

Artikkel 34 : 
Laiendatud töörühmad

Artikkel 35 : 
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Artikkel 36 : 
Kohtade jaotus istungisaalis

II OSA: SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: SEADUSANDLIK MENETLUS – ÜLDSÄTTED

Artikkel 37 : 
Iga-aastane programmitöö

Artikkel 38 : 
Põhiõiguste järgimine

Artikkel 39 : 
Õigusliku aluse kontrollimine

Artikkel 40 : 
Seadusandlike volituste delegeerimine ja rakendamisvolituste andmine

Artikkel 41 : 
Finantsraamistikule vastavuse kontrollimine

Artikkel 42 : 
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimise kontrollimine

Artikkel 43 : 
Parlamendi teavitamine ja juurdepääs dokumentidele

Artikkel 44 : 
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel

Artikkel 45 : 
Parlamendi õigus esitada ettepanekuid

Artikkel 46 : 
Euroopa Komisjonilt ettepaneku esitamise taotlemine

Artikkel 47 : 
Õiguslikult siduvate aktide läbivaatamine

Artikkel 47a : 
Seadusandlike menetluste kiirendamine

Artikkel 48 : 
Muude institutsioonide kui Euroopa Komisjon või liikmesriikide algatustel põhinevad seadusandlikud menetlused
2. PEATÜKK: MENETLUS PARLAMENDIKOMISJONIS

Artikkel 49 : 
Seadusandlikud raportid

Artikkel 50 : 
Lihtsustatud menetlus

Artikkel 51 : 
Muud kui seadusandlikud raportid

Artikkel 52 : 
Algatusraportid

Artikkel 52a : 
Raporti koostamine

Artikkel 53 : 
Komisjonide arvamused

Artikkel 54 : 
Kaasatud komisjoni menetlus

Artikkel 55 : 
Komisjonide ühismenetlus

Artikkel 56 : 
(välja jäetud)
3. PEATÜKK: SEADUSANDLIK TAVAMENETLUS
1. JAGU - ESIMENE LUGEMINE

Artikkel 57 : 
(välja jäetud)

Artikkel 58 : 
(välja jäetud)

Artikkel 59 : 
Esimese lugemise hääletus parlamendis

Artikkel 59a : 
Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

Artikkel 60 : 
(välja jäetud)

Artikkel 61 : 
(välja jäetud)

Artikkel 62 : 
(välja jäetud)

Artikkel 63 : 
Ettepaneku uuesti menetlemine parlamendis

Artikkel 63a : 
Esimese lugemise kokkulepe
2. JAGU - TEINE LUGEMINE

Artikkel 64 : 
Nõukogu seisukoha edastamine

Artikkel 65 : 
Tähtaegade pikendamine

Artikkel 66 : 
Menetlus vastutavas komisjonis

Artikkel 67 : 
Esitamine parlamendile

Artikkel 67a : 
Teise lugemise hääletus parlamendis

Artikkel 68 : 
(välja jäetud)

Artikkel 69 : 
Nõukogu seisukoha kohta esitatud muudatusettepanekute lubatavus

Artikkel 69a : 
Teise lugemise kokkulepe
3. JAGU - SEADUSANDLIKU TAVAMENETLUSE KÄIGUS PEETAVAD INSTITUTSIOONIDEVAHELISED LÄBIRÄÄKIMISED

Artikkel 69b : 
Üldsätted

Artikkel 69c : 
Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised

Artikkel 69d : 
Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised

Artikkel 69e : 
Parlamendi teisele lugemisele eelnevad läbirääkimised

Artikkel 69f : 
Läbirääkimiste pidamine
4. JAGU - LEPITUS JA KOLMAS LUGEMINE

Artikkel 69g : 
Tähtaegade pikendamine

Artikkel 70 : 
Lepituskomitee kokkukutsumine

Artikkel 71 : 
Delegatsioon lepituskomitees

Artikkel 72 : 
Ühine tekst
5. JAGU - MENETLUSE LÕPETAMINE

Artikkel 73 : 
(välja jäetud)

Artikkel 74 : 
(välja jäetud)

Artikkel 75 : 
(välja jäetud)

Artikkel 76 : 
(välja jäetud)

Artikkel 77 : 
(välja jäetud)

Artikkel 78 : 
Vastuvõetud õigusaktide allkirjastamine ja avaldamine
4. PEATÜKK: NÕUANDEMENETLUSE ERISÄTTED

Artikkel 78a : 
Õiguslikult siduva akti ettepaneku muutmine

Artikkel 78b : 
Euroopa Komisjoni seisukoht muudatusettepanekute kohta

Artikkel 78c : 
Hääletus parlamendis

Artikkel 78d : 
Tegevus parlamendi seisukoha võtmise järel

Artikkel 78e : 
Ettepaneku uuesti menetlemine parlamendis
5. PEATÜKK: PÕHISEADUSKÜSIMUSED

Artikkel 79 : 
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

Artikkel 80 : 
Aluslepingute lihtsustatud läbivaatamine

Artikkel 81 : 
Ühinemislepingud

Artikkel 82 : 
Euroopa Liidust väljaastumine

Artikkel 83 : 
Aluspõhimõtete ja -väärtuste rikkumine liikmesriigi poolt

Artikkel 84 : 
Parlamendi koosseis

Artikkel 85 : 
Liikmesriikide tõhustatud koostöö
6. PEATÜKK: EELARVEMENETLUSED

Artikkel 86 : 
Mitmeaastane finantsraamistik

Artikkel 86a : 
Iga-aastane eelarvemenetlus

Artikkel 87 : 
(välja jäetud)

Artikkel 88 : 
Parlamendi seisukoht eelarveprojekti kohta

Artikkel 89 : 
(välja jäetud)

Artikkel 90 : 
Eelarve lepitusmenetlus

Artikkel 91 : 
Eelarve lõplik vastuvõtmine

Artikkel 92 : 
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem

Artikkel 92a : 
Eelarve täitmine

Artikkel 93 : 
Euroopa Komisjoni tegevusele eelarve täitmisel heakskiidu andmine

Artikkel 94 : 
Muud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlused

Artikkel 94a : 
Institutsioonidevaheline koostöö

Artikkel 95 : 
(välja jäetud)
7. PEATÜKK: INSTITUTSIOONISISESED EELARVEMENETLUSED

Artikkel 96 : 
Parlamendi eelarvestus

Artikkel 97 : 
Parlamendi eelarvestuse koostamine

Artikkel 98 : 
Pädevus võtta ja täita kulukohustusi, kiita heaks raamatupidamise aastaaruandeid ja anda heakskiit eelarve täitmisele
8. PEATÜKK: NÕUSOLEKUMENETLUS

Artikkel 99 : 
Nõusolekumenetlus
9. PEATÜKK: MUUD MENETLUSED

Artikkel 100 : 
Arvamuse avaldamine euro kasutuselevõtu erandite kohta

Artikkel 101 : 
Tööturu osapoolte dialoog

Artikkel 102 : 
Kavandatavate vabatahtlike kokkulepete kontrollimine

Artikkel 103 : 
Kodifitseerimine

Artikkel 104 : 
Uuesti sõnastamine
10. PEATÜKK: DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 105 : 
Delegeeritud õigusaktid

Artikkel 106 : 
Rakendusaktid ja rakendusmeetmed

Artikkel 107 : 
Läbivaatamine kaasatud komisjoni menetluses ja komisjonide ühismenetluses

III OSA: VÄLISSUHTED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Artikkel 108 : 
Rahvusvahelised lepingud

Artikkel 109 : 
Rahvusvaheliste lepingute ajutine kohaldamine või nende täitmise peatamine või liidu seisukoha väljatöötamine rahvusvahelise lepinguga loodud organites
2. PEATÜKK: LIIDU ESINDAMINE VÄLISSUHETES NING ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Artikkel 110 : 
Eriesindajad

Artikkel 111 : 
Esindamine rahvusvahelistes suhetes

Artikkel 112 : 
(välja jäetud)
3. PEATÜKK: SOOVITUSED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA

Artikkel 113 : 
Soovitused liidu välispoliitika kohta

Artikkel 113a : 
Parlamendiga konsulteerimine ning parlamendi teavitamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames

Artikkel 114 : 
Inimõiguste rikkumine

IV OSA: PARLAMENDI TEGEVUSE LÄBIPAISTVUS
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 115 : 
Parlamendi tegevuse läbipaistvus

Artikkel 116 : 
Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Artikkel 116a : 
Pääs parlamendi ruumidesse

V OSA: SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: AMETISSENIMETAMISED

Artikkel 117 : 
Euroopa Komisjoni presidendi valimine

Artikkel 118 : 
Euroopa Komisjoni valimine

Artikkel 118a : 
Mitmeaastane programmitöö

Artikkel 119 : 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

Artikkel 120 : 
Euroopa Liidu Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamine

Artikkel 121 : 
Kontrollikoja liikmete ametissenimetamine

Artikkel 122 : 
Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametissenimetamine

Artikkel 122a : 
Ametissenimetamised majandusjuhtimise organites
2. PEATÜKK: AVALDUSED

Artikkel 123 : 
Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avaldused

Artikkel 124 : 
Avaldused Euroopa Komisjoni otsuste selgitamiseks

Artikkel 125 : 
Kontrollikoja avaldused

Artikkel 126 : 
Euroopa Keskpanga avaldused

Artikkel 127 : 
(välja jäetud)
3. PEATÜKK: EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSED

Artikkel 128 : 
Suuliselt vastatav küsimus aruteluga

Artikkel 129 : 
Infotund

Artikkel 130 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused

Artikkel 130a : 
Lühemad kirjalikult vastatavad arupärimised

Artikkel 130b : 
Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga

Artikkel 131 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused Euroopa Keskpangale

Artikkel 131a : 
Kirjalikult vastatavad küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta
4. PEATÜKK: TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE ARUANDED

Artikkel 132 : 
Teiste institutsioonide ja organite aasta- ja muud aruanded
5. PEATÜKK: RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 133 : 
Resolutsiooni ettepanekud

Artikkel 134 : 
(välja jäetud)

Artikkel 135 : 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

Artikkel 136 : 
(välja jäetud)
6. PEATÜKK: TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA KONSULTEERIMINE

Artikkel 137 : 
Konsulteerimine Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomiteega

Artikkel 138 : 
Konsulteerimine Regioonide Komiteega

Artikkel 139 : 
Taotlused Euroopa ametitele
7. PEATÜKK: INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

Artikkel 140 : 
Institutsioonidevahelised kokkulepped
8. PEATÜKK: HAGI ESITAMINE EUROOPA LIIDU KOHTULE

Artikkel 141 : 
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus

VI OSA: SUHTED RIIKIDE PARLAMENTIDEGA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 142 : 
Teabevahetus, kontaktid ning vastastikune ruumide ja muude vahendite kasutamine

Artikkel 143 : 
Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents (COSAC)

Artikkel 144 : 
Parlamentide konverents

VII OSA: ISTUNGJÄRGUD
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Artikkel 145 : 
Parlamendi koosseisu ametiaeg ning istungjärgud, osaistungjärgud ja istungid

Artikkel 146 : 
Parlamendi kokkukutsumine

Artikkel 147 : 
Istungite ja koosolekute toimumiskoht

Artikkel 148 : 
Parlamendiliikmete osavõtt istungitest
2. PEATÜKK: PARLAMENDI TÖÖPLAAN

Artikkel 149 : 
Päevakorra projekt

Artikkel 149a : 
Päevakorra kinnitamine ja muutmine

Artikkel 150 : 
Menetlus täiskogul ilma muudatusettepanekute ja aruteluta

Artikkel 151 : 
Lühiettekanne

Artikkel 152 : 
(välja jäetud)

Artikkel 153 : 
Erakorraline arutelu

Artikkel 153a : 
Temaatiline arutelu fraktsiooni taotlusel

Artikkel 154 : 
Kiireloomulisus

Artikkel 155 : 
Ühine arutelu

Artikkel 156 : 
Tähtajad
3. PEATÜKK: ISTUNGITE LÄBIVIIMISE ÜLDINE KORD

Artikkel 157 : 
Pääs istungisaali

Artikkel 158 : 
Keeled

Artikkel 159 : 
Üleminekukord

Artikkel 160 : 
Dokumentide kättesaadavaks tegemine

Artikkel 161 : 
Dokumentide elektrooniline haldamine

Artikkel 162 : 
Kõneaja eraldamine ja sõnavõtjate nimekiri

Artikkel 163 : 
Üheminutilised sõnavõtud

Artikkel 164 : 
Isiklikud avaldused

Artikkel 164a : 
Parlamendi töö takistamise vältimine
4. PEATÜKK: PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISREEGLITE RIKKUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

Artikkel 165 : 
Viivitamatult rakendatavad meetmed

Artikkel 166 : 
Karistused

Artikkel 167 : 
Sisemine edasikaebamine
5. PEATÜKK: KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 168 : 
Kvoorum

Artikkel 168a : 
Lävendid

Artikkel 169 : 
Muudatusettepanekute esitamine ja tutvustamine

Artikkel 170 : 
Muudatusettepanekute lubatavus

Artikkel 171 : 
Hääletamise kord

Artikkel 172 : 
(välja jäetud)

Artikkel 173 : 
(välja jäetud)

Artikkel 174 : 
Muudatusettepanekute hääletamise järjekord

Artikkel 175 : 
Täiskogul läbivaatamiseks esitatud muudatusettepanekute hääletamine parlamendikomisjonis

Artikkel 176 : 
Osade kaupa hääletamine

Artikkel 177 : 
Hääleõigus

Artikkel 178 : 
Hääletamine

Artikkel 179 : 
Lõpphääletus

Artikkel 179a : 
Häälte võrdne jagunemine

Artikkel 180 : 
Nimeline hääletus

Artikkel 180a : 
Salajane hääletus

Artikkel 181 : 
Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamine

Artikkel 182 : 
(välja jäetud)

Artikkel 182a : 
Vaidlused hääletuse üle

Artikkel 183 : 
Hääletuse kohta selgituste andmine

Artikkel 184 : 
(välja jäetud)
6. PEATÜKK: KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 184a : 
Kodukorda puudutavad märkused

Artikkel 185 : 
Menetlusega seotud ettepanekud

Artikkel 186 : 
(välja jäetud)

Artikkel 187 : 
Ettepanek asja käsitlemata jätmiseks

Artikkel 188 : 
Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

Artikkel 189 : 
Arutelu lõpetamine

Artikkel 190 : 
Arutelu või hääletuse edasilükkamine

Artikkel 191 : 
Istungi katkestamine või lõpetamine
7. PEATÜKK: PARLAMENDI TÖÖ AVALIKKUS

Artikkel 192 : 
Istungi protokoll

Artikkel 193 : 
Vastuvõetud tekstid

Artikkel 194 : 
Istungi stenogramm

Artikkel 195 : 
Istungi audiovisuaalne salvestis

VIII OSA: KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: KOMISJONID

Artikkel 196 : 
Alaliste komisjonide moodustamine

Artikkel 197 : 
Erikomisjonid

Artikkel 198 : 
Uurimiskomisjonid

Artikkel 199 : 
Komisjonide koosseis

Artikkel 200 : 
Asendusliikmed

Artikkel 201 : 
Komisjonide ülesanded

Artikkel 201a : 
Pädevus

Artikkel 202 : 
(välja jäetud)

Artikkel 203 : 
Allkomisjonid

Artikkel 204 : 
Komisjoni juhatus

Artikkel 205 : 
Komisjonide koordinaatorid

Artikkel 205a : 
Variraportöörid

Artikkel 206 : 
Komisjonide koosolekud

Artikkel 207 : 
Komisjoni koosoleku protokoll

Artikkel 208 : 
Komisjonis toimuvad hääletused

Artikkel 209 : 
Täiskogu istungi läbiviimist reguleerivad sätted, mida kohaldatakse ka komisjonides

Artikkel 210 : 
Komisjoni infotund

Artikkel 210a : 
Parlamendikomisjonide juurdepääs parlamendile edastatud konfidentsiaalsele teabele

Artikkel 211 : 
Kodanikualgatustega seotud avalikud kuulamised
2. PEATÜKK: PARLAMENTIDEVAHELISED DELEGATSIOONID

Artikkel 212 : 
Parlamentidevaheliste delegatsioonide moodustamine ja nende ülesanded

Artikkel 213 : 
(välja jäetud)

Artikkel 214 : 
Parlamentaarsed ühiskomisjonid

Artikkel 214a : 
Koostöö Euroopa Nõukogu parlamentaarse assambleega

IX OSA: PETITSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 215 : 
Petitsiooniõigus

Artikkel 216 : 
Petitsioonide läbivaatamine

Artikkel 216a : 
Teabekogumiskülastused

Artikkel 217 : 
Petitsioonidest teadaandmine

Artikkel 218 : 
Kodanikualgatus

X OSA: OMBUDSMAN
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 219 : 
Ombudsmani valimine

Artikkel 220 : 
Ombudsmani tegevus

Artikkel 221 : 
Ombudsmani ametist tagandamine

XI OSA: PARLAMENDI PEASEKRETARIAAT
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 222 : 
Parlamendi peasekretariaat

XII OSA: EUROOPA TASANDI ERAKONDI JA POLIITILISI SIHTASUTUSI PUUDUTAVAD VOLITUSED JA KOHUSTUSED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 223 : 
(välja jäetud)

Artikkel 223a : 
Euroopa tasandi erakondi ja poliitilisi sihtasutusi puudutavad volitused ja kohustused

Artikkel 224 : 
Juhatuse volitused ja kohustused (välja jäetud)

Artikkel 225 : 
Vastutava komisjoni ja parlamendi täiskogu volitused ja kohustused (välja jäetud)

XIII OSA: KODUKORRA KOHALDAMINE JA MUUTMINE
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 226 : 
Kodukorra kohaldamine

Artikkel 227 : 
Kodukorra muutmine

XIV OSA: MUUD SÄTTED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 228 : 
Liidu sümbolid

Artikkel 229 : 
Pooleliolevad asjad

Artikkel 230 : 
(välja jäetud)

Artikkel 231 : 
Parandused

I LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE MAJANDUSLIKKE HUVE JA HUVIDE KONFLIKTI KÄSITLEV KÄITUMISJUHEND

II LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
ARTIKLITE 130, 130A, 130B, 131 JA 131A ALUSEL ESITATAVATELE KIRJALIKULT VASTATAVATELE KÜSIMUSTELE JA ARUPÄRIMISTELE KOHALDATAVAD KRITEERIUMID

III LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
SUUNISED JA ÜLDPÕHIMÕTTED PÄEVAKORRA TEEMADE VALIKUKS ARUTELU KORRALDAMISEL INIMÕIGUSTE, DEMOKRAATIA JA ÕIGUSRIIGI PÕHIMÕTTE RIKKUMISE JUHTUMITE ÜLE ARTIKLI 135 ALUSEL

IV LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE OTSUSTE LÄBIVAATAMINE JA VASTUVÕTMINE

V LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD

VI LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EUROOPA KOMISJONI HEAKSKIITMINE JA KUULAMISTE AJAL ANTUD LUBADUSTE JÄLGIMINE

VII LISA
Lehekülje ülaosaEelnev
SEADUSANDLIKU TAVAMENETLUSE KOHASELT VASTU VÕETAVATE ÕIGUSAKTIDE KOOSTAMISE NÕUDED
Õigusteave - Privaatsuspoliitika