Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2017
EPUB 212kPDF 1040k
Barr an leathanaighCLÁR
 INNÉACS
 NOTA DON LEITHEOIR

CLÁR
TeidilIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
IarscríbhinníIIIIIIIVVVIVII

TEIDEAL I: FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
Barr an leathanaighAr aghaidh
CAIBIDIL 1: FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 1 : 
Parlaimint na hEorpa

Riail 2 : 
Sainordú neamhspleáchais

Riail 3 : 
Fíorú na ndintiúr

Riail 4 : 
Téarma oifige na bhFeisirí

Riail 5 : 
Pribhléidí agus díolúintí

Riail 6 : 
Díolúine a tharscaoileadh

Riail 7 : 
Pribhléidí agus díolúine a chosaint

Riail 8 : 
Gníomhaíocht phráinneach ag an Uachtarán chun díolúine a dhearbhú

Riail 9 : 
Nósanna imeachta i leith díolúine

Riail 10 : 
(scriosta)

Riail 11 : 
Leasanna airgeadais na bhFeisirí agus caighdeáin iompair

Riail 12 : 
Imscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Riail 13 : 
Breathnadóirí
CAIBIDIL 2: OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 14 : 
An Cathaoirleach Sealadach

Riail 15 : 
Ainmniúcháin agus forálacha ginearálta

Riail 16 : 
Toghadh an Uachtaráin – aitheasc tosaigh

Riail 17 : 
Toghadh na Leas-Uachtarán

Riail 18 : 
Toghadh na gCaestóirí

Riail 19 : 
Téarma oifige na nOifigeach

Riail 20 : 
Folúntais

Riail 21 : 
Luath-fhoirceannadh oifige
CAIBIDIL 3: COMHLACHTAÍ AGUS DUALGAIS

Riail 22 : 
Dualgais an Uachtaráin

Riail 23 : 
Dualgais na Leas-Uachtarán

Riail 24 : 
Comhdhéanamh an Bhiúró

Riail 25 : 
Dualgais an Bhiúró

Riail 26 : 
Comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán

Riail 27 : 
Dualgais Chomhdháil na nUachtarán

Riail 28 : 
Dualgais na gCaestóirí

Riail 29 : 
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Riail 30 : 
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Riail 30a : 
Leanúnachas oifige le linn tréimhse toghcháin

Riail 31 : 
Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán
CHAPITRE 4: GROUPES POLITIQUES

Article 32 : 
Constitution et dissolution des groupes politiques

Article 33 : 
Activités et situation juridique des groupes politiques

Article 34 : 
Intergroupes

Article 35 : 
Députés non inscrits

Article 36 : 
Répartition des places dans la salle des séances

TEIDEAL II: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 37 : 
Cláreagrú bliantúil

Riail 38 : 
Urraim do chearta bunúsacha

Riail 39 : 
An bunús dlí a fhíorú

Riail 40 : 
Cumhachtaí reachtacha a tharmligean agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt

Riail 41 : 
Comhréireacht airgeadais a fhíorú

Riail 42 : 
Scrúdú a dhéanamh ar urraim do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta

Riail 43 : 
Rochtain ar dhoiciméid agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint

Riail 44 : 
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle

Riail 45 : 
Ceart na Parlaiminte tograí a chur isteach

Riail 46 : 
Iarrataí ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach

Riail 47 : 
Gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí a bhreithniú

Riail 47a : 
Luasghéarú na nósanna imeachta reachtacha

Riail 48 : 
Nósanna imeachta reachtacha maidir le tionscnaimh a thagann ó institiúidí seachas an Coimisiún nó ó Bhallstáit
CAIBIDIL 2: AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 49 : 
Tuarascálacha reachtacha

Riail 50 : 
Nós imeachta simplithe

Riail 51 : 
Tuarascálacha neamhreachtacha

Riail 52 : 
Tuarascálacha féintionscnaimh

Riail 52a : 
Tuarascálacha a dhréachtú

Riail 53 : 
Tuairimí na gcoistí

Riail 54 : 
Nós imeachta coiste comhlachaithe

Riail 55 : 
Nós imeachta comhchoiste

Riail 56 : 
(scriosta)
CAIBIDIL 3: AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 1 - AN CHÉAD LÉAMH

Riail 57 : 
(scriosta)

Riail 58 : 
(scriosta)

Riail 59 : 
Vótáil sa Pharlaimint – an chéad léamh

Riail 59a : 
Tarchur ar ais chuig an gcoiste freagrach

Riail 60 : 
(scriosta)

Riail 61 : 
(scriosta)

Riail 62 : 
(scriosta)

Riail 63 : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint

Riail 63a : 
Comhaontú ar an gcéad léamh
ROINN 2 - AN DARA LÉAMH

Riail 64 : 
An seasamh ón gComhairle a chur i bhfios

Riail 65 : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 66 : 
Nós imeachta sa choiste freagrach

Riail 67 : 
Cur faoi bhráid na Parlaiminte

Riail 67a : 
Vótáil sa Pharlaimint – an dara léamh

Riail 68 : 
(scriosta)

Riail 69 : 
Inghlacthacht leasuithe ar an seasamh ón gComhairle

Riail 69a : 
Comhaontú ar an dara léamh
ROINN 3 - CAIBIDLÍOCHT IDIRINSTITIÚIDEACH LE LINN AN GHNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTAIGH

Riail 69b : 
Forálacha ginearálta

Riail 69c : 
An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint

Riail 69d : 
An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Chomhairle

Riail 69e : 
An chaibidlíocht roimh an dara léamh sa Pharlaimint

Riail 69f : 
Seoladh na gcaibidlíochtaí
ROINN 4 - IDIR-RÉITEACH AGUS AN TRÍÚ LÉAMH

Riail 69g : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 70 : 
An Coiste Idir-réitigh a chomóradh

Riail 71 : 
Toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh

Riail 72 : 
Téacs comhpháirteach
ROINN 5 - AN NÓS IMEACHTA A THABHAIRT CHUN CRÍCHE

Riail 73 : 
(scriosta)

Riail 74 : 
(scriosta)

Riail 75 : 
(scriosta)

Riail 76 : 
(scriosta)

Riail 77 : 
(scriosta)

Riail 78 : 
Gníomhartha glactha a shíniú agus a fhoilsiú
CAIBIDIL 4: FORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN NÓS IMEACHTA COMHAIRLIÚCHÁIN

Riail 78a : 
Togra modhnaithe le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí

Riail 78b : 
Seasamh an Choimisiúin maidir le leasuithe

Riail 78c : 
Vótáil sa Pharlaimint

Riail 78d : 
Obair iardain i ndáil leis an seasamh ón bParlaimint

Riail 78e : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint
CAIBIDIL 5: GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 79 : 
Gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí

Riail 80 : 
Athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí

Riail 81 : 
Conarthaí aontachais

Riail 82 : 
Tarraingt siar ón Aontas

Riail 83 : 
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha

Riail 84 : 
Comhdhéanamh na Parlaiminte

Riail 85 : 
Comhar feabhsaithe idir Ballstáit
CAIBIDIL 6: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA

Riail 86 : 
An creat airgeadais ilbhliantúil

Riail 86a : 
An nós imeachta buiséadach bliantúil

Riail 87 : 
(scriosta)

Riail 88 : 
An seasamh ón bParlaimint maidir leis an dréachtbhuiséad

Riail 89 : 
(scriosta)

Riail 90 : 
Idir-réiteach buiséadach

Riail 91 : 
An buiséad a ghlacadh go cinntitheach

Riail 92 : 
Córas na ndóú codanna déag sealadacha

Riail 92a : 
Cur chun feidhme an bhuiséid

Riail 93 : 
Urscaoileadh don Choimisiún i ndáil leis an mbuiséad a chur chun feidhme

Riail 94 : 
Nósanna imeachta eile maidir le hurscaoileadh

Riail 94a : 
Comhar idirinstitiúideach

Riail 95 : 
(scriosta)
CAIBIDIL 7: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA INMHEÁNACHA

Riail 96 : 
Meastacháin na Parlaiminte

Riail 97 : 
An nós imeachta atá le cur i bhfeidhm le linn meastacháin na Parlaiminte a tharraingt suas

Riail 98 : 
An chumhacht chun caiteachas a thabhú agus a ghlanadh, chun cuntais a fhormheas agus chun urscaoileadh a dheonú
CAIBIDIL 8: AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE TOILIÚ

Riail 99 : 
An Nós imeachta maidir le toiliú
CAIBIDIL 9: NÓSANNA IMEACHTA EILE

Riail 100 : 
An nós imeachta maidir le tuairimí a thabhairt i dtaca le maoluithe ar ghlacadh an euro

Riail 101 : 
Nósanna imeachta a bhaineann le hagallamh idir na comhpháirtithe sóisialta

Riail 102 : 
Nósanna imeachta maidir le comhaontuithe deonacha samhlaithe a ghrinnscrúdú

Riail 103 : 
Códú

Riail 104 : 
Athmhúnlú
CAIBIDIL 10: GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Riail 105 : 
Gníomhartha tarmligthe

Riail 106 : 
Gníomhartha agus bearta cur chun feidhme

Riail 107 : 
Breithniú a dhéanamh faoin nós imeachta coiste comhlachaithe nó faoin nós imeachta comhchoiste

TEIDEAL III: CAIDREAMH SEACHTRACH
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

Riail 108 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta

Riail 109 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta
CAIBIDIL 2: IONADAÍOCHT SHEACHTRACH THAR CEANN AN AONTAIS AGUS AN COMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA

Riail 110 : 
Ionadaithe speisialta

Riail 111 : 
Ionadaíocht idirnáisiúnta

Riail 112 : 
(scriosta)
CAIBIDIL 3: MOLTAÍ MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEACHTRACHA AN AONTAIS

Riail 113 : 
Moltaí maidir le beartais sheachtracha an Aontais

Riail 113a : 
Comhairliúchán leis an bParlaimint agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Riail 114 : 
Sárú ar chearta an duine

TEIDEAL IV: TRÉDHEARCACHT GNÓ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 115 : 
Trédhearcacht ghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Riail 116 : 
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid

Riail 116a : 
Rochtain ar an bParlaimint

TEIDEAL V: CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: CEAPACHÁIN

Riail 117 : 
Toghadh Uachtarán an Choimisiúin

Riail 118 : 
Toghadh an Choimisiúin

Riail 118a : 
Cláreagrú ilbhliantúil

Riail 119 : 
Tairiscint cáinte i leith an Choimisiúin

Riail 120 : 
Ainmniú na mBreithiúna agus na nAbhcóidí Ginearálta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Riail 121 : 
Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí a Cheapadh

Riail 122 : 
Comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh a cheapadh

Riail 122a : 
Ceapacháin chuig comhlachtaí rialachais eacnamaíoch
CAIBIDIL 2: RÁITIS

Riail 123 : 
Ráitis ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach

Riail 124 : 
Ráitis ina mínítear cinntí ón gCoimisiún

Riail 125 : 
Ráitis ón gCúirt Iniúchóirí

Riail 126 : 
Ráitis ón mBanc Ceannais Eorpach

Riail 127 : 
(scriosta)
CAIBIDIL 3: CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 128 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Riail 129 : 
Tráth na gCeisteanna

Riail 130 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 130a : 
Mion-trascheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 130b : 
Trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht

Riail 131 : 
Ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 131a : 
Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus an Sásra Réitigh Aonair
CAIBIDIL 4: TUARASCÁLACHA Ó INSTITIÚIDÍ AGUS Ó CHOMHLACHTAÍ EILE

Riail 132 : 
Tuarascálacha bliantúla agus tuarascálacha eile ó institiúidí nó ó chomhlachtaí eile
CAIBIDIL 5: RÚIN AGUS MOLTAÍ

Riail 133 : 
Tairiscintí i gcomhair rún

Riail 134 : 
(scriosta)

Riail 135 : 
Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta

Riail 136 : 
(scriosta)
CAIBIDIL 6: DUL I gCOMHAIRLE LE hINSTITIÚIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE

Riail 137 : 
Dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Riail 138 : 
Dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún

Riail 139 : 
 Iarrataí chuig Gníomhaireachtaí Eorpacha
CAIBIDIL 7: COMHAONTUITHE IDIRINSTITIÚIDEACHA

Riail 140 : 
Comhaontuithe idirinstitiúideacha
CAIBIDIL 8: ÁBHAIR ARNA dTARCHUR CHUIG CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH

Riail 141 : 
Imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

TEIDEAL VI: CAIDREAMH LE PARLAIMINTÍ NÁISIÚNTA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 142 : 
 Malartú faisnéise, teagmhálacha agus saoráidí cómhalartacha

Riail 143 : 
An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

Riail 144 : 
Comhdháil na bParlaimintí

TEIDEAL VII: SEISIÚIN
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: SEISIÚIN NA PARLAIMINTE

Riail 145 : 
Téarma parlaiminteach, seisiúin, páirtseisiúin, suíonna

Riail 146 : 
Comóradh na Parlaiminte

Riail 147 : 
Ionad na suíonna agus na gcruinnithe

Riail 148 : 
Freastal na bhFeisirí ar shuíonna
CAIBIDIL 2: ORD GNÓ NA PARLAIMINTE

Riail 149 : 
Dréachtchlár oibre

Riail 149a : 
An clár oibre a ghlacadh agus a leasú

Riail 150 : 
An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht

Riail 151 : 
Tíolacadh gairid

Riail 152 : 
(scriosta)

Riail 153 : 
Díospóireacht urghnách

Riail 153a : 
Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil

Riail 154 : 
An nós imeachta i gcás práinne

Riail 155 : 
Díospóireacht chomhpháirteach

Riail 156 : 
Teorainneacha ama
CAIBIDIL 3: RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE SUÍONNA A SHEOLADH

Riail 157 : 
Rochtain ar an Seomra

Riail 158 : 
Teangacha

Riail 159 : 
Socrú idirthréimhseach

Riail 160 : 
Doiciméid a dháileadh

Riail 161 : 
Láimhseáil leictreonach doiciméad

Riail 162 : 
Leithdháileadh ama labhartha agus liosta na gcainteoirí

Riail 163 : 
Óráidí aon nóiméid amháin

Riail 164 : 
Ráitis phearsanta

Riail 164a : 
Bac a chosc
CAIBIDIL 4: BEARTA A GHLACFAR I gCÁS NACH gCOMHLÍONTAR CAIGHDEÁIN IOMPAIR NA bhFEISIRÍ

Riail 165 : 
Bearta láithreacha

Riail 166 : 
Pionóis

Riail 167 : 
Nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach
CAIBIDIL 5: CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 168 : 
Córam

Riail 168a : 
Tairseacha

Riail 169 : 
Leasuithe a chur síos agus a thíolacadh

Riail 170 : 
Inghlacthacht na leasuithe

Riail 171 : 
An nós imeachta vótála

Riail 172 : 
(scriosta)

Riail 173 : 
(scriosta)

Riail 174 : 
An t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe

Riail 175 : 
Coiste do scagadh leasuithe de chuid suí iomlánaigh

Riail 176 : 
Vótáil dheighilte

Riail 177 : 
Ceart chun vóta a chaitheamh

Riail 178 : 
Vótáil

Riail 179 : 
Vótáil chríochnaitheach

Riail 179a : 
Comhionannas vótaí

Riail 180 : 
Vótáil le glaoch rolla

Riail 180a : 
Vótáil le ballóid rúnda

Riail 181 : 
Úsáid a bhaint as córas vótála leictreonach

Riail 182 : 
(scriosta)

Riail 182a : 
Díospóidí maidir leis an vótáil

Riail 183 : 
Mínithe ar vótáil

Riail 184 : 
(scriosta)
CAIBIDIL 6: POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 184a : 
Pointí oird

Riail 185 : 
Tairiscintí nós imeachta

Riail 186 : 
(scriosta)

Riail 187 : 
Tairiscintí ina n-iarrfar go ndearbhófai ábhar a bheith neamh-inghlactha

Riail 188 : 
Tarchur ar ais chuig coiste

Riail 189 : 
Díospóireacht a chríochnú

Riail 190 : 
Díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth

Riail 191 : 
An suí a chur ar fionraí nó a chríochnú
CAIBIDIL 7: TAIFEAD POIBLÍ AR NA hIMEACHTAÍ

Riail 192 : 
Miontuairiscí

Riail 193 : 
Téacsanna a ghlactar

Riail 194 : 
Tuarascálacha focal ar fhocal

Riail 195 : 
Taifead closamhairc ar na himeachtaí

TEIDEAL VIII: COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: COISTÍ

Riail 196 : 
Buanchoistí a chur ar bun

Riail 197 : 
Coistí speisialta

Riail 198 : 
Coistí fiosrúcháin

Riail 199 : 
Comhdhéanamh na gcoistí

Riail 200 : 
Comhaltaí ionaid

Riail 201 : 
Dualgais na gcoistí

Riail 201a : 
Ceisteanna inniúlachta

Riail 202 : 
(scriosta)

Riail 203 : 
Fochoistí

Riail 204 : 
Biúrónna na gcoistí

Riail 205 : 
Comhordaitheoirí coiste

Riail 205a : 
Scáth-rapóirtéirí

Riail 206 : 
Cruinnithe coiste

Riail 207 : 
Miontuairiscí cruinnithe coiste

Riail 208 : 
Vótáil i gcoiste

Riail 209 : 
Forálacha a bhaineann le suíonna iomlánacha agus is infheidhme i gcoiste

Riail 210 : 
Tráth na gCeisteanna i gcoiste

Riail 210a : 
Nós imeachta do chomhairliúchán coiste i ndáil le faisnéis rúnda a fhaigheann an Pharlaimint

Riail 211 : 
Éisteachtaí poiblí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh
CAIBIDIL 2: TOSCAIREACHTAÍ IDIRPHARLAIMINTEACHA

Riail 212 : 
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a chur ar bun agus dualgais na dtoscaireachtaí sin

Riail 213 : 
(scriosta)

Riail 214 : 
Coistí parlaiminteacha comhpháirteacha

Riail 214a : 
Comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

TEIDEAL IX: ACHAINÍOCHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 215 : 
Ceart achainí

Riail 216 : 
Achainíocha a scrúdú

Riail 216a : 
Cuairteanna faisnéise

Riail 217 : 
Fógra maidir le hachainíocha

Riail 218 : 
Tionscnamh ó na saoránaigh

TEIDEAL X: OMBUDSMAN
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 219 : 
Toghadh an Ombudsman

Riail 220 : 
Gníomhaíochtaí an Ombudsman

Riail 221 : 
An tOmbudsman a chur as oifig

TEIDEAL XI: ARDRÚNAÍOCHT NA PARLAIMINTE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 222 : 
Ardrúnaíocht na Parlaiminte

TEIDEAL XII: CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ A BHAINEANN LE PÁIRTITHE POLAITIÚLA EORPACHA AGUS FONDÚIREACHTAÍ POLAITIÚLA EORPACHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 223 : 
(scriosta)

Riail 223a : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí a bhaineann le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

Riail 224 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí an Bhiúró (scriosta)

Riail 225 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí an choiste fhreagraigh agus shuí iomlánach na Parlaiminte (scriosta)

TEIDEAL XIII: NA RIALACHA NÓS IMEACHTA A CHUR I bhFEIDHM AGUS A LEASÚ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 226 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a chur i bhfeidhm

Riail 227 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a Leasú

TEIDEAL XIV: FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 228 : 
Siombailí an Aontais

Riail 229 : 
Gnó gan chríochnú

Riail 230 : 
(scriosta)

Riail 231 : 
Ceartúcháin

IARSCRÍBHINN I
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CÓD IOMPAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS AGUS COINBHLEACHTAÍ LEASA

IARSCRÍBHINN II
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CRITÉIR MAIDIR LE CEISTEANNA AGUS TRASCHEISTEANNA I gCOMHAIR FREAGRA I SCRÍBHINN FAOI RIALACHA 130, 130A, 130B, 131 AGUS 131A

IARSCRÍBHINN III
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
TREOIRLÍNTE AGUS PRIONSABAIL GHINEARÁLTA ATÁ LE LEANÚINT NUAIR ATÁ ÁBHAIR Á ROGHNÚ LENA GCUR AR AN GCLÁR OIBRE LE HAGHAIDH DÍOSPÓIREACHT AR CHÁSANNA A BHAINEANN LE SÁRUITHE AR CHEARTA AN DUINE, AR AN DAONLATHAS AGUS AR AN SMACHT REACHTA AGUS DÁ BHFORÁILTEAR FAOI RIAIL 135

IARSCRÍBHINN IV
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
NÓS IMEACHTA MAIDIR LE BREITHNIÚ AGUS GLACADH CINNTÍ CHUN URSCAOILEADH A DHEONÚ

IARSCRÍBHINN V
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ

IARSCRÍBHINN VI
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
FORMHEAS AN CHOIMISIÚIN AGUS FAIREACHÁN AR GHEALLTANAIS A RINNEADH I RITH NA N-ÉISTEACHTAÍ

IARSCRÍBHINN VII
Barr an leathanaighAr ais
RIACHTANAIS MAIDIR LE DRÉACHTÚ GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH I GCOMHRÉIR LEIS AN NGNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais