Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2017 m. sausio mėn.
EPUB 150kPDF 909k
Eiti į puslapio viršųTURINYS
 RODYKLĖ
 PASTABA SKAITYTOJUI

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PriedaiIIIIIIIVVVIVII

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
Eiti į puslapio viršųKitas
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Privilegijų ir imuniteto gynimas

8 straipsnis : 
Skubūs Parlamento pirmininko veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą

9 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

10 straipsnis : 
(Išbraukta.)

11 straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai ir elgesio normos

12 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

13 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO VADOVYBĖS NARIAI

14 straipsnis : 
Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

15 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

16 straipsnis : 
Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

17 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

18 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

19 straipsnis : 
Vadovybės narių kadencijos trukmė

20 straipsnis : 
Laisva vieta

21 straipsnis : 
 Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

22 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

23 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

24 straipsnis : 
Biuro sudėtis

25 straipsnis : 
Biuro funkcijos

26 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

27 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

28 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

29 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

30 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

30a straipsnis : 
Pareigų vykdymo tęstinumas rinkimų laikotarpiu

31 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos atskaitomybė
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

32 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas ir panaikinimas

33 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

34 straipsnis : 
Jungtinės grupės

35 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

36 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas plenarinių posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis : 
Metinių programų sudarymas

38 straipsnis : 
Pagrindinių teisių laikymasis

39 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

40 straipsnis : 
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

41 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

42 straipsnis : 
Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi vertinimas

43 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

44 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

45 straipsnis : 
Parlamento teisė teikti pasiūlymus

46 straipsnis : 
Prašymai Komisijai pateikti pasiūlymus

47 straipsnis : 
Teisiškai privalomų aktų nagrinėjimas

47a straipsnis : 
Teisėkūros procedūrų paspartinimas

48 straipsnis : 
Teisėkūros procedūros dėl kitų institucijų nei Komisijos arba valstybių narių pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

49 straipsnis : 
Teisėkūros pranešimai

50 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

51 straipsnis : 
Ne teisėkūros pranešimai

52 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

52a straipsnis : 
Pranešimų rengimas

53 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

54 straipsnis : 
Susijusių komitetų procedūra

55 straipsnis : 
Bendra komitetų procedūra

56 straipsnis : 
(Išbraukta.)
3 SKYRIUS: ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
1 SKIRSNIS - PIRMASIS SVARSTYMAS

57 straipsnis : 
(Išbraukta.)

58 straipsnis : 
(Išbraukta.)

59 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – pirmasis svarstymas

59a straipsnis : 
Grąžinimas atsakingam komitetui

60 straipsnis : 
(Išbraukta.)

61 straipsnis : 
(Išbraukta.)

62 straipsnis : 
(Išbraukta.)

63 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

63a straipsnis : 
Susitarimas per pirmąjį svarstymą
2 SKIRSNIS - ANTRASIS SVARSTYMAS

64 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos poziciją

65 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

66 straipsnis : 
Nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra

67 straipsnis : 
Pateikimas Parlamentui

67a straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – antrasis svarstymas

68 straipsnis : 
(Išbraukta.)

69 straipsnis : 
Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumas

69a straipsnis : 
Susitarimas per antrąjį svarstymą
3 SKIRSNIS -TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

69b straipsnis : 
Bendrosios nuostatos

69c straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente

69d straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje

69e straipsnis : 
Derybos prieš antrąjį svarstymą Parlamente

69f straipsnis : 
Derybų vedimas
4 SKIRSNIS - TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS

69g straipsnis : 
Terminų pratęsimas

70 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sušaukimas

71 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete

72 straipsnis : 
Bendras projektas
5 SKIRSNIS - PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS

73 straipsnis : 
(Išbraukta.)

74 straipsnis : 
(Išbraukta.)

75 straipsnis : 
(Išbraukta.)

76 straipsnis : 
(Išbraukta.)

77 straipsnis : 
(Išbraukta.) 

78 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas
4 SKYRIUS: KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRAI TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS

78a straipsnis : 
Pakeistas pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto

78b straipsnis : 
Komisijos pozicija dėl pakeitimų

78c straipsnis : 
Balsavimas Parlamente

78d straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

78e straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui
5 SKYRIUS: KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

79 straipsnis : 
Įprasta Sutarties peržiūra

80 straipsnis : 
Supaprastinta Sutarties peržiūra

81 straipsnis : 
Stojimo sutartys

82 straipsnis : 
Išstojimas iš Sąjungos

83 straipsnis : 
Valstybės narės padarytas pagrindinių principų ir vertybių pažeidimas

84 straipsnis : 
Parlamento sudėtis

85 straipsnis : 
Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas
6 SKYRIUS: BIUDŽETO PROCEDŪROS

86 straipsnis : 
Daugiametė finansinė programa

86a straipsnis : 
Metinė biudžeto procedūra

87 straipsnis : 
(Išbraukta.)

88 straipsnis : 
Parlamento pozicija dėl biudžeto projekto

89 straipsnis : 
(Išbraukta.)

90 straipsnis : 
Biudžeto taikinimo procedūra

91 straipsnis : 
Galutinis biudžeto priėmimas

92 straipsnis : 
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

92a straipsnis : 
Biudžeto vykdymas

93 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

94 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

94a straipsnis : 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

95 straipsnis : 
(Išbraukta.)
7 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

96 straipsnis : 
Parlamento sąmata

97 straipsnis : 
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento sąmatą

98 straipsnis : 
Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas, tvirtinti finansines ataskaitas ir biudžeto įvykdymą
8 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

99 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
9 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

100 straipsnis : 
Nuomonių dėl išimčių, taikomų euro įvedimui, teikimo procedūra

101 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

102 straipsnis : 
Su numatomų savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

103 straipsnis : 
Kodifikavimas

104 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija
10 SKYRIUS: DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

105 straipsnis : 
Deleguotieji aktai

106 straipsnis : 
Įgyvendinimo aktai ir priemonės

107 straipsnis : 
Svarstymas taikant susijusių komitetų procedūrą arba bendrą komitetų procedūrą

III ANTRAŠTINĖ DALIS: IŠORĖS SANTYKIAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

108 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

109 straipsnis : 
Laikinas tarptautinių susitarimų taikymas ar jų taikymo sustabdymas arba Sąjungos pozicijos nustatymas tarptautiniu susitarimu įkurtame organe
2 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

110 straipsnis : 
Specialūs įgaliotiniai

111 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas

112 straipsnis : 
(Išbraukta.)
3 SKYRIUS: REKOMENDACIJOS DĖL SĄJUNGOS IŠORĖS POLITIKOS

113 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl Sąjungos išorės politikos

113a straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

114 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

115 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

116 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

116a straipsnis : 
Galimybė patekti į Parlamento pastatus

V ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

117 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

118 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

118a straipsnis : 
Daugiamečių programų sudarymas

119 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

120 straipsnis : 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

121 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

122 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas

122a straipsnis : 
Paskyrimai į ekonomikos valdymo organus
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

123 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

124 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

125 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

126 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko pareiškimai

127 straipsnis : 
(Išbraukta.)
3 SKYRIUS: PARLAMENTO KLAUSIMAI

128 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

129 straipsnis : 
Klausimų valanda

130 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

130a straipsnis : 
Siauresnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

130b straipsnis : 
Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama

131 straipsnis : 
Klausimai Europos Centriniam Bankui, į kuriuos atsakoma raštu

131a straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

132 straipsnis : 
Kitų institucijų ar įstaigų metinės ir kitos ataskaitos
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

133 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

134 straipsnis : 
(Išbraukta.)

135 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų

136 straipsnis : 
(Išbraukta.)
6 SKYRIUS: KONSULTACIJOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

137 straipsnis : 
Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

138 straipsnis : 
Konsultacijos su Regionų komitetu

139 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
7 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

140 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
8 SKYRIUS: KREIPIMAISI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

141 straipsnis : 
Bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

142 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

143 straipsnis : 
Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC)

144 straipsnis : 
Parlamentų konferencijos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

145 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, plenariniai posėdžiai

146 straipsnis : 
Parlamento sušaukimas

147 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių vieta

148 straipsnis : 
Parlamento narių dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

149 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

149a straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

150 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių procedūra be diskusijų ir be pakeitimų

151 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

152 straipsnis : 
(Išbraukta.)

153 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

153a straipsnis : 
Diskusijos aktualia tema frakcijos prašymu

154 straipsnis : 
Skubos tvarka

155 straipsnis : 
Bendrosios diskusijos

156 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

157 straipsnis : 
Įėjimas į posėdžių salę

158 straipsnis : 
Kalbos

159 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

160 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

161 straipsnis : 
Elektroninis dokumentų tvarkymas

162 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

163 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

164 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu

164a straipsnis : 
Trukdymo prevencija
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

165 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

166 straipsnis : 
Nuobaudos

167 straipsnis : 
Vidaus skundų pateikimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

168 straipsnis : 
Kvorumas

168a straipsnis : 
Ribos

169 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

170 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

171 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

172 straipsnis : 
(Išbraukta.)

173 straipsnis : 
(Išbraukta.)

174 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka

175 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete

176 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

177 straipsnis : 
Balsavimo teisė

178 straipsnis : 
Balsavimas

179 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

179a straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

180 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

180a straipsnis : 
Slaptas balsavimas

181 straipsnis : 
Elektroninės balsavimo sistemos naudojimas

182 straipsnis : 
(Išbraukta.)

182a straipsnis : 
Ginčai dėl balsavimo rezultatų

183 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo

184 straipsnis : 
(Išbraukta.)
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL DARBO TVARKOS IR PROCEDŪRINIAI PASIŪLYMAI

184a straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

185 straipsniai : 
Procedūriniai pasiūlymai

186 straipsnis : 
(Išbraukta.)

187 straipsnis : 
Pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu

188 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

189 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

190 straipsnis : 
Diskusijų ar balsavimo atidėjimas

191 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

192 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio protokolas

193 straipsnis : 
Priimti tekstai

194 straipsnis : 
Stenograma

195 straipsnis : 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: KOMITETAI

196 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

197 straipsnis : 
Specialieji komitetai

198 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

199 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

200 straipsnis : 
Pavaduojantys nariai

201 straipsnis : 
Komitetų įgaliojimai

201a straipsnis : 
Klausimai dėl kompetencijos

202 straipsnis : 
(Išbraukta.)

203 straipsnis : 
Pakomitečiai

204 straipsnis : 
Komitetų biurai

205 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai

205a straipsnis : 
Šešėliniai pranešėjai

206 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

207 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

208 straipsnis : 
Balsavimas komitete

209 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

210 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete

210a straipsnis : 
Komiteto susipažinimo su Parlamento gauta konfidencialia informacija procedūra

211 straipsnis : 
Viešieji svarstymai, susiję su piliečių iniciatyvomis
2 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

212 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

213 straipsnis : 
(Išbraukta.)

214 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

214a straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

215 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

216 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

216a straipsnis : 
Apsilankymai informacijos rinkimo tikslu

217 straipsnis : 
Peticijų viešumas

218 straipsnis : 
Piliečių iniciatyva

X ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

219 straipsnis : 
Ombudsmeno rinkimai

220 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

221 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

222 straipsnis : 
Parlamento generalinis sekretoriatas

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS IR EUROPOS POLITINIAIS FONDAIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

223 straipsnis : 
(Išbraukta.)

223a straipsnis : 
Su Europos politinėmis partijomis ir Europos politiniais fondais susiję įgaliojimai

224 straipsnis : 
Biuro įgaliojimai (Išbraukta.)

225 straipsnis : 
Atsakingo komiteto įgaliojimai ir Parlamento įgaliojimai plenarinės sesijos metu (Išbraukta.)

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

226 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

227 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

228 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

229 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

230 straipsnis : 
(Išbraukta.)

231 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSAS FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS

II PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
PAGAL 130, 130A, 130B, 131 IR 131A STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAII

III PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
GAIRĖS IR BENDRI PRINCIPAI, TAIKYTINI PARENKANT Į DARBOTVARKĘ ĮRAŠYTINUS KLAUSIMUS 135 STRAIPSNYJE NUMATYTOMS DISKUSIJOMS DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ, DEMOKRATIJOS IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPŲ PAŽEIDIMO ATVEJŲ

IV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
PROCEDŪRA, TAIKYTINA SPRENDIMŲ DĖL BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO SVARSTYMUI IR PRIĖMIMUI

V PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS

VI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
KOMISIJOS TVIRTINIMAS IR PER KLAUSYMUS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ STEBĖSENA

VII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųAnkstesnis
PAGAL ĮPRASTĄ TEISĖKŪROS PROCEDŪRĄ PRIIMAMŲ AKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Teisinė informacija - Privatumo politika