Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2017
EPUB 150kPDF 868k
Gå högst uppINNEHÅLL
 REGISTER
 ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

INNEHÅLL
AvdelningIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
BilagorIIIIIIIVVVIVII

AVDELNING I: LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
Gå högst uppNästa
KAPITEL 1: EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 1 : 
Europaparlamentet

Artikel 2 : 
Obundet mandat

Artikel 3 : 
Prövning av behörighet

Artikel 4 : 
Mandatets varaktighet

Artikel 5 : 
Immunitet och privilegier

Artikel 6 : 
Upphävande av immunitet

Artikel 7 : 
Fastställelse av immunitet och privilegier

Artikel 8 : 
 Brådskande åtgärder av talmannen för att bekräfta immuniteten

Artikel 9 : 
Immunitetsförfaranden

Artikel 10 : 
(utgår)

Artikel 11 : 
Ledamöternas ekonomiska intressen och uppföranderegler

Artikel 12 : 
Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Artikel 13 : 
Observatörer
KAPITEL 2: UPPDRAG

Artikel 14 : 
Tillfällig ordförande

Artikel 15 : 
Nomineringar och allmänna bestämmelser

Artikel 16 : 
Val av talman – öppningsanförande

Artikel 17 : 
Val av vice talmän

Artikel 18 : 
Val av kvestorer

Artikel 19 : 
Mandattid

Artikel 20 : 
Lediga poster

Artikel 21 : 
Entledigande
KAPITEL 3: ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 22 : 
Talmannens uppgifter

Artikel 23 : 
Vice talmännens uppgifter

Artikel 24 : 
Presidiets sammansättning

Artikel 25 : 
Presidiets uppgifter

Artikel 26 : 
Talmanskonferensens sammansättning

Artikel 27 : 
Talmanskonferensens uppgifter

Artikel 28 : 
Kvestorernas uppgifter

Artikel 29 : 
Utskottsordförandekonferensen

Artikel 30 : 
Delegationsordförandekonferensen

Artikel 30a : 
Fortsatt innehav av en uppgift eller befattning under valperioden

Artikel 31 : 
Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen
KAPITEL 4: POLITISKA GRUPPER

Artikel 32 : 
Inrättande och upplösning av politiska grupper

Artikel 33 : 
De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

Artikel 34 : 
Tvärpolitiska grupper

Artikel 35 : 
Grupplösa ledamöter

Artikel 36 : 
Fördelning av platser i plenisalen

AVDELNING II: LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 37 : 
Årlig programplanering

Artikel 38 : 
Respekt för de grundläggande rättigheterna

Artikel 39 : 
Kontroll av den rättsliga grunden

Artikel 40 : 
Delegering av lagstiftningsbefogenhet och tilldelning av genomförandebefogenheter

Artikel 41 : 
Kontroll av ekonomisk förenlighet

Artikel 42 : 
Kontroll av respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Artikel 43 : 
Parlamentets tillgång till handlingar och information till parlamentet

Artikel 44 : 
Parlamentets företrädare vid rådsmöten

Artikel 45 : 
Parlamentets rätt att lägga fram förslag

Artikel 46 : 
Uppmaningar till kommissionen om att lägga fram förslag

Artikel 47 : 
Behandling av rättsligt bindande akter

Artikel 47a : 
Påskyndande av lagstiftningsförfaranden

Artikel 48 : 
Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av andra institutioner än kommissionen eller av medlemsstater
KAPITEL 2: FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 49 : 
Betänkanden som avser lagstiftning

Artikel 50 : 
Förenklat förfarande

Artikel 51 : 
Betänkanden som inte avser lagstiftning

Artikel 52 : 
Initiativbetänkanden

Artikel 52a : 
Utarbetande av betänkanden

Artikel 53 : 
Utskottsyttranden

Artikel 54 : 
Förfarande med associerat utskott

Artikel 55 : 
Gemensamt utskottsförfarande

Artikel 56 : 
(utgår)
KAPITEL 3: ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 1 - FÖRSTA BEHANDLINGEN

Artikel 57 : 
(utgår)

Artikel 58 : 
(utgår)

Artikel 59 : 
Omröstning i kammaren – första behandlingen

Artikel 59a : 
Återförvisning till det ansvariga utskottet

Artikel 60 : 
(utgår)

Artikel 61 : 
(utgår)

Artikel 62 : 
(utgår)

Artikel 63 : 
Nytt hörande av parlamentet

Artikel 63a : 
Överenskommelse vid första behandlingen
AVSNITT 2 - ANDRA BEHANDLINGEN

Artikel 64 : 
Översändande av rådets ståndpunkt

Artikel 65 : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 66 : 
Förfarande i det ansvariga utskottet

Artikel 67 : 
Framläggande för parlamentet

Artikel 67a : 
Omröstning i kammaren – andra behandlingen

Artikel 68 : 
(utgår)

Artikel 69 : 
Tillåtlighet för ändringsförslag till rådets ståndpunkt

Artikel 69a : 
Överenskommelse vid andra behandlingen
AVSNITT 3 - INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR UNDER DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

Artikel 69b : 
Allmänna bestämmelser

Artikel 69c : 
Förhandlingar inför parlamentets första behandling

Artikel 69d : 
Förhandlingar inför rådets första behandling

Artikel 69e : 
Förhandlingar inför parlamentets andra behandling

Artikel 69f : 
Genomförande av förhandlingar
AVSNITT 4 - FÖRLIKNING OCH TREDJE BEHANDLINGEN

Artikel 69g : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 70 : 
Sammankallande av förlikningskommittén

Artikel 71 : 
Delegationen till förlikningskommittén

Artikel 72 : 
Gemensamt utkast
AVSNITT 5 - FÖRFARANDETS AVSLUTANDE

Artikel 73 : 
(utgår)

Artikel 74 : 
(utgår)

Artikel 75 : 
(utgår)

Artikel 76 : 
(utgår)

Artikel 77 : 
(utgår)

Artikel 78 : 
Undertecknande och offentliggörande av antagna rättsakter
KAPITEL 4: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SAMRÅDSFÖRFARANDET

Artikel 78a : 
Ändrat förslag till rättsligt bindande akt

Artikel 78b : 
Kommissionens ståndpunkt angående ändringsförslag

Artikel 78c : 
Omröstning i parlamentet

Artikel 78d : 
Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

Artikel 78e : 
Nytt hörande av parlamentet
KAPITEL 5: KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 79 : 
Ordinarie förfarande för fördragsändringar

Artikel 80 : 
Förenklat förfarande för fördragsändringar

Artikel 81 : 
Anslutningsfördrag

Artikel 82 : 
Utträde ur unionen

Artikel 83 : 
En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer och värden

Artikel 84 : 
Parlamentets sammansättning

Artikel 85 : 
Fördjupat samarbete mellan medlemsstater
KAPITEL 6: BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 86 : 
Flerårig budgetram

Artikel 86a : 
Det årliga budgetförfarandet

Artikel 87 : 
(utgår)

Artikel 88 : 
Parlamentets ståndpunkt om budgetförslaget

Artikel 89 : 
(utgår)

Artikel 90 : 
Budgetförlikning

Artikel 91 : 
Slutgiltigt antagande av budgeten

Artikel 92 : 
Systemet med de provisoriska tolftedelarna

Artikel 92a : 
Genomförandet av budgeten

Artikel 93 : 
Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Artikel 94 : 
Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Artikel 94a : 
Interinstitutionellt samarbete

Artikel 95 : 
(utgår)
KAPITEL 7: INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 96 : 
Parlamentets budgetberäkning

Artikel 97 : 
Förfarande för upprättandet av parlamentets budgetberäkning

Artikel 98 : 
Ekonomiska åtaganden, reglering av utgifter, godkännande av räkenskaper och beviljande av ansvarsfrihet
KAPITEL 8: GODKÄNNANDEFÖRFARANDET

Artikel 99 : 
Godkännandeförfarandet
KAPITEL 9: ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 100 : 
Yttranden över undantag från att införa euron

Artikel 101 : 
Förfaranden som rör dialogen mellan arbetsmarknadens parter

Artikel 102 : 
Förfaranden för kontroll av tilltänkta frivilliga överenskommelser

Artikel 103 : 
Kodifiering

Artikel 104 : 
Omarbetning
KAPITEL 10: DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 105 : 
Delegerade akter

Artikel 106 : 
Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

Artikel 107 : 
Behandling genom förfarandet med associerade utskott eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden

AVDELNING III: YTTRE FÖRBINDELSER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: INTERNATIONELLA AVTAL

Artikel 108 : 
Internationella avtal

Artikel 109 : 
Provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av tillämpningen av internationella avtal eller fastställande av unionens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal
KAPITEL 2: UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 110 : 
Särskilda representanter

Artikel 111 : 
Internationell representation

Artikel 112 : 
(utgår)
KAPITEL 3: REKOMMENDATIONER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

Artikel 113 : 
Rekommendationer om unionens externa politik

Artikel 113a : 
Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 114 : 
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

AVDELNING IV: ÖPPENHET OCH INSYN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 115 : 
Insyn i parlamentets verksamhet

Artikel 116 : 
Allmänhetens tillgång till handlingar

Artikel 116a : 
Tillträde till parlamentet

AVDELNING V: FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 117 : 
Val av kommissionens ordförande

Artikel 118 : 
Val av kommissionen

Artikel 118a : 
Flerårig programplanering

Artikel 119 : 
Misstroendeförklaring mot kommissionen

Artikel 120 : 
Utnämning av domare och generaladvokater till Europeiska unionens domstol

Artikel 121 : 
Utnämning av revisionsrättens ledamöter

Artikel 122 : 
Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken

Artikel 122a : 
Utnämningar till organen för ekonomisk styrning
KAPITEL 2: UTTALANDEN

Artikel 123 : 
Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet

Artikel 124 : 
Förklaringar av kommissionens beslut

Artikel 125 : 
Uttalanden av revisionsrätten

Artikel 126 : 
Uttalanden av Europeiska centralbanken

Artikel 127 : 
(utgår)
KAPITEL 3: PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 128 : 
Frågor för muntligt besvarande med debatt

Artikel 129 : 
Frågestund

Artikel 130 : 
Frågor för skriftligt besvarande

Artikel 130a : 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande

Artikel 130b : 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt

Artikel 131 : 
Frågor till Europeiska centralbanken för skriftligt besvarande

Artikel 131a : 
Frågor för skriftligt besvarande om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen
KAPITEL 4: RAPPORTER FRÅN ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 132 : 
Årsrapporter och andra rapporter från andra institutioner eller organ
KAPITEL 5: RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 133 : 
Resolutionsförslag

Artikel 134 : 
(utgår)

Artikel 135 : 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer

Artikel 136 : 
(utgår)
KAPITEL 6: SAMRÅD MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 137 : 
Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 138 : 
Samråd med Regionkommittén

Artikel 139 : 
Begäran till EU-organ
KAPITEL 7: INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Artikel 140 : 
Interinstitutionella avtal
KAPITEL 8: FÖRFARANDEN VID EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Artikel 141 : 
Förfaranden vid Europeiska unionens domstol

AVDELNING VI: FÖRBINDELSER MED NATIONELLA PARLAMENT
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 142 : 
Utbyte av uppgifter samt kontakter och ömsesidiga resurser

Artikel 143 : 
Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor (Cosac)

Artikel 144 : 
Parlamentariska konferenser

AVDELNING VII: SESSIONER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 145 : 
Parlamentets valperiod, sessioner, sammanträdesperioder, sammanträden

Artikel 146 : 
Sammankallande av parlamentet

Artikel 147 : 
Plats för sammanträden

Artikel 148 : 
Deltagande i sammanträden
KAPITEL 2: PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 149 : 
Förslag till föredragningslista

Artikel 149a : 
Godkännande och ändring av föredragningslistan

Artikel 150 : 
Förfarande i kammaren utan ändringsförslag och debatt

Artikel 151 : 
 Kortfattad redogörelse

Artikel 152 : 
(utgår)

Artikel 153 : 
Särskild debatt

Artikel 153a : 
Debatt om aktuella frågor som begärs av en politisk grupp

Artikel 154 : 
Brådskande förfarande

Artikel 155 : 
Gemensam debatt

Artikel 156 : 
Tidsfrister
KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 157 : 
Tillträde till plenisalen

Artikel 158 : 
Språk

Artikel 159 : 
Övergångsbestämmelser

Artikel 160 : 
Utdelning av handlingar

Artikel 161 : 
Elektronisk hantering av handlingar

Artikel 162 : 
Fördelning av talartid samt talarlista

Artikel 163 : 
Anföranden på en minut

Artikel 164 : 
Personliga uttalanden

Artikel 164a : 
Förhindrande av störningar
KAPITEL 4: ÅTGÄRDER VID LEDAMÖTERS ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLERNA

Artikel 165 : 
Omedelbara åtgärder

Artikel 166 : 
Påföljder

Artikel 167 : 
Internt förfarande för överklagande
KAPITEL 5: BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 168 : 
Beslutsförhet

Artikel 168a : 
Tröskelvärden

Artikel 169 : 
Ingivande och framläggande av ändringsförslag

Artikel 170 : 
Ändringsförslags tillåtlighet

Artikel 171 : 
Omröstningar

Artikel 172 : 
(utgår)

Artikel 173 : 
(utgår)

Artikel 174 : 
Omröstningsordning vid ändringsförslag

Artikel 175 : 
Filtrering i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum

Artikel 176 : 
Delad omröstning

Artikel 177 : 
Rösträtt

Artikel 178 : 
Omröstning

Artikel 179 : 
Slutomröstning

Artikel 179a : 
Lika röstetal

Artikel 180 : 
Omröstning med namnupprop

Artikel 180a : 
Sluten omröstning

Artikel 181 : 
Användning av elektroniskt omröstningssystem

Artikel 182 : 
(utgår)

Artikel 182a : 
Invändningar beträffande omröstningar

Artikel 183 : 
Röstförklaringar

Artikel 184 : 
(utgår)
KAPITEL 6: ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 184a : 
Ordningsfrågor

Artikel 185 : 
Förslag som rör procedurfrågor

Artikel 186 : 
(utgår)

Artikel 187 : 
Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt

Artikel 188 : 
Återförvisning till utskott

Artikel 189 : 
Avslutande av debatt

Artikel 190 : 
Uppskjutande av debatt eller omröstning

Artikel 191 : 
Avbrytande eller avslutande av sammanträde
KAPITEL 7: DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 192 : 
Protokoll

Artikel 193 : 
Antagna texter

Artikel 194 : 
Fullständigt förhandlingsreferat

Artikel 195 : 
Audiovisuell upptagning av förhandlingar

AVDELNING VIII: UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 196 : 
Inrättande av ständiga utskott

Artikel 197 : 
Särskilda utskott

Artikel 198 : 
Undersökningskommittéer

Artikel 199 : 
Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

Artikel 200 : 
Suppleanter

Artikel 201 : 
Utskottens ansvarsområden

Artikel 201a : 
Ansvarsfrågor

Artikel 202 : 
(utgår)

Artikel 203 : 
Underutskott

Artikel 204 : 
Utskottspresidium

Artikel 205 : 
Utskottssamordnare

Artikel 205a : 
Skuggföredragande

Artikel 206 : 
Utskottssammanträden

Artikel 207 : 
Protokoll från utskottssammanträden

Artikel 208 : 
Omröstningar i utskott

Artikel 209 : 
Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Artikel 210 : 
Frågestund i utskott

Artikel 210a : 
Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter som mottagits av Europaparlamentet

Artikel 211 : 
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ
KAPITEL 2: INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 212 : 
Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

Artikel 213 : 
(utgår)

Artikel 214 : 
Gemensamma parlamentarikerkommittéer

Artikel 214a : 
Samarbete med Europarådets parlamentariska församling

AVDELNING IX: FRAMSTÄLLNINGAR
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 215 : 
Rätt att inge framställningar

Artikel 216 : 
Prövning av framställningar

Artikel 216a : 
Undersökningsresor

Artikel 217 : 
Tillkännagivande av framställningar

Artikel 218 : 
Medborgarinitiativ

AVDELNING X: OMBUDSMAN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 219 : 
Val av ombudsmannen

Artikel 220 : 
Ombudsmannens verksamhet

Artikel 221 : 
Avsättning av ombudsmannen

AVDELNING XI: PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 222 : 
Parlamentets generalsekretariat

AVDELNING XII: BEFOGENHETER GÄLLANDE EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 223 : 
(utgår)

Artikel 223a : 
Befogenheter gällande europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Artikel 224 : 
Presidiets befogenheter (utgår)

Artikel 225 : 
Ansvarigt utskotts och plenums befogenheter (utgår)

AVDELNING XIII: TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 226 : 
Tillämpning av arbetsordningen

Artikel 227 : 
Ändring av arbetsordningen

AVDELNING XIV: DIVERSE BESTÄMMELSER
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 228 : 
Unionens symboler

Artikel 229 : 
Oavslutade ärenden

Artikel 230 : 
(utgår)

Artikel 231 : 
Rättelser

BILAGA I
Gå högst uppNästaFöregående
UPPFÖRANDEKOD FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

BILAGA II
Gå högst uppNästaFöregående
KRITERIER FÖR FRÅGOR OCH INTERPELLATIONER FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 130, 130A, 130B, 131 OCH 131A

BILAGA III
Gå högst uppNästaFöregående
RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ATT FASTSTÄLLA VILKA FRÅGOR SOM SKA TAS UPP PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL DEBATTER OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER ENLIGT ARTIKEL 135

BILAGA IV
Gå högst uppNästaFöregående
FÖRFARANDE FÖR ÖVERLÄGGNINGAR OM OCH ANTAGANDE AV BESLUT OM BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

BILAGA V
Gå högst uppNästaFöregående
STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN

BILAGA VI
Gå högst uppNästaFöregående
GODKÄNNANDE AV KOMMISSIONEN OCH UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDEN SOM GJORTS UNDER UTFRÅGNINGARNA

BILAGA VII
Gå högst uppFöregående
KRAV I SAMBAND MED UTARBETANDE AV RÄTTSAKTER SOM ANTAS I ENLIGHET MED DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy