Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДОПЪЛНЕНИЕ : ВЕРСИЯ НА ЧЛЕНOВЕ 196—200 И ЧЛЕН 212, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА МЕСЕЧНАТА СЕСИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 Г. (В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2016 г.)

Член 196 : Създаване на постоянни комисии

По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни комисии. Техните отговорности се уреждат в съответното приложение към настоящия Правилник за дейността(1). Това приложение се приема с мнозинство от подадените гласове. Членовете на посочените комисии се определят по време на първата месечна сесия на новоизбрания Парламент и отново след две години и половина.

Отговорностите на постоянните комисии могат да бъдат определени и в друг момент,различен от деня на тяхното създаване.

Член 197 : Специални комисии

1.   По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време дасъздава специални комисии, чиито отговорности, численост и мандат, се определят едновременно с решението за създаването им.

2.   Мандатът на специалните комисии не може да бъде по-дълъг от 12 месеца, освен акопреди изтичането му Парламентът реши да го удължи. Освен ако Парламентът реши друго врешението си за създаване на специалната комисия, нейният мандат започва да тече отдатата на нейното учредително заседание.

3.   Специалните комисии нямат право да отправят становища до други комисии.

Член 198 : Анкетни комисии

1.   В съответствие с член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 2 от Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията(2)по искане на една четвърт от всички свои членове Парламентът може да създаде анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, които може да са били извършени от институция или орган на Европейския съюз, от публичен административен орган на държава членка или от лица, оправомощени от правото на Съюза да го прилагат.

Не могат да се внасят изменения по отношение на предмета на анкетата, така както еопределен от една четвърт от всички членове на ЕП, както и по отношение на срока,предвиден в параграф 11.

2.   Решението за създаване на анкетна комисия се публикува в Официален вестник на Европейския съюз в едномесечен срок от вземането на решението.

3.   Начинът на работа на анкетната комисия се определя от разпоредбите на Правилника за дейността относно комисиите, освен ако изрично е предвидено друго в настоящия член и в Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС.

4.   Искането за създаване на анкетна комисия трябва да посочва точно предмета на анкетата и да съдържа подробно изложение на мотивите за нея. По предложение на Председателския съвет Парламентът решава дали да създаде комисията и ако вземе такова решение, определя числеността ѝ.

5.   Анкетните комисии нямат право да отправят становища до други комисии.

6.   На всеки един етап от процедурата единствено пълноправни членове, а в тяхноотсъствие ― заместници, имат право на глас в анкетната комисия.

7.   Анкетната комисия избира свой председател и свои заместник-председатели иопределя един или повече докладчици. Комисията може също да възложи отделниотговорности, задължения или конкретни задачи на свои членове, които впоследствиетрябва подробно да докладват пред нея.

8.   При необходимост или в неотложни случаи, в интервалите между отделнитезаседания координаторите на комисията изпълняват правомощията на комисията, катодействията им подлежат на одобрение от тази комисия на следващото ѝ заседание.

9.   По отношение на използваните езици анкетната комисия прилага разпоредбите начлен 158. Независимо от това, бюрото на комисията:

-   може да ограничи устния превод до официалните езици на членовете накомисията, участващи в обсъждането, ако намери това за необходимо по съображения за поверителност;

-   взема решения относно писмения превод на получените документи по начин,който гарантира, че комисията може да проведе разискванията си ефективно ибързо, както и че е спазена необходимата секретност и поверителност.

10.   В случай че във връзка с предполагаеми нарушения или лошо администриране приприлагането на правото на Съюза изглежда възможно институция или орган на държава членка да носи отговорност за тях, анкетната комисия може да отправи искане до парламента на съответната държава членка да сътрудничи в рамките на разследването.

11.   Анкетната комисия приключва работата си с представянето пред Парламента на доклад относно резултатите от дейността си не по-късно от 12 месеца от датата на своето учредително заседание. Парламентът може да реши да удължи този срок два пъти с по три месеца. Докладът, ако е целесъобразно, съдържа позициите на малцинството в съответствие с условията на член 52а. Докладът се публикува.

По искане на анкетната комисия Парламентът провежда разисквания по доклада на следващата месечна сесия след неговото внасяне.

12.   Комисията може също така да внесе в Парламента проект на препоръка, адресирана до институциите или органите на Европейския съюз или на държавите членки.

13.   Председателят възлага на компетентната комисия съгласно приложение V да следи за предприемането на съответни действия в резултат от работата на анкетната комисия и, ако е целесъобразно, да докладва за тях. Председателят взема всички допълнителни мерки,считани за целесъобразни, с оглед на практическото прилагане на заключенията от анкетата.

Член 199 : Състав на комисиите

1.   Членовете на комисиите, на специалните комисии и на анкетните комисии се определят от политическите групи и от независимите членове на ЕП.

Председателският съвет определя срока, в рамките на който политическите групи и независимите членове на ЕП трябва да съобщят определените от тях членове на председателя на ЕП, който след това ги обявява пред Парламента.

2.   Доколкото е възможно, съставът на комисиите отразява състава на Парламента. Разпределението на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото цяло число над или най-близкото цяло число под пропорционалното изчисление.

Ако между политическите групи не бъде постигнато споразумение относно тяхното пропорционално представителство в рамките на една или повече конкретни комисии, решението по въпроса се взема от Председателския съвет.

3.   Ако дадена политическа група реши да не заеме места в дадена комисия или не определи представляващите я членове в срока, определен от Председателския съвет, съответните места остават свободни. Не се допуска размяна на места между политически групи.

4.   Ако вследствие на промяна на политическата група на член на ЕП се наруши пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия, определено в параграф 2, и ако не бъде постигнато споразумение между политическите групи с цел да се осигури съответствие с посочените в параграф 2 принципи, Председателският съвет взема необходимите решения.

5.   Решенията за евентуални промени по отношение на назначенията от политическите групи и независимите членове на ЕП се съобщават на председателя на ЕП, който ги обявява пред Парламента най-късно в началото на следващото заседание. Тези решения влизат в сила в деня, в който са обявени.

6.   Политическите групи и независимите членове на ЕП могат да назначат за всяка комисия определен брой заместници, който не надвишава броя на пълноправните членове, които политическите групи или независимите членове на ЕП имат право да назначат в комисията. Председателят се уведомява за това. Заместниците имат право да присъстват и да се изказват на заседанията на комисията, а ако пълноправният член отсъства –да участват в гласуването.

7.   В отсъствието на пълноправен член и когато няма определени заместници или те отсъстват, пълноправният член може да предприеме необходимите стъпки, за да бъде представляван на заседанията от друг член на същата политическа група или, когато става дума за независим член на ЕП, от друг независим член на ЕП, който има право да гласува. Председателят на комисията се уведомява най-късно непосредствено преди началото на гласуването.

Предварителното уведомяване, предвидено в последното изречение на параграф 7, трябва да се извърши преди края на разискванията или преди началото на гласуването по точката или точките от дневния ред, за които пълноправният член бива заместван.

В съответствие с настоящия член:

–   качеството на пълноправен член на комисия или на заместник зависи единствено от членството в определена политическа група;

–   когато броят на пълноправните членове от една политическа група в дадена комисия се промени, съобразно с това се променя максималният брой на постоянните заместници, които тя може да назначи във въпросната комисия;

–   когато даден член на ЕП смени политическата си група, той не може да запази качеството си на пълноправен член на комисия или на заместник, което е имал по силата на членството в първоначалната си група;

–   член на комисията не може при никакви обстоятелства да бъде заместник на свой колега, който принадлежи към друга политическа група.

Член 200 - Заместници : (заличава се)

Член 212 : Създаване и функции на междупарламентарните делегации

1.   По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни междупарламентарни делегации и определя техния характер и численост с оглед на функциите им. Членовете на тези делегации се определят от политическите групи и от независимите членове на ЕП по време на първата или втората месечна сесия на новоизбрания Парламент за срока на парламентарния мандат.

2.   Политическите групи осигуряват възможно най-справедливо представителство на държавите членки, политическите възгледи и половете. Във всяка делегация членовете с едно и също гражданство не могат да надхвърлят една трета от общия брой на членовете ѝ. Разпоредбите на член 199 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Бюрата на делегациите се съставят в съответствие с процедурата, установена за постоянните комисии по член 204.

4.   Парламентът определя общите правомощия на отделните делегации. Той може по всяко време да реши да разшири или да ограничи тези правомощия.

5.   Разпоредбите по прилагането, необходими за осъществяване на дейността на делегациите, се приемат от Председателския съвет по предложение на Съвета на председателите на делегации.

6.   Всеки председател на делегация докладва редовно за дейността на делегацията на комисията, компетентна в областта на външните работи.

7.   Председателят на делегация получава възможност да бъде изслушан от дадена парламентарна комисия, когато в нейния дневен ред е включена точка, която касае кръга на компетентност на делегацията. Същото се прилага на заседанията на делегация за председателя или докладчика на съответната комисия.

(1)Вж. приложение V
(2)Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г., относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент (ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност