Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

PRIEDĖLIS : 196–200 STRAIPSNIŲ IR 212 STRAIPSNIO REDAKCIJA, TAIKYTINA NUO 2019 M. LIEPOS MĖNESINĖS SESIJOS PRADŽIOS (PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 13 D. EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMĄ)

196 straipsnis : Nuolatinių komitetų sudarymas

Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatinius komitetus. Jų įgaliojimai nustatomi Darbo tvarkos taisyklių priede(1). Tas priedas priimamas balsavusiųjų balsų dauguma. Šių komitetų nariai skiriami naujai išrinkto Parlamento pirmos mėnesinės sesijos metu ir perrenkami po dvejų su puse metų.

Nuolatinių komitetų įgaliojimai taip pat gali būti tvirtinami skirtingu nei komitetų sudarymo metu.

197 straipsnis : Specialieji komitetai

1.   Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas gali bet kada sudaryti specialiuosius komitetus, kurių pareigos, narių skaičius ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti.

2.   Specialiųjų komitetų įgaliojimų laikas yra ne daugiau kaip dvylika mėnesių, jei pasibaigus tam laikotarpiui Parlamentas jo nepratęsia. Jei Parlamento sprendime, kuriuo nusprendžiama sudaryti specialųjį komitetą, nenusprendžiama kitaip, specialiojo komiteto įgaliojimų vykdymo laikas prasideda nuo jo steigiamojo posėdžio dienos.

3.   Specialieji komitetai neturi teisės teikti nuomonių kitiems komitetams.

198 straipsnis : Tyrimo komitetai

1.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnį ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB(2) 2 straipsnį, vienos ketvirtosios savo narių prašymu Parlamentas gali sudaryti tyrimo komitetą Sąjungos institucijos ar įstaigos, valstybės narės viešojo administravimo institucijos ar asmens, kuris pagal Sąjungos teisę įgaliotas ją įgyvendinti, įtariamiems pažeidimams ar netinkamo administravimo, įgyvendinant Sąjungos teisę, atvejams tirti.

Pakeitimai neteikiami nei dėl tyrimo dalyko, kurį apibrėžė viena ketvirtoji Parlamento narių, nei dėl 11 dalyje nustatyto termino.

2.   Sprendimas sudaryti tyrimo komitetą paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per vieną mėnesį nuo jo priėmimo.

3.   Tyrimo komiteto darbą reglamentuoja komitetams taikytinos Darbo tvarkos taisyklių nuostatos, išskyrus atvejus, kai yra kitaip konkrečiai numatyta šiame straipsnyje ir Sprendime 95/167/EB, Euratomas, EAPB.

4.   Prašyme sudaryti tyrimo komitetą turi būti nurodytas tyrimo dalykas ir pateikti išsamūs tyrimo motyvai. Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas priima sprendimą dėl komiteto sudarymo ir, teigiamo sprendimo atveju, – dėl komiteto narių skaičiaus.

5.   Tyrimo komitetai neturi teisės teikti nuomonių kitiems komitetams.

6.   Bet kuriuo procedūros etapu tyrimo komitete balsuoti turi teisę tik jo tikrieji nariai arba, jų nesant, juos pavaduojantys nariai.

7.   Tyrimo komitetas išsirenka savo pirmininką ir pirmininko pavaduotojus bei paskiria vieną ar daugiau pranešėjų. Be to, Komitetas gali patikėti savo nariams atlikti pavedimus arba specialias užduotis bei suteikti įgaliojimus, dėl kurių pastarieji išsamiai atsiskaito komitetui.

8.   Tarp komiteto posėdžių, esant skubiam atvejui ar būtinybei, komiteto koordinatoriai vykdo komiteto įgaliojimus, su sąlyga, kad jų sprendimai bus patvirtinti to komiteto jo kito posėdžio metu.

9.   Dėl kalbų vartojimo tyrimo komitetas taiko 158 straipsnio nuostatas. Tačiau komiteto biuras:

-   gali, jei mano esant būtina dėl konfidencialumo, užtikrinti vertimą žodžiu tik į komiteto darbe dalyvaujančių komiteto narių oficialiąsias kalbas;

-   sprendžia dėl gautų dokumentų vertimo raštu taip, kad komitetas galėtų veiksmingai ir greitai atlikti savo darbą, taip pat kad būtų išsaugotas būtinas slaptumas bei konfidencialumas.

10.   Kai įtarimai dėl nusižengimų ar netinkamo administravimo įgyvendinant Sąjungos teisę susiję su galima valstybės narės tarnybos ar valdžios institucijos atsakomybe, tyrimo komitetas gali prašyti atitinkamos valstybės narės parlamento bendradarbiauti atliekant tyrimą.

11.   Tyrimo komitetas baigia savo darbą pristatydamas Parlamentui savo darbo rezultatų ataskaitą ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo jo steigiamojo posėdžio. Parlamentas gali nuspręsti du kartus trims mėnesiams pratęsti šį terminą. Jei reikia, ataskaitoje gali būti nurodytos mažumos pozicijos 52a straipsnyje numatytomis sąlygomis. Ši ataskaita yra skelbiama.

Tyrimo komiteto prašymu Parlamentas dėl šios ataskaitos surengia diskusijas kitos mėnesinės sesijos po jos pateikimo metu.

12.   Komitetas taip pat gali pateikti Parlamentui Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar valstybėms narėms skirtą rekomendacijos projektą.

13.   Parlamento pirmininkas įpareigoja pagal V priedo nuostatas atsakingą komitetą patikrinti, kokių tolesnių veiksmų imtasi dėl tyrimo komiteto darbo rezultatų ir, jei reikia, parengti pranešimą šiuo klausimu. Parlamento pirmininkas imasi kitų reikalingų priemonių, kad tyrimo išvados būtų praktiškai pritaikytos.

199 straipsnis : Komitetų sudėtis

1.   Komitetų, specialiųjų komitetų ir tyrimo komitetų narius skiria frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai.

Pirmininkų sueiga nustato terminą, iki kurio frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai apie savo paskyrimus praneša Parlamento pirmininkui, o tuomet jis juos paskelbia Parlamentui.

2.   Komitetų sudėtis kiek įmanoma turi atitikti Parlamento sudėtį. Skiriant vietas komitetuose, frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi būti lygus artimiausiam apskaičiuotą proporciją viršijančiam ar jos nesiekiančiam sveikam skaičiui.

Jei frakcijos nesusitaria dėl savo proporcinės dalies viename ar daugiau konkrečių komitetų, sprendimą priima Pirmininkų sueiga.

3.   Jei frakcija nusprendžia neužimti vietų komitete arba nepaskiria savo narių iki Pirmininkų sueigos nustatyto termino, šios vietos lieka laisvos. Frakcijoms neleidžiama tarp savęs keistis vietomis komitetuose.

4.   Jei dėl Parlamento nario perėjimo į kitą frakciją komitete būtų pažeistas 2 dalyje nustatytas proporcingas vietų komitete paskirstymas ir frakcijos nesusitaria ir neužtikrina, kad būtų laikomasi toje dalyje nustatytų principų, reikiamus sprendimus priima Pirmininkų sueiga.

5.   Apie bet kokius frakcijų ar nepriklausomų Parlamento narių paskyrimų pakeitimus pranešama Parlamento pirmininkui, jis juos paskelbia Parlamentui vėliausiai kito posėdžio pradžioje. Šie sprendimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos.

6.   Frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai į kiekvieną komitetą gali skirti pavaduojančių narių, kurių skaičius negali būti didesnis už tikrųjų narių, kuriuos ta frakcija ar nepriklausomi Parlamento nariai gali skirti į komitetą, skaičių. Apie tai turi būti pranešta Parlamento pirmininkui. Pavaduojantys nariai turi teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose, kalbėti ir, jei tikrasis narys nedalyvauja, balsuoti.

7.   Kai tikrasis narys posėdyje nedalyvauja ir jei nėra paskirta pavaduojančių narių ar jie nedalyvauja, tikrąjį komiteto narį posėdžio metu gali pavaduoti kitas tos pačios frakcijos narys arba, kai narys yra nepriklausomas Parlamento narys, kitas nepriklausomas Parlamento narys, kuriam suteikiama teisė balsuoti. Apie tai pranešama komiteto pirmininkui ne vėliau kaip prieš prasidedant balsavimui.

Pagal 7dalies paskutinio sakinio reikalavimus pavardė turi būti pranešama prieš pasibaigiant diskusijoms ar prieš prasidedant balsavimui dėl klausimo (-ų), dėl kurio (-ių) tikrasis narys pavaduojamas.

Pagal šį straipsnį:

–   komiteto tikrojo arba pavaduojančio nario statusas išimtinai priklauso nuo narystės tam tikroje frakcijoje;

–   pasikeitus frakcijai atstovaujančių tikrųjų narių skaičiui komitete, atitinkamai keičiamas didžiausias nuolatinių pavaduojančių narių, kuriuos frakcija gali skirti į tą komitetą, skaičius;

–   nariui perėjus į kitą frakciją, jis negali išsaugoti komiteto tikrojo arba pavaduojančio nario statuso, kurį turėjo kaip ankstesnės frakcijos narys;

–   komiteto narys jokiu būdu negali pavaduoti kitai frakcijai priklausančio kolegos.

200 straipsnis - Pavaduojantys nariai : (Išbraukta.)

212 straipsnis : Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

1.   Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatines tarpparlamentines delegacijas ir, atsižvelgdamas į jų įgaliojimus, nustato jų pobūdį bei narių skaičių. Delegacijų narius skiria frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai per naujai išrinkto Parlamento pirmąją arba antrąją mėnesinę sesiją visai Parlamento kadencijai.

2.   Frakcijos turi kiek įmanoma užtikrinti tinkamą valstybių narių, politinių pažiūrų ir lyčių atstovavimą. Delegacijoje negali būti daugiau nei trečdalis tos pačios valstybės pilietybę turinčių narių. Mutatis mutandis taikomas 199 straipsnis.

3.   Delegacijų biurai sudaromi pagal 204 straipsnyje išdėstytą nuolatiniams komitetams taikomą procedūrą.

4.   Parlamentas nustato atskirų delegacijų bendruosius įgaliojimus. Bet kuriuo metu jis gali nuspręsti šiuos įgaliojimus išplėsti ar sumažinti.

5.   Pirmininkų sueiga Delegacijų pirmininkų sueigos siūlymu tvirtina delegacijų veiklos įgyvendinimo nuostatas.

6.   Delegacijos pirmininkas komitetui, atsakingam už užsienio reikalus, reguliariai praneša apie delegacijos veiklą.

7.   Delegacijos pirmininkui suteikiama galimybė kalbėti komitete, jei į darbotvarkę įtrauktas klausimas iš delegacijos kompetencijos srities. Tokia galimybė taip pat suteikiama to komiteto pirmininkui arba pranešėjui per delegacijos posėdžius.

(1)Žr. V priedą.
(2)1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas 95/167/EB, Euratomas, EAPB išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų (OL L 113, 1995 5 19, p. 1).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika