Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

TILLÄGG : DEN VERSION AV ARTIKLARNA 196–200 OCH 212 SOM ÄR TILLÄMPLIG FRÅN OCH MED ÖPPNANDET AV SAMMANTRÄDESPERIODEN JULI 2019 (I ENLIGHET MED EUROPAPARLAMENTETS BESLUT AV DEN 13 DECEMBER 2016)

Artikel 196 : Inrättande av ständiga utskott

Parlamentet ska på förslag från talmanskonferensen inrätta ständiga utskott. Utskottens ansvarsområden fastställs i en bilaga till denna arbetsordning(1). Den bilagan ska antas med en majoritet av de avgivna rösterna. Utskottsledamöterna ska utses vid den första sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet och på nytt två och ett halvt år därefter.

Ständiga utskotts ansvarsområden kan fastställas vid en annan tidpunkt än när dessa utskott tillsätts.

Artikel 197 : Särskilda utskott

1.   Parlamentet får när som helst på förslag från talmanskonferensen inrätta särskilda utskott, vars ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperioder ska fastställas vid samma tidpunkt som beslut om att inrätta dem fattas.

2.   Mandatperioden för särskilda utskott får vara högst tolv månader, såvida inte parlamentet vid denna periods utgång förlänger den. Mandatperioden för ett särskilt utskott ska, om inte annat slås fast i parlamentets beslut om att inrätta det, börja löpa från och med dagen för dess konstituerande sammanträde.

3.   Särskilda utskott har inte rätt att avge yttranden till andra utskott.

Artikel 198 : Undersökningskommittéer

1.   I enlighet med artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG(2) får parlamentet på begäran av en fjärdedel av ledamöterna tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten, oavsett om den som har gjort sig skyldig till överträdelsen är en av Europeiska unionens institutioner eller organ, en offentlig myndighet i en medlemsstat eller en person som enligt unionsrätten har befogenhet att tillämpa denna.

Inga ändringsförslag får inges vad beträffar ämnet för undersökningen såsom det har fastställts av en fjärdedel av parlamentets ledamöter och inte heller till den tidsfrist som fastställs i punkt 11.

2.   Beslut om att inrätta en undersökningskommitté ska inom en månad efter det att beslutet fattades offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Undersökningskommitténs arbetssätt ska regleras av de bestämmelser i denna arbetsordning som rör utskott, om inte annat följer av denna artikel och beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG.

4.   I en begäran om att en undersökningskommitté ska inrättas ska det precist anges vad som ska utredas, och den ska innehålla en detaljerad redogörelse för de skäl som motiverar undersökningen. På förslag av talmanskonferensen ska parlamentet fatta beslut om huruvida undersökningskommittén ska inrättas och i så fall om antalet ledamöter.

5.   Undersökningskommittéer har inte rätt att avge yttranden till andra utskott.

6.   Endast ordinarie ledamöter, eller i deras frånvaro suppleanterna, har i varje skede av förfarandet rösträtt i en undersökningskommitté.

7.   Undersökningskommittén ska välja sin ordförande och sina vice ordförande samt en eller flera föredragande. Undersökningskommittén får dessutom inom ramen för sin verksamhet anförtro uppgifter, uppdrag och särskilda befogenheter åt sina medlemmar, som sedan ska avlägga en utförlig rapport.

8.   Mellan sammanträdena ska kommitténs samordnare i brådskande fall eller när det är nödvändigt utöva undersökningskommitténs befogenheter, vilket ska godkännas vid kommitténs nästföljande sammanträde.

9.   Beträffande de språk som ska användas ska undersökningskommittén tillämpa bestämmelserna i artikel 158. Kommitténs presidium får emellertid:

-   begränsa tolktjänsterna till att endast omfatta de officiella språken för de ledamöter som deltar i överläggningarna, om detta bedöms som nödvändigt av sekretesskäl,

-   besluta om översättning av de handlingar som tas emot, på ett sätt som säkerställer att undersökningskommittén kan utföra sin uppgift på ett snabbt och effektivt sätt och att eventuell tystnadsplikt respekteras.

10.   Om påstådda överträdelser eller missförhållanden i samband med genomförandet av unionsrätten tyder på att ett organ eller en myndighet i en medlemsstat skulle kunna vara ansvarig, får undersökningskommittén uppmana parlamentet i den berörda medlemsstaten att samarbeta i undersökningen.

11.   Undersökningskommittén ska avsluta sitt arbete genom att inom tolv månader från sitt konstituerande sammanträde för parlamentet presentera en rapport om de resultat den kommit fram till under arbetet. Parlamentet får två gånger besluta att förlänga denna tidsfrist med ytterligare tre månader. Vid behov får rapporten innehålla minoritetens uppfattningar i enlighet med artikel 52a. Rapporten ska offentliggöras.

På begäran av undersökningskommittén ska parlamentet hålla en debatt om denna rapport under den sammanträdesperiod som följer på dess framläggande.

12.   Undersökningskommittén får även förelägga parlamentet ett förslag till rekommendation avsett för Europeiska unionens eller medlemsstaternas institutioner och organ.

13.   Talmannen ska ge ansvarigt utskott enligt bilaga V i uppdrag att följa upp resultatet av undersökningskommitténs arbete och att om nödvändigt utarbeta ett betänkande. Talmannen ska vidta alla övriga åtgärder som bedöms vara lämpliga för att undersökningens slutsatser ska leda till konkret resultat.

Artikel 199 : Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

1.   Ledamöter i utskott, särskilda utskott och undersökningskommittéer ska utses av de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna. Talmanskonferensen ska förelägga kammaren förslag.

Talmanskonferensen ska fastställa en tidsfrist inom vilken de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska underrätta talmannen om sina utnämningar, vilken därefter ska tillkännage dem i kammaren.

2.   Utskottens sammansättning ska så långt som möjligt avspegla parlamentets sammansättning. Vid fördelningen av utskottsplatser mellan de politiska grupperna ska närmaste heltal över eller närmaste heltal under resultatet av den proportionella beräkningen användas.

Om de politiska grupperna inte kommer överens om det inbördes storleksförhållandet inom ett eller flera specifika utskott ska talmanskonferensen fatta beslut.

3.   Om en politisk grupp beslutar att inte ha några platser i ett visst utskott, eller inte utser sina ledamöter inom den av talmanskonferensen fastställda tidsfristen, ska platserna i fråga förbli vakanta. De politiska grupperna får inte utbyta platser sinsemellan.

4.   Om en ledamots byte av politisk grupp medför en rubbning av den proportionella fördelningen av utskottsplatser såsom den definieras i punkt 2, och det inte finns någon överenskommelse mellan de politiska grupperna som säkerställer överensstämmelse med principerna i den punkten, ska talmanskonferensen fatta de beslut som krävs.

5.   Eventuella beslutade ändringar i de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas utnämningar ska meddelas talmannen, som ska tillkännage dem i kammaren senast i början av nästa sammanträde. Dessa beslut ska träda i kraft på dagen för tillkännagivandet.

6.   De politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna får till varje utskott utse ett antal suppleanter, vars antal inte får överskrida det antal ordinarie ledamöter som den politiska gruppen eller de grupplösa ledamöterna har rätt att utse i utskottet. Talmannen ska underrättas om detta. Dessa suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid utskottssammanträden och att, i den ordinarie ledamotens frånvaro, delta i omröstningar.

7.   Om en ordinarie ledamot är frånvarande och suppleanter antingen inte har utsetts eller är frånvarande, får den ordinarie ledamoten välja att under sammanträden låta sig företrädas av en annan ledamot från samma politiska grupp eller, om ledamoten är en grupplös ledamot, av en annan grupplös ledamot, som har rätt att rösta. Detta ska anmälas till utskottsordföranden senast i början av omröstningen.

Den i förväg avgivna anmälan som föreskrivs i sista meningen i punkt 7 måste ges in innan debatten avslutas eller innan omröstningen inleds om den eller de punkter med avseende på vilka den ordinarie ledamoten ska ersättas.

I enlighet med denna artikel gäller följande:

–   Status som ordinarie ledamot eller suppleant i ett utskott beror uteslutande på medlemskap i en viss politisk grupp.

–   Om antalet ordinarie ledamöter som en politisk grupp har i ett utskott ändras, ska det maximala antal ständiga suppleanter som denna grupp kan utse ändras i motsvarande mån.

–   En ledamot som byter politisk grupp har inte rätt att behålla den status som ordinarie ledamot eller suppleant i ett utskott som ledamoten innehade som medlem av sin ursprungliga grupp.

–   Under inga omständigheter får en utskottsledamot vara suppleant för en ledamot som tillhör en annan politisk grupp.

Artikel 200 - Suppleanter : (utgår)

Artikel 212 : Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

1.   På talmanskonferensens förslag ska parlamentet tillsätta ständiga interparlamentariska delegationer samt besluta om deras utformning och antalet ledamöter med hänsyn till delegationernas uppgifter. Ledamöter i delegationerna ska utses av de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna för hela valperioden vid den första eller andra sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet.

2.   De politiska grupperna ska så långt det är möjligt säkerställa en rättvis fördelning av medlemsstater, politiska åsiktsriktningar och kvinnor och män. Det ska inte vara tillåtet att mer än en tredjedel av en delegations ledamöter är av samma nationalitet. Artikel 199 ska tillämpas i tillämpliga delar.

3.   Sammansättningen av delegationernas presidier ska fastställas i enlighet med det förfarande som gäller för de ständiga utskotten enligt artikel 204.

4.   Kammaren ska fastställa de enskilda delegationernas allmänna befogenheter. Den får när som helst besluta att utvidga eller inskränka dessa befogenheter.

5.   De genomförandebestämmelser som krävs för att delegationerna ska kunna utföra sitt arbete ska antas av talmanskonferensen på förslag av delegationsordförandekonferensen.

6.   Delegationsordföranden ska regelbundet rapportera om delegationens verksamhet till utskottet med ansvar för utrikesfrågor.

7.   När en punkt på föredragningslistan rör en delegations ansvarsområde, ska ordföranden för delegationen ges möjlighet att höras av ett utskott. Detsamma ska gälla för utskottets ordförande eller föredragande vid delegationens sammanträden.

(1)Se bilaga V.
(2)Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt (EGT L 113, 19.5.1995, s. 1).
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy