Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
 ДОПЪЛНЕНИЕ
 ИНДЕКС
 БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
 СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ИНДЕКС
АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЧЩ
Арабските цифри съответстват на членовете от Правилника за дейността. Приложенията са обозначени с римски цифри, а арабските или римски цифри или следващите ги букви се отнасят за съответните раздели, членове или параграфи от приложенията. Настоящият неизчерпателен показалец е предназначен да помогне на читателите да се ориентират в българската версия на Правилника за дейността. Той няма официално значение и сила на инструмент за тълкуване.
А
Агенции
искания, отправени до139
комисии, отговарящи заV
консултации139
разглеждане на докладите, приети от116
АКТБV.II, V.IV
Актове за изпълнение40, 106 - 107
Анкетни комисии27, 198, 199
Асистенти
Пропуски за достъп116а
определяне на максималния брой сътрудници от квесторите11
Асоциирани комисии54, 59а, 71, 107, 108, 201а, 211, 216, VI
Б
Безредие
незабавни мерки165
санкции166, 167
Бивши членове на ЕП7, 9, 11, I.6
Бюджет25, 27, 33, 35, 86, 86а, 88, 91, 92а, 93, 94, 97, 113а, V
бюджетно помирение90
освобождаване от отговорност6, 93 - 94, 98, 125, ІV, V
приемане91
Бюджетна прогноза на Парламента96, 97
Бюро
 надбавки на членовете на ЕП25
 определяне на бюджетни средства, независими членове на ЕП35
 правомощия по изпълнението на бюджета33
 предварителен проект на бюджетна прогноза25, 96
 разрешаване на разходи, политически партии223а, 224
Генерален секретар, доклад до Бюрото96
годишна бюджетна процедура86а
за диалог с националните парламенти142
изпълнение на бюджета92а, 125, IV
комисииV.IV, V.V
Многогодишна финансова рамка (МФР)86
позиция на Парламента относно проекта на бюджет88
политически групи27, 33
Председател на Парламента
 вътрешни финансови правилници98
 междуинституционално сътрудничество94а
Председателски съвет27
приемане91
процедура по освобождаване от отговорност93, 94, 125, IV
разисквания, финансови последици на общата външна политика и политика на сигурност113а
режим на временните суми от една дванадесета92
становище, финансова съвместимост на правнообвързващ акт41
Бюро
публичност на решенията31
състав19, 20, 24
функции5, 11, 25, 28, 29, 33, 34. 35, 96, 97, 98, 116, 116, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223а, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
избиране и изпълняване на функциите14, 19, 30а
предварителен проект25, 96
въпроси от членове на ЕП, свързани с изпълнението на задълженията31
Бюро правила
за пропуските116а
за делегации на комисиите в рамките на ЕС216а
Бюра
на комисии198, 203, 204
междупарламентарни делегации212
Конвент за разглеждане на предложените изменения на Договорите79
В
Водене
на преговори69е
Вот на недоверие на Комисията119
Време за въпроси
в комисиите210
в пленарно заседание129, II
Временно председателство14
Връщане за ново разглеждане в комисия59а, 185, 188
поправки231
 второ четене67а
процедурни предложения185
Второ четене64 - 69
бюджет67а
връщане за ново разглеждане в комисия188
гласуване67а, 208
докладчик66, 71
преговори69д
противоречие между разпоредба на настоящия Правилник за дейността относно второ четене и други негови разпоредби47
препоръка за66 - 67
приключване67а
споразумение69а
стадий на разглеждане в комисия
 общо55, 64 - 66
 подписване на изменения или проектите на предложенията за отхвърляне208
стадий на разглеждане на пленарно заседание67, 67а, 69, 69а
съвместни заседания на комисии55
удължаване на сроковете за65
членове, които не се прилагат при второ четене66
Външна политика113, 113а, V.I
Въпроси
време за въпроси
 комисия210
 критерииІІ
 пленарна сесия129
въпроси към Европейската централна банка131
въпроси към председателя на Парламента относно Бюрото, Председателския съвет и квесторите31
въпроси не от първостепенна важност130
въпроси от първостепенна важност130
въпроси с искане за писмен отговор (вж. също запитвания)
 към Европейската централна банка131
 общо130
 относно единния механизъм за преструктуриране131а
 относно единния надзорен механизъм131а
 приложими критерииІІ
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания128
кратки и конкретни въпроси
 след изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет123
 след изявления за обяснение на решения на Комисията124
към председателя относно Бюрото, Председателския съвет и Квесторите31
към Европейската централна банка131
недовършени дела229
Върховен представител (вж. Заместник-председател на Комисията/Върховен представител)
Г
Генерален секретар
достъп до пленарната зала
 отстраняване на членове на ЕП от пленарна зала165
 издаване на пропуски (вж. също председател на Парламента)157
 право157
назначаване25, 222
Гласуване171, 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
бюджет
 в комисия88
 на пленарно заседание
бюджетно помирение90
проект за бюджет88
 гласуване за потвърждение на изменения към общ текст90
заедно100, 135, 174
в комисия200, 208
второ четене66, 67а
действителност168
 действителност в комисия208
делегирани актове105
единно52, 59, 69д, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
електронно178, 180, 181, 182а, 209
заедно
изменения169, 174, 175, 179, 208
имунитет9
кодификация
 на пленарно заседание, единно гласуване без изменения103
комисия208
компетентна комисия49, 52а, 53, 54, 55, 69е, 78б, 88, 107
мандат
 преговори преди първото четене в Съвета
в комисия69г
 преговори преди първото четене в Парламента
на пленарно заседание69в
Многогодишна финансова рамка86
наблюдатели, без право да гласуват13
нарушаване на основни принципи и ценности от страна на държава членка83
обикновена законодателна процедура
 на временно споразумение59, 67а
 на изменения към проекта на законодателна резолюция59, 67а
 на искане за гласуване на измененията преди временно споразумение59, 67а
 на правното основание, ако е оспорено39
 на предложение за незабавно отхвърляне59, 67а
 на следващо предложение за отхвърляне, след гласуване на изменения (второ четене)67а
 на целия проект, след гласуване на измененията (първо четене)59
 отнасяне на въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане59
обосновки, не се подлагат на гласуване49, 53
обявяване на резултатите от гласуване, на пленарно заседание22
обяснения на вот123, 135, 164а, 183
окончателно гласуване42, 46, 78б, 123, 133, 171, 179, 183, 208
отлагане45, 59, 118, IV.5
поименно22, 52, 118 - 119, 179 - 181, 208 - 209, VI.5
отделно52, 59, 164а, 174, 175, 176, 179а, 209
право на глас13, 26, 177
процедура171, 208
процедура на одобрение
 в комисия99
 на пленарно заседание
договори за присъединяване81
единно глусуване относно одобрението, без право на изменение99, 108
искане на становището на Съда, отлагане на гласуването108
оттегляне от Съюза82
процедура на консултация, на пленарно заседание78в
първо четене59
равен брой гласове
 в бюрата на комисиите204
 в Бюрото24
 в комисиите209
 на пленарно заседание179а
 при избор на председател, заместник-председатели и квестори16, 17, 18
разделно гласуване52, 59, 164а, 174, 175, 176, 179а, 209
ред (приоритет)22, 59, 171, 174
с вдигане на ръка178, 182а, 208
сядане и изправяне (вместо електронно гласуване)178
тайно15, 17, 199, 204, 117, 121, 122, 122а, 180а, 209, 183, 221, VI.10
трето четене72
Годишен доклад на Консултативния комитетI.7
Годишни доклади132
Годишна законодателна програма37, 46 - 47
Годишно планиране37, 47
Гражданска инициатива211, 218, V.XX
Групи (политически)32, 33, 36
дейности33
интергрупи34
правно положение33
разпускане32
учредяване32
Д
Девиз228
Декларация (вж. финансови интереси, финансов отчет, писмена декларация, отчет)
кандидати за членове на Комисията118, VI.2
членове на ЕП11, I.4
Делегации25
външна делегация на Съюза, назначаване на ръководител
избиране, изискване за подаване на декларацияI.4
констативни посещения216а
конференции на парламентите144
КОСАК143
към съвместни парламент арни комитети214
междупарламентарни30, 116, 135, 212, 214, V.І, V.ІІ, V.ІІІ
постоянни27, 212
правомощия, незабавни мерки165
право на уведомление при налагането на санкции166
процес на „шерпите“27, 30
ръководител на външна делегация на Съюза111
Съвет на председателите на делегации30
устен превод158
ad-hoc27, 27, V.I, V.II, V.III
Делегирани актове105, 107
Демокрация135, 224, 225, III, V.I
Диалог
кандидати за членове на Комисията и членове на ЕПVI.3
между социалните партньори101
с Комисията, в съответствие с Рамковото споразумениеVI.6
с националните парламенти, по комисии142
социаленV.VII
Дневен ред
включване на точки в дневния ред9, 52а, 67, 69б, 72, 78г, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130б, 135, 149а, 150, 153, 153а, 168, 183, 188, 210, 216, III
изменение149а, 162
на комисия4, 66, 115, 131, 131а, 206
окончателен проект135, 149, 149а, 150, 153а, 162
приемане149а, 168
приоритетни точки66, 154
проект27, 29, 149
уведомяване за оставка на членове на ЕП4
Доброволни споразумения102
Договори81, 99
обикновена процедура за преразглеждане79
опростена процедура за преразглеждане80
Доклади
във връзка с инициативи на държава-членка48
законодателни доклади49, 59
междинен доклад99
мнение на малцинството198
на анкетна комисия198
на Комисията132
на основата на предложения за резолюции133
незаконодателни доклади51
от други институции132
по процедура на консултация49
по собствена инициатива27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133
прилагане на правото на Съюза132
проек на доклад
стратегически52
устен доклад154
докладчик
анкетна комисия198
асоциирани комисии54
второ четене
 Предаване на позицията на Съвета64
 презумпция на продължаване на функцията на докладчик66
 гласуване в Парламента67а
гласуване в комисия208
доклади по собствена инициатива52
докладчици в сянка205а
задължение за информиране на другите докладчици54
заседания на Съвета44
изготвяне на докладите52а
изказване в Парламента
 разискване162
 гласуване171
 процедурни предложения185
кодификация103
компромисни изменения170
консултации с председателя на Парламента, спешни действия на председателя за защита на имунитет8
конфликт на интересиI.3
кратко представяне151
международни споразумения108, 109
междупарламентарни делегации212
незаконодателни доклади51
неотложна процедура154
определяне47, 49, 66, 205
опростена процедура50
отлагане на гласуване в Парламента45
помирителен комитет71
преговори69е
предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента78г
прекратяване на мандат поради нарушаване на Кодекса на поведение21
проучвателни и констативни пътувания на докладчиците25
процедура на одобрение99
процедура на съвместни комисии55
процедура в пленарната зала без изменения и разисквания150
първо четене, гласуване в Парламента59
разглеждане на оставка на член на ЕП4
становища на комисии53
Съд на Европейския съюз141
Документи
достъп до5, 43, 115, 116, 160
електронна обработка на документи161
документи на Парламента, определение116
отразяващи резултатите от триалозите
петициите като публични документи215, 216
поверителни210а
публикуване в протоколите
Допустимост (вж. също недопустимост)
на въпросиII
на въпроси с искане за писмен отговор130 - 131
на изменения22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
на предложения за законодателни резолюции въз основа на доклад по собствена инициатива46
на искания за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП7
на искане за обявяване на недопустимост185, 187
на искания за разделно гласуване52, 174
на кандидатури за омбудсман219
на обяснения на вота183
на петиции215
постановени съдебни решения9
на предложение за вот на недоверие на Комисията119
на предложения за резолюции52
разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите209
Достъп
до галериите157
до документи5, 9, 43, 69е, 115, 116, 158, 160
до Парламента11, 116а
до пленарната зала157
до приетите актове78
до приетите текстове193
по протоколите от заседанията31, 192, 207
пропуски116а
публичност на петициите
Е
Европейска гражданска инициатива211, 218, V.XX
Европейска служба за борба с измамите (OLАE)12, V.V
Европейска централна банка
въпроси с искане за писмен отговор към131
законодателно право на инициатива
назначавания122
въпроси с искане за писмен отговор131
изявления126
назначения122
Европейски икономически и социален комитетV.XII
консултации с
Европейски съвет
въпроси с искане за писмен отговор, отправени към
доклад с предложения, адресирани до80
изявления на123
искане на одобрението на Парламента от, решение да не се свиква Конвент, одобрение
консултации с Парламента от79
обикновена процедура за преразглеждане на Договорите
определяне на време за изказвания на, по време на пленарно заседание162
опростена процедура за преразглеждане на Договорите
Предложение за кандидат за председател на Комисията117
председател на, поканен да присъства на представянето на целия състав на КомисиятаVI.5
проект на решение, състав на Парламента, разглеждане от Парламента84, 99
Единен надзорен механизъм122а, 131а
Едноминутни изказвания163, 192
Езици, официални25, 105, 107, 158 - 159, 198, 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
Електронен регистър на петициите216
Електронна обработка на документи161
З
Законодателна инициатива37, 45 - 46
Институции, различни от Комисията или държавите членки48
Парламент27, 45, 46, 52
Законодателна и работна програма37
Законодателна резолюция (вж. резолюция)
Законодателни документи116
Законодателни процедури37 - 48, 49 - 55, 59 - 63, 64 - 70, 72, 78 - 79, 103, 104
Заместник-председатели
избор и мандат15, 17, 19 - 21
функции23 - 25, 27, 71, 116, 143
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител108 - 110, 113, 113а, 128 - 131
Запитвания
приложими критерииІІ
кратки запитвания с искане за писмен отговор130а
запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания130б
Заседания145
аудиовизуални записи на разискванията195
място на провеждане на заседанията147
прекратяване или закриване167, 185, 191
присъствие на членовете148
провеждане157 - 160, 162 - 167
протокол192
публичност на дейността192, 194
стенографски протоколи194
Засилено сътрудничество между държави членки85
Защита на привилегии и имунитет7, 9
И
Избор (вж. също назначаване, определяне)
анкетни комисии, членове198
бюра на комисии204
заместник-председатели17
квестори18
Комисия118
междупарламентарни делегации, членове212
наблюдатели, право да се изказват и да гласуват
омбудсман219
председател на Комисията117
председател на Парламента14, 16
специални комисии, членове197
членове на ЕП1, 3
членове на постоянни комисии196
Извънредни разисквания153
Изключване
на политическа партия
 от финансиране224
Изложение на мотивите (вж. също обосновка)
за доклад
 одобрение, препоръка99
 заличаване от председателя52а
 представяне на проект на доклад от докладчика52а, I.5
 законодателни доклади49
 доклади по собствена инициатива (INI) (член 52)45
 незаконодателни51
 с приложена писмена декларация52а
 с финансова обосновка45, 49, 51
 без гласуване171
за въпроси
 запитване с искане за писмен отговор, кратко изложение на мотивите130б
Измами12, I.2., V.V
Изменение(-я) (вж. също промяна)169
автор88, 169, 174
внасяне169, 208
второ четене67а, 69, 69а
допустимост22, 99, 104, 170
езици158 - 159, 169 - 170
комисия175, 208
компромис69, 170, 174
оттегляне169
посочване в консолидиран текст193
преговори преди първото четене в Парламента69в
преговори преди второто четене в Парламента69д
представяне169
процедура без50, 150
разглеждане в комисия на изменения, внесени за гласуване на пленарно заседание175
първо четене59, 59а
ред за гласуване174
срок53, 59, 69в, 74, 170
съгласие по общ проект в рамките на Помирителния комитет72
устни113, 169
ИзслушванияV.XX, VI.3
на експерти, от комисиите206
на кандидати за членове на Комисията118, IV
на членове на ЕП
 устни, на членове на ЕП166
 процедури, свързани с имунитета9
 санкции при отказ на член на ЕП да се отзове на официална покана да участва в изслушване116а
на специални представители110
преди назначаване
 на ръководители на външна делегация111
 на Омбудсман219
публично, относно граждански инициативи
функции на Бюрото25
Имунитет на членове на ЕП5 - 9, 179 - 180, 208, V.XVI
Инициатива
гражданска211, V.XX
доклад по собствена инициатива27, 45, 46, 52, 69, 216
на държава членка48
на институции, различни от Комисията48
на Комисията, междуинституционално сътрудничество, бюджетни процедури94а
на компетентна комисия108
на омбудсмана за изслушване от компетентна комисия220
на членове на ЕП по член 225 от ДФЕС46
на Парламента или Съвета
 за удължаване на сроковете за второ четене65
 за удължаване на сроковете за трето четене69ж
на председателя на Парламента8, 21
Интергрупи34
Интернет сайт31, 34, 116, 130, 130а, 130б, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Информационна сигурност (ДNISА)V.IX
К
Квестори
въпроси31
избор и мандат15, 18 - 21
пропуски11
публичност на решенията31
финансови интересиI
функции11, 28, I
Кворум135, 148, 168, 208
Кодекс за поведение3, 11, I
Кодификация на законодателството на Съюза103
Комисии49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
анкетни комисии198 - 199
асоциирани54, 59а, 71, 107, 108, 201а, 216, V.XVI, VI.3
бюро198, 203, 204
водеща53, 54, 55, 59а, 107, 201, IV
време за въпроси210
връщане за ново разглеждане59а, 63, 78д, 188
второ четене67а, 69, 69д, 69е
гласуване208 - 209
диалог
 годишен структуриран, с КомисиятаVI.6
 между социалните партньори101
 на парламентарните комисии с националните парламенти142
 политически, между кандидатите за членове на Комисията и членовете на парламентарните комисииVI.3
 - политически, с развиващите се страниV.II
 социаленV.VII
доклад49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 59а, 72, 84, 86а, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
заместници3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
заседания4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69е, 113, 115, 116а, 126, 130, 131а, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210а
пленарни изменения175
компетентност27, 47, 54, 55, 59а, 107, 133, 201, 201а, II.1
мотивирано становище относно компетентността9
място на провеждане на заседанието147
неотложно заседание113
подкомисии201, 203, V.I
помирителен комитет (вж. също трето четене)70 - 72
поправки231
постоянни196, 201, 201а
правомощия196 - 198, 201, V
председател4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52а, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67а, 69е, 71, 78г, 90, 94а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201а, 203
проверка на пълномощията3, 14, V.XVI
протоколи207, 210а
процедура49 - 55, 59а, 63, 66, 69, 69д, 69е, 206, 207, 208, 209, 210, 210а, 211
първо четене59, 59а, 63, 69в, 69г, 69е
специални комисии197
становища53 - 54
съвместни заседания55, 107
съвместни парламентарни комисии214, V.I
създаване196 - 198
състав27, 199 - 200
трето четене71
функции на комисиите27, 201, 201а, V
членове199, 200
Комисия
ангажименти78г
време за въпроси129
време за изказвания на заседание на Парламента162, III
въпроси
 с искане за писмен отговор130, II
 с искане за устен отговор, последвани от разискване128
годишен доклад на Комисията132
граждански инициативи211, 218
делегирани актове40, 105
диалог между социалните партньори101
заместник-председател/върховен представител110, 111, 113, 113а, 128, 130а, 130б
изявления на Комисията37, 123, 124
информиране на компетентната комисия43
избиране или отхвърляне118, VI.4
избиране на председател на Комисията117
изменение на предложение63, 78
изпращане на законодателната резолюция и на позицията за
 първо четене59
 второ четене67а
изпълнителни правомощия40, 106
изслушвания на кандидати за членове на Комисията118, VI.3
искане за представяне на предложения, член 225 ДФЕС46
коментари на измененията от
 първо четене59
 второ четене67а
компетентна комисия78г, 81, 206, 211, 216, 218
кратки запитвания с искане за писмен отговор130а, II
кратки запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разискване130б, ІІ
кратко представяне в пленарно заседание от докладчика151
международни споразумения108, 109
неотложна процедура154
одобряване на кандидатите за членове на КомисиятаVI
освобождаване от отговорност93, 94, IV
оттегляне на предложение на Комисията37, 43, 59, 78г, 104
отхвърляне на проект (предложение)59, 102, 103, 104, 208
петиции, роля при разглеждането на216, 218
пленарна зала (достъп до)157
позиция на Комисията относно измененията78б
предложение за вот на недоверие119
Председателски съвет129, 149
преработка (преработване)104
призоваване от Парламента на Комисията или на държавите членки да внесат предложение съгласно член 7, параграф 2 от ДЕС83
приканване Комисията да сезира повторно Парламента с предложението си63
проследяване на ангажиментите, поети по време на изслушваниятаVI.6
работна програма на Комисията37, 47
разглеждане на предвидени доброволни споразумения102
разискване по договор за присъединяване81
размяна на мнения, изменения в правното основание39
рамково споразумение, оттегляне на доверието от член на Комисията118, VI.6
роля във вътрешната бюджетна процедура96
роля в междуинституционалното сътрудничество (бюджет)94а
роля в определянето на законодателната програма37
роля в ускоряването на законодателни процедури47а
свикване на Парламента по искане на Комисията146
специален представител.110
становище или съгласие на Комисията, по предложение за доклад по собствена инициатива на Парламента (член 52)45
субсидиарност, мотивирани становища42
съществена промяна в портфейлите по време на мандата на КомисиятаVI.9
„триалози“69е
Комитет на регионите94, 138
Комитология (вж. Делегирани актове, Актове за изпълнение)
Компромисни изменения170, 174
консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕПI.3, I.7
Консултации78а, 78б, 78в, 78г, 78д
европейски органи (органи на ЕС)139
Европейски икономически и социален комитет137
инициативи на държава-членка48
Комитет на регионите138
повторно сезиране63
по общата външна политика и политиката на сигурност113а
Член 140, параграф 2 от ДФЕС (дерогации за ъвеждането на еврото)100
Контролни правомощия141
Конференции на парламентите144
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК)143
Конфликти на интереси118, I, I.3, VI.2
Координатори на комисии69е, 120, 198, 203, 205, VI.3
Корупция (вж. измами)
Л
Лични изявления164
М
Малцинство
становища198
позиции52
възгледиVI.4
Мандат
на Комисията, международни споразумения108
на компетентната комисия
 след позицията на Съвета на първо четене69д
 преди позицията на Съвета на първо четене69г
 преди позициа на Парламента на първо четене59, 59а, 69в
на делегации на Парламента27, 144
на председателя
да договаря улеснения за националните парламенти на държавите членки на реципрочна основа
на специалните представители110
на членовете на ЕП3, VI.6, 4, 2, 9, 3, 4
Междинен доклад99
Междуинституционални преговори при законодателните процедури4, 59, 59а, 69б
Междуинституционални споразумения12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.IV, V.XVIII
Международни споразумения99, 108, 109, V.I
Междупарламентарни делегации30, 116, 212, 214, V.I, V.II
Мерки по прилагане, БюроI.5, I.9
Месечни сесии145 - 146
Многогодишна финансова рамка86, 99
Мнозинства и необходим минимален брой членове на ЕП
актове за изпълнение106
внасяне на предложения
 за вот на недоверие119
 за резолюции
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания128
изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет123
отказ за освобождаване от отговорност3, 5
разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава135
 предложение за отхвърляне на проектобюджета в цялост
 предложения за решения, определящи нов максимален процент
Възражения
 гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици169
 Дневен ред
точки без изменения или разисквания150
 препоръки на комисията по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурността113
 промяна в реда за гласуване174
 тълкувания на Правилника за дейността226
Делегирани актове105
Избор на мандатни длъжности в Парламента
Изменения
 внасяне169
 възражение срещу гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици158 - 159, 169
 окончателен проект на дневен ред
 Правилник за дейността227
 проектоизменения и предложения за промени при първо четене на бюджета
 проектоизменения при второ четене на бюджета
Искания
 връщане за ново разглеждане в комисия188
 дневен ред
внасяне на изменения по точка150
извънредни разисквания153
разискване на точка без изменение150
 закриване на разискванията189
 неотложна процедура154
 отлагане на гласуване190
 отлагане на разисквания190
 подновена консултация63
 поименно гласуване180
 прекъсване или закриване на заседанието191
 разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава135
 свикване на Парламента146
 създаване на анкетна комисия198
 установяване на кворума168
Назначения
 Европейска централна банка (искане за отлагане на гласуването)122
 Комисия (председател)117
 Комисия (членове)118
 Омбудсман (избор)219
 Омбудсман (освобождаване)221
 Сметна палата (искане за отлагане на гласуването)121
Образуване на комисии и политически групи
 анкетни комисии198 - 199
 политически групи32
Политически партии на европейско равнище225
Предсрочно освобождаване на председателя на Парламента21
Препоръки до Съвета
Приложения
Решения на Парламента
 за гласуване на компромисни изменения174
 международни споразумения108
 общ проект72
 поддържането на иск предявен пред Съда на Европейския съюз141
 Позиция на Съвета
изменения69
отхвърляне
 право на инициатива по член 192 от Договора за ЕО46
 предложение за вот на недоверие на Комисията (приемане)119
 процедура на одобрение99
 разширявания81
Установяване на нарушения83
Мотиви45, 49, 51
Мярка за прилагане106 - 107, 141
Място на провеждане на заседанията147
Н
Наблюдатели13
Надбавки
надбавка за дневни разходи166
решения на Бюрото за размера на надбавките25
Назначаване (вж. вж. също избиране, определяне)
в органите за икономическо управление122а
генерален секретар25, 222
докладчици47, 50, 51, 52, 198, 205
Европейска централна банка: членове на изпълнителния съвет122
Конвент: представители в79
наблюдатели
независими изтъкнати личности, членове на комитета223а
общо117 - 122, 122а
омбудсман, равен брой гласове219
подкомисии, членове203
Помирителен комитет, делегация в71, 90
постоянни заместници200
постоянни комисии, членове196
процедура на гласуване180а
ръководители на външни делегации111
специални представители110
Членове на КомисиятаVI
членове и резервни членове на Консултативния комитетI.7
Членове на ЕП3, 4
Нарушения, нарушаване
на Кодекса на поведение
 от докладчик21
 от член на ЕПI.8
 от член или резервен член на Консултативния комитетI.8
 от член на непредставена в рамките на Консултативния комитет политическа групаI.7
на кодекса за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти116а
на нормите за поведение на членове на ЕП165
на основните принципи83
на поверителността166, 210а
на правата на човека114
на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава114, 135, III
на привилегиите или имунитетите, решение относно7
Национални парламенти42
връзки с25
мотивирано становище42
сътрудничество с142
Недовършени дела229
Недопустимост (вж. също допустимост)38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Независими членове35, 199 - 200, 205
Неотложна процедура154
Неформални обединения на членове на ЕП34
О
Обосновки (вж. също изложение на мотивите)49, 53, 66, 88, 104, 116а, 169, 227
Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)11, 113а, V.I
Общо предложения за резолюция123, 135, 170
Общо разискване135, 155
Общ проект55, 72, 90
Обяснение
От кометентния орган на държава членка относно имунитет на член на ЕП9
Обяснение на вот123, 135, 183
Обяснителни бележки към Правилника за дейността226
Одобрение
колегия на КомисиятаVI
Многогодишна финансова рамка86
назначаване4, 15
нарушаване на основни принципи и ценности83
на Съвета/съгласие на Комисията за приемане на акт от Парламента45
Присъединяване81
на решение да не се свиква Конвент79
оттегляне от Съюза82
процедура81, 99, 108, 109
Омбудсман219 - 221
дейност220
назначаване219
освобождаване221
Опростена процедура50, 150
Опростяване на законодателството на Съюза103 - 104
Оратори
време за изказване123, 128, 154, 162 - 164, 166, 185, 192
даване на думата
изказвания
разпределяне на времето за изказване162, IV
списък на ораторите189
Освобождаване (предсрочно)21
Освобождаване от отговорност
други органи94
Европейски икономически и социален комитет94
Комисия94
 Бюджет на Европейския фонд за развитие94
 изпълнение на бюджета93
Комитет на регионите
Парламент
 изпълнение на бюджета на Парламента94, V.V
 вътрешни финансови правилници98, V.V
председател на Европейския парламент94
решенияIV.6
Сметна палата94
Съвет94
Съд на ЕС94
Основни права (вж. също Харта на основните права)38, V.XVII
Основни принципи38, 83
Основни свободи83, V.XVIII
Откритост и прозрачност31, 115 - 116
Отсрочване184а, 185, 190, 209
на сесията146
разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите209
Отнасяне в комисия
второ четене66
международни споразумения108
поправки231
първо четене47
Отношения с други институции27, 36, 117, 137 - 138, 140
Отстраняване на члено на ЕП
от междупарламентарна делегация, конференция или форум (забрана)166
от разискванията в комисия, ако не е нейн член206
от пленарна зала165
Оттегляне от Съюза82
Отхвърляне
позиция на Съвета171, 192
предложение на Комисията192
Официален вестник25, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV.6
П
Парламентарен мандат145
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа
Парламенти
Конференции на парламентите144
Националните парламенти на държавите-членки27, 142 - 143
Петиции211, 215 - 216, 216а, 217, 218, 229, V.XX
Писмени декларации
включени в регистъра162
от членове на ЕП
 за незаемане на длъжност, несъвместима с тази на член на ЕП3
 за финансови интересиI.4
позиции на малцинството
приложени към стенографския протокол162
Писмени жалби5, 9, 167, I.8
Пленарни заседания
бюджет88, 90 - 92, 92а
време за изказвания162
второ четене64 - 69, 69а
въпроси128
делегирани актове105, 107
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет123
изменения39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
искане за гласуване69в
консултация78в, 132
ключово разискване на пленарно заседание52
обявяване9, 32, 38, 46, 47, 64, 67а, 69а, 69в, 69г, 105, 133, 154, 166, 201а
поведение на членовете на ЕП11
право на изказване, конфликт на интересиI.3
протоколи192
процедура без изменения и разискване150
първо четене59, 59а, 63, 63а
разисквания52, 115
трето четене69ж, 70, 72
Поведение
кодекс за поведение, бивши членове на ЕП11
кодекс за поведение, членове на ЕП11, 21, I
междуинституционални споразумения, кодекс за поведение140
норми на поведение, членове на ЕП11, 165
провеждане на пленарни заседания157 - 160, 162 - 167
Поверителност6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210а
Повторно сезиране на Парламента63
Подкомисии201, 203
Подписване на документи161
Подписване на приетите актове
Позиция
на Комисията48, 64, 69
на Парламента
на Съвета64
Позиция на Съвета
внасяне в Парламента67
изменения67а, 69, 70
предаване55, 64 - 66
приемане
 второ четене, гласуване в Парламента67а
 споразумение на първо четене63а
 споразумение на второ четене69а
отхвърляне67а
Политически групи - вж. групи
Политически партии (Политически партии на европейско равнище)223а
Помирение
бюджетно
състав и процедура на съвместно заседание на комисии55, 71
трето четене69ж, 70, 71, 72
Поправки193, 231
Права на човека83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
Правилник за дейността на Парламента
изменение227, V.XVIII
междуинституционални споразумения140
прилагане226, V.XVIII
процедурни въпроси
Правно-езикова проверка78, 193
Правно основание
в предложение на Комисията
 при изменение63
в резултат на което обикновената законодателна процедура вече не би се прилагала63
 проверка на правното основание
общо39, V.XVI
междунардни споразумения108
в позицията на Парламента на първо четене39
 при промяна на правното основание от Комисията или Съвета63
В законодателна инициатива по член 225 от ДВЕС
Право на Съюза
актове и мерки за изпълнение106
анкетни комисии, прилагане на198
комисия, компетентна по тълкуването и прилагането на правото на Съюза40, V.XVI
нарушение на правото на Съюза141
петиции, доклад по собствена инициатива (член 52)216
Прагове (вж. също гласуване)168а
Преводи31, 46, 64, 194, 198, 215, 227
Преглеждане на досиета5
Преговарящ екип
Предлагане
за обявяване на недопустимост185, 187
на изменения169
Предложения
за вот на недоверие на Комисията119
за резолюции51 - 53, 83, 102, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
процедурни185
Предотвратяване на измами и корупция12
Председател на Европейския съвет118, 123, 130, 162
Председател на Комисията (избор)117
Председател на Парламента211
избор15 - 16, 19 - 20
функции22, 25, 46, 124, 135, 139, 141, 162 - 163, 169 - 170, 192, 225, II
Председател на Съвета66, 119
Председателски съвет
въпроси към31
отчетност31
правомощия и отговорности21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59а, 63, 69б, 71, 79, 83, 99, 116, 118а, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153а, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201а, 203, 204, 212, 216, 223а, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
Присъединяване13
състав26
Предсрочно освобождаване21
Представители на интереси11, I.2, I.6
Представителство на Парламента на заседанията на Съвета44
Представителство на Съюза във външните отношения
заместник-председател на Комисията/Върховен представител110, 111, 113, 113а, 128, 130а, 130б
ръководители на делегации111, 216а
специални представители (член 33 ДЕС)110
Препоръки46, 67, 99, 133
договори за присъединяване81, 99, 214
за второ четене66 - 67
към Съвета113
мандат за преговори108
на Съвета, съгласно член 140 от ДФЕС100
Общата външна политика и политика на сигурност113
общи насоки на икономическите политики
Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
последващо разследване198
Преработване на законодателството на Съюза104
привилегии и имунитети5 - 9, V.XVI
привилегии на бивши членове на ЕП11
Приети актове78, 193, VII
Приети текстове193
поправки231
Приложения227
Принцип на правовата държава38, 83, 99, 135, IV
Присъединяване
Кандидати за член на Европейската комисия81, 214
договори за присъединяване81, 99
наблюдатели13
одобрение81, 99
преговори за присъединяване81, 214, V.І
Провеждане
на дейността на Парламента, прозрачност115
на заседания25, 52а, 115, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а
на изслушвания, кандидати за членове на Комисията118
Проверка
на правното основание39
на пълномощията3, 14
Продължителност на мандата
мандатни длъжности19
членовете на ЕП4
Прозрачност
на дейността на Парламента115
законодателен процес43
Регистър11, V.IX
финансови интереси на членовете на ЕП116
Производства пред Съда на Европейския съюз141
Промени
Правилник за дейността226 - 227
предложения на Комисията63
Пропорционалност42, 48
Пропуски116а
Протоколи
на Бюрото31
от заседанията на комисиите205, 207, 210а
на Председателския съвет31
на Парламента192, 207
заседания105, 148, 192
комисии207
Председателския съвет31
Проучвателна или информационна мисия201
Процедура
бюджет86 - 92, 92а, V.IV
в комисия49 - 54, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231
за гласуване150, 171, 208
законодателна37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 72, 99, 101 - 104, 106, 141, 231
неотложна процедура154
опростена процедура50, 150
освобождаване от отговорност93 - 94, 98
помирителна процедура70 - 72
предложения22, 185
процедура без изменения и разисквания50, 150
процедура на одобрение99, 108
процедура на предприемане на последващи действия62 - 63, 198
разглеждане на доброволни споразумения102
Процедура на кратко представяне52, 151
Процедура на одобрение99, 108
Процедура с асоциирани комисии54, 55, 107, VI.3, VI.4
Процедурни предложения185, 187 - 191
Публичен достъп до документи31, 115 - 116
Публични изслушвания относно граждански инициативи211
Пълномощия (проверка на)3, 14, V.XVI
Първо четене59, 59а, 63, 63а
гласуване в Парламента59
комисия
 внасяне от,на пленарно заседание59
 връщане в59
 докладчик, определение47
 законодателни доклади49, 52а
 опростена процедура50
 отнасяне до47
 предложения от други институции и/или от държава членка48
 процедура на съвместни комисии55
 становища на комисии53, 54
изменение на правното основание63
Позиция на Съвета на
 изменения от Парламента в69
 преговори преди приемането на69г
 предаване на позицията на Съвета64
позиция на Парламента на
 мандат69г
 преговори след69г
преговори69б, 69в, 69г, 69е
приключване59
споразумения63а
стадий на разглеждане в комисия39, 41, 43, 49 - 51, 53 - 54
стадий на разглеждане на пленарно заседание59
ускоряване на законодателни процедури47а
Р
Работна програма37
Комисия37, 47
Сметна палата125
Разисквания
въз основа на доклад52а
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания128
договори за присъединяване, преди преговорите81
документи, разпространяване на160
заключителни разисквания на пленарно заседание, възможност за59а
закриване185, 189
запитвания
 с искане за писмен отговор, последвани от разисквания130б
избор
 на председател на Комисията117
 на Комисията118, VI.5
извънредни153
ключово разискване на пленарно заседание52
кодификация103
международни споразумения/временно прилагане или спиране на прилагането на109
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава135, ІІІ
обща външна политика и политика на сигурност113а
общо разискване155
омбудсман, относно освобождаването му221
отсрочване на разисквания185, 190
петиции216, 216а
по актуален въпрос, предложен от политическа група153а
поведение на членовете на ЕП по време на разисквания.11
протоколи192
процедура без разисквания50, 150, 183, 216
публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес27
разисквания, по искане на.198
функции на председателя по време на разискванията22, 23
Разпределяне
време за изказвания135, 153а, 162, 163, 184а, 185, 206, III
на местата13, 36
 в комисия199
Разрешение за преминаване на Европейския съюз5
Регистър
документи на Парламента116
за прозрачност11, V.IX
интереси на членовете на ПарламентаI
на представителите на интереси11, V.IX
на писмени декларации
петиции215 - 216
присъствие на членовете148
Ред в пленарната зала157, 165 - 167
Ред на работа на Парламента149 - 150, 154 - 156
Режим на временните суми от една дванадесета92
С
самосезиране на компетентна комисия комисия39, 40, 41
Свикване
на заседания на комисии206
на Парламента146
на Помирителен комитет70
Свободни места4, 20, 199
Секретариат222
независими членове на ЕП35
политически групи33
Сесии145 - 146
Сигурност на информацията
Символи на Съюза228
Синя карта162
Сметна палатаIV.1, IV.2, V.V
изявления125
назначаване на членовете121
Сметки81, IV, V.V
на членове на ЕП5
Смущаване на работата на Парламента162, 165, 166
Снемане на имунитет6, 7, 9
Специални представители110
Списък на ораторите189
Споразумение на второ четене
Споразумение на първо четене75
Срокове
актове за изпълнение, резолюция, с която Парламентът се противопоставя на приемането106
делегирани актове, предложение за възражения105
доклад52, 53
за изразяване на становищата на Европейския икономически и социален комитет137
за изразяване на становищата на Комитета на регионите138
изменения169, 174
 комисия53, 208
 Парламент59, 69в, 150, 169, 170
компромисно изменение170
в разисквания в съответствие с член 135III.7
 на проекта за бюджет88
поименно гласуване180
разделно гласуване176
процедура по освобождаване от отговорност107
разглеждане в рамките на процедурата с асоциирани комисии или на процедурата със съвместни заседания на комисии.135, 154, 156
удължаване на срокове за второ и трето четене65, 69ж, 70
Становища
искания за47 - 48
малцинство50, 56, 198
на комисии39, 41, 53 - 54, 201, 216 - 217, V.I, VI
на Парламента59, 108, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
по препоръки на Съвета100
процедура на предприемане на последващи действия след становище на Парламента62 - 63
Стенографски протоколи126, 162, 194, 195
Субсидиарност (чл. 5 ДЕС) (вж. също национални парламенти)39, 42, 106, V.XVI, V.XVII
Съвет
бездействие
изказвания по време на пленарно заседание162
въпроси128 - 130
диалог на компетентната комисия със Съвета (второ четене)66
запитвания130б
заседания на44
изявления123
консултации47, 49
кратки запитвания130а
обща позиция64
предаване на позицията на Съвета (второ четене)64
проект на препоръки към113
споразумение на първо четене63а
Съвет на Европа214а
Съвет на председателите на делегации30, 212
Съвет на председателите на комисии29, 37, 46, 47, 55, 69д, 105, 106, 107, 142, 149, 201а, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Съвместни парламентарни комитети214, V.І
Съвместно предложение за резолюция123, 128, 135
Съдебно сътрудничествоV.XVI, V.XVIІ
Съд на Европейския съюз
назначаване120
освобождаване на омбудсмана221
освобождаване от отговорност94
отнасяне за разглеждане141
производства пред141, 221, IV.6
становища, съвместимост с договорите108
Състав
на Бюрото24
на делегацията в Помирителния комитет, политически71
на делегацията в процеса на „шерпите“27
на комисиите199, 200
на Комисията, промяна118, VI.6
на Парламента84
на Председателския съвет26
Сътрудници11, 206, V.IX
Сътрудничество
засилено сътрудничество85
лоялно сътрудничество54
Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г.86а
междуинституционално сътрудничество37, 94а
междупарламентарно сътрудничество142
мисии за наблюдение на избориV.I
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа214а
полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпросиV.XVII
правно-езикова редакция193
съдебно и административно сътрудничество по гражданскоправни въпросиV.XVI
трансгранично и междурегионално сътрудничествоV.XII
с трети страниV.I, V.XV
Т
Трети страни
АКТБV.II
асоциирани към Съюза214
движения на капитали с произход отV.VI
демокрация, правова държава и права на човека вV.І
международна търговияV.III
договори за присъединяване81
преговори за присъединяване81, 214
предложения за резолюции, целящи да доведат до гласуване в Парламента, насочено към, предимство на пленарна сесияIII.1
отношения с214, V.I
споразумения за сътрудничество сV.ІІ
сътрудничество с трети страни в областта на културата и образованиетоV.XV
транспортV.XI
Трето четене
общ проект72
 изменения, недопустимост72
 включване в дневния ред на заседание на Парламента72
 гласуване на72
 заседание на Парламента
неприлагане на членове 49, 50 и 5372
Помирителен комитет
 свикване70
 срокове70
 Парламентарната делегация в Помирителния комитет
непостигане на съгласие, изявление от72
членове на54, 55, 71
процедурни насоки за71
връщане за разглеждане в Парламента71
помирителна процедура69 - 72
 забрана за връщане за разглеждане в комисия72
противоречие между разпоредба на Правилника за дейността относно трето четене и други негови разпоредби47
стадий на разглеждане в пленарно заседание72
удължаване на срокове69ж
Тълкуване
на Кодекса за поведениеI.7
на Правилника за дейността40, 140, 226, V.XVIII
на правото на Съюза4, 216
У
Управляващи органи на Парламента24 - 31, 116
Устен превод158, 195, 198
Учредително заседание3, 14, 146, 228
Ф
Финализиране63а, 78, 193, VII
Финансов отчет224
Финансова година92а, 97, IV.3
Финансова обосновка45, 49, 51
Финансова съвместимост41, 49, 51
Финансово положение на длъжностните лица и другите служители25, 222
Финансови интереси
на СъюзаV.V
на членовете на ЕП, включително писмена декларация3, 11, 21, 224, I.1, I.4
на членовете на Комисията117, 118, VI.1, VI.2
Финансови последици33, 41, 46, 49, 51, 113а, V.ІV
Финансовият регламент93, 223а, IV.2
Х
Харта на основните права11, 115
Химн228
Ч
Членове на ЕП1 - 11, 148
имунитет на9
наблюдатели с положение, приравнено на това на членове на ЕП13
независими членове на ЕП35
норми за поведение11
общи положения1 - 11
отстраняване на членове на ЕП166
подаръци или сходни облаги, получавани отI.5
присъствие на пленарни заседания148
проверка на пълномощията3
продължителност на мандата4
санкции166
сътрудници11, 206
Устав2, 11, 25, 116, V.XVI
финансови интереси11
Щ
Щатно разписание (Генерален секретариат)97, 222
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност