Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
 DODATEK
 REJSTŘÍK
 POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
 SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

REJSTŘÍK
ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSTUVZŽ
Arabské číslice odkazují na články; římské číslice odkazují na přílohy a následující arabské nebo římské číslice nebo písmena odkazují na části, články nebo odstavce příloh. Cílem tohoto nevyčerpávajícího seznamu je pomoci čtenáři lépe se orientovat v české verzi jednacího řádu. Seznam nemá charakter oficiálního dokumentu a pro interpretaci nemá žádný význam.
A
AbsolutoriumV
jiným orgánům a subjektům94
Komisi93, IV
 rozpočet Evropského rozvojového fondu94
 plnění rozpočtu93
Výbor regionů94
Rada94
Účetní dvůr94
Soudní dvůr Evropské unie94
rozhodnutíIV.6
Evropský hospodářský a sociální výbor94
Parlament
 plnění rozpočtu Parlamentu94
 vnitřní rozpočtové postupy98
zprávaIV
postupV
prohlášení Účetního dvora125
Předseda parlamentu94
Agentury
konzultace139
příslušné výboryV
přístup veřejnosti k dokumentům116
žádosti určené evropským agenturám139
Akty105
prováděcí106, 107
přijaté78
v přenesené pravomoci40, 105, 107
Archiv192, 217
Asistenti poslanců11, 206
průkazy116a
kvestoři a maximální počet asistentů11
B
Bezpečnost informací (ENISA)V.IX
Brát v potaz
návrhy usnesení135
otázky128
nevyřízení záležitosti229
C
COSAC143
Č
Čtení
druhé
 doporučení pro druhé čtení66 - 67
 hlasování67 - 69, 76, 171
 prodloužení lhůt65, 67
 rozpočet
 ve výboru64 - 66
 v plénu67 - 69, 76
první
 hlasování59
 následný postup59a - 63a
 rozpočet
 ve výboru39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
 v plénu59
 závěr z prvního čtení59
třetí
 dohodovací řízení69g - 71, 97
 hlasování72
 společný návrh72
 v plénu72
D
Dary a obdobné požitkyI.5
Delegace25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
konference předsededů delegací30
konference parlamentů144
COSAC143
meziparlamentní30, 116, 212, 214, VI, V.II
smíšené parlamentní výbory214
vyšetřovací mise216a
způsobilost, požadavek o předložení prohlášeníI.4
tlumočení158
pravomoc, okamžité opatření165
informace o uložení sankcí166
jednání šerpů27, 30
stálé delegace27, 212
smíšené parlamentní výbory214
zahraniční delegace Unie, kandidát na vedoucí pozici111, 216a
Demokracie135, 224, 225, III, V.I
Dialog
strukturovaný dialog s KomisíVI.6
Výbor a vnitrostátní parlamenty142
Sociální partneři101
politický, mezi kandidátem na komisaře a poslanciVI.3
politický, s rozvojovými zeměmiV.II
sociálníV.VII
Stálé27
Doba vyhrazená pro otázky
ve výboru210
v plénu129, II
Dobrovolné dohody102
Dočasný předseda14
Dohodovací řízení69g
rozpočtové90, 97
složení delegace ve výboru a postup55, 71 - 72
třetí čtení69g, 70, 71, 72
Dohody ve druhém čtení73, V.XVII
Dohody v prvním čtení75, V.XVII
Dokumenty
důvěrné210a
postoj Rady, druhé čtení64
distribuce160
elektronické161
podpis161
přístup5, 43, 115, 116, 160
uděleníIV.1
absolutoria
jazyky a překlady158, 198
nevyřízené, konec posledního dílčího zasedání před volbami229
heslo, symboly Unie228
Parlamentu, definice116
petice jako veřejný dokument215, 216
zveřejnění192
v zápisu
výsledky závěrečného třístranného jednání69f
nezbytné doklady, volba veřejného ochránce práv219
Doporučení
hlavní směry hospodářských politik127
na základě vyšetřování198
pro druhé čtení66 - 67
pro mandát k vyjednávání108
Radě113, 134
Rady podle článku 140 Smlouvy o fungování EU100
smlouvy o přistoupení81, 214
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky113, 112
Doslovný záznam126, 162, 183, 194
Druhé čtení
DohodyV.XVII
doporučení pro druhé čtení66 - 67a
hlasování67 - 69, 171
prodloužení lhůt65, 67
rozpočet
společná schůze výborů55
ve výboru64 - 66
v plénu67 - 69
Důvěrnost6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
E
EuropolV.XVII
Evropská centrální banka
jmenování členů Výkonné rady122
otázky k písemnému zodpovězení131
prohlášení126
zákonné právo podnětu59
Evropská občanská iniciativa211, 218, V.XVII
Evropská rada
přidělení řečnické doby v jednacím sále162
konzultace Parlamentu79
konzultace Parlamentu, změna ustanovení části třetí SFEU80
Návrh rozhodnutí, složení Parlamentu, posouzení Parlamentem84, 99
Řádný postup pro přijímání změn Smluv79
Předseda, představil celý sbor kandidátů na komisařeVI.5
návrh kandidáta na předsedu Komise117
Otázky k písemnému zodpovězení130
zpráva obsahující návrhy, od příslušného výboru80
Žádost Parlamentu, rozhodnutí nesvolat konvent, souhlas79
Zjednodušený postup pro přijímání změn Smluv80
prohlášení123
Evropské agentury139
Evropský hospodářský a sociální výborV.XII
konzultace137
Postup udělování absolutoria94
F
Finanční zájmy
poslanců (včetně písmeného prohlášení)3, 11, 21, 224, I.1, I.4
UnieV.V
komisařů118
Funkce v Parlamentu14 - 19
uvolnění20
Finanční dopady41, 113a, V.IV
Finanční výborIV, V
Finanční povinnosti
předsednictva25, 33
předsedy22
kvestorů38
Finanční důsledky33
Finanční vnitřní předpisy98
Finanční slučitelnost41, 49, 51
Finanční nařízení223a, IV.2
Finanční postavení úředníků a dalších zaměstnanců25, 222
Finanční vyúčtování
poslanců224
politické strany, roční224
Finanční prohlášení
právo podnětu (článek 52), včetně vysvětlujícího prohlášení45, 49, 51
G
Generální tajemník11, 25, 157, 165, 222, I
H
Heslo228
Hlasovací právo177, 26
Hlasování
dílčí22, 172 - 173, 176
elektronické166, 168, 178, 181, 184, 208
jediné72, 99, 108, 150, 170, 58, 179, 208
jmenovité22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208
konečné208
najednou22
oddělené174
povstáním nebo sezením178
rovnost hlasů172, 16 - 17, 219, 24, 204, 208
spory týkající se hlasování184
tajné15, 117, 121, 199, 204, 219, 221
výbor200
vysvětlení hlasování22, 123, 183
změny179, 185, 192, 208
zvednutím ruky151, 178, 184, 208
Hymna228
CH
Chování
kodex chování11
pravidla chování, poslanci11, 165
Interinstitucionální dohody, kodexy chování140
činností, maximální transparentnost115
slyšení, kandidát na komisaře118
vyjednávání69f
I
Imunita5 - 9, 179 - 180, 208, V.XVI
Imunitní řízení9
Interinstitucionální dohody12, 25, 37, 39, 103, 104, 118, 140, V.IV, V.XVIII
Interinstitucionální jednání v legislativních postupech59a, 69b
Internetové stránky31, 34, 116, 136, 195, I
Iniciativa
občanská211, V.XVII
Komise, Interinstitucionální spolupráce, rozpočtové postupy94a
Příslušný výbor39, 40, 41, 108
Poslanců, podle článku 225 SFEU46
Veřejného ochránce práv, vystoupit před příslušným výborem220
Parlamentu nebo Rady
 týkající se prodlouží lhůty pro druhé čtení65
 týkající se prodlouží lhůty pro třetí čtení69g
předsedy8, 21
týkající se podnětů členských států48
týkající se podnětů jiných orgánů než Komise48
Zprávy z vlastního podnětu27, 45, 46, 52, 69, 216
Interpelace
Použitelná kritériaII
Závažné, k písemnému zodpovězení s rozpravou130b
Méně závažné, k písemnému zodpovězení130a
J
Jazykový režim158 - 159, 25, 105
Jazyk
Hanlivý, rasistický nebo xenofobní11, 165, II.1
Jazyky, úřední25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
Jednací sál
pořádek165 - 167, 177
přístup157
Jednominutový projev163, 192
Jmenování (viz také volby, nominace)
členů a náhradníků poradního výboruI.7
členů parlamentu3, 4
členů podvýborů203
členů stálých výborů196
členů subjektů správy hospodářských záležitostí122a
členů Účetního dvora121
členů výboru nezávislých významných osobností223a
členů Výkonné rady Evropské centrální banky122
delegací v dohodovacím výboru71, 90
generálního tajemníka25, 222
hlasování180a
komisařůVI
obecně117 - 122a
pozorovatelů13
stálých náhradníků200
tajné hlasování182
vedoucích zahraničních delegací111
veřejného ochránce práv (rovnost hlasů)219
zástupců konventu79
zpravodajů47, 50, 51, 52, 198, 205
zvláštních zástupců (podle článku 33 Smlouvy o Evropské unii)110
K
kodifikace právních předpisů Unie103, 170
Kodex chování11, 21, I
jednání v kontextu řádného legislativního postupu69b
osoba zapsaná v rejstříku116a
mnohojazyčnost25
Komise
postoj k pozměňovacím návrhům78b
postup pro naléhavé případy154
závazky78d
„třístranné jednání“69f
významná změna oblasti působnosti v průběhu funkčního obdobíVI.9
subsidiarita, odůvodněná stanoviska42
řečnická doba v plénu162, III
poskytování informací příslušnému výboru43
posuzování petic216, 218
sledování plnění závazků přijatých v průběhu slyšeníVI.6
rozprava o Smlouvě o přistoupení81
svolávání Parlamentu, na žádost146
Konference předsedů129, 149
pracovní program Komise37, 47
kandidát na komisaře, slyšení118, VI.3
příslušný výbor78d, 81, 206, 211, 216, 218
schvalování kandidátů na komisařeVI
výroční zpráva132
absolutorium za plnění rozpočtu93
informování Parlamentu113a
návrh na vyslovení nedůvěry Komisi119
otázky Komisi128 - 130
postoj48, 58, 64, 69
pozměňovací návrhy k návrhu Komise61
pracovní program37
prohlášení37, 123, 124
rámcová dohoda, vyslovit nedůvěru dotčenému komisaři118, VI.6
volba nebo zamítnutí Komise118, VI.4
volba předsedy Komise117
vztahy mezi Evropským parlamentem a Komisí124
zamítnutí návrhu104
zamítnutí návrhu Komise60
změna návrhu63, 78
zpětvzetí návrhu Komise37, 43, 59, 78d, 104
žádost o stanovisko47
žádost o podání návrhu, článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie46
stanovisko nebo souhlas Komise, zpráva z vlastního podnětu podle článku 5245
žádost o podání návrhu, čl. 7, odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie83
žádost o opětovné postoupení návrhu63
urychlení legislativních postupů47a
interinstitucionální spolupráce (rozpočet)94a
vnitřní rozpočet96
legislativní plán37
posuzování připravovaných dobrovolných dohod102
krátké přednesení zpravodajem v plénu151
zvláštní zástupce110
Kompromisní pozměňovací návrhy170, 174, 66
Konference parlamentů144
Konference předsedů
přistoupení13
otázky Konferenci předsedů31
pravomoce a povinnosti21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
složení26
otázky31
zveřejňování rozhodnutí Konference předsedů31
Konference předsedů delegací30, 212
Konference předsedů výborů29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC)143
Kontrolní pravomoci Evropského parlamentu103, 106, 141
Konvence80
Konzultace78a, 78b, 78c, 78d, 78e
Hospodářského a sociálního výboru137
legislativní podněty členských států48
podle článku 140 Smlouvy o fungování EU100
podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování EU (vyjímky týkající se přijetí eura)100
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky111, 113a
Výboru regionů138
Koordinátoři výborů69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Kvestoři
funkční období19
odvolání z funkce21
otázky týkající se práce kvestorů31
povinnosti28
průkazy opravňující ke vstupu do Parlamentu11
volba a mandát15, 18, 20 - 21
Konečná právně-jazyková redakce63a, 78, 193, VII
L
Legislativní dokumenty116
Legislativní podnět
Jiných orgánů než Komise nebo členských států48
Parlamentu27, 45, 46, 52
Legislativní postupy104, 231
Legislativní proces37 - 48, 49 - 55, 59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
dohodovací řízení70 - 71
druhé čtení64 - 69, 76
první čtení39, 41, 43, 57 - 63, 75
třetí čtení70 - 72
Legisaltivní usnesení (viz též Usnesení)
Lhůty
opravy v přepisu znění ústně pronesených příspěvků194
k zaujetí stanovisek Výboru regionů138
k zaujetí stanovisek Evropského hospodářského a sociálního výboru137
pro akty v přenesené pravomoci; k návrhu, kterým vyslovuje námitku105
pro dílčí hlasování176
prodloužení lhůt pro 2. a 3. čtení65, 70, 72
projednání postupem s přidruženými výbory nebo postupem společných schůzí výborů107
pro jmenovité hlasování180
pro návrh zprávy56
pro postup udělování absolutoriaIV.3
pro pozměňovací návrhy parlamentu59, 69c, 150, 169, 170
 k návrhu rozpočtu88
 ke kompromisním pozměňovacím návrhům170
 k rozpravě podle článku 135III.7
pro prodloužení lhůty pro druhé a třetí čtení65, 69g, 70
pro prováděcí akty, lhůty pro vyslovení se proti návrhu prováděcího opatření106
pro předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů169, 74
pro rozpravu135, 154, 156
pro výbory53, 208
pro zprávy52, 53
Lidská práva225, 83, 114, 135, 224, III, V.I
Listina základních práv Evropské unie11, 38, 115, V.XVII
LobováníI.2, I.6
Laissez-passer Evropské unie5
M
Mandát
délka4
platnost3 - 4
uvolnění4, 199
Komise, mezinárodní dohody108
příslušného výboru
 jednání
postoj Rady po prvním čtením69e
postoj Rady před prvním čtením69d
postoj Parlamentu před prvním čtením
. vrácení zpět k projednání59, 59a
. zpráva69c
delegace Parlamentu27, 144
Prezidenta, vyjednat vzájemné poskytování zázemí pro vnitrostátní parlamenty142
zvláštních zástupců110
poslanci
 potrvzení o3
 sledování plnění závazků přijatých v průběhuVI.6
 v jiném parlamentu4
 nezávislý2
 předcházení plnění povinností9
 rozhodnutí o platnosti3
 odvolání4
Menšinová/é
stanoviska198
postoje52
názoryVI.4
Mezinárodní dohody108, 109, V.I
Meziskupiny34
Měnová politika126
Mimořádná rozprava153
Mimořádná schůze výboru k projednání uvolněného mandátu v Parlamentu4
Místopředseda Komise / Vysoký představitel110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Místopředsedové
povinnosti23 - 25, 27, 71, 89 - 90, 116, 143, 211
volba15, 17, 19 - 21
Modrá karta162
Meziparlamentní delegace30, 116, 212, 214, V.I, V.II
N
návrh na vyslovení nedůvěry Komisi119
Nahlížení do spisu5
Náhrady výdajů166
Náklady a příspěvky (úhrada)10
Naléhavý postup154
Narušení pořádku165, 167
okamžitá opatření165
sankce166, 167
Narušení pořádku v Parlamentu162, 165, 166
Nečinnost Rady
Neoficiální seskupení poslanců34, I
Nepřípustnost (viz též Přípustnost)69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Nepřípustnost věci187, 185, 105
Neslučitelnost funkcí4
Nevyřízené záležitosti229
Nezařazení poslanci25 - 26, 35, 71, 135, 152, 162, 199 - 200
Nominace
kandidáti na komisaře118
Návrh na přerušení jednání a procesní návrh209
O
Občané
právo na přístup k dokumentům Parlamentu116
petiční právo215
strukturované konzultace s evropskou občanskou společností27
Občanská iniciativa211, 218, V.XVII
Odhady96, 97
Odročení rozpravy a odklad hlasování190
Odvolací postupy5, 9, 167, I.8
Ochrana výsad a imunit7, 9
OLAF12
Opravy193, 231
Osobní prohlášení164
Otázky
doba vyhrazená pro otázky129, II
 ve výboru190
Evropské centrální bance131, III
k písemnému zodpovězení131, III
k ústnímu zodpovězení s rozpravou128
k písemnému zodpovězení130, II
méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení130a, II
závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou130b, II
Otevřenost a průhlednost115 - 116, 31, I
Ověřování
finanční slučitelnosti41
Petice
pověřovacích listin3, 202
právního základu39, 108
Orgány Parlamentu116
Odůvodnění (viz též Vysvětlující prohlášení)49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
Odůvodnění9
Příslušným orgánem členského státu o imunitě poslance9
P
Parlamentní shromáždění Rady Evropy212 - 213
Písemná prohlášení
Petice
elektronický rejstřík216
Plénum
svolávání Parlamentu146
čtení
 druhé67 - 69, 76
 první59 - 61
 třetí72
doslovný záznam194
pozměňovací návrhy53 - 54, 169, 175
rozpočet
zápis192
Podnět
členského státu48
legislativní37 - 38, 45 - 46
podle článku 225 Smlouvy o fungování EU46
zpráva z vlastního podnětu45, 52, 54
Podvýbory203
Pokuty166 - 167
Politické skupiny
činnost33
složení výborů poté, co poslanec změní politickou skupinu199
náhradníci, stálí, pro každý výbor200
zřizování32
rozpouštění32
Právní postavení33
meziskupiny34
Politické strany na evropské úrovni
financování224
pravomoci předsednictva224
pravomoci předsedy223
Poradní výbor pro chování poslancůI.3, I.7
Porušování
Kodex chování
 poslanceI.8
 poslanec z politické skupiny, který není zastoupen v poradním výboruI.7
 člen nebo náhradník poradního výboruI.8
 zpravodaj21
základních zásad83, 99
mlčenlivosti166, 210a
lidských práv114
lidských práv, demokracie a právního státu114, 135, III
výsada, imunita, rozhodnutí týkající se7
kodex chování osob zapsaných v rejstříku116a
pravidla chování poslanců165
Pořádek v jednacím sále165 - 167, 177
Pořad jednání
konečný návrh135, 149, 149a, 150, 153a, 162
naléhavé případy66, 154
návrh27, 29, 149
oznámení, že se poslanec vzdává mandátu4
přijetí149a, 168
výbor4, 66, 115, 131, 131a, 206
zařazení na pořad jednání9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
změna149a, 162
Pořádková služba165 - 166
Poslanci1 - 11
asistenti poslanců11, 116a
bývalí poslanci7, 9, 11, I.6
členství ve výborech196, 198 - 200
finanční zájmy11, 21, I
funkční období4
mandát2 - 3
nezařazení poslanci25 - 26, 35, 71, 135, 152, 162, 199 - 200, 205
příslušnost k politické skupině32, 199 - 200
účast na zasedání148
úhrada nákladů a příspěvků10
výsady a imunity5, 9
dary a získané výhodyI.5
pozorovatelé, stejné postavení jako postavení poslance13
sankce166
pravidla chování11
statut2, 11, 25, 116, V.XVI
délka funkčního období4
ověřování pověřovacích listin3
Postoj
Komise (Komise-postoj)
Parlamentu62
Postoj Rady
pozměňovací návrhy67a, 69, 70
souhlas
 dohoda z prvního čtení63a
 dohoda z druhého čtení69a
 hlasování v Parlamentu, druhé čtení67a
sdělení55, 64 - 66
zamítnutí67a
předkládání dokumentů Parlamentu67
Postoupení výboru
opravy231
postup Rady47
Postup
legislativní104, 231
ve výboru231
Postup společných schůzí výborů54, 55, 107, VI.3, VI.4
Postup krátkého přednesení52, 151
Pověřovací listiny (ověřování)202, 3
Pozměňovací návrhy169
druhé čtení67a, 69, 69a
autor88, 169, 174
filtrování plenárních pozměňovacích návrhů ve výborech175
jazyky158, 159, 169, 170
jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu69c
Jednání předcházející druhému čtení v Parlamentu69e
kompromisní pozměňovací návrhy69, 170, 174
lhůty53, 59, 69c, 74, 170
postup schválení bez pozměňpvacích návrhů50, 150
pořadí při hlasování174
první čtení59, 59a
předkládání169, 208
přednášení pozměňovacích návrhů169
přípustnost22, 99, 104, 170
společný návrh v dohodovacím výboru72
text v úplném znění193
ústní pozměňovací návrhy113, 169
výbor175, 208
zpětvzetí169
zveřejnění169
Pozorovatelé13
Pravidla chování11, 165
Právně-jazyková finalizace75, 78, 193
Právní stát38, 135, 224 - 225, IV
Právní základ
mezinárodní dohody108
ověřování
 obecné39, V.XVI
 Mezinárodní dohody108
podnět podle článku 225 Smlouvy o fungování EU46
příslušný výbor46
návrh Komise
 změna63
V jehož důsledku se již neuplatní řádný legislativní postup63
Postoj Parlamentu v prvním čtení
 Radou nebo Komisí63
legislativní iniciativa podle článku 225 SFEU46
Právo Unie
kodifikace103
přepracování104
uplatňování/dodržování141, 198
zjednodušení104
Prezenční listina148
Procesní námitky184a, 185
Prohlášení
Evropské centrální banky126
Evropské rady123
finančních zájmů126, 21, 34, 45, I.1
kandidáta na předsedu Komise117
Komise123
osobní164
písemná136
poslanců136
Rady123
Účetního dvora125
Proporcionalita38, 48
Průběh
zasedání25, 167
Průkazy116a
poslanců5
pro zájmové skupiny
První čtení59, 59a, 63, 63a
dohody63a
změna právního základu63
následný postup63, 75
rozpočet
ve výboru39, 41, 43
 urychlení legislativních postupů47a
 postup společných schůzí výborů55
 legislativní zprávy49, 52a
 stanoviska53, 54
 návrhy jiných orgánů nebo členských států48
 Zpravodaj, jmenování47
 Vrácení příslušnému výboru59a
 Postoupení příslušnému výboru47
 Zjednodušený postup50
 Předložené, v plénu59
uzavření59
Postoj Rady
 k pozměňovacím návrhům Parlamentu69
 postoupení Parlamentu64
 jednání předcházející prvnímu čtení69d
Postoj Parlamentu
 mandát69d
 jednání po přijetí69d
jednání69b, 69c, 69d, 69e, 69f
v plénu59
hlasování v Parlamentu59
Předčasné ukončení výkonu funkce21, 166
Předseda Evropké rady118, 123, 130, 162
Předseda Parlamentu192, 211
odvolání z funkce21
povinnosti22, 11, 21, 25, 46, 124, 129, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 223, 225, 231, II, IV
pravomoci22, 223
volba předsedy Parlamentu16
Předseda Rady66, 76, 119, VII
Předsednictvo
odpovědnost31
parlamentních výborůI
povinnosti5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5
složení19 - 20, 24
volby a zastávání funkcí14, 19, 30a
předběžný odhad25, 96
otázky poslanců týkající se plnění úkolů31
Předsednictva
výborů198, 203, 204
meziparlamentních delegací212
Smlouvy o konventu79
Pravidla předsednictva
průkazy opravňující ke vstupu
delegace výborů v rámci EU216a
Prohlášení (finanční zájmy, písemné prohlášení)
kandidáti na komisaře118, VI.2
poslanci11, I.4
Překlady31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227
Přepracování právních předpisů Unie104
Přerušení nebo ukončení zasedání191
Přidružené výbory54, 59a, 71, 107, 108, 210a, 211, 216, VI
Přidružené země214
Přílohy227
Přípustnost
dílčí nebo oddělené hlasování52, 174
návrhy usnesení (INI)52
návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu46
návrh na vyslovení nedůvěry Komisi119
otázkyII
otázky k písemnému zodpovězení130, 131
petice215
písemné odvolání proti zrušení imunity5
plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru209
pozměňovacích návrhů22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
procesní návrhy týkající se přípustnosti185, 187
rozhodnutí22
volba veřejného ochránce práv219
vysvětlení hlasování183
Příspěvek
denní166
rozhodnutím předsednictva25
Přístup
k přijatým aktům78, 193, VII
do jednacího sálu157
k dokumentům5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
na galerii157
k zápisům z jednání31, 192, 207
k oznamování petic217
k přijatým textům193
Přistoupení
Jednání o přistoupení81, 214, V.I
Smlouvy o přistoupení81, 214
Postup souhlasu81, 99
Pozorovatelé13
Podvod12, I.2, V.V
Prováděcí opatření, předsednictvoI.5, I.9
Průběžná zpráva99
Přerušení přímého přenosu165
R
Rada
doporučení Radě134
doporučení Rady100
otázky Radě128 - 130
postoj64
prohlášení123
sdělení postoje Rady (druhé čtení)64
dialog příslušného výboru s (druhé čtení)66
návrh doporučení113
dohoda z prvního čtení63a
závažné interpelace130b
zasedání44
méně závažné interpelace130a
řečnická doba v plénu162
prohlášení123
Rada Evropy214a
Rámcová dohoda37
Rejstříky
dokumentů Parlamentu116
osobních prohlášení poslancůI
petic216
písemných prohlášení136
rejstřík podpory meziskupinám34
transparentnosti11
zájmových skupin11
Roční plánování37, 47
Rovnost hlasů16 - 17, 219, 24, 204, 208, 172
Rozdělení
křesel v jednacím sále13, 36
řečnické doby a seznam řečníků135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
prostředků mezi politickými stranami na evropské úrovni224
křesel mezi politické skupiny ve výborech199
překladů pozměňovacích návrhůIII.7
aktuálních témat během rozpravy, rozdělení mezi politickými skupinami153a
Rozpočet95, 87 - 92, V
absolutorium za plnění rozpočtu94, 125, 93, V
kontrola plnění rozpočtu95, 125
přezkoumávání rozpočtu Parlamentem86 - 92
přijetí91
roční rozpočtový proces86a
rozpočtové dohodovací řízení90
Předsednictvo
 kontrola rozpočtových prostředků, nezařazení poslanci35
 schvalování výdajů, politické strany223a, 224
 pravomoce k plnění rozpočtu33
 příspěvky poslanců25
 předběžný odhad výdajů25, 96
výboryV.IV, V.V
Konference předsedů27
rozprava, finanční dopady na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku113a
postup udělování absolutoria93, 94, 125, IV
odhad výdajů Parlamentu96, 97
jednání s vnitrostátními parlamenty142
plnění92a, 125, IV
víceletý finanční rámec (VFR)86
stanovisko, rozpočtové dopady na právně závazný akt41
postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu88
politické skupiny27, 33
systém prozatímních dvanáctin92
generální tajemník, zpráva předsednictvu ohledně96
 předseda Parlamentu
interinstitucionální spolupráce94a
vnitřní rozpočtové pravomoce98
Rozpočtový rok92a, 97, IV
Rozprava
bez přijetí usnesení123, 153
interpelace k písemnému zodpovězení130b
kodifikace103
krátké přednesení, bez rozpravy151
mimořádná153
náhradníci200
naléhavá154
narušení rozpravy162, 166
návrhy
 na nepřípustnost věci187
 na vyslovení nedůvěry Komisi119
 na odročení rozpravy nebo hlasování184a, 185, 190, 209
 na ukončení rozpravy22, 185, 189
obecná126, 183
odročení185, 190
osobní prohlášení164
otázky k ústnímu zodpovězení128
petice216, 216a
podvýbory, umožnění předsedům předsedat rozpravám203
postup pro naléhavé případy154
postup v plénu bez pozměňovacích návrhů50, 150, 183, 216
přednostní52
přerušení nebo ukončení denního zasedání191
o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu135, III
povinnosti předsedy/místopředsedů22, 23
pravidla chování poslanců11
prohlášení
 Účetního dvora125
 Evropské centrální banky126
 členů Komise, Rady a Evropské rady123
 dohodovacího výboru72
 vysvětlení rozhodnutí Komise124
předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů169
rozesílání dokumentů160
řečnická doba162
smlouvy o přistoupení81
společná155
společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)113a
tematická rozprava na žádost politické skupiny153a
transparentnost činností Parlamentu115
ukončená usnesením123
ukončení185, 189
veřejné diskuse o tématech obecného evropského zájmu27
veřejný ochránce práv, odvolání221
volba
 předsedy Komise117
 Komise118, VI.5
vrácení příslušnému výboru59a
výsady a imunity5
vyšetřovací výbory198
zápis192
zásada subsidiarity, doporučení zamítnout návrh42
zprávy52a
Ř
Řečníci
seznam řečníků162, 189
stanovení řečnické doby135, 162, 192, IV
udělování slova
S
Sankce166 - 167, I
Sekretariát222
nezařazení poslanci35
politické skupiny33
organizační struktura25, 33, 97
Seznam řečníků189
Složení Parlamentu84, 99
Složení
předsednictvo24
konference předsedů26
Komise, změna118, VI.6
výbory199, 200
delegace v dohodovacím výboru, politická71
delegace „jednání šerpů”27
Slyšení25, 198, 205 - 206, 211, 216
veřejné slyšení o občanské iniciativěV.XVII, VI.3
Povinnosti předsednictva25
Kandidát na komisaře118
odborníků výbory206
poslanců166
 Sankce za odmítnutí účastnit se slyšení116a
kandidátů
 vedoucí zahraniční delegace Unie111
 Veřejný ochránce práv219
 Zvláštní zástupci110
 Veřejná, o občanských iniciativách211
Smlouvy
řádná změna79 - 80
zjednodušená změna80
Sociální dialog101
Soudní dvůr Evropské unie
udělování absolutoria94
odvolání veřejného ochránce práv221
stanoviska, v souladu se Smlouvami108
postoupení141
jmenování120
řízení před141, 219, 221, IV.6
Soudní řízení141
Souhlas
přistoupení81
porušení základních zásad a hodnot83
sbor komisařů118
víceletý finanční rámec86
nominace4, 15
nesvolání konventu79
Rady/Komise k přijetí aktu Parlamentu45
postup81, 99, 108, 109
vystoupení z Unie82
Společná schůze výborů55, 73, 107, 211
Společná zahraniční a bezpečnostní politika108 - 109, 110 - 111, 112, 113a, 114, 110, V
Společná rozprava135, 155
Společné prohlášení o ročním interinstitucionálním plánování37, 47a
Společný návrh72
Spolupráce99
posílená spolupráce99, 85
posílená spolupráce mezi členskými státy85
sledování průběh volebV.I
interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 201386a
interinstitucionální dohoda37, 94a
meziparlamentní142
soudní a správní v občanských věcechV.XVI
konečná právně-jazykové redakce193
s Parlamentním shromážděním Rady Evropy214a
loajální spolupráce54
přeshraniční a meziregionálníV.XII
se třetími zeměmiV.I, V.XV
užší spolupráce mezi výbory54
policejní a soudní spolupráce v trestních věcechV.XVII
Společný návrh usnesení123, 135, 170
Statut poslanců10 - 11, 52, I
Stínoví zpravodajové73, 205
Střet zájmů118, I, I.3, VI.2
Subsidiarita38, 46, 48
Svolávání
Parlamentu146
výborů206
dohodovacího výboru70
Symboly Unie228
Systém prozatímních dvanáctin92
T
Tlumočení158, 195, 198
Transparentnost
činnosti Parlamentu115
rejstřík11
Třetí čtení72
dohodovací řízení70 - 71
hlasování
společná schůze výborů55
společný návrh72
v plénu72
Třetí země
delegace30, 212, 214
jednání o přistoupení214, IV
přidružené země214
smíšené parlamentní výbory214
smlouvy o přistoupení99
vztahy k třetím zemím27, 214
U
Účetní dvůrIV.1, IV.2, V.V
jmenování členů121
prohlášení125
výroční zpráva125
zvláštní zprávy125
Ukončení
hlasování184
legislativního procesu68
mandátu4
nevyřízených záležitostí229
postupu konzultace59
rozpravy189
zasedání191
Úřední kodifikace103
Úřední věstník Evropské unie75, 76, 130 - 131, 192, 194, 198, 219, 25, 32, 78, 87, 116, 193, V, VII
Usnášeníschopnost168, 208
Ustanovení pro plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru209
Ustavující zasedání3, 14, 146, 228
Utajení115
V
Veřejný ochránce práv
činnost220
jmenování219
odvolání221
Věstník Parlamentu31
Většina (kvalifikovaná) a nejnižší počet poslanců
akty v přenesené pravomoci105
doporučení Radě134
hlasování ve výboru208
jmenování
 členů Účetního dvora121 - 122
 členů Výkonné rady Evropské centrální banky122
 veřejného ochránce práv219
námitky
 proti doporučení v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky113
 proti hlasování o pozměňovacích návrzích nerozdaných ve všech úředních jazycích226
 proti pořadí při hlasování174
 proti výkladu a uplatňování jednacího řádu226
 proti zařazení dalších bodů bez pozměňovacích návrhů nebo bez rozpravy na pořad jednání150
návrh na vyslovení nedůvěry Komisi119
navrhované změny návrhu rozpočtu v prvním čtení
odvolání veřejného ochránce práv221
odvolání z funkce21
otázky Radě a Komisi k ústnímu zodpovězení s rozpravou128
pozměňovací návrhy
 k návrhu rozpočtu v druhém čtení
 k návrhu rozpočtu v prvním čtení
 konečného návrhu pořadu jednání152
 předkládání a přednášení74, 169
prováděcí akty106, 107
předkládání návrhů
 na zamítnutí návrhu rozpočtu jako celku
 rozhodnutí o stanovení nové maximální míry
 usnesení
k prohlášení Komise, Rady a Evropské rady123
týkající se absolutoria98
v případě rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu135
přílohy230
rozhodnutí Parlamentu
 mezinárodní dohody108
 návrh na vyslovení nedůvěry Komisi a jeho přijetí119
 o porušování základních zásad
 podnět Komisi46
 postoj Rady
pozměňovací návrhy69
zamítnutí68
 postup souhlasu99
 smlouvy o přistoupení
 společný návrh55, 72, 90
 zda hlasovat o kompromisním pozměňovacím návrhu174
 žaloba k Soudnímu dvoru141
usnášeníschopnost168
volba
 Komise118
 kvestorů15, 18
 místopředsedů Evropského parlamentu15, 17
 předsedy Evropského parlametu15 - 16
 předsedy Komise117
vytváření politických skupin32
změna jednacího řádu227
zřízení vyšetřovacího výboru198 - 199
žádosti
 o jmenovité hlasování180
 o konání rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu135
 o naléhavou rozpravu154
 o odročení rozpravy a odklad hlasování190
 o předkládání pozměňovacích návrhů bodů předložených k hlasování150
 o přerušení nebo ukončení zasedání191
 o rozpravu k bodu jednání zařazeného pro hlasování bez pozměňovacích návrhů150
 o svolání Parlamentu146
 o ukončení rozpravy189
 o vrácení návrhu aktu Parlamentu63
 o vrácení věci výboru188
 o zařazení mimořádné rozpravy na pořad jednání153
 o zjištění usnášeníschopnosti168
 o zřízení vyšetřovacího výboru198
Víceletý finanční rámec99
Vlajka228
Vnitrostátní parlamenty
odůvodněná stanoviska42
spolupráce142
vztahy25
Volba
kandidátů na komisaře118, 118a, VI.6
Komise118
předsednictvo výborů204
vyšetřovacích výborů, členové198
kvestorů18
místopředsedů15, 17, 19 - 20
kontinuita funkce v průběhu voleb30a
neslučitelnost způsobená volbami do úřadu4
meziparlamentních delegací, členové212
předsedy Evropského parlamentu14, 16
předsedy Komise117
smíšených parlamentních výborů, členové214
poslanců1, 3
opětovné postoupení Parlamentu, nové volby do63, 69
Parlamentu
zvláštních výborů, členové197
nevyřízené záležitosti229
uvolněné funkce20
místopředsedů17
Volební období146
Volební pozorovatelské miseV.I, V.II
Vrácení zpět výboru
mezinárodní dohody108
opravy231
Vstup do Parlamentu11, 116a
Průkazy116a
Výbor regionů11, 94, 138
Výbory49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
Předseda4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
členové
dohodovací řízení (článek 294 SFEU)70 - 71
druhé čtení64 - 66
hlasování208
koordinátoři73, I
opravy193, 231
podvýbory203
povinnosti201
první čtení39, 41, 43, 57 - 58
přidružené54, 59a, 71, 106, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
příslušnost stálých výborů73
schůze136
složení výborů27, 199 - 200
složení vyšetřovacích výborů199 - 200
smíšené parlamentní výbory214, 60, 211
třetí čtení69g
vrácení věci výboru60 - 61, 185, 188, 226
Vyjednávací tým73
zprávy49, 52a
dohodovací výbor (viz. třetí čtení)70, 71, 72
pravomoc27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
povinnosti27, 201, 201a, V
mimořádná schůze113
první čtení59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
Společné schůze55, 107
smíšené parlamentní výbory214, V.I
schůze4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
poslanci199, 200
zápisy207, 210a
vyšetřovací198, 199
stanoviska53, 54
plenární pozměňovací návrhy175
pravomoci196, 197, 198, 201, V
postup49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
doba vyhrazená pro otázky210
odůvodněné stanovisko k pravomoci9
vrácení59a, 63, 78e, 188
zpráva49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
druhé čtení67a, 69, 69e, 69f
zřizování196, 197, 198
zvláštní výbory197
stálé výbory196
podvýbory201, 203, V.I
náhradníci3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
třetí čtení71
místo147
ověřování pověřovacích listin3, 14
hlasování208, 209
Vyjednávací tým
Výklad jednacího řádu226, V
Vyloučení
politické strany na evropské úrovni z financování224
poslance
 Ze zapojení do jednání výboru, pokud není členem206
 z jednacího sálu165
 meziparlamentních delegací, konferencí a fór (zákaz)166
Výroční zprávy132
Evropské centrální banky126
jiných orgánů132
poradního výboruI.7
o uplatňování práva Unie132
Účetního dvora125
veřejného ochránce práv220
Vysoký představitel - viz místopředseda Komise / vysoký představitel
Vystoupení z Unie82
Vysvětlení hlasování123, 135, 183
Přípustnost183
Politická skupina183
ústní183
pravomoc Předsedy zamezit podávání nadměrného počtu návrhů164a
Písemné, podmínky183
Vysvětlující prohlášení49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
zprávy
 Souhlas, doporučení99
 Odstranění předsedou52a
 Navrhnutí zpravodajem52a, I.5
 legislativní49
 Legislativní zprávy z vlastního podnětu (článek 52)45
 rozsah52a
 nelegislativní51
 řádný postup pro přijímání změn Smluv, konzultace, článek 48 odst. 3 SFEU79
 Podle článku 225 SFEU46
 Finanční prohlášení45 - 49, 51
 Bez hlasování171
 S připojeným písemným prohlášením52a
otázek
 závažné interpelace k písemnému zodpovězení, stručné130b
Vysvětlující poznámky k jednacímu řádu226
Vyšetřovací (viz též výbory)198
Vnější politika113, 113a, V.I
Výklad
kodexu chování, poradenstvíI.7
jednacího řádu226
práva Unie216
Z
Zainteresované strany11
Zájmové skupiny11
Základní zásady (členský stát)83
Základní práva (též viz Listina základních práv Evropské unie)38
Zamítnutí
návrh Komise59, 102, 103, 104, 192, 208
postoje Rady68, 192
Zápis
ze schůzí výborů205, 207, 210a
ze zasedání105, 136, 192
z jednání předsednictva a Konference předsedů31
Parlamentu192, 207
záznam
 oznamování aktů v přenesené pravomoci105
 oznamování petic217
 účast na zasedání148
 znovu napomenutí poslance, podruhé165
Zásada subsidiarity a proporcionality38, 46, 48
Zasedání
audiovizuální záznam195
denní zasedání146
dílčí zasedání146, 229
místo zasedání147
průběh25
přerušení nebo ukončení165
účast148
veřejně přístupný záznam195
Zastoupení Parlamentu na zasedání Rady44
Zastupování Unie navenek
místopředseda Komise / vysoký představitel112
zvláštní zástupci110
Zbavení imunity6, 9
Zjednodušení právních předpisů Unie79, 103 - 104
Zpravodaj a zpravodaj stanovisek21, 73, 105 - 106
Zprávy
delegace v COSAC143
jednání o přistoupení
jiných orgánů132
legislativní49
na základě návrhu usnesení133
nelegislativní51, 54
o udělení absolutoria2, 3
o uplatňováníV.XVII
strategické52
z vlastního podnětu27, 45 - 46, 52, 54, 81, 130 - 133
Zvláštní zástupci110
Ž
Žádosti
o jmenovité hlasování180
o konání rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu135
o naléhavou rozpravu154
o odročení rozpravy a odklad hlasování190
o ochranu imunity a výsad6, 9
o prohlášení
 komisařů118
 předsedy Komise117
 učiněná Komisí, Radou a Evropskou radou123
o předkládání pozměňovacích návrhů bodů předložených k hlasování150
o přerušení nebo ukončení zasedání191
o rozpravu k bodu jednání zařazeného pro hlasování bez pozměňovacích návrhů150
o svolání Parlamentu146
o ukončení rozpravy189
o vrácení návrhu aktu Parlamentu63
o vrácení věci výboru188
o zařazení mimořádné rozpravy na pořad jednání153
o zbavení poslanecké imunity6, 9
o zjištění usnášeníschopnosti168
o zřízení vyšetřovacího výboru198
určené Evropským agenturám139
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí