Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
Øverst på sidenINDHOLDSFORTEGNELSE
 TILLÆG
 REGISTER
 OPLYSNING TIL LÆSEREN
 KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWÆØÅ
Tallene henviser til artikler. Romertal henviser til bilag, og tal eller bogstaver, der følger efter romertal, henviser til underafsnit i bilag. Denne ikkeudtømmende indholdsfortegnelse er udarbejdet med henblik på at hjælpe læserne med at finde rundt i den danske udgave af Forretningsordenen. Den har ingen officiel status og ingen værdi som redskab til fortolkning.
A
Øverst på sidenNæste
Adfærdskodeks11, 21, I
Adfærdsregler11, 165
Adgang
adgangskort116a
til dokumenter5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
til meddelelser om andragender217
til mødesalen (se også Generalsekretæren)157
til Parlamentet (se også Generalsekretæren)11, 116a
til protokoller193
til tilhørerlogerne157
til vedtagne retsakter78
til vedtagne tekster193
Adgangskort116a
Afbrydelse af mødet191
Afgørelse
budget91
decharge93 - 94, IV
ophævelse af immunitet6, 9
Afskedigelse
ombudsmanden221
personer valgt til hverv i Parlamentet21, 166
Afslutning af forhandling185, 189
Afstemning171, 174 - 178, 180 - 181, 182a, 183, 189
andenbehandling67, 67a
beslutningsdygtighed168
delt22, 52, 176
elektronisk181, 208
endelig179, 208
enkelt afstemning179, 208
førstebehandling59
hemmelig180a
håndsoprækning178, 182a, 208
navneopråb90, 118, 119, 164a, 174, 179, 180, 180a, 181, 208
procedure171, 208
rækkefølge171, 174
stemmeforklaringer123, 135, 183
stemmelighed179a, 209
stemmeret177
tredjebehandling72
udsættelse190
udvalg200, 208
under ét174
uoverensstemmelser182a
ved at rejse sig178
ændringsforslag169, 174, 175, 179, 208
Afstemningsanlæg178, 181
Aftaler
interinstitutionelle12, 25, 37, 39(fn), 63(fn), 103(fn), 104(fn), 118, 140, V.IV, V.XVIII
internationale99, 108, 109, V.I
Aftale ved andenbehandling69a
Aftale ved førstebehandling63a
Afvikling af møderne22, 25, 157 - 160, 162 - 164a
Afvisning af en sag af formelle grunde185, 187
Agenturer
anmodninger139
Aktindsigt5, 31, 115 - 116, 160
Andenbehandling64 - 69a
afslutning67a
afstemning67a, 208
aftaler69a
forlængelse af tidsfrister65
forslag om forkastelse i udvalg66, 208
fælles udvalgsmøder55
indstilling66 - 67
plenarmødet67, 67a, 69, 69a
udvalg55, 64 - 66
Anden betænkning188
Andragender211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.XX
Arbejdsplan149 - 151, 153 - 156
Arbejdsprogram, Den Europæiske Unions lovgivnings- og37, 47
Arkiv192, 193, 194, 195, 217
Assistenter, medlemmernes11, 116a
Associerede stater214
Associerede udvalg54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
AVSV.II, V.IV
B
Øverst på sidenNæsteForrige
Begrundelser45, 49, 51, 52a, 53, 66, 88, 99, 130b, 169, 227
Behandling
budget86, 86a, 88, 90 - 92a
decharge93, 94
forespørgsler til skriftlig besvarelse, betingelser for130 - 131a
fortrolige dokumenter210a
følsomme oplysninger116
lovgivningsmæssige dokumenter37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 51, 53 - 54
ændringsforslag, betingelser for22, 69, 99, 170, 174
Behandlinger (første-, anden- og tredje-)39, 41, 43 - 44, 46 - 51, 53 - 54, 59, 59a, 63 - 67a, 69 - 72
Bekæmpelse af svig12
Bemærkninger til forretningsordenen22, 184a, 185, 187 - 191
Beretning
fra andre institutioner132
Kommissionens års-132
undersøgelsesudvalg198
Berigtigelser193, 231
Beskyttelse af privilegier og immunitet7, 9
Beslutninger46, 52, 133
lovgivningsmæssige49, 59, 59a, 171
Beslutningsdygtighed168, 208
Beslutningsforslag51 - 53, 83, 123, 128, 133, 135, 216
fælles123, 128, 135
Beslutningsprocedure, fælles, se lovgivningsprocedurer
Betalingsanvisning98
Betalingsforpligtelse98
Betænkning
anden64 - 67a, 69, 69a, 188
begrundelse45, 49
beslutningsforslag, på grundlag af133
decharge93, 94, 98
der ikke vedrører retsakter51
høringer49
ikke-lovgivningsmæssige51
initiativ27, 45 - 46, 52, 170
initiativer fra medlemsstater48
interims-99
lovgivningsmæssige49, 59
mundtlig52a
strategisk52
udkast52a, 55
undersøgelsesudvalg, se Beretning, undersøgelsesudvalg
Bilag til forretningsordenen227
Blandede parlamentariske udvalg27, 214
Blandede udvalg3
Blåt kort162
Borgerinitiativ211, 218
Bortfald
uafsluttede sager229
ændringsforslag169
Budget86, 86a, 88, 90 - 94a
decharge93 - 94, 125
endelig vedtagelse91
kontrol med gennemførelsen92a, 125
overslag96 - 97
Budgetoverslag, foreløbigt forslag til96 - 97
C
Øverst på sidenNæsteForrige
Centralbank, se Europæiske Centralbank
Charter om grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Unions115, V
COSAC143
D
Øverst på sidenNæsteForrige
Dagpenge166
Dagsorden
endeligt forslag til135, 149 - 150
fastsættelse9, 67, 72, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 156
forslag til27, 149 - 150
godkendelse149a
udvalg4, 66, 130, 131, 206
ændring149a, 188, 190
Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet135, 149, III
Decharge
afgørelserIV
andre organer94
Kommissionen93
Parlamentet98
Parlamentets formand94
redegørelse fra Revisionsretten125
Delegationer
ad hoc27
blandede parlamentariske214
formand30
interparlamentariske212, V.II
sprog25, 158
stående27, 212
Delegationsformandskonferencen30
Delegerede retsakter105, 107
Demokrati42, 83, 135, III
Den Europæiske Unions Domstol
indbringelse for141
udnævnelse120
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd3, 7
Dialogen på arbejdsmarkedet101
Dokumenter115 - 116
adgang til5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
aktindsigt i Parlamentets5, 31, 115 - 116, 160
fortrolige166, 210a
følsomme116
lovgivningsmæssige47
omdeling156, 160
register over Parlamentets116
E
Øverst på sidenNæsteForrige
Ekstraordinær debat153
Ekstraordinært møde, Parlamentet146
Elektronisk behandling af dokumenter161
Endelig juridisk-sproglig udformning78, 193, VII
Erklæringer
forslag til formand for Kommissionen117
Revisionsretten121, 125
skriftlige
 vedføjet det fuldstændige forhandlingsreferat162
stemmeforklaringer183
EU-lovgivning
kodifikation103
omarbejdning104
simplificering103 - 104
EU-ret, gennemførelse141, 198, V.XVI, VII
Europarådet214a
Europæiske Centralbank122, 126, 131
forespørgsler til skriftlig besvarelse131
interinstitutionel aftale om den fælles tilsynsmekanisme131a
redegørelser126
udnævnelse af medlemmer af direktionen122
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)12, V.V
Europæiske Råd123
Europæiske System af Centralbanker126
Europæiske Unions Tidende25, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg137
F
Øverst på sidenNæsteForrige
Finansiel forenelighed41
Finansielle interesser, Unionens12
Finansielle virkninger41, 49, 51, 112, 113a
Finansieringsoversigt45, 49, 51
Flag228
Flertal (kvalificeret)/nødvendige antal medlemmer168a
afskedigelse
 ombudsmanden221
 personer valgt til hverv i Parlamentet21
anmodninger
 afbrydelse/hævelse af mødet191
 afslutning af forhandlingen189
 afstemning om forslag til ændring og ændringsforslag til budgettet88
 debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet135
 ekstraordinær debat153
 fornyet høring63
 henvisning til fornyet udvalgsbehandling188
 indkaldelse af Parlamentet146
 konstatering af beslutningsdygtighed168
 navneopråb180
 nedsættelse af undersøgelsesudvalg198
 procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling150
 tilladelse til at stille ændringsforslag150
 udsættelse af forhandlingen190
 uopsættelighedsprocedure154
 ændring af mødested147
delegerede retsakter105
fastslåelse af overtrædelse83
forslag vedrørende budget86, 88
gennemførelsesretsakter106
henstillinger til Rådet108
indgivelse af
 beslutningsforslag52
forespørgsler til mundtlig besvarelse128
nægtelse af dechargeIV.5
redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd123
indsigelser
 afstemningsrækkefølge174
 fortolkning af forretningsordenen226
 henstillinger i fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik113
 procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling50, 150
 ændringsforslag, der ikke foreligger på alle sprog169
mistillidsvotum119
nedsættelse af udvalg og dannelse af grupper
 politiske grupper32
 udvalg og undersøgelsesudvalg198 - 199
Parlamentets afgørelser
 forkastelse59
 fælles udkast72
 internationale aftaler108
 lovgivningsinitiativ46, 48
 mistillidsvotum (vedtagelse)119
 om afstemning om kompromisændringsforslag174
 opretholdelse af søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol141
 Rådets holdning67a, 69
 tiltrædelsesansøgninger81
politiske partier på europæisk plan225
udnævnelser
 Den Europæiske Centralbank (anmodning om udsættelse af afstemningen)122
 ombudsmand219
 Revisionsretten (anmodning om udsættelse af afstemningen)121
valg af Kommissionen117 - 118
valg til hverv i Parlamentet15
 formand15
 kandidater15
 kvæstorer15
 næstformænd15
ændringsforslag og forslag til ændring
 budget88
 forretningsordenen227
 indgivelse169
 ændringsforslag, der ikke foreligger på alle sprog158 - 159, 169
Flerårig finansiel ramme86, 99
Forbindelser med andre institutioner27, 117 - 119, 121 - 132, 140
Fordeling af pladser27, 36
Forelæggelse
betænkning49, 51
ændringsforslag169
Foreløbige tolvtedele, ordning92
Foreløbigt forslag til budgetoverslag96
Forenklet procedure50, 150
Forespørgsel
forespørgsler til skriftlig besvarelse til Den Europæiske Centralbank131
til mundtlig besvarelse til Rådet og Kommissionen128
til skriftlig besvarelse til Rådet og Kommissionen130
Forhandling
afslutning123, 185, 189
audiovisuel optagelse195
beretning fra et midlertidigt undersøgelsesudvalg198
ekstraordinær153
korresponderende udvalgs dialog med Rådet66
procedure på plenarmødet uden50, 150
redegørelse, på grundlag af123
udsættelse185, 190
under ét155
Forhandlingsmandat108
Forhandlingsreferat, fuldstændigt126, 162, 183, 194
Forhandlingsteam69e, 69f
Forkastelse
forslag i udvalget66
kommissionsforslag59, 104
Rådets holdning66, 67a, 69a
Forlig, tredjebehandling (Artikel 294 i TEUF)69g - 72
Forligsudvalget
delegation til71
indkaldelse af70
Formand
afskedigelse21
opgaver21 - 22, 25, 46, 124, 135, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 192, 211, 225, 231, I, II, III, IV
valg15 - 16, 19 - 20
Formand for Det Europæiske Råd118, 123, 130, 162
Formand for Kommissionen, valg117
Formand for Rådet118, 119, VI, VII
Formandskab, udvalg198, 204
Formandskonferencen
opgaver21, 26, 27, 29, 30, 36, 46, 52, 54, 71, 83, 116, 128 - 129, 133, 135, 142 - 144, 146, 149, 150, 162, 166, 196 - 199, 201, 203, 212, 225, 229
oplysningspligt31
sammensætning26
spørgsmål31
Fornyet forelæggelse for Parlamentet63
Fornyet udvalgsbehandling188
berigtigelser231
dechargeV
indlæg til forretningsordenen185
kommissionsforslag
 forkastelse59, 59a
 udsættelse af afstemningen190
Forretningsorden
anvendelse226
bemærkninger til184a
indlæg til185
interinstitutionelle aftaler140
ændring227
Forslag
beslutning51 - 53, 83, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 170, 216, III
dagsorden27, 149
dagsorden, endeligt135, 150
lovgivningsmæssig beslutning49, 59, 171
ændrings-169 - 170
Forstyrrelse af mødet165, 166
Forstyrrende uro165
øjeblikkelige forholdsregler165
Forstærket samarbejde mellem medlemsstater85
Fortrolighed6, 9, 11, 25, 31, 115, 166, 198, 210a
Frister
betænkning65, 69g
delt afstemning176
forhandling og afstemning156
Forligsudvalget70
forlængelse65, 69g, 70, 72
navneopråb180
ændringsforslag169, 174
Frivillige aftaler102
Fuldstændigt forhandlingsreferat126, 162, 183, 194
Funktionsperiode19
Fælles beslutningsforslag123
Fælles beslutningsprocedure, se Lovgivningsprocedurer
Fælles tilsynsmekanisme122a, 131a
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik113, 113a, 114
Fælles udkast72
Fælles udvalgsmøder55, 107
Følsomme oplysninger116
Førstebehandling59, 59a, 63, 63a
afslutning59, 63a
afstemning59
aftaler63a
plenarmødet59, 63a
udvalg39, 41, 43, 49 - 51, 53 - 55
G
Øverst på sidenNæsteForrige
Gaver eller tilsvarende begunstigelserI.5
Generalsekretariat25, 222
Generalsekretær4, 25, 35, 78, 96, 116a, 157, 159, 165, 193, 222, 224
Gennemførelse af budgettet92a, 93 - 94a, 98
Gennemførelse af EU-retten141, 198
Gennemførelsesbeføjelser40, 106
Gennemførelsesretsakter106 - 107
Gennemsigtighed5, 31, 115 - 116, I
Godkendelse af Kommissionen117, 118
Godkendelse af Rådets holdning67a
Godkendelsesprocedure79 - 83, 99, 108
Godtgørelser13, 25, 211, I.5
Grundlæggende principper11, 83
Grundlæggende rettigheder38, 99
Gruppeformænd26, 135, 162, III
Grupper32 - 36
dannelse32
retsstilling33
virksomhed33
ændring af tilhørsforhold199 - 200
H
Øverst på sidenNæsteForrige
Hasteforanstaltninger truffet af formanden for at sikre immunitet8
Hemmeligholdelse15, 117, 121, 122, 198
Henstillinger46, 99, 133
forhandlingsmandat108
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik113
Rådet113
tiltrædelsestraktater81, 214
undersøgelsesudvalg198
Henvisninger43
anmodning om udtalelse39, 41, 43, 47, 48 - 49, 53 - 54
berigtigelser231
fornyet udvalgsbehandling59a, 185, 188
høring39, 41, 43, 47, 48, 53 - 54
Rådets holdning66
udvalg47, 53, 66, 201
Holdning, Kommissionens48, 64, 78b
Holdning, Rådets55, 64, 66 - 67a, 69, 69a, 69e, 70, 88, 170
Hverv14 - 23, 165 - 166
Hymne228
Hævelse af mødet165, 185, 191
Højtstående repræsentant, se næstformand for Kommissionen/højtstående repræsentant
Høring47, 48, 100
artikel 140 i TEUF100
betænkning49
EU-organer139
fornyet63
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik113, 113a
lovgivningsinitiativer fra medlemsstater48
Regionsudvalget138
Økonomiske og Sociale Udvalg137
Høringer25, 211, 113a, 137, 138
Høringsprocedure78a - 78e, 100
I
Øverst på sidenNæsteForrige
Immunitet5 - 9, 179 - 180, 208, V.XVI
Indbringelse for Den Europæiske Unions Domstol141, 221, IV.6
Indkaldelse
Parlamentet146
udvalg206
Indlæg162
til forretningsordenen185
til proceduren185, 187 - 191
Indlæg af et minuts varighed163, 192
Indlæg til forretningsordenen185
Indstillinger ved andenbehandlingen66 - 67
Initiativbetænkning27, 45 - 46, 52, 170, 216
Initiativer
borgerinitiativ211, 218
initiativbetænkning45, 52
medlemsstater48
til lovgivning45
Initiativ til lovgivning37, 45 - 46
Interessegrupper11
Interessekonflikt21, 118, I
Interimsbetænkning99
Interinstitutionelle aftaler12, 37, 46, 140, I, V.IV, V.XVIII
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer69b - 69f
Internationale aftaler108 - 109
Interparlamentariske delegationer212
J
Øverst på sidenNæsteForrige
Juridisk-sproglig færdiggørelse193
K
Øverst på sidenNæsteForrige
Kandidater
Europæiske Centralbank122
formand15
kvæstorer18
næstformænd17
ombudsmand219
udvalg199
Klageprocedurer166 - 167
Kodifikation af EU-lovgivning103
Kommissionen
arbejdsprogram37
decharge93
forhandlingsmandat108
forkastelse af forslag59, 104
gennemførelsesbeføjelser106
indstilling af formand117
lovgivnings- og arbejdsprogram, se Arbejdsprogram
medlemmer118
mistillidsvotum119
opfølgning63
program118a
rammeaftale37, 118
redegørelser123 - 124
spørgsmål og forespørgsler128 - 130, II
taletid162
udpegning af medlemmer118
valg af118
ændring af forslag63
ændringsforslag til forslag63
årsberetning132
Kommissionens næstformand/højtstående repræsentant se Næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
Kommissionsforslag
forkastelse59, 99, 104
tilbagetagelse43
vedtagelse af ændringsforslag59, 104
ændring59, 99
Kompromisændringsforslag66, 69, 174
Konstituerende møde3, 14, 146
Kontrolbeføjelser105, 106, 141
Krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet83, 135, III
Kvæstorer
adgangskort11
afskedigelse21
opgaver11, 24 - 25, 28
oplysningspligt31
register over støtte til tværpolitiske grupper34
spørgsmål31
valg15, 18 - 20
L
Øverst på sidenNæsteForrige
Lobbyister11
Lovgivningsinitiativ37, 45 - 46, 48
Lovgivningsmæssige dokumenter47
Lovgivnings- og arbejdsprogram, se Arbejdsprogram
Lovgivningsprocedurer37 - 55, 59, 59a, 63 - 67a, 69 - 72, 78 - 85, 99 - 104, 231
Løsgængere35, 199 - 200, 205
M
Øverst på sidenNæsteForrige
Mandat2
prøvelse3, 14, V.XVI
varighed4
Mandatnedlæggelse4
Medarbejdere, se medlemmernes assistenter
Meddelelse af Rådets holdning64 - 66
Medlemmer1 - 11, 148
deltagelse i møder148
Europæiske Centralbanks direktion122
Kommissionen118
løsgængere35
Revisionsretten121
Statut for11, I, V
tidligere11, I
udelukkelse166
udvalg198 - 199
økonomiske interesser11
Medlemmernes assistenter11, 116a
Menneskerettigheder83, 114, 135, 224 - 225, III
Midlertidige undersøgelsesudvalg, se Undersøgelsesudvalg
Midlertidig formand14
Mindretalsudtalelser198
Mistillidsvotum, Kommissionen119
Monetær politik126
Motto228
Mødeperioder145 - 146
Mødeprotokol192
Møder4, 22, 145, 148
afbrydelse eller hævelse165, 185, 191
afvikling22, 25, 157 - 160, 162 - 164, 167, 177
fuldstændigt forhandlingsreferat126, 162, 194
konstituerende3, 14, 146
medlemmers tilstedeværelse148
mødested147
offentliggørelse af optagelser195
offentlighed192, 194, 206 - 207
protokol192
udvalg25, 70, 147, 200, 203 - 204, 206 - 207
Mødesalen, adgang157, 165
Mødested147
N
Øverst på sidenNæsteForrige
Nationale parlamenter
begrundede udtalelser42
forbindelserne med142 - 144
samarbejde med142
Nedlæggelse af mandat4
Nærhedsprincippet39, 41 - 42, 46, 48
Næstformænd
afskedigelse21
opgaver23 - 25, 27, 71, 90, 116, 143
valg15, 17, 19 - 20
O
Øverst på sidenNæsteForrige
Observatører13
Offentlige høringer om borgerinitiativer211
Offentliggørelse192 - 195, IV.6
Offentlighed115 - 116a
andragender217
plenarmøder115, 192, 194
udvalgsplan115 - 116, 206
OLAF12
Omarbejdning af EU-lovgivning104
Ombudsmand219 - 221
afskedigelse221
valg219
virke220
Omdeling af dokumenter156, 160 - 161, 192, IV
Omkostningsgodtgørelser13, 25
Opfølgningsprocedure63, 198
Opgaver
formanden22
Formandskonferencen27
kvæstorerne28
næstformændene23
Præsidiet25
udvalgene27, 201, V
Ophævelse af immunitet6, 9
Oplysningspligt31, I
Orden i mødesalen157, 164 - 167
Ordensbestemmelser157, 165 - 167
Ordfører4, 21, 25, 47, 49 - 51, 53, 59, 64, 66, 71, 103, 154, 171, 185, 198, 208
Organer130
andre94, 117 - 119, 121 - 126, 128 - 132, 137 - 139, 198
Parlamentets24 - 31
Oversættelser31, 46, 194, 198, 215
Overtrædelse af grundlæggende principper38, 83
P
Øverst på sidenNæsteForrige
Parlamentariske Forsamling, Europarådets214a
Parlamenter, medlemsstaternes27, 37, 142 - 144
Parlamentets sammensætning84, 99
Parlamentets sessioner145 - 146
Parlamentskonferencer144
Passersedler5
Personlige bemærkninger164
Plenarmødet
andenbehandling67 - 67a, 69 - 69a
budget88, 90 - 92a
fuldstændigt forhandlingsreferat194
førstebehandling47, 59 - 59a, 63 - 63a
protokol192
tredjebehandling69g - 72
ændringsforslag53, 169
Politiske grupper, se Grupper
Politiske partier på europæisk plan25, 223a - 225
bevillinger224
formandens beføjelser223a
gennemførelsesbestemmelser25
kompetente udvalgs beføjelser225
plenarmødets beføjelser225
program225
Præsidiets beføjelser224
rapport225
teknisk støtte224
tilbagesøgning af finansiering224
udelukkelse fra finansiering224
udvalg af fremtrædende personer225
Privilegier og immuniteter5 - 6, 9, V.XVI
Procedure
afstemning150, 171, 208
budget86 - 86a, 88, 90 - 92a, V.IV
decharge93 - 94, 98, IV, V.V
forenklet50, 150
forlig69g - 72, 90
høring78a - 78e, 100, 113a, 211, VI
indlæg til22, 154, 168, 184a - 185, 187 - 191
kontrol med frivillige aftaler102
lovgivnings-37 - 48, 49 - 55, 59 - 59a, 63 - 63a, 64 - 67a, 69 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72
opfølgning63, 198
søgsmål141
uden ændringsforslag og forhandling50, 150
udvalg49 - 55, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 210a, 231, V
Procedure med kortfattet forelæggelse52, 151
Proportionalitetsprincippet42
Protokol
Formandskonferencen31
plenarmødet105, 148, 165, 168, 180 - 180a, 192
Præsidiet31
udvalg207
Præsidiet
opgaver11, 24, 25, 27, 31, 35, 96, 98, 116, 147, 158 - 159, 161, 167, 181, 211, 214, 222, 224, I, V.XVIII
oplysningspligt31
sammensætning24
spørgsmål31
Prøvelse, valg3, 14, V.XVI
R
Øverst på sidenNæsteForrige
Rapporter fra andre institutioner132
Redegørelser117, 123 - 126
Europæiske Centralbank122, 126
Europæiske Råd123
Kommissionen123
Revisionsretten125
Rådet123
Regionsudvalget138
Register
andragender215 - 216
Parlamentets dokumenter116
personer, der har adgang til Parlamentet11
skriftlige erklæringer3, 162
støtte til tværpolitiske grupper34
åbenhed11, 116
Regnskab96 - 98, V.IV, V.V
Repræsentation af Parlamentet22, 44
Retsakter78
Retsgrundlag39, 46, V.XVI
internationale aftaler108
kommissionsforslag (ændring)63
lovgivningsinitiativ i henhold til artikel 225 i TEUF46
Retssager141
Retsstatsprincippet42, 83, 135, 224 - 225, III
RevisionsrettenIV.1, IV.2, V.V
redegørelser121, 125
udnævnelse121
Rådet
Det Europæiske Råd123
fælles udkast72
godkendelse af Parlamentets ændringer63a
henstillinger113
holdning64
korresponderende udvalgs dialog med66
møder i44
redegørelser123
repræsentation af Parlamentet i samlinger i44
spørgsmål og forespørgsler128 - 130b
taletid162
Rådets holdning64, 66 - 67a, 69 - 69f
forkastelse66
godkendelse69a
henvisning af66
meddelelse64 - 66
ændring69
Rådgivende udvalg om medlemmernes adfærdI
S
Øverst på sidenNæsteForrige
Sagsområder, udvalgenes196 - 197, 214, V
Samarbejde
forstærket samarbejde85
udvalg54
Sanktioner166 - 167, I
Sekretariat
grupper33
løsgængere35
Sessioner4, 145 - 146
Simplificering af EU-lovgivning103 - 104
Skriftlige erklæringer
vedføjet det fuldstændige forhandlingsreferat162
Skyggeordførere69f, 205a
Sprog25, 158 - 159, 198, 215
Spørgetid129, II
betingelser for behandling af spørgsmålII
udvalg210
Spørgsmål og forespørgsler128 - 130b
Europæiske Centralbank131
korte, præcist formulerede (30 minutter)123 - 124
mundtlig besvarelse med forhandling128
prioriterede130
Præsidiet, Formandskonferencen, kvæstorer31
Rådet, Kommissionen128 - 130b, II
skriftlig besvarelse130 - 131a, II
spørgetid129
uafsluttede229
Stedfortrædere49, 51, 66, 71, 169, 198, 200, 203
Stemmeforklaringer183
Stemmelighed16 - 17, 24, 171, 204
Stillingsfortegnelse (Generalsekretariatet)25, 222
Subsidiaritetsprincippet, se Nærhedsprincippet42
Svig, bekæmpelse af12
Særlige repræsentanter110
Særlige udvalg197, 201, 203
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol141
T
Øverst på sidenNæsteForrige
Talerliste189
Taletid123, 128, 129, 153 - 153a, 163 - 164a, 166, 185, 192
fordeling135, 162, III
indlæg til proceduren185
Kommissionen162
Rådet162
tildeling162
Tilhørerloge157
Tilstedeværelsesliste148
Tiltrædelsesforhandlinger81, 214
Tiltrædelsestraktater81, 99, 214
Tolkning158, 195
Traktater79 - 81, 99, V.XVIII
almindelig revision79
forenklet revision80
Tredjebehandling69g - 72
afstemning72
forlig70 - 71
Forligsudvalg70 - 71
fælles udkast72
fælles udvalgsmøde55
plenarmødet72
Tredjelande212, 214, V
associerede stater214
AVSV.II, V.IV
delegationer30, 212, 214
forbindelser til27, 214
tiltrædelsesforhandlinger81, 214
tiltrædelsestraktater81, 99
Tværpolitiske grupper34
Tættere samarbejde mellem medlemsstater, se Forstærket samarbejde
U
Øverst på sidenNæsteForrige
Uafsluttede sager229
Udelukkelse166, 206
Udenrigs- og sikkerhedspolitik110 - 111, V.I
Udgiftsforpligtelser, indgåelse og afvikling98
Udkast, fælles72
Udnævnelser
delegationsleder111
Europæiske Centralbank122
Revisionsretten121
særlige repræsentanter110
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen185, 190
Udtalelser
anmodning om48
EU-organer139
opfølgningsprocedure63
Parlamentets108, 121 - 122, 132, 208
udvalg39, 41, 53 - 54, 132 - 133, 201, 216, 217, IV.1
Udtrædelse af Unionen82
Udvalg49 - 55, 196 - 204, 206 - 201a, 203 - 211, V
afstemning208 - 209
andenbehandling64 - 66
associerede54, 107, 211
behandling af spørgsmål i fællesskab54, 201
berigtigelser231
betænkning49, 51 - 52a, 54
blandede parlamentariske214
dialog med Rådet66
Forligs-70 - 71
formand29, 49, 50, 52a, 53, 106 - 107, 198, 204
formandskab204
fælles udvalgsmøder55, 107, 201, 211
førstebehandling39, 41, 43, 49 - 55, 59 - 59a, 63 - 63a
henvisning47, 53, 66, 201
henvisning til fornyet udvalgsbehandling59 - 59a, 185, 188, 226
indkaldelse206
kompetencestrid201 - 201a
korresponderende53 - 55, 59a, 64, 66, 69, 71, 201, 206, IV
medlemmer199 - 200, 204
midlertidige, se særlige udvalg
møder25, 50, 66, 115, 118, 126, 147, 158, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VI
nedsættelse196 - 198, V
opgaver27, 46 - 47, 196 - 197, 201 - 201a, 206 - 207, 210, V
procedure49 - 55, 66, 206 - 210a
protokol115, 207
rettigheder199 - 201, V
rådgivende53, 201
rådgivende, om medlemmernes adfærdI
sagsområder196 - 197, 201, V
sammensætning27, 199 - 200
spørgetid210, II
stedfortrædere200
stående udvalg196
tredjebehandling70 - 71
udtalelse39, 41, 53 - 54, 132 - 133, 201, 216, 217, V
udvalgsudtalelser96
undersøgelses-27, 198 - 199, 201
underudvalg201, 203
uopsætteligt møde113, 154
valgs prøvelse3, 14, V.XVI
ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet175
Udvalgsbehandling, fornyet59a, 188, 226
dechargeIV
indlæg til forretningsordenen185
kommissionsforslag47, 59
 forkastelse59
 førstebehandling47, 59 - 59a
 udsættelse af afstemningen (ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan godkende)78b
Udvalgsformandskonferencen29, 211
Udvalgskoordinatorer205
Udvalgsprocedurer49 - 55, 66, 70 - 71, 106, 175, 204, 206 - 210a, 231, V
Underskrivelse af dokumenter161
Undersøgelses- og informationsrejser25, 201
Undersøgelsesudvalg27, 198 - 199, 201
Undertegnelse af vedtagne retsakter78
Underudvalg201, 203
Unionens eksterne repræsentation
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant108, 109, 110, 113, 113a, 128, 129, 130, 130a, 130b
særlige repræsentanter110
Unionens symboler228
Uofficielle grupper af medlemmer34
Uopsættelig forhandling154
Uopsættelighed146, 154
Uopsætteligt møde, udvalg113
Uro i salen165
V
Øverst på sidenNæsteForrige
Valg
afstemningsprocedure178 - 181, 182a - 183
formand15 - 16, 19 - 20
formand for Kommissionen117
indstillede kommissærer118
Kommissionen118
kvæstorer15, 18 - 20
næstformænd15, 17, 19 - 20
ombudsmand219
Parlamentet1, 229
valgperioder145
Valgs prøvelse3, 14
Varighed af mandat4
Vedtagne tekster192 - 193
W
Øverst på sidenNæsteForrige
Websted31, 34, 116, 130 - 131, 195, I
Æ
Øverst på sidenNæsteForrige
Ændring af
forretningsordenen226, V.XVIII
forslag til lovgivningsmæssig retsakt63
Ændringsforslag169 - 170
afstemningsrækkefølge174
betingelser for behandling22, 69, 104, 170, 174
bortfald af169 - 170
budget88, 90
forelæggelse169
frister169
indgivelse169
Kommissionens holdning64, 78b
kompromis-170, 174
mundtlige113, 169
omdeling169
overtagelse169
procedure på plenarmødet uden50, 150
Rådets holdning69, 70
sprog158 - 159, 169
tilbagetagelse169
udvalg53 - 54, 175, 208
udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet175
vedtagelse59
Ø
Øverst på sidenNæsteForrige
Økonomiske interesser, medlemmernes11, 21, I
Økonomiske og Sociale Udvalg, se Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Økonomiske politikkerV.VI
Å
Øverst på sidenNæsteForrige
Åbenhed31, 115 - 116a, I
i lovgivningsproceduren43
medlemmernes økonomiske interesser11, I
register11
Åbningstale16
Årsberetning, Kommissionens almindelige132
Årsberetninger fra andre institutioner132
Årsprogram for lovgivning37, 47
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik