Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
 ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΟΠΣΤΥΦΧΨΩCEO
Οι αραβικοί αριθμοί αναφέρονται στα άρθρα του Κανονισμού. Οι ρωμαϊκοί αριθμοί αναφέρονται στα παραρτήματα· τα γράμματα ή οι αραβικοί ή ρωμαϊκοί αριθμοί που τους ακολουθούν αναφέρονται σε τμήματα, άρθρα ή παραγράφους των παραρτημάτων αυτών. Το εν λόγω ευρετήριο δεν είναι εξαντλητικό και σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει τους αναγνώστες να πλοηγηθούν στην ελληνική εκδοχή του Κανονισμού. Δεν αποτελεί επίσημο κείμενο ούτε ερμηνευτικό εργαλείο.
Α
Αγόρευση
αίτημα
 επί της διαδικασίας185
 επί της εφαρμογής του Κανονισμού184α
ενός λεπτού163, 192
κατανομή χρόνου162, ΙΙΙ
προτεραιότητα162
Αγορητές185
ΑθλητισμόςV.XV
Αίθουσα συνεδριάσεων
είσοδος157
κατανομή θέσεων36
παρουσία168
τήρηση τάξης166
Αιτιολογημένη γνώμη42
Αιτιολογήσεις τροπολογιών49, 53, 104, 169, 227
Αιτιολογήσεις ψηφισμάτων123, 135
Αιτιολογήσεις ψήφου164α, 183
γραπτές183
καταχώριση στα Πλήρη Πρακτικά183
προφορικές183
Αιτιολογική έκθεση45, 46, 49, 51, 52α, 79, 99, 171, 198, Ι
ΑΚΕV.II
Ακροάσεις25, 46, 116α, 166, 198, 206, V.XX
σε διαδικασία άρσης ασυλίας5, 9
Διαμεσολαβητή219, 221
υποψήφιων ειδικών εντεταλμένων110
υποψήφιων επικεφαλής εξωτερικών αντιπροσωπειών111
Επιτροπών118, 118α, VI
Ακυρότητα τροπολογιών169, 170, 174
ΑλιείαV.XIV
Αναβολή
αίτημα αναβολής185
συζήτηση190
ψηφοφορία190
Αναγνώσεις
δεύτερη47, 55, 64 - 69, 69α, 69ε, 208
περάτωση59
πρώτη39, 41, 43, 59, 59α, 63, 63α
τρίτη69 - 72
ψηφοφορία59, 67 - 72
Αναδιατύπωση της ενωσιακής νομοθεσίας104, 170
Αναλογικότητα42, 106, V.XVI, V.XVII
Αναπομπή σε επιτροπή59α, 69β, 69ε, 72, 104, 179α, 185, 188
διορθωτικά231
Ανάπτυξη και ΣυνεργασίαV.II
Ανάπτυξη της ΥπαίθρουV.XIII
Αναστολή
αξιώματος166
εφαρμογής διεθνών συμφωνιών109
εφαρμογής κύρωσης167
συμμετοχής σε αντιπροσωπεία166
συμμετοχής σε επιτροπή166
χρηματοδότησης πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο224
ΑναφορέςV.XX
γνωστοποίηση217
δικαίωμα αναφοράς215
εμπιστευτική εξέταση215
εξέταση216
πρωτοβουλία πολιτών218
πρωτόκολλο215
Αντιπρόεδροι14
εκλογή15, 17, 19, 21
καθήκοντα23, 25, 27, 71, 90, 94α, 116, 143, 211
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος108 - 110, 113, 113α, 128 - 130, 130β
Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής55, 71 - 72
επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού90
Αντιπροσωπείες5, 25, 33, 158, Ι
διαδικασίας «sherpa»27
διακοινοβουλευτικές30, 116, 212, V.II
 αρμοδιότητες135, 165, 212
 καθήκοντα165, 212
 μέλη212
 σύσταση212
διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών30
ειδικές27
επιτροπών216α
εξωτερικές της Ένωσης111
μόνιμες27, 212
Αξιωματούχοι14 - 23, 166
αναπλήρωση20
αναστολή αξιώματος166
αφαίρεση αξιώματος166
εκλογή16 - 18, I
θητεία19
προεδρείο επιτροπών204
πρόωρη λήξη καθηκόντων21
συνέχεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου30α
υποψηφιότητες15
ΑπαλλαγήIV
άλλα όργανα94
απόφασηIV.6
άρνησηIV.3, IV.5
δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου125
διαδικασίαIV.5
έκθεσηIV.2, IV.3
Επιτροπή93 - 94
χορήγηση93 - 94, IV.3, IV.5
ψηφοφορίεςIV.4, IV.5
Απαράδεκτο (θέμα συζήτησης)185, 187
Απαρτία168, 168α
ΑπασχόλησηV.VII
Απάτη12
καταπολέμηση12, V.V
Απλοποιημένη διαδικασία50
αναθεώρησης των Συνθηκών80, V.XVIII
Αποβολή βουλευτή165, I
Αποζημίωση
απώλεια δικαιώματος166
Απόρρητο31, 166, 198
Αποχώρηση από την Ένωση82
Αρμοδιότητες
εκτελεστικές της Επιτροπής40, 106
επιτροπών27, 201, 201α, 209, 214, 225, V, VI
Άρση ασυλίας7 - 9
Ασυλία5 - 8
άρση6, 8 - 9
υπεράσπιση6, 8 - 9
Ασυμβίβαστο3, 4
Αφαίρεση αξιώματος166
Β
ΒιομηχανίαV.IX
Βοηθοί11
Βουλευτές1 - 5, 9 - 11, 148, 157, I
δικαίωμα ψήφου177
εκλογή1
έξοδα και αποζημιώσεις
καθεστώς11, Ι, V.XVI
κώδικας δεοντολογίαςΙ
μη εγγεγραμμένοι35, 205
οικονομικά συμφέρονταI
πρώην6 - 7, 9, 11
Γ
Γαλάζια κάρτα162
Γενική Γραμματεία222
Γενικός Γραμματέας4, 25, 35, 78, 116α, 157, 159, 165, 192, 193, 222, 224
έκθεση96
ΓεωργίαV.XIII
Γλώσσες25, 31, 46, 64, 105, 154, 159, 193 - 195, 198, 215, ΙΙΙ
επίσημες158, 159
Γνώμη
Διάσκεψης των Προέδρων223α, 224
Δικαστηρίου108
Επιτροπής45
Επιτροπής Περιφερειών138
επιτροπών38, 39, 108, 139, 216
εθνικών κοινοβουλίων42
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής137
Κοινοβουλίου78ε, 79, 80, 83, 108, 113α
συμβουλευτικής επιτροπήςI
δεοντολογίας των βουλευτών
Γνωμοδότηση47
αρμόδιας επιτροπής ως προς την ανάληψη και εκκαθάριση των δαπανών, την έγκριση98
λογαριασμών και τη χορήγηση απαλλαγής
διαδικασία σχετικά με παρεκκλίσεις από την υιοθέτηση του ευρώ100
επιτροπών38, 39, 53 - 54, 108, 216, V.1, VI
 σχετικά με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού86α
Γνωστοποίηση αναφορών217
Γραμματεία
μη εγγεγραμμένοι35
πολιτικές ομάδες33
Γραπτές δηλώσεις3
για τα Πλήρη Πρακτικά162
θέσεις της μειοψηφίας52α
Γραπτές ερωτήσεις128 - 131, 131α, VI
Δ
Δαπάνες
ανάληψη98
έγκριση92
εκκαθάριση98
εκτέλεσηIV
επιστροφή για πρωτοβουλίες πολιτών211
κατάσταση25
ταξιδίου12
Δελτίο εισόδου157
Δελτίο ελεύθερης διέλευσης5
Δεύτερη ανάγνωση55, 64 - 67, 67α, 69, 69α, 69δ, 71, 208
Δηλώσεις
σχετικά με το ασυμβίβαστο3
Ελεγκτικό Συνέδριο121, 125
Επιτροπή123
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα122
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο123
Συμβούλιο123
του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής117
υποψηφίων Επιτρόπων118, VI
Δημόσια υγείαV.VIII
Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών211
Δημοσιονομικές διατάξεις86, 86α
Δημοσιονομικές επιπτώσεις41, 46
Δημοσιονομική συμβατότητα41
Δημοσιονομικό δελτίο45, 49, 51
Δημόσιο πρωτόκολλο αναφορών215 - 216
Δημοσιότητα
ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών211
αποφάσεις31
εργασίες115, 118, 206, VI
συζήτηση στην Ολομέλεια115, 192, 194 - 195
Διαβούλευση47, 78α, 78ε
εκθέσεις49, 132
επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους48
Επιτροπή των Περιφερειών138
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή137
ΚΕΠΠΑ113α
Διαδικασία
αιτήματα επί της διαδικασίας185
απαλλαγήςIV, V.V
απλοποιημένη50
έγκρισης99, 108
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης141
κανονιστική106
κατεπείγοντος154
κοινή διαδικασία επιτροπών55
νομοθετική37 - 48, 49, 52 - 55, 59, 59α, 63, 63α, 64 - 72, 78, 99 - 104, 106, 141, 231
σε επιτροπή207 - 208, 231
συνδιαλλαγής47, 69 - 72
συνδεδεμένων επιτροπών54
συνοπτικής παρουσίασης52, 151
του προϋπολογισμού86 - 94, 94α, V.IV
χωρίς έκθεση154
χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση150
ψηφοφορίας171
Διαδικτυακή πύλη αναφορών215, 217
Διακομματικές ομάδες34
Διακοπή της συνεδρίασης22, 165, 184 - 185, 191, 209
Διαμεσολαβητής215, V.XX
ακρόαση221
απαλλαγή221
διορισμός219
δράση220
καθήκοντα220
παραίτηση221
παύση221
υποψηφιότητες219
Διανομή εγγράφων31, 69, 154, 160 - 161, ΙΙΙ, IV
εμπιστευτική διαδικασία210α
Διαπιστευμένοι βοηθοί11
Διαπραγματεύσεις ένταξης214
Διαπραγματευτική ομάδα69
Διάσκεψη Κοινοβουλίων144
Διάσκεψη των Προέδρων26, 149
ερωτήσεις31
καθήκοντα21, 27, 37 141, 166, 225
σύνθεση26
Διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών30, 212
Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών29, 37, 211
Διάταξη των εργασιών149 - 150, 152 - 154, 162, 164, 168, 183, 184α, 187 - 188, 190, 206, 210α, 212, 216, ΙΙΙ
Διατάραξη της τάξης165 - 166
Διαφάνεια
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου115
Μητρώο11, 116α
νομοθετική διαδικασία43
οικονομικά συμφέροντα βουλευτώνI
Διεθνείς συμφωνίες55, 99, 108
αναστολή109
εφαρμογή109
Διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης
ειδικοί εντεταλμένοι110
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων157 - 158, 160, 162 - 167
Διερμηνεία158, 194, 198
Δικαίωμα
αναφοράς215
να συμβουλεύονται φακέλους στην κατοχή του Κοινοβουλίου5
ψήφου177
Δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα114, 135, 224 - 225, ΙΙΙ, V.I, V.II, V.XVII
 παραβίαση135
θεμελιώδη38, 115, V.XVII
του Κοινοβουλίου141
των ΓυναικώνV.XIX
των ΠολιτώνV.XVII
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης59, 94, 108, 120, 221, V.XVI
προσφυγές141, 167, 179α, IV, V.XVI
Διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη νομοθετική διαδικασία59, 59α, 69 - 70
Διοργανικές συμφωνίες140
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου37, 39, 46, 63, 118α
για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε86α
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
για την αναδιατύπωση104
για την κωδικοποίηση103
για τις εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της12
Απάτης (OLAF)
σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών25
Διοργανική συνεργασία στο πλαίσιο των εργασιών του προϋπολογισμού94α
Διορθωτικά193, 231
Διορισμοί
Διαμεσολαβητής219
ειδικοί εντεταλμένοι110
Ελεγκτικό Συνέδριο121
Επιτροπή117 - 118, 205, VI
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα122
ορισθείς Επίτροπος118, 205, VI
Δράση του Διαμεσολαβητή220
Δωδεκατημόρια
προσωρινά92
Δώρα ή παρόμοιες παροχέςI
Ε
Έγγραφα
δημοσίευση116
διανομή160
ηλεκτρονικός χειρισμός161
κατηγορίες116
μητρώο116
νομοθετικά169
πρόσβαση του κοινού116
Έγκριση99, 108
λογαριασμών98
νομοθετική διαδικασία99
οριστική έγκριση του προϋπολογισμού91
Εθελοντικές συμφωνίες102
Εθνικά κοινοβούλια25, 27, 37, 142, 143, V.II
αιτιολογημένη γνώμη42
Ειδικοί εντεταλμένοι110
Εισηγητής4, 8, 21, 25, 44 - 45, 47, 49, 50 - 55, 59, 64, 66, 67 - 71, 78δ, 99, 103, 108, 141, 150 - 151, 154, 162, 170 - 171, 185, 198, 205, 208, 212, Ι, VI
γνωμοδότησης53
σκιώδης69, 205α
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων157
Εκθέσεις
αιτιολογικές45, 49, 52α, 79, 99, 171, Ι
απαλλαγής98, IV
από άλλα όργανα132
 Διαμεσολαβητή220
 Ελεγκτικού Συνεδρίου125, IV
 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας126
Γενικού Γραμματέα96, 159
για την αναθεώρηση των Συνθηκών79
διαδικασία διαβούλευσης78β, 78δ
διαδικασία έγκρισης99
διαδικασία εθελοντικών συμφωνιών102
διαδικασία του άρθρου 140 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ100
διαδικασία του άρθρου 155 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ101
διαδικασία χωρίς έκθεση154
διαπραγματεύσεις προσχώρησης81
δραστηριότητας224
ειδική83
ενιαίο σχέδιο55
εξεταστικής επιτροπής198
επιτροπής εξέτασης αναφορών216, 216α
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου198
κατάστασης προβλέψεων96
με βάση προτάσεις ψηφίσματος133
μη νομοθετικές51
νομοθετικές48 - 49, 59α, 69γ, 72
προσωρινές99
προϋπολογισμού86α
προφορικές52α, 141, 154
πρωτοβουλίας27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133
στρατηγικές52
συζήτηση162
συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτώνΙ
σύνταξη52α
σχετικά με διεθνείς συμφωνίες108
 προσωρινή εφαρμογή109
σχετικά με την ασυλία9
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα116
σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου84
υποεπιτροπών203
ψηφοφορία208
 με ονομαστική κλήση180
 τελική179
της Επιτροπής132
των Αντιπροέδρων27
Εκκρεμή ζητήματα229
Εκλογή
Αντιπρόεδροι17, 19
Επιτροπή118
Κοινοβούλιο1
Κοσμήτορες15, 18 - 20
Πρόεδρος15 - 16, 19 - 20
Πρόεδρος της Επιτροπής117
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου44
Έκτακτη συζήτηση153
Εκτέλεση του Προϋπολογισμού86, 93 - 94, 94α
Εκτελεστικά μέτρα40, 106 - 107
Εκτελεστικές πράξεις40, 106 - 107
Ελεγκτικό Συνέδριο94, IV, V.V
δηλώσεις125
διορισμός μελών121
Έλεγχος
εντολή14, V.XVI
νομική βάση39
Έμβλημα228
Εμπιστευτικές πληροφορίες210α
περιορισμός δικαίωματος πρόσβασης166
Εμπιστευτικότητα11, 25, 31, 198
Εναρκτήριος λόγος16
ΕνέργειαV.IX
Ενημερωτικές αποστολές και μελέτες25, 201
Εντολή2
ακύρωση3
ανεξαρτησία2
διάρκεια4
έλεγχος3, 14, V.XVI
Εντολή διαπραγμάτευσης69δ, 69ε, 108, 142
Εξέταση
αναφορές216
απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγήςIV.6
έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου169
έκθεσηV.IV
θέματα
 χωρίς συζήτηση150
 χωρίς τροπολογίες150
του σχεδίου προϋπολογισμού88
έκθεση198
λειτουργία198
περάτωση εργασιών198
πορίσματα198
προθεσμία198
σύσταση198
Έξοδα και αποζημιώσεις βουλευτώνΙ
Εξουσίες ελέγχου39, 106, 141
Εξωτερική πολιτικήV.I
Εξωτερικό εμπόριοV.III
Επείγουσες και έκτακτες συνεδριάσεις113, 146
Επικουρικότητα42, 46, 48
Επίσημη Εφημερίδα25, 78, 91, 116, 130 - 131, 192 - 194, 198, 219, ΙV, VII
Επιτροπές196 - 197, 209, V
ακροάσεις118, 121 - 122
αναπομπή59α, 188
αναστολή συμμετοχής166
αρμοδιότητα53 - 54
 για γνωμοδότηση53, 66
 επί της ουσίας46 - 47, 54, 66
αρμοδιότητες196 - 197, 201, 201α, VI
γνωμοδοτήσεις53, V.I
διαδικασία49 - 55, 66, 206 - 207, 209 - 210
διάσκεψη των προέδρων29
διοργανικές διαπραγματεύσεις69 - 70
διορθωτικά231
ειδικές197, 201, 203
εκλογή μελών196
έλεγχος της εντολής3, V.XVI
εξεταστικές27, 198 - 199, 201
επιτροπή συνδιαλλαγής69 - 72
καθήκοντα27, 201, 201α
κοινή διαδικασία55
μικτές κοινοβουλευτικές214
μόνιμες196
παραπομπή3, 9, 14, 38, 47, 49, 52 - 55, 79, 81, 85, 113α, 132, 214, 226, IV
προεδρείο204
πρόεδρος29
συμμετοχή166, 206
συνδεδεμένες54, 106 - 107, 211, V.XVI
συνεδριάσεις206
σύνθεση27, 199
συνοπτικά πρακτικά207
συντονιστές205
τόπος συνεδριάσεων147
υποψηφιότητες199
ψηφοφορία208 - 209
ώρα των ερωτήσεων210
Επιτροπή
ανάκληση πρότασης59
απαλλαγή93 - 94
απόρριψη118
απόρριψη πρότασης42, 59, 99, 101 - 104
απόσυρση πρότασης43
δηλώσεις123 - 124
διαπραγματευτική εντολή108
εκλογή118, VI
εκλογή Προέδρου117, VI
εκτελεστικές αρμοδιότητες40, 106 - 107
ερωτήσεις128 - 130
 με αίτημα γραπτής απάντησης130
 με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση128
 ώρα των ερωτήσεων129
ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου198
ετήσιο πρόγραμμα37
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις40, 105
μέλη118, VI
νομοθετικό πρόγραμμα (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
πρόγραμμα εργασίας37
πρόταση μομφής119, VI
προφορικές ερωτήσεις128
συνέχειες που δόθηκαν63
ώρα των ερωτήσεων129
Επιτροπή συνδιαλλαγής65, 72
αντιπροσωπεία
 θητεία μελών71
 ορισμός μελών71
κοινό σχέδιο72
σύγκληση70
Επιτροπή των Περιφερειών11, 94
διαβούλευση138
ΈρευναV.IX
Ερωτήσεις
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα131, III
κατά προτεραιότητα130
με αίτημα γραπτής απάντησης130
με αίτημα προφορικής απάντησης128
Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες31
συμπληρωματικές129
ώρα των ερωτήσεων129
Εσωτερικές ΥποθέσειςV.XVII
Εσωτερική αγοράV.X
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
δηλώσεις126
διορισμοί122
ερωτήσεις131
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή11, 94
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο79 - 80, 84, 117 - 118, 123, 130, 162
Εφαρμογή
Κανονισμός22, 184α, 226
ενωσιακό δίκαιο198
Ζ
Ζήτημα
ακυρότητα229
αρμοδιότητας201α
εκκρεμές229
μείζονος ενδιαφέροντος153
παραβίασης εμπιστευτικότητας210α
προσωπικό164
σημαντικό πολιτικό153, 163
Η
Ηλεκτρονικός χειρισμός εγγράφων161
Ημερήσια διάταξη149 - 150, 152, 153 - 154, 162, 164, 168, 183, 184α, 187 - 188, 190, 206, 210α, 212, 216, ΙΙΙ
Θ
Θεμελιώδεις αρχές11, V.XVIII
Θεμελιώδη δικαιώματα38, 115, V.XVII
Θέση της Επιτροπής48, 64, 69
Θέση του Συμβουλίου45, 55, 64, 66 - 67, 67α, 69, 69ε, 70
ανακοίνωση64
έγκριση67α
έγκριση χωρίς τροπολογίες69δ
τροπολογίες69
Θεωρεία157
Θητείες19, 21
Ι
Ίσες ευκαιρίεςV.XIX
Ισοψηφία16 - 17, 24, 179α, 204, 219
Ιστότοπος31, 34, 116, 130 - 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I, VI
Κ
Καθεστώς
του Διαμεσολαβητή219
των βουλευτών11, Ι, V.XVI
Καθήκοντα
Αντιπρόεδροι23
Διάσκεψη των Προέδρων27
Κοσμήτορες28
Προεδρείο25
Πρόεδρος22
Κακοδιοίκηση220
Κανόνες συμπεριφοράς11, 165 - 166, Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/200131, 116
Κανονισμός του Κοινοβουλίου
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή226
ερμηνεία226
εφαρμογή22, 184α, 226, V.XVIII
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής22, 184α
τροποποίηση227, V.XVIII
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του ΠροσωπικούV.XVI
Κάρτες ελευθέρας εισόδου11
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις40, 105
Κατάλογος
υποστηρικτών αναφοράς216
Καταναλωτές
προστασίαV.X
Κατανομή
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής118
θέσεων27, 36
χρόνου αγόρευσης153α, 162, 206, ΙΙΙ
ώρας των ερωτήσεων129
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου96
Κατεπείγον154
αίτηση154
ψηφοφορία επί αίτησης154
Κείμενα
εγκριθέντα193
νομική-γλωσσική επεξεργασία78, 193
οριστική διατύπωση78, 193
Κενές θέσεις
πλήρωση199
ΚΚΕρV.IX
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)V.I
βασικές επιλογές113
δημοσιονομικές πλευρές113
έγκριση113
Κοινή συζήτηση155
Κοινοβουλευτική περίοδος145
Κοινοβούλια των κρατών μελών27, 142
Κοινοβούλιο
γνωμοδότηση59, 63, 108
Δελτίο31
δικαιώματα141
έγκριση99, 108
εκλογή1
κατάσταση προβλέψεων96
σύγκληση146
σύμφωνη γνώμη83
σύνθεση84
αναδιατύπωση104
απλοποίηση103 - 104
παραβιάσεις198
Κοινωνικές ΥποθέσειςV.VII
Κοινωνικοί εταίροι101
Κοινωνικός διάλογος101
Κοσμήτορες
εκλογή15, 18 - 19
καθήκοντα11, 21, 24, 28, 34
Κράτος δικαίου99, 224 - 225
Κυρώσεις166 - 167
Κώδικας δεοντολογίας11, 21, I
Κωδικοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας103
Λ
Λήξη καθηκόντων
πρόωρη21
ΛογαριασμοίV.V
έγκριση98
Μ
Μειοψηφία
απόψειςVI
γνώμη198
θέση52α
Μέλη
αναπληρωτές200
Ελεγκτικό Συνέδριο121
επιτροπές199
Επιτροπή118
επιτροπή συνδιαλλαγής71
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα122
τακτικά επιτροπών200
υποεπιτροπές203
Μέσα ΕνημέρωσηςV.XV
ΜεταφορέςV.XI
Μεταφράσεις74, 198
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές26, 35 - 36, 71, 135, 162, 199 - 200, 205
Μη νομοθετική πρόταση150, 170
Μητρώο
δηλώσεων υποστήριξης διακομματικών ομάδων σε χρήματα ή είδοςI
διαφάνεια11, 116α
εγγράφων116, 116α
εκπροσώπων συμφερόντων11
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές214
Μομφή
στην Επιτροπή119
Ν
ΝεότηταV.XV
Νομικά ΘέματαV.XVI
Νομική βάση46, 99
αρμόδια επιτροπήV.XVI
διεθνείς συμφωνίες108
έλεγχος39
νομοθετική πρωτοβουλία46
τροποποίηση63
Νομισματική πολιτική126
Νομοθετικά έγγραφα169
εξέταση47
Νομοθετικές πράξεις
Νομοθετική διαδικασία37 - 48, 49, 52 - 55, 59, 59α, 63, 63α, 64 - 72, 78, 99 - 104, 106, 141, 231
διοργανικές διαπραγματεύσεις59, 59α, 69 - 70
συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση67α, 69α, 69δ
συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση59, 63α
Νομοθετική πρόταση46, 50, 99, 150
Νομοθετική πρωτοβουλία37, 48
Νομοθετικό πρόγραμμα - Επιτροπή (βλ. πρόγραμμα εργασίας)37, 47
Νομοθετικό ψήφισμα48 - 49, 59
Ο
Οικονομικά συμφέροντα
βουλευτών3, I
δήλωσηI
Ένωσης12
διαβούλευση137
Οικονομική και Νομισματική ΠολιτικήV.VI
Ολομέλεια
Πλήρη Πρακτικά194
προϋπολογισμός91
Συνοπτικά Πρακτικά192
τροπολογίες53, 175
Ομάδες
ανεπίσημες βουλευτών34, I
διακομματικές34, I
Όργανα
θεσμικά και άλλα27
σχέσεις27
Οργανόγραμμα222
Π
ΠαιδείαV.XV
Παραβίαση
ανθρώπινα δικαιώματα114, 135, 149
αρχές κράτους δικαίου135, 149
δημοκρατία135, 149
θεμελιώδεις αρχές83
ενωσιακό δίκαιο198
Παραδεκτό216
αναφορές215
ερωτήσεις129, II
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης130 - 131
τροπολογίες22, 170, 174
Παραπομπή
σε επιτροπή66
 διεθνείς συμφωνίες108
Παράπτωμα21, 221
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού22, 184α
Παρατηρητές13
Περάτωση της συζήτησης123, 189
ΠεριβάλλονV.VIII
Περίοδος συνόδου145 - 146
Περιφερειακή ανάπτυξηV.XII
Περιφερειακή πολιτικήV.XII
Πλειοψηφίες21
αιτήσεις
 αναβολή της συζήτησης190
 αναβολή της ψηφοφορίας190
 αναπομπή σε επιτροπή188
 διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης191
 εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο63
 έκτακτη συζήτηση153
 έλεγχος απαρτίας168
 επί της ημερήσιας διάταξης150, 153
 κατεπείγοντος154
 περάτωση της συζήτησης189
 σύγκληση του Κοινοβουλίου146
 ψηφοφορία με ονομαστική κλήση180
αποφάσεις του Κοινοβουλίου
 για ψηφοφορία επί συμβιβαστικών τροπολογιών174
 διεθνείς συμφωνίες108
 επικύρωση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης141
 κοινό σχέδιο72
 παραβίαση θεμελιωδών αρχών83
 πρόταση μομφής119
 πρωτοβουλία κατά το άρθρο 225 ΣΛΕΕ46
διορισμοί
 Διαμεσολαβητής219, 221
 Ελεγκτικό Συνέδριο121
 Επιτροπή117 - 118
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα122
ειδική πλειοψηφία
 πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο225
εκλογή αξιωματούχων15 - 18
εκτελεστικές πράξεις106
ενστάσεις
 διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση150
 ερμηνεία του Κανονισμού226
 συστάσεις στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ113
 ψηφοφορία επί τροπολογιών που δεν διανεμήθηκαν σε όλες τις γλώσσες158 - 159, 169
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις105
προτάσεις
 άρνηση χορήγησης απαλλαγήςIV.4
 μομφής119
 ψηφίσματα
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου123
επί περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κράτους δικαίου135
επί προφορικών ερωτήσεων128
προϋπολογισμός91
πρόωρη λήξη καθηκόντων21
συγκρότηση πολιτικών ομάδων32
σύσταση επιτροπών198 - 199
τροπολογίες και τροποποιήσεις
 εξέταση σε επιτροπή175
 Κανονισμός227
 κατάθεση τροπολογιών169
 προϋπολογισμόςV.III, V.IV
Πλήρη πρακτικά
γλώσσες194
δημοσίευση194
οπτικοακουστική εγγραφή195
Πληροφορίες
εμπιστευτικές11, 210α
Πλήρωση κενών θέσεων199
ΠΟΕV.III
Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο223 - 225
αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής225
αρμοδιότητες του Προεδρείου224
αρμοδιότητες του Προέδρου223α
είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων224
εξαίρεση από τη χρηματοδότηση224
επιτροπή ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων225
κανόνες εφαρμογής25
πρόγραμμα225
τεχνική βοήθεια224
Πολιτικές ομάδες32 - 33, 35, 162
αλλαγή199
δραστηριότητες33
νομική κατάσταση33
συγκρότηση32
ΠολιτισμόςV.XV
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο86
Πρακτικά
πλήρη194
συνοπτικά105, 192
Πράξεις
δημοσίευση78
εκτελεστικές106
κατ' εξουσιοδότηση40, 105
τροποποίηση46
υπογραφή78
Πρόγραμμα εργασίας
Επιτροπή37, 47
Προεδρείο
αντιπροσωπειών212
επιτροπών204, I
 εξεταστικών198
 υποεπιτροπών203
ερωτήσεις31
καθήκοντα25, 28 - 30, 33, 35, 96 - 97, 116, 116α, 147, 158 - 159, 161, 165, 167, 181, 211, 214 - 215, 222, 223 - 225, 228
πρακτικά31
του Κοινοβουλίου24 - 25
 καθήκοντα11, 158 - 159, 161, 166 - 167, 211, 224, I, VI
Πρόεδρος της Επιτροπής
εκλογή117
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου118, 123, 130, 162, ΙΙ, VΙ
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
εκλογή15 - 16, 19 - 20
καθήκοντα3 - 4, 7, 8 - 9, 13, 21 - 24, 141, 166, 211, 223 - 225, 231, I, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, VΙ, VΙΙ
προσωρινή14
Πρόεδρος του Συμβουλίου66, 78, 119, 123, I
Προθεσμίες48, 67, 70, 96, 156, 176, 180, 188, 192, 201, 219
επιτροπή συνδιαλλαγής70
κατάθεση τροπολογιών150, IV
παράταση65, 70, 72
συζήτηση και ψηφοφορία156
Προνόμια και ασυλίες5 - 9, 222, V.XVI
Πρόσβαση
κοινού σε έγγραφα43, 115 - 116
σε πληροφορίες εξεταστικής επιτροπής198
στο Κοινοβούλιο11
Προστασία των ΚαταναλωτώνV.X
Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης141
Προσφυγή
κατά κυρώσεως που επέβαλε ο Πρόεδρος167
Προσωπικό ασφαλείας165
Προσωπικό ζήτημα164
Προσωρινά δωδεκατημόρια92
Προσωρινή έκθεση99
Προσωρινή προεδρία14
Προτάσεις ψηφίσματος83, 133, 135
Πρόταση μομφής
βουλευτής166
Επιτροπή119
Πρόταση νομοθετικής πράξης
απόρριψη99, 192
έγκριση τροπολογιών169
νέα πρόταση της Επιτροπής
τροποποίηση49, 63, 99
Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων21
ΠροϋπολογισμόςV.IV, V.V
απαλλαγή125, IV, V.V
γενικός86, 93 - 94, 94α
διαδικασία86 - 94, 94α
δωδεκατημόρια92
έγκριση91
έλεγχος εκτέλεσης125, V.V
εξέταση στο Κοινοβούλιο88
κατάσταση προβλέψεων96
Πρώην βουλευτές11
Πρώτη ανάγνωση39, 41, 43, 59, 59α, 63, 63α
εξέταση σε επιτροπή39, 41, 43, 49 - 54
κατάσταση προβλέψεων96
παρακολούθηση63
περάτωση59
συμφωνία
ψηφοφορία59, 59α, 63, 63α
Πρωτοβουλία
εκθέσεις52, 54
νομοθετική37
πολιτών211, 218
σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ46
Πρωτόκολλο
περί προνομίων και ασυλιών5 - 6, 9, 222
χρηματοδοτικό108
Πρωτόκολλο αναφορών
γενικό215
δημόσιο215 - 216
Σ
Σημαία228
Σκιώδης εισηγητής205α
Σύγκληση του Κοινοβουλίου146
Συγκρούσεις συμφερόντωνI
Συζήτηση
αναβολή190
για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου135, ΙΙ
διαδικασία χωρίς συζήτηση και χωρίς τροπολογίες150
έκθεση εξεταστικής επιτροπής198
έκτακτη153
κατανομή χρόνου και κατάλογος αγορητών162
κοινή155
περάτωση189
της αρμόδιας επιτροπής με το Συμβούλιο66
Συμβιβαστικές τροπολογίες170, 174
Σύμβολα της Ένωσης228
Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτώνI
Συμβούλιο
δηλώσεις123
διαβούλευση47 - 48
διάλογος της αρμόδιας επιτροπής66
ερωτήσεις128 - 130
θέση45, 55, 64, 66 - 67, 67α, 69, 69ε, 70
κοινό σχέδιο72
συνεδριάσεις
 εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου44
συστάσεις83, 113
Συμβούλιο της Ευρώπης
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση214α
Συμπεριφορά
κανόνες συμπεριφοράς11, 165
Συμπληρωματική ερώτηση129
συμπληρωματική αιτιολόγηση για ερώτηση130
Συμφέροντα
εκπρόσωποι11
Συμφωνίες
διεθνείς108
διοργανικές140
Συνδεδεμένα κράτη214
Συνδεδεμένες επιτροπές54, 99, 106 - 107, V.XVI
Συνδιαλλαγή
για τον προϋπολογισμό90
διαδικασία47
τρίτη ανάγνωση69 - 72
Συνεδριάσεις145
δημοσιότητα συζητήσεων Ολομέλειας192, 194
διακοπή ή λήξη165, 191
διατάραξη165
διεξαγωγή25, 157 - 160, 162 - 167
επιτροπές206
 δημόσιες115
 κεκλεισμένων των θυρών115
 κοινές55, 99, 107, 211
οπτικοακουστική εγγραφή195
συμμετοχή148, 206
συνδεδεμένων επιτροπών55, 99, 107
τόπος συνεδριάσεων147
Συνεργασία
αστυνομικήV.XVII
δικαστικήV.XVII
διοικητικήV.XVII
ενισχυμένη
 μεταξύ κρατών μελών85
με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης214α
Συνήθης νομοθετική διαδικασία37 - 44
Σύνθεση
επιτροπών199
του Κοινοβουλίου1, 84
υποεπιτροπών203
Συνθήκες86, 93, 99, V.XVIII
απλοποιημένη αναθεώρηση80
συνήθης αναθεώρηση79
Συνθήκες προσχώρησης81, 99
Σύνοδος145 - 146
για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα3, 14, 146
Συνοπτικά πρακτικά
αμφισβήτηση192
δημοσίευση192
διανομή192
Διάσκεψη των Προέδρων31
εγγραφή δήλωσης217
έγκριση192, 207
καταγραφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας180
Ολομέλεια192
Προεδρείο31
συνεδριάσεις επιτροπών207
υπογραφή192
Συνοπτική εξέταση46
Συνοπτική παρουσίαση52, 151
Συνταγματικές υποθέσειςV.XVIII
Σύνταξη εκθέσεων216
Συντονιστής επιτροπής205, I
Συστάσεις133
απόρριψη100
αρμόδιας επιτροπής99
δεύτερη ανάγνωση66 - 67
διαπραγματευτική εντολή108
έγκριση100
εξεταστικής επιτροπής198
ΚΕΠΠΑ113
προς το Συμβούλιο83, 113
Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ)100
συνθήκες προσχώρησης81
Σχέδιο
ημερήσιας διάταξης149
κοινό72
νομοθετικού ψηφίσματος59
τελικό ημερήσιας διάταξης162
Σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα140
ΕπιτροπήVI
Τ
Τάξη στην αίθουσα165
διατάραξη166
τήρηση165
Τόπος συνεδριάσεων147
ΤουρισμόςV.XI
Τρίτες χώρες
ΑΚΕV.II
αντιπροσωπείες30, 212, 214
διαπραγματεύσεις προσχώρησης108, 214
συνδεδεμένα κράτη214
σχέσεις27
Τρίτη ανάγνωση69 - 72
εξέταση στην Ολομέλεια72
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών55
κοινό σχέδιο72
παράταση των προθεσμιών69 - 72
συνδιαλλαγή70 - 71
ψηφοφορία72
Τροπολογίες
ακυρότητα169, 170, 174
αναδοχή από άλλο βουλευτή169
απόσυρση169, 174
γλώσσες158 - 159, 169
διαβίβαση50
διανομή169
έγκριση169
εξέταση από επιτροπή175
επισήμανση σε ενοποιημένο κείμενο193
κατάθεση53, 74, 169, 208
παραδεκτό22, 104, 170
προθεσμίες κατάθεσης74, 150, 169
προφορικές113, 169, 208
σε πρόταση νομοθετικής πράξης104
στην θέση του Συμβουλίου69
στην Ολομέλεια53, 175
συμβιβαστικές174
υποβολή50
υποστήριξη169
χωρίς συζήτηση50
ψηφοφορία174
Τροποποίηση
Κανονισμός227
Τρόφιμα
ασφάλειαV.VIII
Υ
Ύμνος228
Ύπαιθρος
ανάπτυξηV.XIII
Ύπατος Εκπρόσωπος, βλ. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος108 - 110, 113, 113α, 128 - 130, 130α, 130β
Υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων222
Υποβολή πρότασης από την Επιτροπή46
Υπογραφή εγγράφων161, 168α
τροπολογιών88, 169, 208
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων78, VII
Υποεπιτροπές
αναπληρωτές203
σύνθεση203
Υποστήριξη αναφοράς
κατάλογος υποστηρικτών216
Υποψηφιότητες
Αντιπρόεδροι17
αξιωματούχοι15 - 18
Διαμεσολαβητής219
επιτροπές199
Επίτροποι118
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα122
Κοσμήτορες18
Πρόεδρος15 - 16
Πρόεδρος της Επιτροπής117
Φ
Φάκελοι
εξέταση5
Χ
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης38, 115
Χηρεία4, 20
Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο108
Χρόνος αγόρευσης123, 128, 135, 153, 184 - 185, 192, IV
κατανομή162
Ψ
Ψήφισμα99
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου123
επί προφορικών ερωτήσεων με συζήτηση128
νομοθετικό49, 59
πρόταση133, 135
σχέδιο59
σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της135
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
Ψήφος
δικαίωμα177
Ψηφοφορία100, 156, 219, V.IV
αιτιολογήσεις ψήφου22, 123, 183
αμφισβητήσεις182α
αναβολή185, 190
για την έγκριση της Επιτροπής118
δεύτερη ανάγνωση67 - 69
διαδικασία171
δικαίωμα ψήφου177
εγκυρότητα168, 182α, 208
επί αίτησης κατεπείγοντος154
ηλεκτρονική178, 181
ισοψηφία16 - 17, 24, 179α, 204
καταγραφή αποτελέσματος180 - 181
κατά τμήματα22, 176
με ανάσταση178
με ανάταση του χεριού178, 208
με ονομαστική κλήση22, 52, 90, 180 - 181, 208
μυστική199
πρώτη ανάγνωση59, 59α
σε επιτροπή196, 208
σειρά22, 59, 174
τελική59, 179
τρίτη ανάγνωση72
τροπολογίες174
χωριστή22
Ω
Ώρα των ερωτήσεων129
στην Ολομέλεια129
στις επιτροπές210
C
CEDEFOPV.VII
COSAC143
E
EuropolV.XVII
O
OLAF12
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου