Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Juuli 2018
EPUB 160kPDF 862k
SISU
 LIIDE
 INDEKS
 LUGEJALE
 KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

INDEKS
ACDEFHIJKLMNOPRSTUVÕÜ
Märksõnaloendis kasutatakse järgmist tähistussüsteemi: Araabia numbrid tähistavad vastavaid kodukorra artikleid, Rooma numbrid tähistavad vastavaid kodukorra lisasid; kodukorra lisade osi, artikleid või lõikeid tähistatakse Araabia numbrite, Rooma numbrite või tähtedega. Käesolev mitteammendav märksõnaregister on mõeldud lugeja abistamiseks kodukorra eestikeelse versiooni kasutamisel. Märksõnaregister on mitteametlik ja seda ei kasutata kodukorra tõlgendamisel.
A
Aastaaruanne132
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem92
AKVV.II, V.IV
Algatus
algatusraport27, 45, 46, 52, 69, 216
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel46
kodanikualgatus211, V.XX
liikmesriigi algatus48
õigusloomealgatus27, 45, 46, 48, 52
Allkomisjonid201, 203
Aluspõhimõtted83, V.XVIII
Ametiaeg
ametikandjate ametiaeg19
parlamendiliikmete ametiaeg4
Ametiaja ennetähtaegne lõpetamine4, 21, 166
Ametid
konsulteerimine139
Ametikandjad14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Ametikandjate valimine
asepresidendid17
kvestorid18
president14, 16
Ametikohtade loetelu (peasekretariaat)25, 33, 97
Ametissenimetamine
eriesindajad (ELi lepingu artikkel 33)110
Euroopa Keskpank: juhatuse liikmed122
hääletuskord180a
kontrollikoja liikmed121
välisdelegatsioonide juhid111
Arhiivid192, 193, 194, 195
Aruanne
Euroopa Komisjoni aruanne132
liidu õiguse kohaldamine132
liikmesriigi algatuse kohta48
suuline aruanne52, 154
teiste institutsioonide aruanded132
Arutelu
avalduse alusel123
edasilükkamine184a, 185, 190, 209
erakorraline153
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumised135, III
katkestamine või lõpetamine22, 185, 189, 191
menetlus ilma aruteluta50, 150, 183, 216
ühine155
Arvamused
parlamendikomisjonide arvamused50, 53, 201
komisjoni arvamus45, 48
vähemuse arvamus198
Asendusliikmed200
Asepresidendid
valimine15, 17
ametiaeg19
ülesanded23, 24, 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
Assistendid11, 116a
Avaldused
Euroopa Keskpank126
Euroopa Komisjon123, 124, VI.3
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat117
Euroopa Ülemkogu123
kirjalikud162
kontrollikoda121, 125
nõukogu123
C
COSAC143
D
Delegatsioonid25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
alalised27, 212
delegatsioonide juhtide konverents30
parlamentaarsetes ühiskomisjonides214
parlamentidevahelised30, 116, 135, 212, 214, VI, V.II, V.III
Delegeeritud õigusaktid105
Demokraatia135, 224, 225, III, V.I
Dialoog nõukoguga66
Dokumendid
juurdepääs5, 43, 115, 116, 160
aegumine229
konfidentsiaalsed210a
seadusandlikud116
kättesaadavaks tegemine160
elektrooniline haldamine161
E
Edasikaebamine5, 9, 167, I.8
Eelarve86, 86a, 88, 90, 91, 92, 92a, 93, 94, 94a
täitmine92a, 125, IV
täitmisele heakskiidu andmine93, 94, 125, IV
Eelarvestus96, 97
Eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Euroopa Komisjon93, 94
kontrollikoja avaldus125
muud institutsioonid94
otsusedIV.6
parlamendi president94
parlament94, 98, V.V
Eesõigused ja puutumatus5, 6, 7, 8, 9, V.XVI
Elektrooniline dokumendikäitlus161
Endised parlamendiliikmed7, 9, 11, I.6
Erakorraline arutelu153
Eriesindajad110
Erikomisjonid29, 197, 203
Esimeeste konverents
aruandekohustus31
koosseis26
küsimused31
volitused ja ülesanded21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
Esimene lugemine59, 59a, 63, 63a
hääletus59
kokkulepped63a
komisjonietapp47, 47a, 48, 49, 50, 52a, 53, 54, 55, 59
lõpetamine59
täiskoguetapp59
Ettepanekud
asja käsitlemata jätmiseks187
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek119
menetlusega seotud185
resolutsiooni ettepanekud45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
Euroopa Keskpank
ametissenimetamised122
avaldused126
kirjalikult vastatavad küsimused131
seadusandlik algatusõigus59
Euroopa kodanikualgatus211, 218, V.XX
Euroopa Komisjon
aastaaruanne132
arvamuse või nõusoleku küsimine45
avaldused37, 123, 124
eelarve täitmisele heakskiidu andmine93, 94, IV
ettepaneku muutmine63, 78
ettepaneku tagasilükkamine59, 102, 103, 104, 208
ettepaneku tagasivõtmine37, 43, 59, 78d, 104
kõneaeg162, III
küsimused, arupärimised ja infotund128, 129, 130, 130a, 130b, II
läbirääkimisvolitused108
president63, 94a, 117, 119
raamkokkulepe118, VI.6
rakendusaktid106, 107
seisukoht muudatusettepanekute suhtes78b
tööprogramm37, 47
umbusalduse avaldamise ettepanek119
valimine või tagasilükkamine118, VI.4
volinikud9, 118, VI
Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Euroopa Komisjoni president (valimine)117
Euroopa Liidu Kohus
kohtumenetlused141, 221, IV.6
nimetamised120
Euroopa Liidust väljaastumine82
Euroopa Liidu Teataja25, 78, 91, 116, 192, 193, 194, 198, 219, IV.6
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee94, 137, V.XII
Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee214a
Euroopa tasandi erakonnad223a
Euroopa Ülemkogu79, 80, 84, 99, 117, 123, 130, 162, VI.5
Euroopa Ülemkogu eesistuja118, 123, 130, 162, VI.5
F
Finantshuvid
liiduV.V
Finantskalkulatsioon45, 49, 51
Finantsmõju41
Finantsraamistikuga kokkusobivus41, 49, 51
Fraktsioonid32, 33, 36
liikmete vahetumine199.2
moodustamine32
tegevus33
õiguslik staatus33
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed25, 35, 36, 71, 135, 153, 162, 199, 200, 205, 212
H
Huvide konfliktI
Hääletus171, 174, 176, 177, 178, 180, 180a, 181, 182a, 183, 189
edasilükkamine39, 45, 59, 118, IV.5
elektrooniline hääletus178, 180, 181, 182a, 209
esimene lugemine59
hääleõigus13, 26, 177
häälte võrdne jagunemine16, 17, 18, 24, 179a, 204, 209
istumajäämise ja püstitõusmisega178
järjekord22, 59, 171, 174
kolmas lugemine72
komisjon200
kord171, 208
käe tõstmisega178, 182a, 208
kvoorum135, 148, 168, 208
lõplik42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
muudatusettepanekud169, 174, 175, 179, 208
nimeline hääletus118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.5
osade kaupa52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
salajane hääletus15, 17, 117, 121, 122, 122a, 180a, 183, 199, 204, 209, 221, VI.10
selgitused123, 135, 164a, 183
teine lugemine66, 67a
vaidlused182a
ühine hääletus135, 174
üks hääletus52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
Häälte võrdne jagunemine179a, 209
Hümn228
I
Iga-aastane programmitöö37, 47
Infotund
komisjonis210
täiskogul129, II
Inimõigused83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
Institutsioonidevahelised kokkulepped12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.IV, V.XVII
Institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses4, 59, 59a, 69b
Isiklikud avaldused164
Istungid145
ajutine istungi juhataja14
audiovisuaalne ülekanne165, 195, V.XV, VI.3
avalikkus192, 194, 195
katkestamine või lõpetamine22, 165, 185, 191, 209
läbiviimine25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
parlamendiliikmete kohalolek148
protokoll192
stenogramm194
toimumiskoht147
Istungisaal (pääs istungisaali)157
Istungjärgud145, 146, 147
J
Juhatus
aruandekohustus31
esialgse eelarvestuse projekt25, 96
komisjonid198, 203, 204
koosseis19, 20, 24
küsimused31
ülesanded5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
Juhtlause228
Juhtorganid24 - 31
Juurdepääs dokumentidele5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
K
Kaasatud komisjonid54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, V.XVI, VI.3
Kandidaatide esitamine
asepresidendid15, 17, 25
Euroopa Keskpank122
Euroopa Komisjoni president117
komisjonid199, 204
kvestorid15, 18
ombudsman219
parlamendi president15, 16
volinikukandidaadid118, VI
Karistused11, 166, 167, I.8
Keeled25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
Kiireloomulisus154
Kingitused ja sarnased soodustusedI.5
Kirjalikud avaldused162
Kodanikualgatus211, 218, V.XX
kodanikualgatusega seotud avalikud kuulamised211
Kodukord
kohaldamine226, V.XVIII
muutmine227, V.XVIII
Kohtade jaotus istungisaalis13, 36
Kohtumenetlused141
Kokkukutsumine
komisjonid206
lepituskomitee70
parlament146
Kolmandad riigid
AKVV.II
liiduga assotsieerunud214
suhted kolmandate riikidega214, V.I
ühinemislepingud81
ühinemisläbirääkimised81, 214
Kolmas lugemine
lepitus69g, 70, 71, 72
tähtaegade pikendamine69g
täiskoguetapp72
ühine tekst72
Komisjonid49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201a, 203, 204, 205, 205a, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211, 214, 225, V
alalised komisjonid196
allkomisjonid201, 203, V.I
arvamused53, 54
asendusliikmed3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
erakorraline koosolek113
erikomisjonid197
esimees4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
esimene lugemine59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
hääletus208, 209
infotund210
juhatus198, 203, 204
kaasatud54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
kolmas lugemine71
koosolekud4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
koosolekute toimumiskoht147
koosseis27, 199, 200
lepitus70, 71, 72
liikmed199, 200
menetlus49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
moodustamine196, 197, 198
parandused231
parlamentaarsed ühiskomisjonid214, V.I
protokoll207, 210a
pädevus27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
pädevusvaidlus201a
raport49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
tagasisaatmine59a, 63, 78e, 188
teine lugemine67a, 69, 69e, 69f
täiskogul esitatud muudatusettepanekud175
uurimiskomisjonid27, 198, 199
volitused196, 197, 198, 201, V
volituste kontrollimine3, 14, V.XVI
ühised koosolekud55, 107
ülesanded27, 201, 201a, V
Komisjonide esimeeste konverents29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Komisjonide koordinaatorid69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Komisjonile edastamine
esimene lugemine59
parandused231
rahvusvahelised lepingud108
teine lugemine67a
Komisjonile tagasisaatmine
Euroopa Komisjoni ettepanekud
 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks uuesti läbivaatamiseks59a, 69b
 lepitus72
menetlusega seotud ettepanekud185, 188
parandused231
Kompromissmuudatusettepanekud170, 174
Konfidentsiaalsus6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Konsulteerimine78a, 78b, 78c, 78d, 78e
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 140100
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee137
Regioonide Komitee138
ÜVJP113a
KontrollikodaIV.1, IV.2, V.V
avaldused125
liikmete ametissenimetamine121
Kontrollimine
volituste kontrollimine3, 14, V.XVI
õigusliku aluse kontrollimine39, 46
Koostöö
tõhustatud koostöö85
Korrarikkumised
karistused166, 167
viivitamatult võetavad meetmed165
Korruptsioon12, I.2, V.V
Kuulamised9, 25, 110, 111, 116a, 118, 166, 206, 211, 219, IV, V.XX, VI.3
Kvestorid
aruandekohustus31
juhatus24, 25
valimine ja mandaat15, 18, 19
ülesanded28, 34, 116a
Kvoorum135, 148, 168, 208
Kõneaja eraldamine162
sinine kaart162
Kõrge esindaja - vt Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kõrvaldamine
delegatsioonist166
istungisaalist165
komisjonist206
Käitumisjuhend11, 21, I
Käitumisreeglid11, 165
Käsitlemata jätmine38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Küsimused
Euroopa Keskpangale131
infotund129, 210, II
Presidendile juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta31
kirjalikult vastatavad130, 131, 131a, II
lühikesed ja täpselt sõnastatud123, 124
prioriteetsus130
suuliselt vastatavad koos aruteluga128
L
Laiendatud töörühmad34
Lepingud81, 99, VI.XVIII
lihtsustatud läbivaatamine80
tavaline läbivaatamine79
Lepitus
eelarve90
kolmas lugemine70, 71, 72
lepituskomitee koosseis ja menetlus71
Lihtsustatud menetlus49, 50, 150
Liidu esindamine välissuhetes
eriesindajad110
Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Liidu sümbolid228
Liidu õigus
delegeeritud õigusaktid105
kodifitseerimine103
lihtsustamine103 - 104
rakendusaktid ja rakendusmeetmed106
uuesti sõnastamine104
Liikmed1 - 6, 9 - 11, 148
istungitest osavõtt148
põhimäärus2, 11, 25, 116, V.XVI
Lipp228
Lisad227
Lobitöö11, I.2, I.6
Lubatavus5, 7, 22, 39, 46, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 119, 130, 131, 170, 174, 183, 185, 187, 199, 209, 215, 219, II, IV.4
Lõplik õiguslik ja keeleline vormistamine63a, 78, 193, VII
Läbipaistvus
parlamendiliikmete majanduslikud huvidI.4, I.5
parlamendi tegevuses115, 116
register4, 11, 116a
seadusandlikus protsessis43
Läbipääsuload116a
Läbirääkimisrühm69e, 69f
Läbirääkimisvolitused59, 59a, 69c, 69d, 69e
Lävendid168a
Lühiettekandega menetlus52, 151
M
Majanduslikud huvid
parlamendiliikmed3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Mandaat2, 3, 4, 9, VI.6
Menetlus
eelarvemenetlus86, 86a, 88, 90, 91, 92, 92a, V.IV
eelarve täitmisele heakskiidu andmine93, 94, 98, IV, V.V
ettepanekud185
hääletus150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183, 208, 209
kiireloomulisus154
komisjonis49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
lepitusmenetlus69g, 70, 71, 72, 90, V.XIX
lihtsustatud50, 150
seadusandlik menetlus37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59, 59a, 63, 63a, 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70, 71, 72, 78, 90, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211, V.XIX
vabatahtlike kokkulepete kontrollimine102
Menetlusega seotud sõnavõtud185
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus141, 179a, 221, IV.6
Mitmeaastane finantsraamistik41, 49, 51, 86, V.IV
Muudatusettepanekud
esitamine169, 208
hääletamise järjekord174
keeled158, 159, 169, 170
komisjon175, 208
kompromissmuudatusettepanekud69, 170, 174
menetlus ilma muudatusettepanekuteta50, 150
märgistamine konsolideeritud tekstis93
suulised muudatusettepanekud113, 169
tagasivõtmine169
tutvustamine169
tähtajad53, 59, 69c, 74, 170
täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine komisjonis175
vastuvõetavus22, 99, 104, 170
ülevõtmine169
N
Nimekiri
parlamendiliikmete kohalolek148
Nõukogu
avaldused123
koosolekud44
kõneaeg162
küsimused128, 129, 130
seisukoht64
soovitused nõukogule113
vastutava komisjoni dialoog nõukoguga66
Nõukogu eesistuja63, 94a, 118, 119, VI.5
Nõukogu seisukoht
edastamine55, 64, 65, 66
esitamine67
heakskiitmine63a, 67a, 69a
muudatusettepanekud67a, 69, 70
tagasilükkamine67a
Nõusolekumenetlus81, 99, 108, 109
O
OLAF12, V.V
Omaalgatuslikud raportid27, 45, 52
Ombudsman
ametist tagandamine221
tegevus220, V.XX
valimine219
Osaistungjärgud145, 146, 147
P
Parandused193, 231
Parlamendi ametiaeg145
Parlamendid
liikmesriikide parlamendid25, 27, 37, 42, 142, 143, V.II
 põhjendatud arvamused42
parlamentide konverentsid144
Parlamendi erakorraline istung146
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel44
Parlamendi koosseis84
Parlamendiliikmed1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
ametiaeg4
assistendid11, 116a
fraktsioonilise kuuluvuseta35
karistused166
majanduslikud huvid11
põhimäärus2, 11, 25, 116, V.XVI
Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomiteeI.3, I.5
Parlamendiliikmete mitteametlikud rühmad34
Parlamendi president
valimine15, 16
ülesanded22
Parlamendi töö häirimine162, 165, 166
Parlamentaarsed ühiskomisjonid214, V.I
Parlamentide konverents144
Peasekretär25, 35, 78, 96, 116a, 157, 159, 165, 192, 193, 222, 224
Petitsioonid211, 215, 216, 216a, 217, 218, 229, V.XX
Petitsioonide elektrooniline register216
Pettused12, I.2, V.V
Pettuste ja korruptsiooni tõkestamine12
Pooleliolevad asjad229
Proportsionaalsus42, 106, V.XVI, V.XVII
Protokoll
esimeeste konverents31
istungid192, 207
juhatus31
komisjonid205, 207, 210a
Puutumatus5, 6, 7, 8, 9, 179, 180, 208, V.XVI
Puutumatuse äravõtmine6, 7, 9
Põhiõigused38, V.XVII
Põhiõiguste harta11, 38, 115, V.XVII
Päevakord
komisjoni päevakord4, 66, 115, 131, 131a, 206
lõplik projekt135, 149, 149a, 150, 153a, 162
muutmine149a, 162
projekt27, 29, 149
punktide kandmine päevakorda9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
vastuvõtmine149a, 168
Päevaraha25, 166
Pääs
istungisaali (vt ka Peasekretär)157
parlamendi ruumidesse (vt ka Peasekretär)11, 116a
rõdule157
R
Rahvusvahelised lepingud99, 108, 109, V.I
Rakendusaktid106, 107
RakendusmeetmedI.5, I.9
Raport
algatusraport27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
liikmesriigi algatuse kohta48
muu kui seadusandlik51, 52
raporti projekt52a, 55, 160
resolutsiooni ettepaneku põhjal133, 198
seadusandlik raport49, 69c
strateegiaraport52
suuline aruanne52, 154
uurimiskomisjoni raport198
vaheraport99
vähemuse arvamus198
Raportöör ja arvamuse koostaja4, 8, 21, 25, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 66, 67a, 69f, 71, 78d, 99, 103, 108, 109, 141, 150, 151, 154, 162, 170, 171, 185, 198, 205, 205a, 208, 212, I.3
Regioonide Komitee94, 138
Register
huvirühmad11, 116a
petitsioonid215, 217, 218
laiendatud töörühmadele antud toetus34
Resolutsiooni ühisettepanek125, 135, 170
Riikide parlamendid
põhjendatud arvamused42
suhted25, 27, 142, 143
Rikkumised
aluspõhimõtete rikkumine83
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumine114, 135, III
S
Salajasus6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Seadusandlik algatus27, 45, 46, 48, 52
Seadusandlik menetlus37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59, 59a, 63, 63a, 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70, 71, 72, 78, 90, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211, V.XIX
Seadusandlik resolutsioon48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
Seadusandlikud dokumendid116
Seisukoht
Euroopa Komisjoni seisukoht45, 59, 64, 78b
nõukogu seisukoht45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
parlamendi seisukoht59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
Sekretariaat25, 222
fraktsioonid33
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed35, 205
Selgitused hääletuse kohta123, 135, 164a, 183
Sinine kaart162
Soovitused
pärast uurimist198
teisele lugemisele55, 66, 67
ühinemislepingud81
ÜVJP113, 113a
Stenogramm192, 207
Subsidiaarsus39, 42, 106, V.XVI, V.XVII
Suhted teiste institutsioonidega27, 37, 94a, 117, 118, 118a, 119, 120, 121, 122, 122a, 123, 124, 125, 126, 137, 138, 139, 140
Suuline tõlge158, 195, 198
Sõnavõtjad
kõneaja eraldamine162
sõnavõtjate nimekiri162, 189
sõnavõtud163, 189
T
Tagasilükkamine
Euroopa Komisjoni ettepanek59
nõukogu seisukoht66, 67a, 69a
TeabeturveV.IX
Teine lugemine64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a
hääletus67a, 208
kokkulepped69a
komisjonide ühised koosolekud55
komisjonietapp55, 64, 65, 66
lõpetamine67a
soovitus teisele lugemisele66, 67
tähtaegade pikendamine65
täiskoguetapp67, 67a, 69, 69a
Teine raport188
Tõhustatud koostöö liikmesriikide vahel85
Tõlked31, 46, 64, 159, 194, 198, 215
Tähtajad
arutelu135, 154, 156
muudatusettepanekud53, 59, 69c, 88, 150, 169, 170, 208, III.7
nimeline hääletus180
osade kaupa hääletus176
raport52, 53
teise ja kolmanda lugemise tähtaja pikendamine65, 69g, 70
Täiskogu
eelarve88, 90, 91, 92a
esimene lugemine59, 59a, 63, 63a
kolmas lugemine69g, 70, 72
muudatusettepanekud39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
protokoll192
stenogramm194
teine lugemine64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a
Tööplaan149, 149a, 150, 151, 153, 153a, 154, 155, 156
Tööprogramm37, 47, 125
Tööturu osapoolte dialoog101
U
Umbusalduse avaldamine119
Uuesti menetlemine parlamendis63
Uurimine198
Uurimis- ja teabehankimisülesanded201
Uurimiskomisjonid27, 198, 199
V
Vaatlejad13
Vabad ametikohad3, 4, 19, 20, 199, 204, VI.7
Vabatahtlikud kokkulepped102
Vaheraport99
Valimine
asepresidendid17
Euroopa Komisjon118
Euroopa Komisjoni president117
kvestorid18
ombudsman219
parlament1, 3
president14, 16
Variraportöörid205a
Vastuvõetud tekstid193, 231
Vastuvõetud õigusaktid78, 193, VII
Vastuvõetud õigusaktide allakirjutamine78, 193, VII.1
Veebileht31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Volitused (kontrollimine)3, 14, V.XVI
Vähemuse arvamus198
Välispoliitika113, 113a, V.I
Õ
Õiguslik alus
esimene lugemine39, 63
Euroopa Komisjoni ettepanek (muutmine)39, 63, 108, V.XVI
rahvusvahelised lepingud108
seadusandlik algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel46
Õigusriigi põhimõte83, 135, 224, 225, III, V.I
Ü
Üheminutilised sõnavõtud163
Ühine arutelu135, 155
Ühinemine
lepingud81, 99
läbirääkimised81, 214, V.I
Ühine tekst55, 72, 90
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)110, 111, 113a, V.I
Ühtne järelevalvemehhanism122a, 131a
Üldsuse juurdepääs dokumentidele5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika