Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
Sivun alkuunSISÄLLYS
 LISÄYS
 ASIAHAKEMISTO
 HUOMAUTUS
 TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

ASIAHAKEMISTO
ACDEHIJKLMNOPRSTUVYÄ
Arabialaiset numerot viittaavat artikloihin, roomalaiset numerot liitteisiin ja niitä seuraavat arabialaiset tai roomalaiset numerot tai kirjaimet viittaavat liitteiden osiin, artikloihin tai kohtiin. Tämän asiahakemiston, joka ei ole tyhjentävä, tarkoituksena on auttaa lukijoita käyttämään työjärjestyksen [suomenkielistä] versiota. Sillä ei ole virallista asemaa eikä arvoa tulkintavälineenä.
A
Sivun alkuunSeuraava
AKTV.II, V.IV
alivaliokunnat201, 203, V
aloite
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukainen46
jäsenvaltioiden tekemät aloitteet48
kansalaisaloite211, 218, V.XX
lainsäädäntöaloite45 - 46
valiokunta-aloitteinen mietintö45, 52
alueiden komitea11, 94, 138, V.XII
arkaluonteiset tiedot116
arkisto192, 217
asiakirjarekisteri116
asiakirjat
jakelu160, 192
julkisuus ja oikeus tutustua asiakirjoihin5, 31, 43, 115 - 116, 160
lainsäädännölliset47
luottamukselliset210 a
asiakirjojen allekirjoittaminen161
asiakirjojen sähköinen käsitteleminen161
avoimuus115 - 116
lainsäädäntömenettelyt43
parlamentin toiminta115 - 116
avoimuusrekisteri11
C
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
COSAC143
D
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
delegoidut säädökset105, 107
demokratia42, 83, 99, 135, III, V.I
E
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
edunvalvojat11
edustajantoimi2, VI
toimikausi4
vapautuminen4
elimet24, 26, 29 - 30
enemmistöt, määräenemmistöt / jäsenten vähimmäismäärä
epäluottamuslause-esitys119
Euroopan tason poliittiset puolueet223 a
nimitykset
 Euroopan keskuspankki (äänestyksen lykkääminen)122
 komissio (jäsenet)118, VI
 komissio (puheenjohtaja)117
 oikeusasiamies (ehdokkaat)219
 oikeusasiamies (erottaminen)221
 oikeusasiamies (äänestys)219
 tilintarkastustuomioistuin121
pyynnöt
 istunnon keskeyttäminen tai päättäminen191
 kanteen voimassa pitäminen unionin tuomioistuimessa141
 keskustelun lykkääminen190
 keskustelun päättäminen189
 keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista135
 kiireellinen käsittely154
 nimenhuutoäänestys180
 parlamentin koollekutsuminen146
 päätösvaltaisuuden toteaminen168
 tutkintavaliokunnan asettaminen198
 uudelleen kuuleminen63
 valiokuntaan palauttaminen26:54.2
 äänestyksen lykkääminen190
päätökset
 epäluottamuslause-esitys (hyväksyminen)119
 hyväksyntämenettely99
 kansainväliset sopimukset108
 kanteen voimassa pitäminen unionin tuomioistuimessa141
 kompromissitarkistusten ottaminen käsiteltäväksi174
 lainsäädäntöaloite46, 48
 liittymissopimukset81
 neuvoston kanta
hylkääminen68
tarkistukset69
 yhteinen teksti72
päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättäminen
 keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista135
 komission, neuvoston tai Eurooppa-neuvoston julkilausuman johdosta123
 suullisen kysymyksen johdosta128
suositukset neuvostolle108, 113, 216
talousarvioesityksen hylkääminen88 - 92
tarkistukset ja muutokset
 käsiteltäväksi jättäminen169
 lopullinen esityslistaluonnos135, 149, 149a, 150, 153a, 162
 tarkistusluonnokset (talousarvio, 2. käsittely)88 - 92
 tarkistusluonnokset ja muutosehdotukset (talousarvio, 1. käsittely)88 - 92
 työjärjestys227
toimikauden ennenaikainen päättäminen21
uuden enimmäismäärän asettaminen87 - 92
valiokuntien ja poliittisten ryhmien muodostaminen
 poliittiset ryhmät32
 valiokunnat198 - 199
vastalause
 työjärjestyksen tulkinta226
 yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva suositus113
 äänestys, jos tarkistuksia ei ole jaettu kaikilla kielillä158 - 159, 169
viranhaltijoiden vaali
 ehdokkaat15
 kvestorit15, 18
 puhemies15 - 16
 varapuhemiehet15, 17
ennakkoarvio tuloista ja menoista25, 88, 96 - 97
ensimmäinen käsittely39, 41 - 43, 47, 63
päättäminen59
seurantamenettely62 - 63
sopimukseen pääseminen63 a
talousarvio88
täysistunto59
valiokunnat39, 41, 43, 49 - 54
valiokuntien yhteiskokoukset55, 107
äänestys59
entiset jäsenet11
epäluottamuslause-esitys komissiolle119
epäviralliset jäsenten ryhmittymät34, I
erillisvirastot
lausuntopyyntö139
erioikeudet ja vapaudet5 - 6, 9, V.XVI
erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustaminen7, 9
erityisedustajat110
erityisvaliokunnat197, 201, 203
esittelijä49, 51, 208
esitykset, menettelyä koskevat185
esityslista
asioiden ottaminen täysistunnon esityslistalle9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 216, III
esityslistaluonnos27, 149 - 150
hyväksyminen53
lopullinen esityslistaluonnos135, 150
muuttaminen153, 188, 190
valiokunnan4, 66, 130 - 131, 206, VII
esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi185, 187
eturistiriitaI, VII
Euroopan keskuspankki
johtokunnan jäsenten nimittäminen122
julkilausumat126
kirjallisesti vastattavat kysymykset131
Euroopan neuvosto214 a
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous214 a
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea11, 94, 137, V.XII
Euroopan tason poliittiset puolueet223 a, 224
aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä224
asiasta vastaavan valiokunnan toimivalta ja tehtävät225
jättäminen ilman rahoitusta224
ohjelma225
puhemiehen toimivalta ja tehtävät226
puhemiehistön toimivalta ja tehtävät224
riippumattomista henkilöistä muodostuva komitea225
soveltamissäännöt25
tekninen tuki224
Euroopan unionin perusoikeuskirja38
Euroopan unionin tuomioistuin
menettely141, V.XVI
nimitykset120
vastuuvapaus94
Euroopan unionin virallinen lehti25, 32, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV
eurooppalainen kansalaisaloite211, 218
Eurooppa-neuvosto79, 80, 84, 117, 118, 123, VI
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja118, 123, 130, VI
EuropolV.XVII
Euroryhmä129
H
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
haitan aiheuttamisen estäminen164 a
hallintokaavio (pääsihteeristö)25, 222
henkilökohtaiset lausumat164
hymni228
hyvä edunvalvontatapa11
hyväksyntämenettely79 - 83, 99, 108
hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen78
hyväksytyt tekstit193
häiriö parlamentissa165 - 166
häiriöt165 - 167
seuraamukset166
välittömät toimenpiteet165
I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
ihmisoikeudet83, 114, 135, 224 - 225, IV
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset135, 149, IV
ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista34, I
istunnot145
audiovisuaalinen tallenne195
julkisuus115, 192, 194
jäsenten osallistuminen istuntoihin148
keskeyttäminen tai päättäminen165, 167, 185, 191
kokoontumispaikat147
läsnäololista148
pöytäkirja148
toimittaminen25, 167
istuntojakso145 - 146
istuntokausi145 - 146
istuntosaliin pääsy157
istuntosalista poistaminen166
istuntoselostukset, sanatarkat183, 194
J
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
jakelu, asiakirjat156, 160 - 161, 192, IV
julkilausumat
Euroopan keskuspankki126
Eurooppa-neuvosto123
komissio123 - 124
neuvosto123
tilintarkastustuomioistuin125
julkisuus11, 116, I
järjestyksenpito
istuntosalissa157, 165 - 167
puhetta johtavien henkilöiden toimivaltuudet165 - 166
järjestyshäiriöt167
välittömät toimenpiteet165
järjestäytymisistunto3, 14, 146
jäsenet
Euroopan keskuspankki122
Euroopan parlamentti1 - 6, 9 - 11, 148
 jäsenten asemaa koskevat säännöt11, 52, VI
 jäsenten avustajat11, 206
 sitoutumattomat jäsenet35
 taloudelliset sidonnaisuudetI
 valiokunnat198 - 199
komissio118
tilintarkastustuomioistuin121
jäsenten toimintaa käsittelevä neuvoa-antava komiteaI
jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö85, 99
K
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
kannanotot, kirjallisetII
kansainväliset sopimukset99, 108 - 109
kansalaisaloite211, 218
kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset211
kansalliset parlamentit27, 142 - 144
parlamenttien välinen yhteistyö142
perustellut lausunnot42
suhteet kansallisiin parlamentteihin25
kertomukset
komissio132
muut toimielimet132
tutkintavaliokunta198
keskeneräiset asiat229
keskustelu
poliittisen ryhmän pyytämä ajankohtainen keskustelu153 a
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset135, 149, IV
julkilausuman johdosta123
lykkääminen185, 190
menettely ilman keskustelua50, 150
päättäminen185, 189
yhteiskeskustelu155
ylimääräinen153
kielet25, 158 - 159, 198, 215
kiireellinen käsittely154
kirjallisesti vastattavat kysymykset130, 131, III
kirjallisesti vastattavat toissijaiset tiedustelut130 a
kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan130 b
kirjallisesti vastattavat kysymykset, yhteistä valvontamekanismia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevat131 a
kirjalliset kannanototII
kodifiointi, unionin lainsäädäntö103
kohta kohdalta -äänestys176
kolmannet maat
AKTV.II, V.IV
liittymisneuvottelut81, 214
liittymissopimukset81, 99
suhteet kolmansiin maihin27, 214
kolmas käsittely
määräajan pidentäminen69 b
sovittelumenettely47, 70 - 71
täysistunto72
valiokuntien yhteiskokoukset55, 107
yhteinen teksti72
komissio
ehdolle asetetun komission ohjelma117
epäluottamuslause-esitys119
julkilausumat123 - 124
jäsenet118
kanta tarkistuksiin58, 64, 69
komission ehdotuksen hylkääminen60, 104, 192
komission ehdotuksen muuttaminen63
komission ehdotuksen peruuttaminen43
komission jäsenehdokkaat118, 118 a, VI
komission varapuheenjohtaja / korkea edustajaII
kysymykset128 - 130, II
lainsäädäntö- ja työohjelma (ks. työohjelma)
lausuntopyyntö47
neuvotteluvaltuudet108
puheaika162
puheenjohtaja117
puitesopimus37, 118, VI
seurantamenettely62 - 63
työohjelma37
täytäntöönpanovalta106
valitseminen118
vastuuvapaus93
komiteamenettely
kompromissitarkistukset61, 66, 69, 174
koneäänestys181
koollekutsuminen
parlamentti146
valiokunnat206
korkea edustaja, ks. komission varapuheenjohtaja
koskemattomuuden pidättäminen6, 9
koskemattomuus, parlamentaarinen5 - 9, 179 - 180, 208, VI
kulkulupa5, 11
kuuleminen
alueiden komitea138
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea137
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukainen lausuntomenettely100
jäsenvaltioiden tekemistä aloitteista48
uudelleen kuuleminen63
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka113 a
kuulemiset25, 198, 205 - 206, 211
kuulemismenettely39, 41, 43, 63, 78 a, 78 b, 78 c, 78 d, 78 e
kvestorit
kysymykset31
laajennettujen työryhmien tuesta ylläpidettävä rekisteri34
päätösten julkisuus31
tehtävät11, 24, 28, 34
vaali15, 18 - 21
kyselytunti129, II
valiokunnassa210
kysymykset
ensisijaiset130
Euroopan keskuspankille131, III
kirjallisesti vastattavat130 - 131, III
lyhyet ja tarkoin rajatut 30 minuutin aikana123 - 124
puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle, kvestoreille31
suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan128
käsiteltäväksi ottaminen
kirjallisesti vastattavat kysymykset130 - 131
käsittelyjärjestys149 - 150, 154 - 156
käyttäytyminen
käyttäytymissäännöt11, 165
kääntäminen31, 46, 64, 194, 198, 215, 227, III
L
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
laajennettujen työryhmien tuesta ylläpidettävä rekisteri34
laajennetut työryhmät34, I
lahjat ja vastaavat etuisuudetI.5
lainsäädäntöaloite37, 45 - 46, 48
lainsäädäntöasiakirjat47
lainsäädäntöehdotus40
lainsäädäntömenettelyjen nopeuttaminen47 a
lainsäädäntömenettelyt37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 63 - 67 a, 69 - 72, 99 - 104, 106, 141, 231
lainsäädäntöpäätöslauselma49, 59, 171
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädösehdotus38 - 39, 41 - 43, 46 - 47, 49 - 50, 63, 85, 99, 150, 169, 179, 183, 227
lausuma
Euroopan keskuspankin puheenjohtajaehdokas122
henkilökohtaiset lausumat164
komission puheenjohtajaehdokas117
tilintarkastustuomioistuin121
lausunto
lausuntopyyntö47 - 48
 erillisvirastot139
neuvoston suosituksista100
parlamentti59, 108
seurantamenettely62 - 63
valiokunnat50, 53 - 54, 201, VI
valmistelija53
lehterit157
liitteet227
liittymisneuvottelut81, 214
liittymissopimukset81, 99
lippu228
lisätalousarvio86 - 92
lobbaajat11
luottamuksellisuus5, 11, 25, 31, 115, 166, 198, 210 a
lyhyt esittely52, 151
läsnäololista148
M
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
menettelysäännöt, jäsenten11, 21, 165, I
menettelyt
hyväksyntämenettely81, 83, 99, 108
ilman mietintöä154
ilman tarkistuksia ja keskustelua150, 154
kiireellinen154
kuulemismenettely39, 41, 43, 63
lainsäädäntömenettelyt37, 39, 41, 43, 46 - 54, 63 - 67 a, 69 - 72, 99 - 104, 106, 141, 231
menettelyä koskevat esitykset22, 185
menettelyä koskevat puheenvuorot185 - 191
seurantamenettely62 - 63
sovittelumenettely47, 70 - 71
talousarviomenettely86, 86 a, 90 - 93, V
valiokunnassa49, 51 - 54, 206, 208, 210, 231
vastuuvapaus93 - 94, 98, IV, V, V.V
yhteispäätösmenettely39, 41, 43, 63 - 67, 69 - 72
yksinkertaistettu menettely50
äänestysmenettely171, 176, 178 - 181, 208
menettelyt tuomioistuimissa141
mietintö
esittelijä49, 51
jäsenvaltioiden tekemien aloitteiden pohjalta48
lainsäädäntömietintö49
luonnos19:54.4
menettely ilman mietintöä154
muu kuin lainsäädäntömietintö51
määräajat19:54.2
perustelut45, 49, 51
päätöslauselmaesityksen pohjalta133
strateginen52
valiokunta-aloitteinen27, 45 - 46, 52, 133
väliaikainen mietintö99
yhteinen mietintöluonnos55
monivuotinen rahoituskehys86
vuotuinen talousarviomenettely86 a
määräajat
keskustelu ja äänestykset156
kohta kohdalta -äänestys176
lausunto53
mietintö52 a
pidentäminen toisessa ja kolmannessa käsittelyssä69 b, 70, 72
nimenhuutoäänestys180
sovittelukomitea70, 72
tarkistukset169, 174
monivuotinen ohjelmasuunnittelu118 a
N
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
neuvosto
asiasta vastaavan valiokunnan ja neuvoston keskustelu62, 66
julkilausumat123
kuulemispyynnöt47
kysymykset128 - 130
parlamentin edustus neuvoston kokouksissa44
puheaika162
suositukset neuvostolle113
vastuuvapaus94
yhteinen kanta47, 64
neuvoston kanta
hylkääminen66, 67 a, 171, 192
hyväksyminen66, 67 a
ilmoittaminen64 - 66
tarkistukset69 - 70
neuvoston puheenjohtaja66, 119
neuvotteluryhmä69 e, 69 f
neuvottelujen käyminen73 d
neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä73 a
neuvottelut ennen parlamentin toista käsittelyä73 c
neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä73 b
nimenhuutoäänestys180 - 181
nimitykset
erityisedustajat110
Euroopan keskuspankki122
komission jäsenehdokkaat118
komission puheenjohtaja117
oikeusasiamies219
talouden ohjauksesta ja hallinnasta vastaaviin elimiin122 a
tilintarkastustuomioistuin121
ulkomaisten edustustojen päälliköt111
O
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
oikaisut193, 231
oikeudellinen ja kielellinen viimeistely193
oikeusasiamies219 - 221
erottaminen221
nimittäminen219
toiminta220
oikeusperusta
asiasta vastaava valiokunta46, VI
ensimmäinen käsittely39
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukainen aloite46
kansainväliset sopimukset108
komission ehdotukset (oikeusperustan muuttaminen)63
oikeusperustan tarkistaminen39
oikeussuojakeinot167, 215
oikeusvaltion periaate42, 99, 135, 224 - 225
OLAF12
P
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
paikkajako istuntosalissa36
parlamentaarinen koskemattomuus6, 9, VI
koskemattomuuden pidättäminen6, 9
parlamentaariset sekavaliokunnat214
parlamentin elimet24, 26, 29 - 30
parlamentin kokoonpano84, 99
parlamentin vaalikausi145
parlamenttien konferenssi144
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat212
perusoikeudet38, 99, VI
perusoikeuskirja38, 115
perussopimukset79, 81, 99, VI
tavanomainen tarkistusmenettely79
yksinkertaistettu tarkistusmenettely80
perustavanlaatuiset periaatteet11, 83, 99, VI
perustelut49, 51, 53, 169, 227
petostentorjunta12
poliittiset ryhmät32 - 33, 35 - 36
jäsenten vaihtuminen199 - 200
muodostaminen32
oikeudellinen asema33
toiminta33
puheaika
esityslistan muuttaminen162
henkilökohtaiset lausumat164
jäsenten poistaminen istuntosalista166
keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista135, 149
komission jäsenehdokkaiden kuuleminen
menettelyä koskevat esitykset162, 185
minuutin puheenvuorot163
poliittisesti tärkeät asiat163
puheajan jakaminen135, 162, IV
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot162
suullisesti vastattavat kysymykset128
työjärjestyspuheenvuorot184 a
ylimääräinen keskustelu153
äänestysselitykset22, 123, 183
puheenjohtajakokous
kokoonpano26
kysymykset31
päätösten julkisuus31
tehtävät27, 46, 166, 225
 ks. myös21, 36, 52, 71, 83, 113, 116, 132 - 133, 135, 142 - 144, 146, 149 - 150, 198 - 199, 201, 203, 212, 229, VII
puheenjohtajisto, valiokunnat198, 204
puheenvuorot
minuutin puheenvuorot163
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot162
työjärjestyspuheenvuorot184 a
puhemiehistö
kokoonpano19 - 20, 24
kysymykset31
päätösten julkisuus31
tehtävät11, 25, 88, 91 - 92, 158 - 159, 161, 167, 211, 214 - 215, 228, I, VI
 ks. myös35, 96, 98, 116, 147, 181, 201, 222
puhemies
tehtävät21 - 22, 139, 166, 211, 231, I, II, IV
 ks. myös25, 46, 124, 135, 162 - 163, 169 - 170
vaali14 - 16, 19 - 20
puhujalista162, 189
puitesopimusVII
päiväraha166
pääsihteeri4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 192, 222
pääsihteeristö25, 222
pääsy parlamenttiin11, 116 a
päätöslauselmaesitykset46, 51 - 52, 123, 133, 135, 170, IV
yhteinen päätöslauselmaesitys123
päätösvaltaisuus168, 208
pöytäkirjat
puheenjohtajakokous31
puhemiehistö31
täysistunto192
valiokunnat207
R
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
rahoituksen yhteensopivuus41, 49, 51
rahoituspöytäkirja108
rahoitusselvitys45, 49, 51
rahoitusvaikutukset41
S
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
salainen äänestys15, 17, 117, 121, 122, 122 a, 180 a, 183, 204, 221, VI.10
salassapito198, VII
sanatarkat istuntoselostukset183, 194
sanatarkat selostukset126
seuraamukset166
kieltäminen osallistumasta parlamentin toimintaan166
pidättäminen tai erottaminen tehtävästä166
päivärahan pidättäminen166
seurantamenettely62 - 63
sihteeristö
poliittiset ryhmät33
sitoutumattomat35
sininen kortti162
sisäiset talousarviomenettelyt96, 98
sitoutumattomat jäsenet35, 205
sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä63 a
sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä69 a
sovittelu
kolmas käsittely70 - 72
sovittelukomiteavaltuuskunnan kokoonpano ja menettely71
talousarviomenettelyn sovittelu90
sovittelukomitea (SEUT 294 artikla)70 - 72
koollekutsuminen70
määräajan pidentäminen70
sovittelukomiteavaltuuskunta71
sovittelumenettely, kolmas käsittely47, 70 - 72, 90
suhteellisuusperiaate42
suhteet muihin toimielimiin27, 117 - 119, 121, 123 - 130, 132 - 133, 137 - 138, 140
suositukset46, 99
kansainväliset sopimukset108 - 109
liittymissopimukset81, 99
neuvostolle113
neuvostolta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukaisesti100
neuvotteluvaltuudet108
toinen käsittely66 - 67 a
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka113
suullisesti vastattavat kysymykset128
säädökset38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 59, 63, 63 a, 69 a, 69 d, 69 e, 69 f, 78, 78 a, 78 b, 78 d, 78 e, 99, 100, 103 - 107, 141, 159, 169, 171, 211, 218, 227, IV, V, VII
säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset105
säädösvallan siirto40
T
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
taloudelliset sidonnaisuudet (jäsenten)11, I
talousarvio88, 90 - 93, V.IV, V.V
ennakkoarvio96
käsittely parlamentissa90 - 92
toteuttamisen valvonta92 a, 125, V.IV
vastuuvapaus93 - 94, 125, IV
väliaikaiset kahdestoistaosat88 - 92
toimielinten välinen yhteistyö talousarvioasioissa94 a
tarkistukset169
esittely169
jakelu169
kielet158 - 159, 169
komission kanta tarkistuksiin58, 69
kompromissitarkistukset61, 66, 69, 174
käsiteltäväksi jättäminen169, 208
käsiteltäväksi ottaminen22, 69, 99, 104, 170, 174
menettely ilman tarkistuksia ja keskustelua150
määräaika169
ottaa nimiinsä169
painatus169
perustelut169
peruuttaminen169
raukeaminen169 - 170, 174
suulliset169
tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen61
valiokunnassa169, 175, 208
yksilöiminen konsolidoidussa tarkistuksessa73, 193
äänestysjärjestys171, 174
tarkkailijat13
tasan menevät äänet16 - 17, 24, 204, 219
tavallinen lainsäätämisjärjestys39, 41, 43, 63 - 67, 69 - 72
tavallista lansäätämisjärjestystä noudattaen annettavien säädösten laatimista koskevat vaatimuksetVII
täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt99
tehtävissä jatkaminen vaalien aikana30 a
tehtävän (ennenaikainen) päättyminen166
tiedote (Bulletin)31
tietojen toimittaminen parlamentilleVII
tietoturvaVII
tilintarkastustuomioistuin94, 121, 125, IV, V.V
julkilausumat125
jäsenten nimittäminen121
toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä69b - 69f
toimielinten väliset sopimukset140, VII
toimihenkilöt14 - 20
toimikauden ennenaikainen päättäminen21
toinen käsittely47, 64, 67 - 69
määräaikojen pidentäminen67
sopimukseen pääseminen69 a
suositus toiseen käsittelyyn66 - 67
talousarvio88 - 92
toisen käsittelyn päättäminen67
täysistunto67 - 69
valiokunnat64 - 66
valiokuntien yhteiskokoukset55, 107
äänestys67 - 69, 171
toissijaisuusperiaate42
trilogi69 f
tulkkaus158, 195
tunnuslause228
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka113 a, V
tutkimus- ja tiedonhankintamatkat25, 201, 216 a
tutkimus- ja tiedonhankintatehtävä201
tutkinta198
tutkintaoikeus198
tutkintavaliokunnat27, 198 - 199, 201
työjärjestys
muuttaminen226 - 227, VI
soveltaminen226, VI
työjärjestyspuheenvuorot22
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu101
työohjelma37, 46 - 47
työvaliokunta32
täysistunto
ensimmäinen käsittely59 - 63 a
kolmas käsittely69 b, 72
pöytäkirja192
sanatarkat istuntoselostukset194
tarkistukset169, 175
toinen käsittely67 - 69
täytäntöönpanomenettelyt141
täytäntöönpanosäädökset106 - 107, 141, I.5, I.9, II
täytäntöönpanotoimenpiteet106 - 107
U
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
ulko- ja turvallisuuspolitiikka113, 113 a, V.I
unionin lainsäädännön uudelleenlaatiminen104
unionin lainsäädännön yksinkertaistaminen103 - 104
unionin oikeus
kodifiointi103
soveltaminen141, 198, VI
uudelleenlaatiminen104
yksinkertaistaminen104
unionin ulkoinen edustus
erityisedustajat110
komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja108, 109, 110, 113 a, 128, 129, 130, 130 a, 130 b
unionista eroaminen82
V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
vaali
kvestorit15, 18 - 21
parlamentti1, 30 a, 229
puhemies15 - 16, 19 - 20
varapuhemiehet15, 17, 19 - 20
valiokunnat49 - 54, 196 - 204, 206 - 210, VI
alivaliokunnat201, 203
asettaminen196 - 198
asiasta vastaava valiokunta46 - 47, 53 - 54, 66, 201
ehdokasta yhdessä kuuleva valiokunta
ensimmäinen käsittely39, 41, 43
erityisvaliokunnat197, 201, 203
esittelijä49, 51
joilta on pyydetty lausunto53, 201
jäsenet199 - 200, 204, 206
keskustelu neuvoston kanssa66
kiireellinen kokous113
kokoonpano27, 199 - 200
kokoukset25, 50, 66, 115, 118, 121 - 122, 126, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII
kokouspöytäkirjat207
koollekutsuminen206
koordinaattorit205
kuulemiseen osallistuva valiokunta3
kyselytunti210
lausunto53 - 54, 201
menettely50, 66, 206 - 210
mietintö49, 51 - 52 a, 54
oikaisut231
oikeudet199 - 200
parlamentaarinen sekavaliokunta214
puheenjohtaja29, 106, 198, 204
puheenjohtajisto204
pysyvät196
päätösvaltaisuus208
tehtävät201, VI
toimivalta, tehtävät27, 196 - 197, 201, 201 a, VI
toimivaltakiista201 a
toinen käsittely64 - 66
tutkintavaliokunnat27, 198 - 199, 201
täysistuntotarkistukset175
valiokuntaan lähettäminen47, 53, 66, 201, 231
valiokuntaan palauttaminen59, 59 a, 188
valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokuntaV.XVI
varajäsenet200
yhteiskokoukset55, 107, 201, 211
yhteistyöhön osallistuvat54, 106 - 107, 211
yhteistyömenettely54
äänestys208 - 209
valiokunta-aloitteinen mietintö27, 45 - 46, 52, 81, 132 - 133
valiokuntaan palauttaminen59 a, 59, 59 a, 69 b, 72, 104, 179 a, 185, 188, 226, 231
komission ehdotus
 hylkääminen60
 äänestyksen lykkääminen (komission hylkäämät tarkistukset)61
menettelyä koskevat esitykset185
neuvoston yhteinen kanta47
oikaisut231
talousarvio88 - 92
valiokuntien puheenjohtajakokous29, 211
valiokuntien yhteiskokoukset55, 107, 211
valitseminen
komission118
komission puheenjohtajan117
oikeusasiamiehen219
valmistelija53 - 55, 108, 174, 205
valtakirjojen tarkastus3, 14, V.XVI
valtuuskunnat25, 158
COSAC143
parlamentaarisissa sekavaliokunnissa214
parlamenttien konferenssi144
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat21, 30, 116, 135, 212, V.I, V.II, V.III
puheenjohtaja30
pysyvät valtuuskunnat27, 212
sovittelukomitea71
tilapäiset valtuuskunnat27
valmistelukunta144
valtuuskuntien puheenjohtajakokous30
valvontavalta103, 106, 141
vapaaehtoiset sopimukset102
varajäsenet200
varapuhemiehet
tehtävät23, 27, 71, 116, 143, 211
vaali15, 17, 19 - 21
varjoesittelijät205 a
vastuuvapaus93, V
komissio93
muut toimielimet94
parlamentti94, 98
päätöksetV
tilintarkastustuomioistuimen julkilausuma125
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksetIV, V.V
verkkosivusto31, 34, 116, 130 - 131, 195, I
vetoomukset
luettelo215 - 217
sähköinen rekisteri216
viimeistely78, 193
vuosikertomukset132
vähemmistöön jääneet mielipiteet19:54.2
vähimmäismäärät15, 32, 38, 50, 59, 67 a, 69, 69 c, 78 e, 81, 88, 105, 106, 108, 113, 118, 121, 122, 122 a, 123, 128, 135, 137, 138, 149 a, 150, 153, 154, 168, 168 a, 169, 170, 174, 176, 180, 180 a, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 204, 208, 209, 210 a, 226, 231, VI
väliaikainen mietintö99
väliaikainen puheenjohtajuus14
väliaikaiset kahdestoistaosat92
Y
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
yhteinen mietintöluonnos55
yhteinen päätöslauselmaesitys123, 135
yhteinen teksti72
yhteiskeskustelu155
yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat54, 106 - 107, 211
yhteisöjen taloudelliset edut12
yksinkertaistettu menettely50
ylimääräinen keskustelu153
Ä
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
äänestys171 - 174, 176 - 178, 180, 181, 183
ensimmäinen käsittely59
epäselvyydet182 a
erillinen174
kohta kohdalta22, 52, 176
kolmas käsittely69 b, 72
koneäänestys178, 181
kättä nostamalla178
lopullinen58, 179, 208
lykkääminen39, 118, 190
nimenhuudon mukaan22, 52, 90, 118 - 119, 179 - 181
pätevyys168
salainen199
seisomaan nousten178
tarkistukset169, 171, 174 - 175, 185, 192
tasan menevät äänestykset16 - 17, 24, 204, 219
toinen käsittely67 - 69
valiokunnassa208
vähimmäismäärät168 a
yhtenä ryhmänä100, 135, 174
yksi äänestys179, 208
äänestysjärjestys22, 59, 171, 174
äänestysmenettely171, 176, 178 - 181, 208
äänestysoikeus177
äänestysselitykset22, 123, 183
äänestyskone181, 208
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö