Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
 AGUISÍN
 INNÉACS
 NOTA DON LEITHEOIR
 COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

INNÉACS
ABCDEFGILMNOPRSTUV
Baineann uimhreacha Arabacha le Rialacha. Úsáidtear uimhreacha Rómhánacha chun Iarscríbhinní a chur in iúl agus baineann na huimhreacha Arabacha nó Rómhánacha a leanann uimhreacha na nIarscríbhinní le ranna, le hAirteagail nó le míreanna na nIarscríbhinní. Tá an t-innéacs neamh-uileghabhálach seo deartha chun cabhrú le léitheoirí nascleanúint a dhéanamh ar an leagan Gaeilge de na Rialacha Nós Imeachta. Níl aon stádas oifigiúil ag gabháil leis agus níl aon luach leis mar uirlis léirmhínitheach.
A
ACCV.c2, V.c4
Achainíocha211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.c20
Agallamh (féach freisin Cainteanna, Idirphlé)
agallamh idir na comhpháirtithe sóisialta101
agallamh polaitiúil idir Coimisinéirí ainmnithe agus FeisiríVI.p1.3
agallamh polaitiúil le tíortha atá i mbeál forbarthaV.c2
agallamh sóisialtaV.c7
Ainmniúcháin (féach freisin Ceapacháin, Toghcháin)
an Banc Ceannais Eorpach (féach Ceapacháin)
Caestóirí15, 18
Coimisinéirí ainmnithe118, VI
coistí199
 biúrónna na gcoistí204
 coistí fiosrúcháin199
an Chúirt Bhreithiúnais: Breithimh agus Abhcóidí Ginearálta120
an Chúirt Iniúchóirí: comhaltaí121
Leas-Uachtaráin15, 17
 a bhful cur chun feidhme an chaidrimh leis na parlaimintí náisiúnta mar chúram orthu25
 a bhfuil cur chun feidhme comhairliúcháin struchtúrtha le sochaí shibhialta na hEorpa ar mhórthopaicí mar chúram orthu25
an tOmbudsman219
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha212
Uachtarán an Choimisiúin117
Uachtarán na Parlaiminte15, 16
Aird a tharraingt (féach freisin Vótáil)151
Airgeadas
CBES, impleachtaí a bhaineann lena chur chun feidhme113a
coistíV.c3, V.c4, V.c5, V.c6, V.c10
dualgais an Bhiúró25, 33
dualgais na gCaestóirí28
dualgais an Uachtaráin22
rialacha airgeadais inmheánacha98
Aistriúcháin
achainíocha215
aistriúchán ar shlioct as tuarascálacha focal ar fhocal, arna iarraidh sin194
Coiste Fiosrúcháin, aistriúchán ar dhoiciméid a fhaightea198
iarrataí ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach46
miontuairiscí an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán31
an seasamh ón gComhairle64
socrú idirthréimhseach159
Aontachas
breathnadóirí13
caibidlíocht81, 214, V.c1
Coimisinéirí ainmnithe81, 214, VI.p2.8
Conarthaí81, 99
toiliú81, 99
“Aontaithe san Éagsúlacht” (féach Mana)
Ardrúnaí
ceapadh25, 222
comhshínitheoir don Pharlaimint
 i gcás gníomhartha arna nglacadh (gnáthnós imeachta reachtach)78
 téacsanna arna nglacadh193
miontuairiscí suí, comhshínitheoir orthu (féach freisin Miontuairiscí, Uachtarán na Parlaiminte)192
rochtain ar an Seomra
 Feisirí a chur amach as an Seomra165
 eisiúint cártaí iontrála (féach freisin Uachtarán na Parlaiminte)157
 ceart rochtana157
Rúnaíocht na Parlaiminte (féach freisin Rúnaíocht)222
socruithe mionsonraither do rúnaíochtaí na bhFeisirí neamhcheangailte35
suaitheantais lena dtugar rochtain fhadtéarmach
 tarraingt siar nó díghníomhachtú
údarú na gCaestóirí116a
ginearálta116a
tograí le haghaidh cinntí ón mBiúró
 ginearálta25
 maoiniú páirtí polaitiúil ar an leibhéal Eorpach
tuarascálacha gníomhaíochta críochnaitheacha a fhormheas224
ráitis chríochnaitheacha airgeadais a fhormheas224
cumhachtaí an Bhiúró a tharmligean chuig an Ardrúnaí224
leithreasaí a dháileadh i measc tairbhithe224
ginearálta224
maoiniú a chur ar fionraí, a laghdú nó a ghnóthú224
cúnamh teicniúil do pháirtithe polaitiúla ar an leibhéal Eorpach224
 bearta chun an clár trédhearcachta a chur chun feidhme116a
 ilteangachas, socrú idirthréimhseach159
 cúnamh teicniúil224
tuarascáil maidir le réamhdhréacht de na meastacháin96
an tArd-Ionadaí (féach Leas-Uachtarán an Choimisiúin/an tArd-Ionadaí)
Ateangaireacht (teangacha)158, 195, 198
Athbhreithniú ar na Conarthaí (féach freisin Aontachas)
athbhreithniú simplithe80
gnáth-athbhreithniú79
Athmhúnlú104
Atráth
díospóireacht nó vótáil a bheith ar atráth184a, 185, 190
dualgais na gcoistí le linn an seisiún a bheith ar atráth201
rialacha i ndáil le suíonna iomlánacha a chur i bhfeidhm maidir le coiste209
an seisiún a bheith ar atráth146
B
Bailchríoch dhlítheageolaíoch (féach bailchríoch)
an Banc Ceannais Eorpach
ceapacháin122
ceart tionscnaimh reachtach59
ceisteanna arna ndíriú chuige i gcomhair freagra i scríbhinn131
ráitis126
Bearta cur chun feidhme, an BiúróI.5, I.9
Beartas airgeadaíochta126
Beartas eachtrach113, 113a, V.c1
an Bhliain airgeadais92a, 97, IV.3
an Biúró
ceisteanna ó Fheisirí a bhaineann le feidhmíocht31
comhdhéanamh19, 20, 24
cuntasacht31
dualgais5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
toghadh an Bhiúró agus bheith i seilbh oifige14, 19, 30a
réamhdhréacht25, 96
Rialacha an Bhiúró
 maidir le suaitheantais rochtana116a
 maidir le toscaireachtaí coiste laistigh den AE216a
Biúrónna
Coinbhinsiún Conarthach79
coistí.198, 203, 204
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha212
Bratach228
Breathnadóirí13
Bronntanais nó sochair chomhchosúlaI.5
Brústocaireacht11, I.2, I.6
Buiséad
an Biúró
 iniúchadh na leithreasaí buiséid, Feisirí neamhcheangailte35
 caiteachas a údarú, páirtithe polaitiúla223a, 224
 cumhachtaí cur chun feidhme an bhuiséid33
 liúntais na bhFeisirí25
 réamhdhréacht de mheastacháin bhuiséid25, 96
an buiséad a ghlacadh91
an buiséid i gcomhair cainteanna le parlaimintí náisiúnta142
coistíV.c4, V.c5
Comhdháil na nUachtarán27
cur chun feidhme an bhuiséid92a, 125, IV
An creat airgeadais ilbhliantúil (CAI)86
idir-réiteach buiséadach90
an nós imeachta buiséadach86a
díospóireacht, impleachtaí airgeadais an chomhbheartais eachtraigh agus slándála113a
grúpaí polaitiúla27, 33
meastacháin na Parlaiminte96, 97
nós imeachta maidir le hurscaoileadh93, 94, 125, IV
seasamh na Parlaiminte maidir leis an dréachtbhuiséad88
tuairim, impleachtaí buiséadacha gnímh atá ceangailteach ó thaobh dlí.41
córas na ndóú codanna déag sealadacha92
tuarascáil ón Ardrúnaí chuig an mBiúró maidir leis an réamhdhréacht de na meastacháin96
Uachtarán na Parlaiminte
 comhar idirinstitiúideach94a
 cumhachtaí buiséadacha inmheánacha98
Bunús dlí
i dtogra ón gCoimisiún
 modhnú a dhéanamh ar an mbunús dlí63
a mbeadh de thoradh air nach mbeadh feidhm ag an nGáthnós imeachta reachtach a thuilleadh maidir leis63
 an bunús dlí a fhíorú
fíorú ginearálta39, V.c16
i gcomhaontuithe idirnáisiúnta108
i seasamh na Parlaiminte ar an gcéad léamh
 an bunús dlí a mhodhnú ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún63
i dtionscnamh reachtach faoi Airteagal 225 CFAE46
C
Caestóirí
Biúró
 cumhachtaí an bhiúró a bhaineann le Caestóirí25
 ról na gCaestóirí ar an mBiúró24
ceisteanna i scríbhinn a chuirtear faoi bhráid an Uachtaráin a bhaineann leo31
dualgais28
 rialacha sonraithe a ghlacadh maidir le dearbhuithe tacaíochta d’idirghrúpaí34
 clár de dhearbhuithe tacaíochta d’idirghrúpaí a choimeád34
 suaitheantas lena dtugtar rochtain fhadtéarmach116a
toghadh
 dílseacht pholaitiúil a athrú le linn an téarma19
 ionadaíocht chothrom fhoriomlán, cothromaíocht inscne agus gheografach15
 nós imeachta18
 téarma oifige19
Caibidlíocht idirinstitiúideach i nósanna imeachta reachtacha4, 59, 59a, 69b
tairiscint cáinte an Choimisiúin119
Caidrimh le hinstitiúidí eile27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Caighdeáin iompair11, 165, 166, 167
Cáineadh
Cainteanna
idir coiste agus na parlaimintí náisiúnta142
Calaois12, I.2, V.c5
Calaois agus éilliú a chosc12(fn)
Cárta gorm162
an Cathaoirleach Sealadach14
Ceapacháin (féach freisin Toghcháin, Ainmniúcháin)
an tArdrúnaí25, 222
breathnadóirí13
buanchomhaltaí ionaid200
ceapacháin chuig comhlachtaí rialachais eacnamaíoch122a
cinn toscaireachtaí seachtracha111
CoimisinéiríVI
comhaltaí an Choiste Chomhairligh agus comhaltaí cúltacaI.7
comhaltaí bhord feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh122
comhaltaí de chuid buanchoistí196
comhaltaí de chuid an choiste de dhaoine oirirce223a
comhaltaí de chuid fochoisí203
Feisirí Pharlaimint na hEorpa3, 4
forálacha ginearálta117 - 122a
ionadaithe na Parlaiminte ar Choinbhinsiún Conarthach79
ionadaithe speisialta (Airteagal 33 CAE)110
nós imeachta vótála180a
an tOmbudsman, comhionannas vótaí219
toscaireachtaí chuig an gCoiste Idir-réitigh71, 90
rapóirtéirí47, 50, 51, 52, 198, 205
Cearta an duine83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
Cearta bunúsacha (féach freisin an Chairt um Chearta Bunúsacha)38, V.c17
Cearta iar-Fheisirí11
Ceartúcháin193, 231
Ceisteanna
ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach131
ceisteanna gearra agus achoimre
 tar éis ráiteas ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach123
 tar éis ráiteas ina mínítear cinntí ón gCoimisiún124
ceisteanna neamhthosaíochta130
ceisteanna neamhthosaíochta130
ceisteanna tosaíochta130
chuig an Uachtarán, a bhaineann leis an mBiúró, le Comhdháil na nUachtarán agus leis na Casetóirí31
gnó gan chríochnú229
i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht128
i gcomhair freagra i scríbhinn (féach freisin Trascheisteanna)
 maidir leis an Sásra Réitigh Aonair131a
 maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair131a
 critéir is infheidhmeII
 ginearálta130
 ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach131
Tráth na gCeisteanna
 coiste210
 critéirII
 suí iomlánach129
an Chairt um Chearta Bunúsacha11, 38, 115, V.c17
an Chéad Léamh59, 59a, 63, 63a
bunús dlí a athrú63
céim an tsuí iomlánaigh59
an chaibidlíocht69b, 69c, 69d, 69f
an chéad léamh a chur i gcrích59
coiste
 luasghéarú na nósanna imeachta reachtacha47a
 an nós imeachta comhchoiste55
 tuarascálacha reachtacha49, 52a
 tuairimí53, 54
 tograí ó institiúidí eile nó ó Bhallstáit48
 rapóirtéir a cheapadh47
 tarchur ar ais chuige59
 tarchur chuige47
 an nós imeachta simplithe50
 cur síos ag an gcoiste, sa suí iomlánach59
comhaontuithe63a
seasamh na Parlaiminte ar an gcéad léamh
 measta bheith ina shainordú69d
 an chaibidlíocht i ndiaidh a ghlactha69d
an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh
 leasuithe ón bParlaimint air69
 cur i bhfios don Pharlaimint64
 an chaibidlíocht sula nglactar é69d
vótáil sa Pharlaimint59
an Chomhairle
an seasamh ón gComhairle a chur i bhfios (an dara léamh)64
ceisteanna128, 129, 130
comhaontú ar an gcéad léamh63a
cruinnithe na Comhairle44
dréachtmholtaí chuig an gComhairle113
idirphlé an choiste fhreagraigh leis an gComhairle (an dara léamh)66
labhairt sa suí iomlánach162
mion-trascheisteanna130a
ráitis123
trascheisteanna móra130b
an Chomhairle Eorpach
athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí80
comhairliúchán leis an bParlaimint ar thogra uaithi79
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a dhíriú chuici130
comhairliúchán leis an bParlaimint ar thogra uaithi, cinneadh lena leasaítear Cuir a Trí CFAE80
dréachtchinneadh, comhdhéanamh na Parlaiminte, scrúdú ag an bParlaimint84, 99
Gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí79
iarrthóir le haghaidh Uachtarán an Choimisiúin a mholadh117
iarraidh uaithi ar thoiliú na Parlaiminte i ndáil le cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh79
leithdháileach ama di agus í sa Seomra162
ráitis uaithi123
Uachtarán na Comhairle Eorpaí, cuireadh dó/di bheith i láthair ag tíolacadh an Choláiste iomláinVI.p1.5
tuarascáil ón gcoiste freagrach ina bhfuil moltaí arna díriú chuici80
an Chomhréireacht (Airteagal 5 CAE)42, 106, V.c16, V.c17
Comhaontuithe idirnáisiúnta99, 108, 109, V.c1
Comhlachtaí rialaithe24 - 31, 116
an Chúirt IniúchóiríIV.1, IV.2, V.c5
Comhaltaí a cheapadh121
ráitis125
Clár (féach freisin Suíomh gréasáin)
achainíocha a chlárú215, 217, 218
clár do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d’fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha223a
clár tinrimh na bhFeisirí148
clár trédhearcachta11, 116a
clárú na gcúntóirí ag Feisirí11
dearbhuithe bliaintiúla ó idirghrúpaí maidir le tacaíocht34
tionscnaimh ó na saoránaigh (faoi Rialachán (AE) Uimh. 211/2011)211
Clár leictreonach na n-achainíocha216
Clár oibre
an clár oibre a ghlacadh149a, 168
an clár oibre a leasú149a, 162
clár oibre na gcoistí4, 66, 115, 131, 131a, 206
Coimisiún.37, 47
Cúirt Iniúchóirí125
dréachtchlár oibre27, 29, 149
dréachtchlár oibre críochnaitheach135, 149, 149a, 150, 153a, 162
fógra a thabhairt maidir Feisirí d’éirí as oifig4, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
míreanna a chur isteach sa chlár oibre9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
míreanna tosaíochta66, 154
Clár reachtach agus oibre (féach Clár Oibre)
Cláreagrú bliantúil37, 47
Cláreagrú ilbhliantiúl37, 41, 118a
Códú reachtaíocht an Aontais
Cóid Iompair103, 170
do Chláraithe116a
d’Fheisirí (leasanna airgeadais)11, 21, I
maidir le caibidlíocht a dhéanamh le linn an ghnáthnós imeachta reachtaigh69b
d’iar-Fheisirí11
um Ilteangachas25
Coimhdeacht (Airteagal 5 CAE) (féach freisin Parlaimintí náisiúnta)39, 42, 106, V.c16, V.c17
an Coimisiún
achainíocha, ról maidir le hachainíocha a scrúdú216, 218
agallamh idir na comhpháirtithe sóisialta101
am labhartha sa suí iomlánach162, III
athmhúnluithe104
athrú substaintiúil ar chúraimí le linn théarma oifige an ChoimisiúinVI.p2.9
ceisteanna
 ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht128
 ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn130, II
 mion-trascheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn130a, II
 trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht130b, II
 tráth na gceisteanna129
Clár Oibre an Choimisiúin37, 47
coimhdeacht, tuairimí réasúnaithe42
an coiste atá freagrach78d, 81, 206, 211, 216, 218
Comhdháil na nUachtarán129, 149
tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin132
Coimisinéirí ainmnithe a fhormheasVI
Comhaontuithe idirnáisiúnta108, 109
Creat-Chomhaontú, muinín i gCoimisinéir a tharraingt siar118, VI.p1.6
“cruinnithe ríthaobhacha”69f
diúltú do thogra59, 102, 103, 104, 208
éisteachtaí Coimisinéirí ainmnithe118, VI.p1.3
faireachán ar ghealltanais a rinneadh i rith éisteachtaíVI.p1.6
faisnéis a sholáthar don choiste freagrach43
gealltanais78d
gníomhartha cur chun feidhme40, 106
gníomhartha tarmligthe40, 105
grinnscrúdú ar chomhaontuithe deonacha samhlaithe102
iarraidh ar an gCoimisiún chun togra a chur isteach, Airteagal 225 CFAE46
iarraidh ar an gCoimisiún togra a thíolacadh, Airteagal 7(2) CAE83
iarraidh ar an gCoimiisún togra a tharchur an athuair63
ionadaí speisialta110
Leas-Uachtarán/Ard-Ionadaí110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
malartú tuairimí, an bunús dlí a athrú39
 an chéad léamh59
 an dara léamh67a
an nós imeachta i gcás práinne154
páirt a ghlacadh i ndíospóireacht maidir le Conradh Aontachais81
an Pharlaimint a chomóradh ar iarraidh ón gCoimisiún146
ráitis ón gCoimisiún37, 123, 124
rochtain ar an Seomra157
ról i luasghéarú an nós imeachta reachtaigh47a
ról sa chomhar idirinstitiúideach (Buiséad)94a
ról sa bhuiséad inmheánach96
ról sa phleanáil reachtach37
rún reachtach agus seasamh na Parlaiminte a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún
seasamh maidir le leasuithe78b
seasamh a lua ar leasuithe
 an chéad léamh59
 an dara léamh67a
tairiscint cáinte119
tionscnaimh ó na saoránaigh211, 218
tíolacadh gairid ag an rapóirtéir sa suí iomlánach151
toghadh an Choimisiúin nó diúltú dó118, VI.p1.4
toghadh Uachtarán an Choimisiúin117
togra a mhodhnú78, 63
togra a tharraingt siar37, 43, 59, 78d, 104
tuairim nó toiliú an Choimisiúin, maidir le togra INI de chuid Riail 5245
urscaoileadh.93, 94, IV
Coinbhinsiún80
Coinbhleachtaí leasa118, I, I.3, VI.p1.2
An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisiríI.3, I.7
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE)V.c12
comhairliúchán leis137
urscaoileadh94
Coiste na Réigiún94, 138
Coisteolaíocht (féach Gníomhartha tarmligthe, Gníomhartha cur chun feidhme)
Coistí49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
biúrónna na gcoistí198, 203, 204
Cathaoirleach na gcoistí4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
ceartúcháin231
buanchoistí196
an chéad léamh59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
an Coiste Idir-réitigh (féach freisin an Tríú Léamh)70, 71, 72
coistí comhlachtaithe54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.c16, VI.p1.3
coistí fiosrúcháin198, 199
coistí parlaiminteacha comhpháirteacha214, V.c1
coistí a chur ar bun196, 197, 198
coistí speisialta197
comhaltaí199, 200
comhaltaí ionaid3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
comhdhéanamh na gcoistí27, 199 - 200
cruinnithe4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
cruinnithe comhpháirteacha55, 107
cruinniú éigeandála113
cumhachtaí196, 197, 198, 201, V
an dara léamh67a, 69, 69e, 69f
dualgais27, 201, 201a, V
fíorú na ndintiúr3, 14, V.c16
fochoistí201, 203, V.c1
idirphlé, cainteanna, agallamh
 idirphlé strúchtúra bliantúil leis an gCoimisiúnVI.p1.6
 cainteanna idir coiste agus na parlaimintí náisiúnta142
 agallamh idir na comhpháirtithe sóisialta101
 agallamh polaitiúil idir Coimisinéirí ainmnithe agus FeisiríVI.p1.3
 agallamh polaitiúil le tíortha atá i mbéal forbarthaV.c2
 agallamh sóisialtaV.c7
inniúlacht27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II
ionad147
leasuithe de chuid suí iomlánaigh175
miontuairiscí207, 210a
nós imeachta49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
tuairimí na gcoistí53, 54
tuairimí réasúnaithe i dtaobh inniúlachta9
tarchur ar ais59a, 63, 78e, 188
tráth na gceisteanna210
tuarascáil49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
an tríú léamh71
vótáil208, 209
Coistí fiosrúcháin27, 198, 199
Coistí parlaiminteacha comhpháirteacha214, V.c1
Coistí speisalta29, 197, 203
Comhaid a iniúchadh5
Comhairle na hEorpa214a
Comhairliúchán78a, 78b, 78c, 78d, 78e
Airteagal 140(2) CFAE (maoluithe ar ghlacadh an euro)100
CBES113a
Coiste na Réigiún138
an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta137
Comhaontuithe deonacha102
Comhaontuithe idirinstitiúideacha12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
Comhar
misin bhreathnadóireachta toghcháinV.c1
comhar feabhsaithe85
Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 201386a
comhar idirinstitiúideach37, 94a
comhar idirpharlaiminteach142
comhar breithiúnach agus riaracháin in ábhairt shibhialtaV.c16
bailchríoch dhlítheangeolaíoch193
comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa214a
comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúlaV.c17
an comhar dílis54
comhar trasteorann agus comhar idir-réidiúnachV.c12
comhar le tríú tíorthaV.c1, V.c15
Comhar feabhsaithe idir Ballstáit85
an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES)110 - 111, 113a, V.c1
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Comhdháil na bParlaimintí144
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí30, 212
Comhdháil na nUachtarán
aontachas13
cuntasacht31
comhdhéanamh26
cumhachtaí agus dualgais21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
ceisteanna uirthi31
Comhdhéanamh
comhdhéanamh an Bhiúró24
comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán26
athrú ar chomhdhéanamh an Choimisiúin118, VI.p1.6
comhdhéanamh na gcoistí199, 200
comhdhéanamh polaitíochta na dtoscaireachtaí chuig an gCoiste Idir-réitigh71
comhdhéanamh na dtoscaireachtaí chuig “próiséas Sherpa”27
comhdhéanamh na Parlaiminte84
Comhdhearbhú maidir le cláreagrú idirinstitiúideach37, 47a
Comhionannas vótaí
coiste209
suí iomlánach179a
Comhordaitheoirí coiste69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Comhréireacht
dáileadh
 dáileadh na suíochán coiste199
 dáileadh ama labhartha162
an priosanbal agus rialacha an tsuí iomlánaigh á n-oiriúnú don choiste
 líon na vótaí is gá chun agóid a dhéanamh i gcoinne leasú ó bhéal169
Comhréireacht airgeadais41, 49, 51
Comhthairiscint i gcomhair rúin123, 135, 170
Comóradh
coistí a chomóradh206
an Coiste Idir-réitigh a chomóradh70
an Pharlaimint a chomóradh146
Córam135, 148, 168, 208
Córas na ndóú codanna déag sealadacha92
COSAC143
Creat airgeadais ilbhliantúil49, 51, 86, V.c4
Cruinniú urghnách, chun folúntas suí sa Pharlaimint a phlé4
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
urscaoileadh94
an tOmbudsman a chur as oifig221
ainmniúcháin120
tuairimí uaithi, comhréireacht leis na Conarthaí108
imeachtaí os a comhair141, 221, IV.6
tarchur141
Cuntais81, IV, V.c5
cuntais na bhFeisirí5
Cúntóirí
suaitheantais rochtana116a
cumhacht na gCaestóirí an líon uasta cúntóirí a shocrú11
Cur isteach ar an bParlaimint162, 165, 166
bearta láithreacha165
pionóis166
Cur isteach ar chraoladh beo an tsuí165
D
Dáileadh
doiciméid a dháileadh (féách freisin Rochtain, Doiciméid)160
dáileadh na leithreasaí i measc na bpáirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach224
dáileadh suíochán coiste i measc na ngrúpaí polaitiúla199
aistriúcháin ar leasuithe a dháileadhIII.p4
Daonlathas135, 224, 225, III, V.c1
an Dara léamh (féach Nós imeachta)64 - 69a
comhaontuithe69a
leasuithe ón gcoiste
céim an choiste
 ginearálta55, 64 - 66
 síniú leasuithe nó dréacht-togra i gcomhair diúltú208
a thabhairt chun críche67a
coinbhleacht idir Rialacha ar an dara léamh agus rialacha eile47
fadú ar na teorainneacha ama65
cruinnithe coiste comhpháirteacha55
caibidlíocht69e
an chéim iomlánach67, 67a, 69, 69a
rapóirtéir66, 71
moladh don dara léamh66, 67
rialacha nach bhfuil infheidhme maidir leis an dara léamh66
vótáil (féach freisin Vótáil)67a, 208
an Dara tuarascáil, tarchur ar ais chuig coiste188
Dearbhú (féach Leasanna airgeadais, Ráiteas airgeadais, Dearbhú i scríbhinn, Ráiteas)
leasanna airgeadais na gCoimisinéirí ainmnithe118, VI.p1.2
leasanna airgeadais na bhFeisirí11, I.4
Dearbhuithe i scríbhinn
dearbhuithe i gceangal le tuarascáil focal ar fhocal162
ó Fheisirí
 maidir le leasanna airgeadais (féach Leasanna airgeadais, Dearbhú)I.4
 á rá nach bhfuil siad i seilbh aon oifige atá ar nearmhréir le hoifig Feisire3
tuairimí mionlaigh52a
Dintiúir (fíorú)3, 14, V.c16
Díolúine a tharscaoileadh6, 7, 9
Díolúine na bhFeisirí5 - 9, 179, 180, 208, V.c16
Díospóireacht
conarthaí aontachais, sula gcuirtear tús le caibidlíochtaí81
cásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta135, III
códú103
ar iarraidh ó choiste fiosrúcháin198
an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES)113a
an fhéidearthacht díospóireacht a chríochnú sa suí iomlánach59a
iompar na bhFeisirí i ndíospóireachtaí11
cur isteach ar dhíospóireachtaí162, 166
doiciméid is bonn do dhíospóireachtaí a dháileadh160
dualgais an Uachtaráin/na Leas-Uachtarán i ndíospóireachtaí22, 23
toghadh Uachtarán an Choimisiúin117
toghadh an Choimisiúin118, VI.p1.5
díospóireacht urghnách153
comhaontuithe/comhlachtaí idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí109
trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht130b
díospóireacht chomhpháirteach155
díospóireacht lárnach52
miontuairiscí.192
tairiscint
 tairiscint go gcuirfear díospóireacht nó vótáil ar atráth184a, 185, 190, 209
 tairiscint cáinte i leith an Choimisiúin119
 tairiscint chun díospóireacht a chríochnú22, 185, 190, 209
 tairiscint maidir le neamh-inghlacthacht, ag tús díospóireachta187
díospóireacht maidir leis an Ombudsman a chur as oifig221
díospóireacht ar thuarascáil52a
ráiteas pearsanta le linn díospóireachta164
achainíocha216, 216a
leasú a thíolacadh ag údar le linn díospóireachta169
pribhléidí agus díolúintí
 cinneadh ón bParlaimint ar achomharc gan díospóireacht5
rannpháirtíocht an Fheisire lena mbaineann i ndíospóireachtaí de chuid coiste9
nós imeachta gan díospóireacht50, 150, 183, 216
díospóireachtaí poiblí ar ábhair de leas ginearálta Eorpach27
cineál poiblí na ndíospóireachtaí.115
ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht128
moltaí maidir le beartais sheachtracha113
tíolacadh gairid, gan díospóireacht iomlán151
am labhartha162
ráiteas
 ón gCúirt Iniúchóirí125
 ón BCE126
 ó chomhaltaí den Choimisiún, den Chomhairle agus den Chomhairle Eorpach123
 ón gCoiste Idir-réitigh72
 ina mínítear cinntí ón gCoimisiún124
fochoistí, rannpháirteachas na gcathaoirleach i ndíospóireachtaí den mháthairchoiste203
coimhdeacht, moladh chun diúltú do thogra42
comhaltaí ionaid200
an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú191
díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha, arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil153a
an nós imeachta i gcás práinne154
Díospóireacht chomhpháirteach135, 155
Díospóireacht urghnách153
Diúltú
díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth190
leasú ar na Rialacha Nós Imeachta226
díospóireacht a chríochnú189
Coimisinéir ainmnitheVI.p1.4
leasuithe coiste ar an seasamh ón bParlaimint maidir leis an dréachtbhuiséad88
cinneadh an choiste dul i mbun ca69c
an nós imeachta maidir le toiliú99
maoluithe ar ghlacadh an euro100
dréachtghníomh reachtach
 códú103
 an chéad léamh, togra ón gCoimisiún59
 athmhúnlú104
 an dara léamh, an seasamh ón gComhairle66, 67a, 69a
toghadh an Choimisiúin118
páirithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha223a
téacs comhpháirteach, idir-réiteach buiséadach90
gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí79
tairiscint nós imeachta chun an clár oibre a leasú149a
iarraidh chun comhaontú idir na compháirithe sóisialta a chumhdach i gcinneadh ón gComhairle101
an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú191
díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil153a
an nós imeachta i gcás práinne154
ionad na suíonna agus na gcruinnithe147
Vótáil174, 178, 179a
Dlí an Aontais
sárú ar dhlí an Aontais141
coiste fiosrúcháin, cur i bhfeidhm dhlí an Aontais198
coiste atá freagrach as léirmhíniú agus cur i bhfeidhm dhlí an Aontais40, V.c16
gníomhartha agus bearta cur chun feidhme106
achainíocha, tuarascálacha féintionscnaimh (Riail 52)216
DlíchórasV.c16
Doiciméid
rochtain orthu (féach freisin Rochtain, Dáileadh)5, 43, 115, 116, 160
doiciméid rúnda210a
an seasamh ón gComhairle, an dara léamh64
urscaoiltíIV.1
doiciméid a dháileadh160
láimhseáil leictreonach doiciméad161
teangacha agus aistriúchán158, 198
titim ar lár ag deireadh an pháirtseisiúin deiridh roimh thoghcháin229
mana, siombailí an Aontais228
sainmhíniú ar “dhoiciméid de chuid na Parlaiminte”116
achainíocha mar dhoiciméid phoiblí215, 216
doiciméid a fhoilsiú sna miontuairiscí192
doiciméid lena léirítear toradh na gcruinnithe tríthaobhacha69f
doiciméid tacaíochta, toghadh an Ombudsman219
Doiciméid de chuid na Parlaiminte (féach freisin Doiciméid)116
Doiciméid reachtacha116
Doiciméid íogaire116
E
Éilliú (féach Calaois)
Eisiamh
Feisirí a eisiamh
 ó phléití coistí nuair nach comhaltaí díobh iad206
 ó thoscaireacht idirpharlaiminteach, ó chomhdháil idirpharlaiminteach nó ó fhóram idirinstitiúideach (toirmeasc)166
 ón Seomra (cur amach)165
páirtí polaitiúil a eisiamh
 ó mhaoiniú224
ÉisteachtaíV.c20, VI.p1.3
ainmnitheach
 i gcomhair post mar cheann toscaireachta seachtraí de chuid an Aontais111
 i gcomhair post mar an Ombudsman219
Coimisinéirí ainmnithe118, IV
dualgais an Bhiúró25
éisteachtaí poiblí maidir le tionscnaimh ó na saoránaigh211
Feisirí
 éisteachtaí ó bhéal Feisirí166
 pionóis do mhainneachtain toghairm fhoirmiúil chun freastal ar éisteacht a chomhlíonadh116a
 nósanna imeachta i leith díolúine9
ionadaithe speisialta110
saineolaithe, ag coistí206
Éisteachtaí poiblí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh211
F
Feisirí
breathnadóirí, an chóir chéanna a chur orthu agus a chuirtear ar Fheisirí13
bronntanais agus sochair arna bhfaightear acu5
caighdeáin iompair11
cúntóirí11, 116a
díolúine na bhFeisirí9
Feisirí neamhcheangailte35
fíorú na ndintiúr3
freastal ar shuíonna148
ginearálta1 - 11
leasanna airgeadais na bhFeisirí11
pionóis166
Reacht na bhFeisirí2, 11, 25, 116, V.c16
téarma oifige4
Feisirí neamhcheangailte
am labhartha35, 135, 153, 162
an ceart ainmniúcháin a chur isteach maidir le:
 comhaltaí coistí199
 comhaltaí toscaireachtaí idirpharlaiminteacha212
 comhaltaí ionaid coistí200
costais25, 35
incháilitheacht chun comhordaitheoirí a ainmniú205
leithroinnt na suíochán sa Seomra36
rochtain ar fhaisnéis205
réamhchruinnithe inmheánacha i gcomhair Idir-réitigh71
rúnaíocht na bhFeisirí neamhcheangailte205
stádas agus cearta parlaiminteacha25, 35
Fíorú
bunús dlí a fhíorú39, 46
comhréireacht airgeadais a fhíorú41
fíorú na ndintiúr3, 14, V.c16
páirtí polaitiúil ar leibhéal Eorpach a fhíorú224, V.c16
prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta (Airteagal 5 CAE) a fhíorú39
Fiosrúchán (féach freisin Coiste)198
Fochoistí201, 203
Foireann caibidlíochta69e, 69f
Foirceannadh (luath-fhoirceannadh)4, 21, 166
Folúntais
CoimisiniéiríVI.p2.7
coiste199, 204
Feisire3, 4
Oifigigh19, 20
G
Gníomhaireachtaí
iarrataí chucu139
na coistí atá freagrach astuV
dul i gcomhairle leo139
tuarascálacha arna nglacadh acu a scrúdú116
Gníomhartha arna nglacadh78, 193, VII
Gníomhartha cur chun feidhme106, 107
Gníomhartha tarmligthe105
Gnó gan chríochnú229
Grúpaí32, 33, 36
buanchomhaltaí ionaid, i gcás gach coiste200
bunú32
comhaltaí coistí, agus iad ag athrú ó ghrúpa polaitiúil amháin go ceann eile199
díscaoileadh32
gníomhaíochtaí33
idirghrúpaí34
staid dhlíthiúil33
Grúpaí polaitiúla (féach Grúpaí)
Grúpálacha neamhoifigiúla Féisirí34
I
Iar-Fheisirí7, 9, 11, I.6
Iarscríbhinní227
Idir-réiteach
comhdhéanamh agus nós imeachta an choiste idir-réitigh55, 71
idir-réiteach buiséadach90, 97
an tríú léamh69g, 70, 71, 72
Idirghrúpaí (féach freisin Grúpaí)34
Idirphlé
struchtúrtha leis an gCoimisiún faoi Chreat-ChomhaontúVI.p1.6
Imeachtaí os comhair na Cúirte Breithiúnais141, 179a, 221, IV.6
Impleachtaí airgeadais41, 113a, V.c4
Inghlacthacht (féach freisin Neamh-inghlacthacht)
achainíocha215
achomhairc i scríbhinn i gcoinne díolúine a chur i leataobh5
ainmniúcháin don Ombudsman219
ceisteannaII
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn130, 131
iarrataí ar vótáil dheighilte52, 174
iarrataí ar chosaint pribhléidí agus díolúintí7
iarrataí ar thairiscintí nós imeachta maidir le hinghlacthacht a mholadh185, 187
na rialacha i ndáil le suíonna iomlánacha a chur i bhfeidhm maidir le coiste209
leasuithe22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
mínithe ar vótáil183
rialuithe22
tairiscintí i gcomhair rún (INInna)52
tairiscintí cáinte i leith an Choimisiúin119
tograí le haghaidh INInna reachtacha46
Iompar
caighdeáin iompair, Feisirí11, 165
Cód Iompair d’iar-Fheisirí11
Cód Iompair d’Fheisirí11, 21, I
comhaontuithe idirinstitiúideacha, cóid iompair140
Ionad na suíonna agus na gcruinnithe147
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle44
Ionadaíocht sheachtrach thar ceann an Aontais
cinn toscaireachtaí111, 216a
ionadaithe speisialta (Airteagal 33 CAE)110
Leas-Uachtarán an Choimisiúin/an tArd-Ionadaí110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Ionadaithe200
ceart chun ateangaireacht a iarraidh i gcruinnithe coiste agus toscaireachta158
coiste fiosrúcháin, ceart chun vóta a chaitheamh198
fíorú intiúir, rangú3
fochoistí203
rapóirtéir a cheapadh
 coiste freagrach49, 51
 coiste a thugann tuairim53
tograí a chur síos sa choiste freagrach66
toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh71
vótáil sa choiste208
Ionadaithe speisialta110
Iris Oifigiúil
cinneadh maidir le coiste fiosrúcháin a chur ar bun198
an buiséad a ghlacadh go cinntitheach91
fógra ina n-iarrfar ainmniúcháin i gcomhair an Ombudsman219
miontuairiscí192
rialacha maidir leis an tslí ina ndéileáiltear le faisnéis rúnda25
rialacha maidir le rochtain ar dhoiciméid116
téacsanna arna nglacadh78, 193
tuarascáil ilteangach focal ar fhocal194
urscaoileadhIV.6
L
Labhairt (féach freisin Ráitis)
aird a tharraingt ort féin151
cárta gorm162
ceist i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht128
an clár oibrea ghlacadh agus a leasú149a
critéir maidir le ham labhartha a leithdháileadh162
 cur i bhfeidhm na gcritéar maidir le coistí
díospóireachtaí
 sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta135
teorannú agus leithroinntIII.p3
 díospóireacht a chríochnú, óráidí189
 urghnách153
 cur chuig an vóta gan150
 práinneach154
éisteacht na gCoimisinéirí ainmnitheVI.p1.3
Feisirí a ghairm chun labhartha
 ginearálta22
 sainordú caibidlíochta roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint69c
liosta na gcainteoirí
 críoch díospóireachta189
 ginearálta162
mínithe ar vótáil183
an nós imeachta i gcás práinne
 roimh an vóta154
 Díospóireacht154
oráidí163, 189
óráidí aon nóiméad16
pointí oird184a
ráitis phearsanta14
rapóirtéir151
tairiscintí nós imeachta185
tráth na gceisteanna129
Láimhseáil leictreonach doiciméad161
Laissez-passer den Aontas Eorpach5
Leas-Úachtaráin
dualgais23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
Folúntais20
luath-fhoirceannadh oifige21
ord tosaíochta17
téarma oifige19
toghadh15, 17
 ionadaíocht chothrom fhoriomlán, cothromaíocht inscne agus gheografach15
Leas-Úachtarán an Choimisiúin/an tArd-Ionadaí110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Leasanna airgeadais
an AontaisV.c5
na gCoimisinéirí117, 118, VI.p1.1, VI.p1.2
na bhFeisirí, lena n-áirítear dearbhú i scríbhinn3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Leasú (féach freisin modhnú)
breithniú ar leasuithe de chuid suí iomlánaigh sa choiste175
an chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint69c
an chaibidlíocht roimh an dara léamh sa Pharlaimint69e
an chéad léamh59, 59a
coiste175, 208
an dara léamh67a, 69, 69a
inghlacthacht (féach freisin Inghlacthacht)22, 99, 104, 170
leasuithe comhréitigh69, 170, 174
téacs comhpháirteach an choiste idir-réitigh72
sprioc-amanna53, 59, 69c, 74, 170
leasuithe a shainaithint sa téacs comhdhlúite193
leasuithe ó bhéal113, 169
leasuithe a fhoilsiú169
leasuithe a chur síos169, 208
leasuithe a tharraingt siar169
leasuithe a thíolacadh169
an nós imeachta gan leasú50, 150
an t-ord ina ndéantar vótáil ar leasuithe174
teangacha158, 159, 169, 170
údar88, 169, 174
Leasuithe comhréitigh170, 174
Léirmhíniú
léirmhíniú ar na Rialacha Nós Imeachta40, 140, 226, V.c18
léirmhíniú dhlí an Aontais4, 216
treoir maidir le léirmhíniú ar Chód IompairI.7
Leithroinnt
Leithdháileadh ama labhartha135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
leithroinnt na suíochán
 sa Seomra13, 36
 sa choiste199
Liosta na gcainteoirí162, 189
Liúntais
liúntais arna gcinneadh ag an mBiúró25
an liúntas cothaithe laethúil a fhorghéilleadh166
Luath-fhoirceannadh oifige21
M
Mana228
Meastacháin96, 97
Míniú
ag údarás inniúil Ballstáit maidir le díolúine Feisire9
ar vótáil123, 135, 183
 inghlacthacht183
 ag grúpaí polaitiúla183
 ó bhéal183
 cumhacht an Uachtaráin deireadh a chur leis, más iomarcach atá sé164a
 míniú i scríbhinn, coinníollacha183
Mion-trascheisteanna (féach Trascheisteanna, féach freisin an Coimisiún, – ceisteanna)
Mionlach
seasaimh mhionlaigh52
tuairimí mionlaigh198, VI.p1.4
Miontuairiscí
ón mBiúró31
ó Chomhdháil na nUachtarán31
ó chruinnithe na gcoistí205, 207, 210a
ón bParlaimint192, 207
taifead
 fógraí maidir le gníomhartha tarmligthe105
 fógraí maidir le hachainíocha217
 freastal ar shuíonna148
 Feisire a ghlaoch chun oird, an dara huair165
 cinntí maidir le dul i mbun caibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Chomhairle69d
 liostaí den mhéid ón gComhairle arna chur i bhfios, an dara léamh64
 vótáil le glaoch rolla, torthaí mionsonraithe180
 ballóidí rúnda, rannpháirtíocht iontu180a
 ráitis maidir le grúpa polaitiúil a bhunú32
nós imeachta
 comhshínitheoirí (féach freisin an tUachtarán, an tArdrúnaí)192
 miontuairiscí an tsuí a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, leasuithe ar an seasamh ón gComhairle maidir leis an dréachtbhuiséad88
 níl córam ag teastáil chun na miontuairiscí a phlé168
 ráitis phearsanta, éisteacht a thabhairt agus na miontuairiscí á mbreithniú lena bhformheas164
 miontuairiscí a chuirtear os comhair na Parlaiminte193
 teorainneacha ama maidir le labhairt faoi mhiontuairiscí162
Misin bhreathnadóireachta toghcháinV.c1, V.c2
Modhnú (féach freisin Leasú)
cur i láthair i dtéacs arna chur síos lena bhreithniú69f
modhnú ó bhéal169
togra reachtach, bunús dlí63
toiliú99
Moltaí
achainíocha216
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha83
ceapacháin agus ainmniúcháin
 Coimisinéirí ainmnitheIV, IV.3
 comhlachtaí rialachais eacnamaíoch122a
 ceann toscaireachta seachtraí de chuid an Aontais a cheapadh111
 comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí121
 comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh122
 ionadaí speisialta a cheapadh110
ón gcoiste atá freagrach as coimhdeacht
 don choiste atá freagrach as an ábha
i ndáil le togra i gcomhair rún reachtach42
ón gcoiste atá freagrach as an ábhar
 lena gcuirtear tuairim an choiste atá freagrach as coimhdeacht i gceangal leis42
 i ndáil le haon ní eile42
 chuig an bParlaimint42
 chun diúltú don togra i ndáil le sárú coimhdeacht42
ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí
 chuig Comhdháil na nÚachtarán
cláir oibre na bpáirtseisiún a dhréachtú29, 149
maidir le hinniúlacht na gcoistí roimh tharchur chucu47, 201a
obair na gcoistí29
ó Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 chuig Comhdháil na nÚachtarán
maidir le hobair na dtoscaireachtaí30
comhordaitheoirí coiste205
coinbhleacht leasa a réiteach118
conarthaí aontachais81
cuairteanna faisnéise216a
don dara léamh
 ó choiste freagrach
a chuirtear ar chlár oibre an pháirtseisiúin67
a bhfuil réasúnú gairid san áireamh iontu66
 an nós imeachta comhchoiste55
gníomhartha tarmligthe105
gníomhaíocht sheachtrach an Aontais (CBES) (féach freisin CBES113, 113a
an nós imeachta maidir le toiliú
 iarraidh ar an bParlaimint chun gníomh atá beartaithe a fhormheas nó chun diúltú dó99
 moltaí i leith cur chun feidhme a áire99
 teorainneacha ama don choiste chun glacadh le moltaí99
rochtain ar dhoiciméid
 Feisirí160
 an pobal116
sárú ar an gCód IomparI.8
urscaoileadhIV.1
moltaí i ndiaidh fiosrúchán a dhéanamh198
comhchoistí parlaiminteacha214
ilteangachas, socrú idirthréimhseach159
imeachtaí os comhair na Cúirte Breithiúnais141, 179a
moltaí i dteannta iarraidh ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach46
moltaí a ghlactar faoi Riail 9954
N
Neamh-inghlacthacht (féach freisin Inghlacthacht)38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
an Nós imeachta coiste comhlachtaithe54, 55, 107, VI.p1.3, VI.p1.4
an Nós Imeachta i gcás práinne154
an Nós imeachta um thíolacadh gairid52, 151
Nósanna imeachta
an buiséad86 - 92a, V.c4
comhaontuithe deonacha samhlaithe a ghrinnscrúdú102
comhchiste55
idir-réiteach (saincheisteanna buiséadacha inmheánacha)97
idir-réiteach (an gnáthnós imeachta reachtach)69g - 72, 90, V.c19
urscaoileadh93 - 94, 98, IV, V.c5
i gcomhair vótála
 sa suí iomlánach150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
 i gcoiste208, 209
an nós imeachta reachtach
 ginearálta37 - 48
 i gcoiste49 - 55, 206 - 211
 an gnáthnós imeachta reachtach
idir-réitreach agus an tríú léamh69g - 72
an chéad léamh59 - 63a
caibidlíocht idirinstitiúideach lena linn69b - 69f
an dara léamh64 - 69a
síniú agus foilsiú78
an nós imeachta simplithe50, 150
an nós imeachta i gcás práinne154
Nósanna imeachta maidir le hachomharc5, 9, 167, I.8
Nósanna imeachta reachtacha37 - 48, 49 - 55, 59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
Nótaí míniúcháin ar na Rialacha Nós Imeachta226
O
Oifigigh na Parlaiminte14 - 21, 22, 23
coiste, feidhm mutatis mutandis204
doiciméid de chuid na Parlaiminte116
pionóis, faisnéis maidir lena bhforchur165, 166
OLAF12, V.c5
an tOmbudsman
gníomhaíochtaí220, V.c20
an tOmbudsman a chur as oifig221
toghadh an Ombudsman219
Óráidí aon nóiméid amháin163
Ord
glao chun oird162, 165
ord bunreachtúil na mBallstát215
ord a choinneáil22, 165, 166, 177
an t-ord a dhéantar achainíocha a thaifeadadh sa chlár215
ord vótála169, 174, 176, 180, 209
ord agus slándáil ar áitribh na Parlaiminte11
pointí oird164a, 182a, 184a, 209
Ord gnó149 - 156
P
Páirtithe polaitiúla (páirtithe polaitiúla Eorpacha)223a
Páirtseisiúin145 - 146
páirtseisiúin bhreise, sa Bhruiséil147
Parlaimintí
comhdháileacha na bParlaimintí144
parlaimintí náisiúnta25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.c2
parlaimintí na Stát comhlachaithe nó na Stát aontachais214, V.c2
Parlaimintí náisiúnta
caibidlíocht faoi shaoráidí do pharlaimintí náisiúnta142
caidreamh leo25, 27, 142, 143
coiste, cainteanna díreacha leo142
doiciméid uathu, a tharchuirtear go hoifigiúil142
tuairimí réasúnaithe (féach freisin Coimhdeacht)42
Pionóis11, 166 - 167, I.8
Plean bunaíochta Ardrúnaíocht na Parlaiminte25, 33, 97
Pointí oird (féach Ord)
Pribhléidí agus díolúintí5 - 9, V.c16
Pribhléidí agus díolúine a chosaint7, 9
Pribhléidí iar-Fheisirí11
Prionsabail bhunúsacha (Ballstát)83, V.c18
R
Ráiteas airgeadais
ó na Feisirí224
ó na páirtithe polaitiúla is tairbhithe, ráiteas bliantúil224
tuarascáil féintionscnaimh (Riail 52), a chuirtear san áimreah i ráiteas míniúcháin45, 49, 51
Ráiteas míniúcháin (féach freisin Réasúnuithe)
ar thuarascáil
 toiliú, moladh99
 an ráiteas míniúcháin a scriosadh ag an gCathaoirleach52a
 an ráiteas míniúcháin a dhréachtú ag an rapóirtéir52a, I.5
 tuarascáil reachtach49
 INInna reachtacha (Riail 52)45
 fad52a
 tuarascáil neamhreachtach51
 gnáth-athbhreithniú ar an Conarthaú, comhairliúchán, Airteagal Article 48(3) CFAE79
 de bhun Airteagal 225 CFAE46
 maille le ráiteas airgeadais45, 49, 51
 gan vótáil a dhéanamh171
 maille le dearbhú i scríbhinn a chuirtear i gceangal leis52a
ar thrascheisteanna móra i gcomhar freagra i scríbhinn, gearr130b
Ráitis
ainmnitheach d’Uachtarán an Choimisiúin117
an Banc Ceannais Eorpach126
an Coimisiún
 ina mínítear cinntí ón gCoimisiún124
 ginearálta123, 124
 éisteacht, Coimisinéirí ainmnitheVI.p1.3
 Uachtarán an Choimisiúin124
an Chúirt Iniúchóirí125
 ag iarrthóirí a bheidh ainmnithe mar Chomhaltaí den Chúirt Iniúchóirí121
an Chomhairle123
an Chomhairle Eorpach
 Uachtarán na Comhairle Eorpaí123
ráitis phearsanta (féach Cainteoirí)
Ráitis phearsanta164
Rapóirtéir
ceapachán47, 49, 66, 205
coistí comhlachaithe54
códú103
coiste fiosrúcháin198
leasuithe comhréitigh170
coiste idir-réitigh71
coinbhleacht leasaI.3
an nós imeachta maidir le toiliú99
an tUachtarán ag dul i gcomhairle leis an rapóirtéir, gníomhaíocht phráinneach chun díolúine a dhearbhú8
cruinnithe na Comhairle44
an Chúirt Bhreithiúnais141
an rapóirtéir a chur as oifig i gcás sárú ar an gCód Iompar etc21
tuarascálacha a dhréachtú52a
an dualgas rapóirtéirí eile a choimeád ar an eolas54
éirí as oifig Feisire a scrúdú4
an chéad léamh, vótáil sa Pharlaimint59
obair iardain i ndáil leis an seasamh ón bParlaimint78d
comhaontuithe idirnáisiúnta108, 109
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha212
an nós imeachta comhchoiste55
caibidlíocht69f
tuarascálacha neamhreachtacha51
coistí a thugann tuairim53
tuarascálacha féintionscnaimh52
vóta sa Pharlaimint a chur ar atráth45
an nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú nó gan díospóireacht150
an dara léamh
 seasamh ón gComhairle a chur i bhfios64
 an toimhde go leanfaidh an rapóirtéir céanna de bheith mar an rapóirtéir66
 vótáil sa Pharlaimint67a
scáth-rapóirtéirí205a
tíolacadh gearr151
an nós imeachta simplithe50
labhairt sa suí iomlánach
 díospóireacht12
 vótáil171
 tairiscintí nós imeachta185
aistir staidéar agus cuairteanna faisnéise25
an nós imeachta i gcás práinne154
vótáil i gcoiste20
Reachtaíocht an Aontais a shimpliú (féach freisin Códú agus Athmhúnlú)V.c16
Réasúnuithe (féach freisin Ráiteas míniúcháin)49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
an Rialachán Airgeadais92a, 223a, IV.2
Rialacha Nós Imeachta
cur i bhfeidhm226, V.c18
an gá iad a leasú mar thoradh ar chomhaontuithe idirinstitiúideacha a ghlacadh140
leasuithe orthu227, V.c18
rud a scriosadh uathu107
Rochtain
ar áiléir157
ar an seomra (féach freisin Ardrúnaí)157
ar dhoiciméid5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
ar fhógra maidir le hachainíocha217
ar ghníomhartha arna nglacadh78
ar mhiontuairscí31, 192, 207
ar an bParlaimint (féach freisin Ardrúnaí)11, 116a
ar théacsanna arna nglacadh193
suaitheantais116a
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid (féach Rochtain, ar dhoiciméid)
Roscamhrán228
Rúin neamhreachtacha (féach Rún)
Rún
rún neamh-reachtach99
rún reachtach48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
Rún reachtach (féach Rún)
Rúnaíocht
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn
 tuarascálacha focal ar fhocal, ionchuir ó bhéal, sprioc-am194
Rúnaíocht na Parlaiminte25, 222
 comhairle d’údair maidir leII
 comhdhéanamh222
 doiciméid de chuid, mar “doiciméid de chuid na Parlaiminte”116
 plean bunaíochta
glacadh222
ginearála33
ról an Bhiúró222
 ceann ar222
 ceisteanna comhionanna nó ceisteanna comhchosúlaII
 ceisteanna gaolmhara a chumasc ag an RúnaíochtII
 Eagrú222
rúnaíocht na bhFeisirí neamhcheangailte32, 205
grúpaí polaitiúla33
Rúndacht6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
S
Sainordú
sainordú an Choimisiúin, comhaontaithe idirnáisiúnta108
sainordú an choiste fhreagraigh
 sainordú caibidlíochta
tar éis seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh69e
roimh sheasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh69d
roimh sheasamh ón bParlaimint ar an gcéad léamh
. tarchur ar ais chun caibidlíocht a dhéanamh59, 59a
sainordú thoscaireachtaí na Parlaiminte27, 144
sainordú an Uachtaráin, dul i mbun caibidlíocht faoi shaoráidí cómhalartacha do pharlaimintí náisiúnta142
sainordú ionadaithe speisialta110
sainordú Feisirí
 an sainordú a dhaingniú3
 faireachán leanúnach ar a gcuid gealltanas i rith an tsainordaitheVI.p1.6
 i bparlaimint eile4
 sainordú neamhspléachais2
 cosc a chur ar Fheisire na dualgais is cuí don sainordú a chomhlíonadh9
 rialuithe ar bhailíocht an tsainordaithe3
 an sainordú a tharraingt siar4
Sainordú caibidlíochta (féach Sainordú)
Saoránaigh
ceart achainí215
ceart rochtana ar dhoiciméid de chuid na Parlaiminte116
comhairliúchán struchtúrtha le sochaí sibhialta na hEorpa27
Sáruithe
ar Chód Iompair
 arna ndéanamh ag FeisireI.8
 arna ndéanamh ag comhalta de ghrúpa polaitiúil nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa Choiste ComhairleachI.7
 arna ndéanamh ag buanchomhalta nó ag comhalta cúltaca den Choiste ComhairleachI.8
 arna ndéanamh ag rapóirtéir21
ar rúndacht166, 210a
ar phrionsabail bunúsacha83
ar chearta an duine114
ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta114, 135, III
ar chinntí a bhaineann le pribhléidí aguis díolúintí7
ar an gCód Iompair do Chláraithe116a
ar chaighdeáin iompair na bhFeisirí165
Sásra Maoirseachta Aonair
Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach an Bhoird Mhaoirseachta a cheapadh122a
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis131a
Sásra Réitigh Aonair
Bord Réitigh Aonair
 Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus comhaltaí lánaimseartha de a cheapadh122a
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis131a
Scáth-rapoirtéirí (féach Raipóirtéirí)
Seasamh
an buiséad87, 88, 90, 94a
gníomhartha tarmligthe105
an nós imeachta maidir le dícháiliú3
seasamh mionlaigh, i dtuarascálacha52
ón gCoimisiún45, 59, 64, 78b
ón gComhairle45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
ón gcoiste a thugann tuairim (tuairim nó leasuithe)53
ón bParlaimint59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
ó rappóirtéirí54
ón Aontas109
meastacháin na Parlaiminte97
seasamh a lua45, 59, 67a, 78b, 108
seasamh a ghlacadh132, 220
Seasamh ón gComhairle
leasuithe67a, 69, 70
an seasamh a fhormheas
 comhaontú ar an gcéad léamh63a
 comhaontú ar an dara léamh69a
 an dara léamh, vótáil sa Pharlaimint67a
an seasamh a chur i bhfios55, 64 - 66
diúltú don seasamh67a
an seasamh a chur faoi bhráid na Parlaiminte67
Seisiúin145 - 148
Seoladh
seoladh ghníomhaíochtaí na Parlaiminte, an tslí is trédhearcaí.115
seoladh na gcaibidlíochtaí69f
seoladh suíonna25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
an Seomra (féacht Rochtain, Iompar, Cur isteach)
Simpliú
nós imeachta49, 50, 150
athbhreithniú ar na Conarthaí80, V.c18
Síniú
conradh aontachais
 dréachtchomhaontú a chur faoi bhráid na Parlaiminte sula ndéantar é a shíniú81
 truicear do cheapadh breathnadóirí13
gníomhartha arna nglacadh78, 193, VII
leasuithe
 dréachtbhuiséad88
 ginearálta169
 i gcoiste, an dara léamh208
clár tinrimh (féach freisin Suí)148
cinntí ón mBiúró
 maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha223a
tarsigh a chinneadh, foirm168
doiciméid, leictronach161
comhaontuithe Idirinstitiúideacha140
Comhdhearbhú, cláreagrú reachtach37
miontuairiscí, suí192
tairiscint i gcomhair rúin123, 133
Cláreagrú ilbhliantúil,conclúidí comhpháirteacha118a
fógra a thabhairt ag Feisire maidir le héirí as oifig4
achainí215
ráiteas lena gcuirtear grúpa polaitiúil ar bun32
dearbhuithe i scríbhinn, Feisirí3
Siombailí an Aontais (féach freisin Mana)228
Slándáil faisnéise (ENISA)V.c9
an Smacht reachta83, 135, 224, 225, III, V.c1
Sprioc-amanna
leasuithe
 coiste53, 208
 an Pharlaimint59, 69c, 150, 169, 170
leasuithe comhréitigh170
i ndíospóireacht faoi Riail 135III.p4
 ar dhréachtbhuiséad88
breithniú a dhéanamh faoin nós imeachta coiste comhlachaithe nó faoin nós imeachta comhchoiste107
ceartúchán ar chlóscríbhinní ionchur ó bhéal194
díospóireacht135, 154, 156
tairiscint lena ndéantar gníomhartha tarmligthe a agóid105
nós imeachta maidir le hurscaoileadhIV.3
teorainneacha ama don dara léamh agus don tríú léamh a fhadú65, 69g, 70
sprioc-am le haghaidh tuairimí de chuid Choiste na Réigiún a thabhairt138
sprioc-am le haghaidh tuairimí de chuid CESE a thabhairt137
tairiscint ina gcuirtear in aghaidh gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh106
tuarascáil52, 53
vótáil le glaoch rolla180
vótáil dheighilte176
Staid airgeadais na n-oifigeach agus na seirbhíseach eile25, 222
Stiúradh éisteachtaí, Coimisinéirí ainmnithe118
Staidéir agus misin aimsithe fíoras201
Suaitheantais, rochtain116a
Suí bunaithe3, 14, 146, 228
Suí iomlánach
leasuithe39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
fógraí9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
an buiséad88, 90 - 92a
comhairliúchán78c, 132
díospóireachtaí52, 115
gníomhartha tarmligthe105, 107
comhar feabhsaithe85
an chéad léamh59, 59a, 63, 63a
léirmhíniú a dhéanamh ar na Rialacha Nós Imeachta226
díospóireacht lárnach52
iompar na bhFeisirí11
miontuairiscí192
tairiscint i gcomhair rúin170, III.p1, IV.6
ilteangachas158
fógra maidir le hachainíocha217
institiúidí eile113
an nós imeachta gan leasú agus gan díospóireacht150
cesiteanna128
rapóirtéir151
tuarascáilIV.4
iarraidh ar vótáil69c
ceart labhartha, coinbhleacht leasaI.3
rialacha a bhfuil feidhm mutandis mutandis acu maidir leis na gcoistí209
an dara léamh64 - 69a
am labhartha162
ráitis ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach123
an tríú léamh69g, 70, 72
tuarascáil trédhearcachta116
tuarascáil focal ar fhocal194
Suíomh gréasáin31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.p1.3
Suíonna (féach freisin Suí iomlánach)145
freastal na bhfeisirí148
closamharc
 beartasV.c15
 taifead éisteachtaí, Coimisinéirí ainmnitheVI.p1.3
 taifead suíonna
codanna d’óráidí a scriosadh165
ginearálta195
iompar25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
miontuairiscí192
pionóis
 nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach167, 191
 rannpháirtíocht Feisire i suíonna a chur ar fionraí166
taifead poiblí192, 194 - 195
fionrú, críochnú191
 cur i bhfeidhm rialacha an tsuí iomlánaigh maidir le coistí209
 Uachtarán
mar thoradh ar an gcathaoir a fhágáil165
dualgais22
 Tairiscintí nós imeachta i gcomhair185, 191
nós imeachta vótála191
ionad147
tuarascáil focal ar fhocal194
T
Tairiscintí
ina n-iarrfar go ndearbhófaí ábhar a bheith neamh-inghlactachta187
i gcomhair rún45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
tairiscint cáinte i leith an Choimisiúin119
tairiscintí nós imeachta185
Tairiscintí idiragartha agus nós imeachta209
Tairiscintí nós imeachta (féach Tairisicintí)
Tairsigh (féach freisin Vótáil)168a
Tarchur ar ais chuig coiste
Tograí ón gCoimisiún
 idir-réiteach72
 i gcomhair athbhreithniú nó caibdilíocht idirinstitiúideach59a, 69b
Tairiscintí nós imeachta185, 188
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint63
Tarchur chuig coiste
comhaontuithe idirnáisiúnta108
gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí47
Tarraingt siar ón Aontas82
Téacs comhpháirteach55, 72, 90
Téacsanna arna nglacadh193
ceartúcháin231
Teanga
teanga chlúmhillteach, chiníoch nó sheineafóbach11, 165, II
Teangacha oifigiúla25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.p4
Téarma oifige
Feisirí4
Oifigigh19
Téarma parlaiminteach145
Tionscnamh
ó na saoránaigh211, V.c20
an Choimisiúin, comhar idirinstitiúideach, nósanna imeachta buiséadacha94a
an choiste fhreagraigh39, 40, 41, 108
ó Fheisirí, de bhun Airteagal 225 CFAE46
ón Ombudsman, éisteacht a fháil ón gcoiste freagrach220
na Parlaiminte nó na Comhairle
 maidir leis an teorainn ama don dara léamh a fhadú65
 maidir leis an teorainn ama don tríú léamh a fhadú69g
an Uachtaráin8, 21
a thagann ó Bhallstát48
a thagann ó institiúidí seachas an Coimisiún48
tuarascáil féintionscnaimh27, 45, 46, 52, 69, 216
Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa214a
Tionscnamh reachtach
institiúidí seachas an Coimisiún nó Ballstáit48
an Pharlaimint27, 45, 46, 52
Tionscnamh ó na saoránaigh211, 218, V.c20
Titim ar lár
ceisteanna128
tairiscintí i gcomhair rúin135
gnó gan chríochnú229
Toiliú
aontachas81
an Creat Airgeadais Ilbhliantúil86
ceapacháin4, 15
cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh79
coláiste na gCoimisinéiríVI
nós imeachta81, 99, 108, 109
sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha83
tarraingt siar ón Aontas82
toiliú na Comhairle/an Choimisiúin chun go nglacaidh an Pharlaimint gníomh45
Toghcháin (féach freisin Ceapacháin, Ainmniúcháin)
biúrónna na gcoistí204
breathnadóirí, ceart chun seasamh agus chun vótáil a dhéanamh i dtoghcháin13
Caestóirí18
an Coimisiún118
comhaltaí buanchoistí196
comhaltaí coistí speisialta197
comhaltaí coistí parlaiminteacha comhpháirteacha214
comhaltaí toscaireachtaí idirpharlaiminteacha212
comhaltaí na gcoistí fiosrúcháin198
Feisirí1, 3
folúntais20
gnó gan chríochnú229
leanúnachas oifige le linn tréimhse toghcháin30a
Leas-Uachtaráin17
neamhréireacht mar gheall ar thoghadh chuig oifig4
an tOmbudsman219
tarchur athnuaithe chuig an bParlaimint, tar éis toghcháin nua chun na Parlaiminte63, 69
Uachtarán an Choimisiúin117
Uachtarán na Parlaiminte14, 16
Toscaireachtaí25
toscaireachtaí ad hoc27, V.c1, V.c2, V.c3
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí30
Comhdháil na bParlaimintí144
COSAC143
incháilitheacht, an ceanglas dearbhú a chur isteachI.4
cuairteanna aimsithe faisnéise216a
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha30, 116, 135, 212, 214, VI, V.c2, V.c3
ateangaireacht158
cumhachtaí, bearta láithreacha165
ceart chun faisnéise maidir le pionóis a fhorchur166
próiseas Sherpa27, 30
buantoscaireachtaí27, 212
toscaireachtaí chuig comhchoistí parlaiminteacha214
ainmnitheach i gcomhair post mar cheann toscaireachta seachtraí de chuid an Aontais111
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha30, 116, 212, 214, V.c1, V.c2
Trascheisteanna
na critéir is infheidhmeII
trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht130b
mion-trascheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn130a
Trascheisteanna móra (féach Trascheisteanna, féach freisin an Coimisiún, – ceisteanna)
Tráth na gCeisteanna
i gcoiste210
sa suí iomlánach129
Trédhearcacht
le linn an phróisis reachtaigh43
idirghrúpaí34
coiste seasmhach atá freagrach as an reachtaíochtV.c17
leasanna airgeadais na bhFeisiríI.4, I.5
gníomhaíochtaí na Parlaiminte115, 116
achainíocha.215
clár trédhearcachta4, 11, 116a
an Tríú Léamh
an Coiste Idir-réitigh
 an coiste idir-réitigh a chomóradh70
 sprioc-amanna70
 toscaireacht na Parlaiminte chuige
mainneachtain teacht ar chomhaontú, ráiteas sa Pharlaimint uaithi72
comhaltas den toscaireacht54, 55, 71
treoirlínte nós imeachta i gcomhair na toscaireachta71
tuairisciú don Pharlaimint.71
an nós imeachta idir-réitigh69g - 72
 toirmeasc ar tharchur ar ais chuig coiste72
neamhréireacht idir na Rialacha a bhaineann leis an tríú léamh agus Rialacha eile47
téacs comhpháirteach72
 neamh-inghlacthacht leasuithe72
 a chuirtear ar chlár oibre an tsuí72
 vótáil sa Pharlaimint72
neamhfheidhm Riail 49, Riail 50 agus Riail 5372
céim an tsuí iomlánaigh72
teorainneacha ama69g
Tríú tíortha
caibidlíocht aontachais81, 214
Conarthaí Aontachais81
ACPV.c2
atá i gcomhlachas leis an Aontas214
comhar cultúrthaV.c16
daonlathas, an smacht reachta agus cearta an duine sna tíortha sinIII.p1
trádáil idirnáisiúntaV.c3
tairiscintí i gcomhair rún atá dírithe orthu, tosaíocht sa suí iomlánachIII.p1
gluaiseachtaí caipitil de thionscnamh tríú tíorthaV.c6
Comhaontú Comhpháirtíochta maidir le comhar le tríú tíorthaIII.p1
caidrimh leo214, V.c1
iomparV.c11
Tuairimí
ó choistí fiosrúcháin198
dréacht-tuairimí a dháileadh160
tuairimí a thugann na Feisirí, saoirse cainte7
i bhfoirm litir133
tuairimí mionlaigh198
gan aon chumhacht a bheith ann an ceart chun tuairimí a ghlacadh a tharmligean205
ón gCoimisiún45, 48
ó Choiste na Réigiúin137, VII
ó choistí50, 53, 201
ón gCúirt Iniúchóirí125
ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa137, VII
ar ainmniúchán ar leith, comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí121
ar an nós imeachta buiséadach bliantúil86a
ar an tionscnamh ó na saoránaigh211
ar ghníomhartha tarmligthe agus ar ghníomhartha cur chun feidhme40
i dtaca le maoluithe ar ghlacadh an euro, nósanna imeachta100
ar urscaoileadhIV.1, IV.3
ar chomhréireacht airgeadais41, V.c4
ar mheastacháin na Parlaiminte88, 97
ar achainíocha216
ar urraim do chearta bunúsacha38
ar choimhdeacht42
ar chomhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, a athnuachan nó a leasú108
ar inmhianaitheacht an chódaithe103
ar an dréachtbhuiséad88
ar an mbunús dlí don iarraidh ón bParlaimint ar thogra ón gCoimisiún46
ar dhíolúine a tharscaoileadh9
ráitis phearsanta164
tuairimí is gá de bhun na gConarthaí132
coistí speisialta197
vótáil i gcoiste208
Tuarascáil (féach Nósanna Imeachta, Coiste)
dlí an Aontais a chur i bhfeidhm
ón gCoimisiún132
ó choiste fiosrúcháin132
tuarascáil a nascadh le tairiscint i gcomhair rúin133
 ginearálta198
 tuairimí mionlaigh (Riail 52a) a áireamh198
dréacht-tuarascáil52a, 55, 160
ó institiúidí eile132
tuarascáil eatramhach99
tuarascáil reachtach49, 69c
tuarascáil neamh-reachtach51, 52
maidir le tionscnaimh a thagann ó Bhallstáit48
tuarascáil ó bhéal52, 154
tuarascáil féintionscnaimh27, 45 - 46, 52, 132, 216, 220
tuarascáil straitéiseach52
tuarascáil focal ar fhocal194
Tuarascáil bhliantúil ón gCoiste ComhairleachI.7
Tuarascáil eatramhach99
Tuarascáil focal ar fhocal (féach freisin Suí iomlánach)126, 162, 194, 195, 206
Tuarascálacha bliantúla132
Tuarascálacha féintionscnaimh27, 45, 52
U
Uachtarán an Choimisiúin
toghadh117
toradh tairisceana cáinte a chur in iúl dó/di119
le hUachtaráin ó institiúidí eile63, 94a
Uachtarán na Comhairle
láithreacht ag tíolacadh choláiste na gCoimisinéirí118, VI.p1.5
toradh tairisceana cáinte a chur in iúl dó/di119
le hUachtaráin ó institiúidí eile63, 94a
Uachtarán na Comhairle Eorpaigh
leithdháileadh ama labhartha sa suí iomlánach162
láithreacht ag tíolacadh choláiste na gCoimisinéirí118, VI.p1.5
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn ó Fheisirí130
ráitis sa suí iomlánach tar éis gach ceann dá chruinnithe123
Uachtarán na Parlaiminte (féach freisin Suí iomlánach, Suíonna, Nósanna imeachta etc.)
comhshínitheoir don Pharlaimint
 gníomhartha arna nglacadh (gnáthnós imeachta reachtach)78
 téacsanna arna n glacadh193
dualgais22
toghadh15, 16
 ionadaíocht chothrom fhoriomlán, cothromaíocht inscne agus gheografach15
cártaí iontrála chun an tsuí iomlánaigh a eisiúint (féach freisin an tArdrúnaí)
comhshínitheoir mhiontuairiscí na suíonna (féach freisin Miontuairiscí, an tArdrúnaí)192
duine eile a chur ina ionad/ina hionad20
foirceannadh (luath-fhoirceannadh)21
téarma oifige19
le hUachtaráin ó institiúidí eile63, 94a
Urscaoileadh
comhlachtaí atá freagrach as eintitits atá neamhspleách go dlíthiúil a chomhallann cúraimí an Aontais94
an Coimisiún
 buiséad an Chiste Eorpaigh Forbraíochta94
 an buiséad a chur chun feidhme93
Coiste na Réigiún94
an Chomhairle94
an Chúirt Iniúchóirí94
an Chúirt Bhreithiúnais94
cinntíIV.6
CESE94
an Pharlaimint
 buiséad na Parlaiminte a chur chun feidhme94, V.c5
 nósanna imeachta buiséadacha inmheánacha98, V.c5
tuarascáilIV.2, IV.3, IV.4, IV.5
ráiteas ón gCúirt Iniúchóirí125
V
Vótáil171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
vótáil a chur ar atráth108, 185, 190, 209
leasuithe169, 174, 175, 179, 208
torthaí na vótála a fhógairt, sa suí22
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha83
an buiséad
 i gcoiste88
 sa suí iomlanach
idir-réiteach buiséadach, téacs comhpháirteach, vótáil aonair90
an dréachtbhuiséad
. leasuithe, de réir roinne88
. tairiscint i gcomhair rúin88
vóta ar dhearbhú na leasuithe ar théacs comhpháirteach90
vóta réitigh (féach Comhionannas vótaí)
códú
 sa suí iomlánach, vótáil aonair, gan leasú103
ar bhonn comhpháirteach135, 174
coiste208
coiste freagrach
 iarraidh ar an gCoimisiún a sheasamh maidir leis na leasuithe a lua roimh an vótáil chríochnaitheach78b
 coiste comhlachaithe
leasuithe uaidh ar glacadh leo gan vótáil54, 107
 an dréachtbhuiséad88
 an nós imeachta comhcoiste
vótálacha na gcoistí lena mbaineann55, 107
moladh don dara léamh55
 coiste a thugann tuairim
leasuithe a ndéantar vótáil orthu sa choiste freagrach53
 comhaontú sealadach, vótáil aonair69f
 moltaí maidir le beartais sheachtracha an Aontais113
 tuarascálacha
ráiteas míniúcháin, nach ndéantar vótáil air52a
réasúnuithe, nach ndéantar vótáil orthu49
toradh na vótála, a luaitear sa tuarascáil52a
an nós imeachta maidir le toiliú
 i gcoiste
moladh don Pharlaimint
. ráiteas nach ndéantar vótáil air99
 sa suí iomlánach
conarthaí aontachais81
tuairim na Cúirte Breithiúnais arna hiarraidh, vótáil curtha ar atráth108
vótáil aonair maidir le toiliú, gan aon cheart leasú a dhéanamh99, 108
tarraingt siar ón Aontas82
an nós imeachta comhairliúcháin, suí iomlánach78c
gníomhartha tarmligthe
 agóidí ina n-aghaidh105
 tarmligean na gcumhachtaí a chúlghairm105
díospóidí maidir leis an vótáil182a
córas vótála leictreonach178, 180, 181, 182a, 209
mínithe ar vótáil123, 135, 164a, 183
vótáil chríochnaitheach42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
an chéad léamh, suí iomlánach59
díolúine9
réasúnuithe, nach ndéantar vótáil orthu49, 53
sainordú
 caibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Chomhairle
i gcoiste69d
 caibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint
sa suí iomlánach69c
an creat airgeadais ilbhliantúil86
breathnadóirí, gan ceart vótála acu13
ord (ord tosaíochta)22, 59, 171, 174
an gnáthnós imeachta reachtach
 maidir le leasuithe ar an dréachtrún reachtach59, 67a
 maidir le togra eile i gcomhair diúltú, i ndiaidh vótáil a dhéanamh ar leasuithe (an dara léamh)67a
 maidir leis an mbunús dlí, díospóid ina leith, sula ndéantar vótáil39
 ar an tsubstaint
 maidir le togra chun diúltú láithreach59, 67a
 maidir le comhaontú sealadach59, 67a
 maidir le tarchur ar ais chuig coiste (an chéad léamh)59
 maidir le hiarraidh ar vótáil a dhéanamh ar leasuithe roimh chomhaontú sealadach59, 67a
 maidir le dréacht iomlán, tar éis vótáil a dhéanamh ar leasuithe (an chéad léamh)59
cásanna ina gcuirtear siar í39, 45, 59, 118, IV.5
nós imeachta171, 208
ceart vótála
 Feisirí177
 Feisirí neamhcheangailte i gComhdháil na nUachtarán26
 breathnadóirí13
vótáil le glaoch rolla.118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.p1.5
 an dara léamh
coiste66
suí iomlánach67a
 ballóid rúnda
ceapacháin
. biúrónna na gcoistí204
. coistí, comhdhéanamh, leasuithe ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán199
. Oifigigh15, 17
. institiúidí agus comhlachtaí eile117, 121, 122, 122a, VI.p2.10
cur as oifig
. an tOmbudsman221
mínithe ar vótáil, neamh-inghlactha183
nós imeachta180a, 209
vótáil ar leithligh9, 52, 59, 174, 175
taispeáint lámh178, 182a, 208
vótáil aonair52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
suí agus seasamh (in ionad an chórais vótála leictreonaigh)178
vótáil dheighilte52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
an tríú léamh72
tairsigh168a
comhionannas vótaí
 biúrónna na gcoistí204
 toghadh Oifigeach16, 17, 18
 sa Bhiúró24
 i gcoiste209
 sa suí iomlánach179a
bailíocht (féach Córam)
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais