Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
 PRIEDĖLIS
 RODYKLĖ
 PASTABA SKAITYTOJUI
 PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

RODYKLĖ
ABCDEFGHIĮJKLMNOPRSŠTUVŽ
Arabiškais skaitmenimis žymimi straipsniai. Romėniški skaitmenys žymi priedus, o po jų einantys arabiški ar romėniški skaitmenys arba raidės – šių priedų skirsnius, straipsnius ar dalis. Ši nebaigtinė rodyklė skirta padėti skaitytojams orientuotis Darbo tvarkos taisyklių lietuvių kalbos redakcijoje. Ji neturi oficialaus statuso ir nėra aiškinamojo pobūdžio priemonė.
A
Agentūros
konsultacija139
AKRV.II, V.IV
Antrasis svarstymas47, 64 - 69
balsavimas67 - 69, 171
bendri komitetų posėdžiai55
biudžetas
nagrinėjimo komitete etapas55, 64 - 66
pabaiga67
rekomendacija antrajam svarstymui66 - 67
susitarimas69a
svarstymo plenariniame posėdyje etapas67 - 69
terminų pratęsimas65
Antras pranešimas188
Archyvai192, 217
Ataskaita96, 98
tyrimo komitetų198
Atmetimas
Komisijos pasiūlymo104, 192
Tarybos pozicijos66, 171, 192
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose44
Atstovavimas Sąjungai užsienyje
Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis108, 109
specialūs įgaliotiniai110
Atšaukimas
imuniteto6, 9
Komisijos pasiūlymo43, 62
Atvirumas ir skaidrumas31, 115 - 116
Audito RūmaiIV, V.V
narių paskyrimas121
pareiškimai125
B
Balsavimas171 - 174, 176 - 178, 180 - 183, 189
antrasis svarstymas67 - 69
atidėjimas39, 45, 59, 118, IV.5
balsavimas dalimis22, 173, 176
balsavimas vieną kartą52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
balsavimo eilės tvarka22, 59, 171, 174
balsavimo teisė177
dėl pakeitimų169, 174, 175, 179, 208
elektroninis178, 180, 181, 182a, 209
galiojimas168
galutinis42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
ginčai dėl balsavimo rezultatų182a
komitete200, 208
paaiškinimai dėl balsavimo22, 123, 135, 164a, 183
pirmasis svarstymas59
principai173
procedūra171, 208
rankos pakėlimu178, 182a, 208
sėdint ir atsistojant178
slaptas182, 199
trečiasis svarstymas72
vardinis22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208, 209, VI.5
vienodas balsų skaičius16 - 17, 24
vienu metu22, 100, 173 - 174
Balsų dauguma ir mažiausias reikalingas balsų skaičius
Balsų pasiskirstymas po lygiai179a
Deleguotieji aktai105
Europos politinės partijos225
Frakcijų kūrimas ir komitetų sudarymas
 frakcijos32
 tyrimo komitetai198 - 199
Įgyvendinimo aktai106
Keitimas
 Darbo tvarkos taisyklės227
 galutinis darbotvarkės projektas149, 149a
Pakeitimai
 Darbo tvarkos taisyklės227
 nesutikimas balsuoti dėl pakeitimo, nepateikto visomis oficialiomis kalbomis158 - 159, 169
 pakeitimų projektai antrojo biudžeto svarstymo metu
 pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos pirmojo biudžeto svarstymo metu
 pateikimas169
Parlamento sprendimai
 bendras tekstas72
 dėl balsavimo dėl kompromisinio pakeitimo174
 dėl ieškinio Teisingumo Teisme palaikymo141
 pritarimo procedūra99
 siūlymas pareikšti nepasitikėjimą119
 stojimas į ES81
 Tarybos pozicija
atmetimas67a
pakeitimai69
 tarptautiniai susitarimai81
 teisėkūros iniciatyva46, 48
Parlamento vadovų rinkimai
 kandidatūros15
 kvestoriai15
 Parlamento pirmininkas15
 Parlamento pirmininko pavaduotojas15
Pasiūlymų teikimas
 dėl rezoliucijų
biudžeto įvykdymo nepatvirtinimasIV.5
diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų135
klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl jų diskutuojama128
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai123
Paskyrimai
 Audito Rūmų (prašymas atidėti balsavimą)121
 Europos centrinio banko (prašymas atidėti balsavimą)122
 Komisijos narių118
 Komisijos pirmininko117
 ombudsmeno (atleidimas)221
 ombudsmeno (paskyrimas)219
Pažeidimo konstatavimas83
Prašymai
 atidėti balsavimą190
 atidėti diskusijas190
 baigti diskusijas189
 Darbotvarkė
diskusijoms dėl klausimų, kuriems neteikiami pakeitimai150
klausimai, kuriems pateikiami pakeitimai150
neeilinės diskusijos153
 diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų135
 grąžinti komitetui188
 konstatuoti kvorumą168
 pakartotinis konsultavimasis63
 Parlamento sušaukimas146
 plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga191
 skubos tvarka154
 tyrimo komiteto sudarymas198
 vardinis balsavimas180
Priedai230
Prieštaravimai
 balsavimas dėl pakeitimo, nepateikto balsuoti visomis oficialiosiomis kalbomis169
 balsavimo eilės tvarkos pakeitimas174
 Darbotvarkė
klausimai, pateikti be pakeitimų ir be diskusijų150
 Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas226
 komiteto rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais113
Siūlymų teikimas
 atmesti visą biudžeto projektą
 pareikšti nepasitikėjimą119
 siūlymas dėl naujos didžiausios išlaidų normos nustatymo
Bendradarbiavimas
tvirtesnis bendradarbiavimas85, 99
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos123, 128, 135
Bendras projektas72
Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP)112 - 113, V.I
Bendri komitetų posėdžiai55, 107, 211
Bendrosios diskusijos155
Biudžetas88, 90 - 92, IV, V.IV, V.V
įvykdymo patvirtinimas93 - 94, 125, IV, V.V
svarstymas Parlamente86 - 92
vykdymo priežiūra125
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas
Audito Rūmų pareiškimai125
kitos institucijos ir įstaigos94
Komisija93
Parlamentas94, 98
Parlamento pirmininkas94, 98
sprendimaiV
Biuletenis31
Biuras
funkcijos5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228
klausimai31
komitetai198, 204, V
sprendimų viešumas31
sudėtis19 - 20, 24
Bylos teisme141
Buvę Parlamento nariai11
C
COSAC143
D
Dalyvių sąrašas148
Darbo programa37
Darbo tvarka149 - 150, 154 - 156
Darbotvarkė
galutinis projektas135, 149, 149a, 150, 153a, 162
keitimas152, 188, 190
klausimų įrašymas67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
komiteto4, 66, 130 - 131, 206, IV
priėmimas153
projektas27, 149 - 150
Darbo tvarkos taisyklės
keitimas227, V.XVIII
pareiškimai dėl darbo tvarkos184a
taikymas226, V.XVIII
tarpinstituciniai susitarimai140
Daugiametė finansinė programa86, 99
Deklaracija
finansinių interesų21, 34, I
Delegacijos25, 158
ad hoc27
jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose214
nuolatinės27, 212
pirmininkas30
tarpparlamentinės212, V.II
Delegacijų pirmininkų sueiga30, 73
Deleguotieji aktai105, 107
Demokratija38, 99, 135, 224 - 225, III
Dialogas su Taryba66
Diskusijos
atidėjimas185, 190
bendrosios155
dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų135, 149, III
neeilinės153
pabaiga185, 189
po pareiškimo123
procedūra be diskusijų ir pakeitimų50, 150
Dokumentai
išdalijimas156, 160
konfidencialūs
susipažinimas su dokumentais115 - 116, 160
teisėkūros dokumentai47
Dokumentų pasirašymas161
Dovanos arba panaši naudaI.5
E
Elektroninis dokumentų tvarkymas161
Elektroninis peticijų registras216
Elgesio normos11, 165
Elgesys
elgesio kodeksas11, 21, I
elgesio normos11, 165
Europos Centrinis Bankas
bendras priežiūros mechanizmas130a
kandidatūros122
klausimai, į kuriuos atsakoma raštu131
pareiškimai126
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas11, 137
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)12
Europos politinės partijos223a
atsakingo komiteto įgaliojimai223a
biuro įgaliojimai223a
finansavimo neskyrimas223a
įgyvendinimo taisyklės25
nepriklausomų žymių asmenų komitetas223a
netinkamai išmokėtų sumų grąžinimas223a
pirmininko įgaliojimai223a
programa223a
techninė parama223a
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
bylos nagrinėjimas jame141, 219, 221, IV.6
paskyrimai120
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja214a
Europos Vadovų Taryba123
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas118, 123, 130, 162
F
Finansai98
Finansinė ataskaita45, 49, 51
Finansiniai interesai
Europos Sąjungos12, V
Parlamento narių11
Finansiniai padariniai38
Finansinis protokolas108
Finansinis suderinamumas41, 49, 51
Frakcijos32 - 33, 35 - 36
atstovaujančiųjų frakcijai narių skaičiaus pasikeitimas199 - 200
kūrimas32
teisinė padėtis33
veikla33
G
Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais31, 115 - 116
Galutinė teksto peržiūra63a, 78, 193
Generalinis sekretoriatas25, 222
Generalinis sekretorius4, 11, 25, 96, 157, 159, 165, 222, 224
Grąžinimas komitetui
antrasis svarstymas66
biudžetas
įvykdymo patvirtinimasIV.5
klaidų ištaisymas231
Komisijos pasiūlymai
 antrasis svarstymas66
pirmasis svarstymas47
procedūriniai pasiūlymai185
Tarybos pozicija47
tarptautiniai susitarimai108
H
Himnas228
I
Ieškiniai Teisingumo Teismui141, 219, 221, IV.6
Imunitetai ir privilegijos
Parlamento narių5 - 6, 9, V.XVI
Imunitetas5 - 9, 179 - 180, 208, V, V.XVI
Imuniteto atšaukimas6, 9
Iniciatyva
numatyta SESV 225 straipsnyje46
piliečių212, 218, V.XX
pranešimo45, 52, 54
teisėkūra37, 45 - 46
valstybės narės48
Interesų grupės11, I
Interesų grupių atstovai11
Interesų konfliktasI, VI
Interneto svetainė31, 34, 116, 130 - 131, 136, 195, I, VI
Išdalijimas156, 160 - 161, 192, III
Išmokos166
Išstojimas iš Sąjungos82
Į
Įgaliojimai derėtis108
Derybų grupė69e, 69f
Įgaliojimų laikas
Parlamento nariai4
Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko21
Įgaliojimų patikrinimas3, 14, V.XVI
Įgyvendinimo priemonės106 - 107, I.5, I.9, V.V
Įslaptinta informacija5, 31
J
Jungtinės grupės34
Jungtiniai parlamentiniai komitetai214
K
Kadencija
Parlamento vadovai19
Kalbėtojai
kalbėjimo laikas123, 128, 153, 154, 163 - 164, 166, 185, 192
kalbėjimo laiko paskirstymas135, 162, III
kalbėtojų sąrašas189
kalbos
žodžio suteikimas
Kalbos25, 158 - 159, 198, 215, III
Kandidatūros
Europos Centrinis Bankas122
Komisijos pirmininkas117
kvestoriai18
Parlamento pirmininkas16
Parlamento pirmininko pavaduotojai17
Parlamento vadovai15 - 18
Keitimas
Darbo tvarkos taisyklės226 - 227, V.XVIII
Klaidų ištaisymas193, 231
Klausimai
atsakoma raštu130 - 131, II
atsakoma žodžiu ir dėl jų diskutuojama128
Biurui, Pirmininkų sueigai ir kvestoriams31
Europos Centriniam Bankui131
klausimų valanda129, II
nebaigti klausimai229
prioritetiniai130
trumpi ir glausti123 - 124
Klausimų valanda
komitete210
plenariniame posėdyje129
Klausymai25, 198, 205 - 206, 216, VI
Komisija
biudžeto įvykdymo patvirtinimas93
Darbo programa37
derybų įgaliojimai108
išrinktos Komisijos politinės gairės117
įgyvendinimo įgaliojimai106
kalbėjimo laikas162
klausimai128 - 130
metinis pranešimas dėl Europos Sąjungos teisės taikymo132
nariai118, VI
nario atsistatydinimasVI
Pagrindų susitarimasVI
pareiškimai123 - 124
pasiūlymo atmetimas104, 192
pasiūlymo atšaukimas43, 60
pasiūlymo keitimas63, 99
pirmininkas117
pozicija dėl pakeitimų64, 69
prašymas pateikti nuomonę47
rinkimai118
siūlymas pareikšti nepasitikėjimą119
teisėkūros ir darbo programa (žr. darbo programa)37
tolesni veiksmai, Parlamentui pateikus nuomonę63
Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis112, 129
Komisijos pirmininko rinkimai117
Komitetai49 - 54, 196, 198 - 204, 206 - 210, V
antrasis svarstymas64 - 66
atsakingi46 - 47, 66, 136
balsavimas208 - 209
bendri posėdžiai55, 201
biuras56, 204
dialogas su Taryba66
įgaliojimai27, 196, 201, V
įgaliojimų patikrinimas3, V.XVI
jungtiniai parlamentiniai214
klaidų ištaisymas231
klausimo grąžinimas nagrinėti188
klausimų valanda210
komitetų teisės199 - 200
konfliktas dėl kompetencijos201
nariai199 - 200, 204
nepaprastasis posėdis113
nuomonę teikiantys komitetai53, 201, 208
nuomonės53 - 54
pakomitečiai201, 203
pavaduojantys nariai200
pirmasis svarstymas39, 41, 43
pirmininkas29, 106, 198, 204
plenarinio posėdžio metu pateikti pakeitimai174
plenarinių posėdžių vieta147
posėdžiai25, 50, 66, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VI.3
posėdžių protokolai115, 207
pranešimas49, 51 - 52, 54, 56, IV
procedūra66, 206 - 208, 210
sudarymas196, 198, V
sudėtis27, 199 - 200
susiję54, 60, 107
 rinkimai ir įgaliojimų laikas
Taikinimo komitetas (SESV 294 straipsnis)70 - 72
tyrimo komitetas27, 198 - 199, 201
trečiasis svarstymas70 - 71
Komitetų koordinatoriai205, VI
Komitetų kvietimas į posėdį206
Komitetų pirmininkų sueiga29, 211, VI
Kompromisiniai pakeitimai66, 69, 173 - 174
Konfidencialumas5, 11, 25, 31, 115, 198, 220, I
Konsultavimasis47 - 48
bendra užsienio ir saugumo politika112
dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų48
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas137
Europos Agentūros139
pakartotinis63
pranešimas49
Regionų komitetas138
SESV 140 straipsnis100
Korupcija12, I
Kova su sukčiavimu ir korupcija12, V
Kvestoriai
funkcijos11, 24 - 25, 28
klausimai31
leidimas įeiti į Parlamento pastatus11
rinkimai ir įgaliojimų laikas15, 18 - 21
sprendimų viešumas31
Kvietimas padaryti pareiškimą
kandidatų į Audito Rūmų narius121
kandidatų į ECB122
kandidatų į Komisijos pirmininkus117
Kvorumas168, 208
L
Laikinai einantis Pirmininko pareigas14
Laikinieji komitetai (žr. Specialieji komitetai)
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema92
Laissez-passer5
Laisva vieta4, 20, 199
Lankytojams skirtos vietos157
Leidimas įeiti į Parlamento pastatus11
Lobistai11
M
Mandatas2, V.XVI
Metinė teisėkūros programa37, 46 - 47
Metinis pranešimas132
Metinis pranešimas dėl Sąjungos teisės taikymo132
Mėlynoji kortelė162
Mėnesinė sesija146
N
Nacionaliniai parlamentai
bendradarbiavimas142
pagrįstos nuomonės42
ryšiai25
Nariai1 - 11, 148
Audito Rūmų121
dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose148
Europos centrinio banko122
Komisijos118, VI
komiteto198 - 199, VI
nepriklausomi35
Parlamento1 - 6, 9 - 11, 148
pašalinimas166
pavaduojantys nariai
statutas11, 52, V.XVI
Nebaigti klausimai229
Neeilinės diskusijos153
Neeilinis Parlamento plenarinis posėdis146
Negaliojimas
dokumentai229
pakeitimai169 - 170
Neoficialios narių grupės34, I
Nepasitikėjimas119
Nepriklausomi Parlamento nariai35, 199 - 200, 205
Nuobaudos166 - 167
Nuomonės
dėl Tarybos rekomendacijų100
komitetų39, 41, 53 - 54, 201, 216 - 217, IV, V, VI
mažumos198
Parlamento59, 108, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
prašymai pateikti nuomonę47 - 48
tolesnių veiksmų procedūra, Parlamentui pateikus nuomonę63
O
Oficialusis leidinys25, 32, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219
Ombudsmenas219 - 221
atleidimas221
paskyrimas219
veikla220
Organizavimo tvarka
plenarinių ir kitų posėdžių25, 157 - 160, 162 - 167
P
Paaiškinimai dėl balsavimo22, 183
Padėjėjai11
Pagrindimas (prie siūlomo pakeitimo)49, 51, 53, 169, 227
Pagrindinės teisės38, 83, V.XVII
Pagrindiniai principai11, 83, 99, V.XVIII
Pagrindinių teisių chartija38, 115
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui63
Pakeitimai
atsiėmimas169
balsavimo eilės tvarka174
išdalijimas169
kalbos158 - 159, 169
Komisijos pasiūlymas
Komisijos pozicija64, 69
komitete174 - 175, 208
kompromisiniai66, 69, 173 - 174
negaliojimas169 - 170
pakartotinis teikimas169
pakeitimų, pateiktų svarstyti plenariniame posėdyje, nagrinėjimas komitete175
pateikimas169, 208
priėmimas61
priimtinumas22, 104, 170
pristatymas169
procedūra be50, 150
spausdinimas169
terminai169
žodžiu113, 169, 208
Pakomitečiai201, 203
Pareigų pasibaigimas pirma laiko21, 166
Pareigūnai14 - 23, 165 - 166
Pareiškimai123, 126, 136
asmeniniu klausimu164
Audito Rūmų125
dėl darbo tvarkos22
dėl procedūros185 - 191
Europos centrinio banko126
Europos Vadovų Tarybos123
kandidato į Komisijos pirmininkus117
Komisijos123
Tarybos123
Parlamentai
konferencijos144
valstybių narių27, 142 - 143
Parlamento darbo sutrikdymas165 - 166
nuobaudos167
Parlamento nariai1 - 6, 9 - 11, 148, I
finansiniai interesai11, I
įgaliojimų laikas4
Parlamento pirmininkas162
funkcijos21 - 22, 25, 46, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 192, 211, 225, 231
rinkimai19 - 20
Parlamento pirmininko pavaduotojai15
funkcijos23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
rinkimai ir įgaliojimų laikas15, 17, 19 - 21
Parlamento sudėtis84, 99
Parlamento sušaukimas146
Parlamentų konferencijos144
Pasirašymas
priimtų aktų77
Pasiūlymai
dėl rezoliucijų51 - 53, 83, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, III
procedūriniai185
Paskirstymas
kalbėjimo laiko135, 162, III
vietų36
Paskyrimai (taip pat žr. Rinkimai)
Audito Rūmų nariai121
delegacijų užsienyje vadovai111
Europos Centrinis Bankas122
Komisijos nariai118, VI
specialūs įgaliotiniai110
Pašalinimas
iš delegacijos166
iš komiteto206
iš plenarinių posėdžių salės166
Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetasI
Patekimas
į lankytojams skirtas vietas157
į Parlamentą11
į plenarinių posėdžių salę157
Patikrinimas
įgaliojimų3, 14, V.XVI
teisinio pagrindo39
Pavaduojantys nariai200
Pavaduotojai (žr. Parlamento pirmininko pavaduotojai)
Pažeidimas
pagrindinių principų83, 99
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų135, 149, III
Perdavimas nagrinėti komitetui
antrasis svarstymas66
klaidų ištaisymas231
pirmasis svarstymas47
Personalo planas (Generalinio sekretoriato)25, 222
Peticijos215 - 217, 229, V.XX
Piliečių iniciatyva211, 218, V.XX
Pinigų politika126
Pirmasis plenarinis posėdis3, 14, 146
Pirmasis svarstymas38 - 39, 41 - 43, 47, 59 - 63
balsavimas59
biudžetas95
nagrinėjimo komitete etapas39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
pabaiga57, 59
susitarimas63a
svarstymo plenariniame posėdyje etapas59, 59a
tolesni veiksmai63
Pirmininkas
Europos Vadovų Tarybos123, 162
Komisijos (rinkimai)117
Parlamento (žr. Parlamento pirmininkas)
Pirmininkų sueiga
funkcijos21, 27, 46, 166, 225
klausimai31
sprendimų viešumas31
sudėtis26
Plenariniai posėdžiai145
garso ir vaizdo įrašų transliavimas195
narių dalyvavimas148
organizavimo tvarka25, 157 - 160, 162 - 167
posėdžių viešumas112, 192, 194, 206 - 207
protokolas192
stenograma194
sustabdymas arba pabaiga165, 167, 185, 191
veiklos viešumas195
vieta147
Plenarinis posėdis
antrasis svarstymas67 - 69
biudžetas88, 90 - 92
pakeitimai53, 169, 174
pirmasis svarstymas59, 59a, 72
protokolas192
stenograma194
trečiasis svarstymas72
Pozicija
Komisijos48, 58, 64, 69
Parlamento59a, 63, 63a, 69e
Tarybos64
Pranešėjas ir nuomonės referentas4, 21, 25, 47, 49 - 51, 53, 64, 66, 68, 71, 103, 105 - 106, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208
Pranešimai savo iniciatyva27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133
Pranešimas
dėl Sąjungos teisės taikymo132
dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų48
kitų institucijų132
Komisijos132
mažumos nuomonės56, 198
nesusijęs su teisėkūra51
pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindu133
preliminarus pranešimas (pritarimo procedūra)99
savo iniciatyva27, 45 - 46, 52, 54, 81, 83, 132 - 133
strateginis52
susijęs su teisėkūra49, 59
žodinis154
Pranešimo aiškinamoji dalis45, 49, 51, 56
Preliminarus pranešimas (pritarimo procedūra)99
Priedai227, 230
Priežiūros galios103, 106, 141
Priimtinumas185, 187
klausimų, į kuriuos atsakoma raštu130 - 131
pakeitimų22, 69, 99, 170, 174
Priimti teisės aktai78
Priimti tekstai193
Pritarimo procedūra81, 83, 85, 99, 108
Privilegijos ir imunitetai5 - 9, 222, V.XVI
Privilegijų ir imuniteto gynimas7, 9
Procedūra
balsavimo150, 171, 208
be diskusijų ir be pakeitimų50, 150
biudžeto86 - 93, V.IV
biudžeto įvykdymo patvirtinimo93 - 94, 98
derinimo
dėl tolesnių veiksmų, Parlamentui pateikus nuomonę63, 198
komitete49 - 54, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231
pritarimo81, 83, 85, 99, 108
procedūriniai pasiūlymai22, 185
savanoriškų susitarimų nagrinėjimo102
skubos tvarka154
supaprastinta50, 150
taikinimo70 - 72
teisėkūros37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 99 - 104, 106, 141, 231
Proporcingumo principas42
Protokolas
Biuras31
komitetai207
Pirmininkų sueiga31
plenariniai posėdžiai105, 136, 148, 160, 165, 168, 180 - 181, 192
R
Rašytiniai pareiškimai
anuliavimas136
įtraukti į registrą136
narių136
pridedami prie stenogramos162
Regionų komitetas11, 138
Registras
interesų grupių11
narių dalyvavimas148
Parlamento dokumentų116
Parlamento narių deklaracijųI
peticijų215 - 217
rašytinių pareiškimų136
skaidrumo11, I
Rekomendacijos46, 67, 99, 133
antrajam svarstymui66 - 67
atlikus tyrimą198
bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais113
dėl derybinių įgaliojimų108
dėl stojimo sutarčių81, 99, 214
Tarybai113
Tarybos (pagal SESV 140 straipsnį)100
Ribos168a
Rinkimai
Europos Parlamento1, 229
Komisijos narių118, VI
Komisijos pirmininko117
komitetų narių196
kvestorių15, 18 - 20
ombudsmeno219
Parlamento pirmininko15 - 16, 19 - 20
Parlamento pirmininko pavaduotojų15, 17, 20
S
Santykiai su kitomis institucijomis27, 36, 117 - 119, 121 - 138, 140
Savanoriški susitarimai102
Sąjungos simboliai228
Sąjungos teisė
išdėstymas nauja redakcija104
kodifikavimas103
supaprastinimas103 - 104
taikymas141, 198, II, V.XVI
Sąjungos teisės aktų išdėstymas nauja redakcija104
Sąjungos teisės aktų kodifikavimas103
Sąjungos teisės aktų supaprastinimas103 - 104
Sąmata96 - 97
Sekretoriatas
frakcijų33
nepriklausomų Parlamento narių35
Sesija145 - 146
Siūlymai
pareikšti nepasitikėjimą Komisija119
Skaidrumas
Parlamento narių finansiniai interesai11, I.4, I.5
Parlamento veikla11, 25, 31, 115, 116, 198, 217
registras4(fn), 11, 116a
teisėkūros procese43
Skubos tvarka154
Skundai167
Socialinis dialogas101
Specialieji komitetai197, 201, 203
Specialūs įgaliotiniai110
Stebėtojai13
Stenograma194
Stojimas į ES
derybos81, 214, V
sutartys81, 99, 214
Subsidiarumo principas39, 42, 48
Sukčiavimas12, V
Supaprastinta procedūra50, 150
Susiję komitetai54, 107, 211
Susipažinimas su dokumentais5, 43, 115 - 116, 160
Sušaukimas
Parlamento146
Susitarimas per antrąjį svarstymą69a
Susitarimas per pirmąjį svarstymą63a
Sutartys79, 81, 99, V.XVIII
įprasta peržiūra79
supaprastinta peržiūra80
Svarstymai39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 72
Š
Šešėliniai pranešėjai205
Šūkis228
T
Taryba123
dialogas su atsakingu komitetu66
kalbėjimo laikas162
klausimai Tarybai128 - 130
konsultavimasis47, 49
pareiškimai123
posėdžiai44
pozicija64
rekomendacijos Tarybai113
Tarybos Pirmininkas66, 76, 119, VI, VII
Tarybos pozicija
atmetimas66, 171, 192
pakeitimai69
pranešimas64 - 66
pritarimas67a
Tarybos neveikimas
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu69b - 69f
Tarpinstituciniai susitarimai140, 230
Tarpparlamentinės delegacijos212
Tarptautiniai susitarimai99, 108 - 109, V
Teisėkūros dokumentai47
Teisėkūros iniciatyva37, 45 - 46, 48
Teisėkūros ir darbų programa (žr. Darbo programa)
Teisėkūros procedūros37 - 55, 59, 59a, 63 - 67a, 69 - 72, 78 - 78e, 99, VII
Teisėkūros rezoliucija48 - 49, 59, 59a, 171
Teisinė valstybė38, 83, 99, 135, 223a, V
Teisinis pagrindas
atsakingas komitetas46, V.XVI
Komisijos pasiūlymo keitimas63
patikrinimas per pirmąjį svarstymą39
SESV 225 straipsnyje numatyta iniciatyva46
tarptautiniai susitarimai108
Tekstai (žr. Priimti tekstai)
Terminai
diskusijos ir balsavimas156
pakeitimų pateikimas169, 174
prašymas balsuoti dalimis176
prašymas balsuoti vardiniu būdu180
pratęsimas (antrojo ir trečiojo svarstymo metu)65, 70, 72
Tyrimas (tyrimo komitetai)198
Trečiasis svarstymas
bendras tekstas72
svarstymas plenariniame posėdyje72
taikinimas70 - 71
terminų pratęsimas65
Trečiosios šalys
AKRV.II
asocijuotosios šalys214
santykiai su27, 214
stojimo derybos81, 214
stojimo sutartys81, 99
Trukdymas165, 167
neatidėliotinos priemonės165
nuobaudos166 - 167
Trumpas pagrindimas53, 227
Trumpo pristatymo tvarka52, 151
Tvarka plenarinių posėdžių salėje157, 165 - 167
Tvirtesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių85, 99
U
Užsienio politika113, V.I
V
Vadovų rinkimai
kvestoriai18
Parlamento pirmininkas16
Parlamento pirmininko pavaduotojai17
Valdymo organai24 - 31
Vertimas raštu31, 46, 64, 194, 198, 215, 227
Vertimas žodžiu158, 195
Vėliava228
Vienos minutės kalbos163, 192
Vyriausiasis įgaliotinis (žr. Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis)
Ž
Žmogaus teisės83, 99, 114, 135, III
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika