Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2018. gada jūlijs
EPUB 168kPDF 1016k
SATURA RĀDĪTĀJS
 PAPILDINĀJUMS
 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
 PIEZĪME LASĪTĀJIEM
 SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
AĀBCDEĒFGĢHIĪJKLMNOPRSŠTUVZ
Arābu cipari norāda pantus; romiešu cipari norāda pielikumus, un tiem sekojošie arābu vai romiešu cipari vai burti norāda iedaļas, pantus vai šo pielikumu punktus. Šis alfabētiskais radītājs, kuru var arī papildināt, tika izveidots, lai palīdzētu lasītājiem pārlūkot Reglamentu latviešu valodā. Alfabētiskajam radītājam nav oficiāla statusa un to nevar izmantot kā Reglamenta interpretācijas instrumentu.
A
Amata pilnvaras14 - 20, 22 - 23
laiks4, 19
priekšlaicīga izbeigšana21
kandidatūras15
Parlamenta priekšsēdētājs16
priekšlaicīga pārtraukšana21
priekšsēdētāja vietnieki17
Amatpersonu iecelšana14 - 21, 23
Eiropas Centrālā banka (pieprasījums atlikt balsošanu122
ombuds (kandidatūras. balsošana, atlaišana)219, 221
Revīzijas palāta (pieprasījums atlikt balsošanu)121
iecelšana117 - 121
Apakškomitejas203
Apspriešanās
apspriežu procedūra78a - 78c
ar Eiropas aģentūru139
ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju137
ar Reģionu komiteju138
ziņojumi49
Arhīvi192 - 195, 215
Asociētās valstis214
Atkāpšanās
deputāta4
Atklāšanas runa16
Atklāta uzklausīšana211
Atšķirības4
Attiecības ar
citām iestādēm128 - 140, 142 - 144
citām struktūrām140
dalībvalstu parlamentiem142 - 144
trešām valstīm27
Atzinumi
komiteju9, 53
Parlamenta atzinumi108
par Padomes ieteikumiem (LESD 140. pants)100
pārraudzība63
Audiovizuālie ieraksti195
Ā
Ārkārtas
debates153
apspriešana154
 komitejā4, 113
 Parlamentā146
B
Balsošana168 - 183, 181, 183
aizklāta15, 180a
ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību178, 181
atlikšana5, 185, 190
balsojuma apstrīdēšana182a
balsojuma skaidrojums22, 183
balsošana atsevišķi164a
balsošana komitejā208
balsošana kopumā52a, 59
balsošana pa daļām52, 174 - 176
balsošana pēc saraksta90, 164a, 180 - 181, 208
balsošanas kārtība171, 174, 208
bez balsošanas60, 107, 216
grozījumi169, 174, 175, 179, 208
otrais lasījums67 - 69, 76
paceļot roku178, 208
pieceļoties kājās vai paliekot sēžam178
spēkā esamība168, 182a
vienāds balsu sadalījums17, 24, 179a, 204
viens balsojums52, 72, 90, 150
Brīvas vietas4, 19 - 20
Brīvprātīgas vienošanās94, 102
Budžets79 - 85, 88, 90 - 94
izpilde92a, IV
apstiprinājums93, 94, 125, IV
procedūra (ikgadējā)86a
C
Caurlaides116a
Ceļošanas atļaujas5
Cilvēktiesības114, 135, 224 - 225
(Cilvēktiesību) pārkāpumi114, 135
D
Dalībvalstu parlamenti27, 37, 142 - 144
Darba kārtība66, 149, 149a, 153a, 162 - 164
grozīšana149a, 188, 190
komitejā66, 206
neaizskaramības atcelšana6, 9
pieņemšana149a, 150
projekts27, 67, 149 - 150, 153a
Darba norise149, 156
Daudzgadu
finanšu shēma41, 49, 51, 86, 99
programma37, 118a
Dāvanas un līdzīgi labumi5
Debates
atlikšana185, 190
ārkārtas debates153
debates par cilvēktiesību pārkāpumiem135
pēc paziņojuma123
slēgšana185, 189
Delegācijas25, 158
ad hoc27
apvienotās parlamentārās komitejas214
vadītāju konference30
parlamentu konferencei144
parlamentu sadarbības212
pastāvīgās27, 212
Delegāciju vadītāju konference30
Deleģētie akti105, 107
Deputāti1 - 11, 148
aizstājēji3, 49, 51, 66, 71, 169, 198, 200, 203
apakškomitejas203
bijušie deputāti11, I
dāvanas vai līdzīgi labumiI.5
deklarācijaI.4
finansiālās intereses11, I
neoficiāli deputātu grupējumi34
Padomdevēja komitejaI
palīgi116a
piedalīšanās sēdēs148
pienākumiI
pie politiskajām grupām nepiederošie35, 205
izraidīšana166
pilnvaras2, 4, 228
Devīze228
Dialogs ar Padomi66
Dokumenti43, 116
elektroniska apstrāde161
izplatīšana156, 160
normatīvie47
parakstīšana161
piekļuve115 - 116, 160
spēku zaudējušie229
E
Eirogrupa129
Eiropadome79, 80, 117, 123, 162
priekšsēdētājs123, 162
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)12
Eiropas Centrālā banka122, 126, 131
valdes locekļu iecelšana122
Eiropas (līmeņa) politiskās partijas223 - 225
atbildīgās komitejas kompetence225
finansējuma pārtraukšana224
ievērojamo personu komiteja225
nepareizi saņemto summu atgūšana224
Prezidija kompetence224
programma225
tehniskā palīdzība224
Eiropas Padome214a
Eiropas Padome214a
Eiropas Parlamenta informēšana43, 113
par kopējo ārpolitikas un drošības politiku113
pamatprincipu neievērošana83
Eiropas Parlamenta pārstāvēšana22, 44
Padomes sēdēs44
Parlamenta priekšsēdētājs22
Eiropas Parlamenta Reglaments
grozīšana140, 226 - 227
neievērošana184a
piemērošana, interpretācija226
Eiropas Parlamenta sastāvs3 - 4
Eiropas Savienības simboli228
Eiropas Savienības Tiesa120
prasības iesniegšana141, 219, 221
Eiropas Savienības tiesības
pārstrādāts104
vienkāršošana103 - 104
aktu kodifikācija103
aktu pārstrādāšana104
piemērošana141, 198
vienkāršošana104
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja94, 137
Elektroniskā balsošanas iekārta178, 180 - 181
ES līguma principu pārkāpumi (7. panta 1. punkts)83, 99
Ē
Ēnu referenti69f, 205a
F
Finansiālā atbilstība41, 49, 51
Finansiālā ietekme41
Finansiālās intereses3
Finanšu noteikumi98
Finanšu protokols108
Finanšu ziņojums45, 49, 51
G
Gadskārtējā sesija4, 146
Galīgā juridiski lingvistiskā redakcija78, 193
Grāmatvedība96 - 98
Grozījumi169
atsaukšana169
balsošanas kārtība174
budžetā
cita deputāta pārņemti169
drukāšana169
identifikācija konsolidētajā tekstā193
iesniegšana169
izklāsts169
izplatīšana169
komitejā175, 208
kompromiss66, 69, 174
kopējā nostāja (otrais lasījums)69 - 70
kopīgs projekts (trešais lasījums)72
mutiski izteiktie113, 169
pieņemamība22, 69, 104, 170, 174
pirmais lasījums59
procedūra bez grozījumiem50, 150
projekti53
Reglamenta226 - 227
spēka zaudēšana169 - 170
termiņi169
vairāk nekā piecdesmit grozījumu iesniegšana175
valodas158 - 159, 169
Ģ
Ģenerālsekretariāts25, 222
Ģenerālsekretārs4, 11, 25, 96, 157, 159, 165, 192, 222, 224
H
Himna228
I
Iebildumi169, 226
Iecelšana (sk. arī "Ievēlēšana")117 - 119, 121 - 122
Ārējo delegāciju vadītāji111
Eiropas Centrālā banka122
īpašie pārstāvji110
Revīzijas palāta121
Iesaistītās komitejas54, 106
Iestādes37, 117 - 119, 121 - 132, 140, 198
(no)līgumi140
sarunas69c - 69f
Ieteikumi
izmeklēšanas komitejas ziņojumi198
KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika111 - 113
otrais lasījums66 - 67
Padomei113
piekrišana99
pievienošanās līgumi81, 99, 214
sarunu pilnvaras46, 108
Ievēlēšana
Komisija118
Komisijas priekšsēdētājs117
kvestori15, 18, 20
Ombuda219
Parlamenta priekšsēdētājs15 - 16, 20
Parlaments1, 229
priekšsēdētāja vietnieki15, 17, 20
Iniciatīva21, 39, 41, 48, 218
dalībvalsts izteiktais ierosinājums48
LESD 225. pantā paredzētā46
likumdošanas37, 45 - 46, 52
patstāvīgs ziņojums45, 52
pilsoņu211, 218
Interešu konflikts21, 118, I
Interpelācija130a, 130b, II
Izdevumi98
segšana98
uzņemšanās98
atlīdzināšana5, 13
Izmeklēšanas tiesības198
Izpildes pasākumi141
Izplatīšana156, 160, 192
Izskatīšana47, 102, 107, 175, 216
aktu47
deputātu pilnvaras3
grozījumu175
lūgumrakstu216
normatīvie dokumenti47
Izslēgšana
no delegācijas166
no komitejas206
Izstāšanās no Eiropas Savienības82
Ī
Īpašās komitejas197, 201, 203
Īpašie pārstāvji110
Īpašie pārstāvji (KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika)110
Īsas uzstāšanās procedūra52, 151
Īstenošanas106 - 107
akti106 - 107, 116a, 159
noteikumi106, 116a, 159
pasākums106 - 107
J
Jautājumi128 - 131a, 153a, 187, 201a, 210, 229
Eiropas Centrālajai bankai131
laiks129
komitejā210
mutiski128
neizskatīti229
nepieņemamība185, 187
nodošana atpakaļ komitejā47, 53, 201
par kompetenci201a
par vienoto uzraudzības mehānismu131a
prioritāri130
rakstiski130
trīsdesmit minūtes īsu un precīzu jautājumu uzdošanai123
plenārsēdē129
Juridiskais pamats39, 108
Komisijas priekšlikums63
LESD 225. pantā paredzētā iniciatīva46
pārbaude39
K
Kandidatūras13, 15, 117, 121 - 122, 199, 219
Komisāru kandidāti118
komitejas199
kvestori15, 18
ombuds219
Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki15, 17
Parlamenta priekšsēdētājs15 - 16
Karogs228
Kopēja ārpolitika un drošības politika (KĀDP)110, V
Kārtība sēžu zālē157, 165 - 167
Kļūdu labojumi193
Komisija
apstiprināšanaVI
atkāpšanās119
budžeta izpildes apstiprināšana93
iniciatīva94a
īstenošanas pasākums106
ievēlēšana118
lēmumu izskaidrošana124
likumdošanas programma37, 46 - 47
mutiski un rakstiski jautājumi128, 130
priekšsēdētāja ievēlēšana117
Komisijas priekšlikums
atsaukšana37, 43, 68, 104
grozījumi63, 78b, 99
izteikt neuzticību119
noraidīšana104, 192
Komitejas49 - 54, 159, 196 - 204, 206 - 210
atbildīgā komiteja113, 211
iesaistītās54, 55, 107
izveide196, 197
kļūdu labojumi231
kopīgās sanāksmes54 - 55, 107
likumdošanas komiteja211
locekļi199 - 200, 204
pagaidu197
par lūgumrakstiem atbildīgā komiteja216, 218
pastāvīgo komiteju kompetencesV
sastāvs199 - 200
koordinatori205
priekssēdētāju konference29, 211
procedūra55
Konfidencialitāte5, 10, 31, 115, 198, 217
Kopīga apspriešana155
Krāpšana12, V
apkarošana12
cilvēktiesības83, 114, 135, III
ES līguma principu pārkāpumi83
Kvestori11, 18, 24, 25, 28, 34, 116
Kvorums168
L
Lasījumi39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 59 - 72
otrais64 - 69a
pirmais59 - 63a
trešais69g - 72
Leģislatīais akts105, 211
priekšlikums38, 42, 43
projekts59, 69c, 69e, 69f
Likumdošanas iniciatīva45
Līgumi79 - 81, 99
pārskatīšana parastā kārtībā79
vienkāršota pārskatīšana80
Lobisti2, 6
Locekļi
Eiropas Centrālā banka122
izmeklēšanas komitejas198
Komisija118
komitejas199
Revīzijas palāta121
Samierināšanas komiteja71
Lūgumraksti211, 215 - 218
M
Mazākuma viedoklis198
Monetārā politika126
N
Neaizskaramība5 - 11
Nolīgumi
iestāžu140
starptautiskie108 - 109
Noraidīšana
Komisijas priekšlikums104
Nostāja
Eiropas Parlamenta63a, 69, 78d, 88, 193
 attiecībā uz budžeta projektu88
 parraudzība78d
Komisijas64, 69, 78b
Padomes64 - 69a
Novērotāji13
O
Obligātais minimums168a
Ombuds219 - 221
atlaišana221
darbība220
iecelšana219
Otrais lasījums47, 64 - 69, 171
balsošanas kārtība171
budžets
ieteikums izskatīt otrajā lasījumā66 - 67
izskatīšana komitejā64 - 66
izskatīšanā plenārsēdē67a
priekšlikums nodot atpakaļ komitejai66
termiņu pagarināšana65
P
Padome
apspriešanās ar Padomi47
atbildīgas komitejas dialogs ar Padomi66
ieteikumi Padomei113
kopīgais dokuments72
nostāja64, 67, 67a, 69
Pamattiesības38, 83
Pamattiesību harta115
Parakstīšana
pieņemto tiesību aktu parakstīšana78
protokola parakstīšana192
Parlamenta komitejas
aizstājēji200
apakškomitejas201, 203
apvienotās komitejas214
atbildīgās komitejas46 - 47, 66, 106 - 107, 136
atzinumi53
ārkārtas sanāksmes113
balsošana208
dialogs ar Padomi66
iesaistītās komitejas54, 106 - 107
izmeklēšanas komiteja27, 198 - 199, 201
izveide196, 198
kompetenču konflikts201
kopīga izskatīšana201
locekļi199, 204
lūgums sniegt atzinumu53, 201
nodošana atpakaļ komitejai188
otrais lasījums64 - 66
pagaidu komitejas201, 203
pastāvīgās komitejas196, V
pienākumi un pilnvaras27, 54, 201, 214
pilnvaru pārbaude3
pirmais lasījums39, 41, 43
priekšsēdētājs29, 198, 204
procedūra66, 208
protokols115, 207
Samierināšanas komiteja70 - 71
sanāksmes25, 50, 66, 115, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
sasaukšana206
sastāvs27, 199
tiesības199 - 200
ziņojums49, 51 - 52, 54
Parlamenta lēmumi
kopīgo principu pārkāpums
likumdošanas priekšlikums (rezolūcijas priekšlikums)15 - 16, 20
neuzticības izteikšana (pieņemšana)22, 24 - 25, 46, 124, 135 - 136, 139, 141, 147, 162 - 163, 166, 169 - 170, 225, 231
otrais lasījums (kopējā nostāja)84
 grozījumi144
 prasības uzturēšana Eiropas Savienības Tiesā143
 priekšlikums noraidīt52, 52a
piekrišana balsojumam par kompromisa grozījumiem
pievienošanās (ieteikumi un piekrišanas procedūra)123
starptautisks nolīgums vai finanšu protokols (atzinums vai piekrišana)126
piekrišana balsojumam par kompromisa grozījumiem123 - 124
Padome123
Revīzijas palāta125
Pārbaude
juridiskais pamats39
pilnvaras3, 14
Pārraudzības procedūra78d
Pārredzamība
deputātu finansiālās intereses11, I
likumdošanas process43
Parlamenta darbība31, 115 - 116.a, 215
Reģistrs11, 116a
Pārsūdzības procedūras167
Personisks paziņojums164
Piekļuve dokumentiem31, 43, 115 - 116, 160
Piekrišana81, 83, 99, 108
Pienākumi
deputāti2
Komitejas201
kvestori28
Parlamenta priekšsēdētājs22
Parlamentu sadarbības delegācijas212
Prezidijs25
priekšsēdētāja vietnieki23
Priekšsēdētāju konference27
Pieņemamība22, 69, 99, 170, 174
Pieņemtie teksti193
Pieprasījumi
atlikt debates190
balsošana pēc saraksta180
 atļauja iesniegt grozījumus150
 ārkārtas debates153
 balsošana bez grozījumiem150
konstatēt kvorumu168
nodošana atpakaļ komitejai188
plenārsēde ārpus parastās darba vietas147
sarīkot ārkārtas debates153
sarīkot debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem135
sasaukt Parlamentu146
sēdes pārtraukšana vai slēgšana191
slēgt debates189
steidzami gadījumi154
Politiskās grupas32, 35 - 36
pāriešana uz citu grupu199 - 200
pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti35
Prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā141, 221
Prezidijs25, 33, 35, 97, 158, 159, 161
funkcijas10, 25, 27 - 31, 35, 96, 116, 147, 158 - 159, 181, 214, 222, 224
jautājumi31
lēmumu publiskums31
pienākumi161, 167
sastāvs19, 24
Priekšlikums184a, 185, 208
atzīt jautājumu par nepieņemamu187
izteikt neuzticību (Komisijai)119
Priekšsēdētāja vietnieki
ievēlēšana15, 17, 19 - 20
pienākumi23 - 24, 27, 71, 116
Priekšsēdētāju konference
funkcijas27, 52, 54, 71, 113, 128 - 129, 133, 135, 146, 149, 162, 198 - 199, 201, 203, 212 - 225, 229
jautājumi31
lēmumu publiskums31
pienākumi46, 166
sastāvs26
Privilēģijas5 - 9, 11, 222
Privilēģijas un imunitāte5 - 6, 8 - 9
Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana7, 9
Procedūra
apspriežu procedūra39, 43, 59 - 63
atzinuma sniegšanas procedūra (par Padomes ieteikumiem)100
balsošanas kārtība150, 171, 208
brīvprātīgu vienošanos izskatīšana102
budžeta86 - 92
budžeta izpildes apstiprināšana93 - 94, 98
ciešākas sadarbības procedūra99
komitejā49 - 54, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 210, 231
likumdošanas37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 59, 63 - 72, 99 - 104, 106, 141, 192, 231
parastā likumdošanas procedūra39, 43, 59 - 67, 69 - 72
pārraudzības procedūra63, 198
piekrišanas procedūra81, 99, 108
prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā141
procedūra bez grozījumiem un bez debatēm50, 150
procedūras priekšlikumi22, 59, 154, 168, 185, 187 - 191
sadarbības procedūra39, 43, 59, 63 - 69
samierināšanas procedūra70 - 72, 90
sociālais dialogs101
steidzami gadījumi154
uzstāšanās par procedūras jautājumiem185 - 191
vienkāršota procedūra (bez ziņojuma)50, 103, 150
Projekts
darba kārtības projekts27, 149 - 150
galīgais darba kārtības projekts150
kopīgs projekts72
normatīvās rezolūcijas projekts49, 59, 171
Proporcionalitāte42, 48
Protokols
komitejas207
plenārsēde136, 160, 192
Prezidijs31
Priekšsēdētāju konference31
Protokols par subsidiaritāti un proporcionalitāti48
Provizorisko dpadsmitdaļu sistēma92
Publicēšana32, 192, 194
Publiskums
darbība206
debates plenārsēdē115, 192, 194
dokumenti116
lēmumi31
lūgumraksti217
R
R
pievienotas stenogrammai162
spēku zaudējušas rakstiskās deklarācijas136
Referents4, 25, 47, 49 - 51, 53, 64, 66, 70 - 71, 103, 105 - 106, 154, 171, 174, 185, 198
Reglamenta neievērošana22
Reģionu komiteja11, 138
Revīzijas palāta121, 125
locekļu iecelšana121
Rezolūcijas46, 52
normatīvās48 - 49, 59, 171
Rezolūciju priekšlikumi51 - 53, 62, 83, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 216, 229
iesniegšana
 aizstāt ar nenormatīvās rezolūcijas projektu170
 ja ir pārkāptas cilvēktiesības, demokrātijas un tiesiskuma principi114
 pēc mutiskajiem jautājumiem128
 pēc paziņojumiem123
kopīgi123, 128, 135
Rīcība
Rīcības kodekss11, 165
Rīcības kodekss11, 165
Runātāju saraksts195
S
Sadarbība
ciešāka sadarbība54
 starp dalībvalstīm85, 99
 starp komitejām54
sadarbības procedūra39, 43, 59, 63 - 69, 171
Sadarbības grupas34, I
Samierināšana
delegācija71 - 72
Samierināšanas komiteja70 - 71
sasaukšana70
trešais lasījums70 - 72
Sanāksmes vieta147
Sankcijas166 - 167
Sarunu pilnvaras108
Sasaukšana
komiteju sasaukšana113, 206
Parlamenta sasaukšana146
Sasaukums84, 145, 229
Savienības ārējā pārstāvniecība
Īpašie pārstāvji110
Sesijas146 - 147
Sēdes
aiz slēgtām durvīm115
debašu publiskums192, 194, 206 - 207
deputātu piedalīšanās148
komitejas25, 50, 66, 118, 121 - 122, 147, 200, 203 - 204, 206 - 207
norise22, 157 - 160, 162 - 167, 192, 194
pārtraukšana167, 185, 191
pārtraukšana vai slēgšana165
publiskums195
sanāksmes vieta70, 147
sēžu norise25
slēgšana185, 191
Sēdes vadītājs uz laiku14
Sēžu zāle
izraidīšana166
pārkāpumi ārpus sēžu zāles166
pieeja157
vietu sadalījums36
Sinhrona tulkošana158, 195
Slepenība5, 31, 198
Sociālais dialogs101
Speciālistu uzklausīšana, uzaicinātas personas25, 198, 206, 216
Spēka zaudēšana
grozījumi169 - 170
teksti (pilnvaru laika beigās)229
Starpposma ziņojums99
Starptautiskie nolīgumi99, 108 - 109
Steidzama apspriešana154
Steidzami gadījumi
apspriešana un balsošana135, 154, 156
ārkārtas sēdes/sanāksmes
 komitejā113
 plenārsēdē146
procedūra154
Struktūrvienības
citas struktūrvienības94
Parlamenta struktūrvienības24 - 31
Subsidiaritātes princips42, 48
Š
Štatu saraksts (Ģenerālsekretariāts)25, 33, 97, 222
T
Tāme25, 88, 96
Termiņi
apspriešana un balsošana156
balsošana pa daļām176
balsošana pēc saraksta180
grozījumi169, 174
pagarināšana otrajam un trešajam lasījumam65, 72
reģistrs34
Samierināšanas komiteja70 - 72
Tiesiskuma princips83, 135, 224 - 225, III
Tiesības iepazīties ar dokumentiem5
Tiesības iesniegt lūgumrakstus215
Tiesību akti63, 78, VII
Traucējumi Parlamenta darbā166 - 167
Sankcijas166 - 167
Trešās valstis212, 214
asociētās valstis214
attiecības ar trešām valstīm27, 214
ĀKKV
delegācijas214
pievienošanās līgumi81
pievienošanās sarunas81, 214
U
Uzstāšanās162
balsošanas laikā171
par svarīgu politisku jautājumu163
personiski paziņojumi164
uzstāšanās laiks69e, 162, 163, 184a, 185, 192
 sadale135, 153, 162
 uzstāšanās laika piešķiršana162, III
vienu minūti ilgas uzstāšanās163, 185
V
Valstu parlamenti25, 27, 36, 42, 142 - 144
Vietu sadalījums27, 36
Z
Zilā kartīte162
Ziņojuma paskaidrojums45, 49, 51
Ziņojumi
citu iestāžu gada un pārējie ziņojumi132
izmeklēšanas komitejas ziņojumi198
mazākuma viedokļi56, 198
mutiski154
nenormatīvi51 - 52
normatīvi49, 59
par dalībvalsts izteikto ierosinājumu48
par pilnvaru apstiprinošu dokumentu pārbaudi3
par rezolūcijas priekšlikumu133
patstāvīgi ziņojumi27, 45 - 46, 52, 83
piekrišana99
projekts50
satursIII
starpposma ziņojumi99
vienkāršota procedūra (bez ziņojuma)50
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika