Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
It-tmien leġislatura - Lulju 2018
EPUB 197kPDF 1110k
KONTENUT
 APPENDIĊI
 INDIĊI
 NOTA LILL-QARREJ
 KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

INDIĊI
ABĊDEFGĦIKMQRSTUV
Numri bil-kitba Għarbija jirreferu għar-Regoli. L-Annessi huma miktuba bil-kitba Rumana u n-numri jew l-ittri bil-kitba Għarbija jew Rumana li hemm wara jirreferu għat-Taqsimiet, l-Artikoli jew il-Paragrafi ta' dawn l-Annessi. Dan l-indiċi mhux eżawrijenti ġie mfassal biex jgħin lill-qarrejja jinnavigaw il-verżjoni Maltija tar-Regoli ta' Proċedura. L-indiċi m'għandux status uffiċjali u m'għandu l-ebda valur bħala għodda interpretattiva.
A
ACPVI.II, V.IV
Aċċess
atti adottati78
badges116a
dokumenti5, 9, 43, 69f, 115, 116, 160 - 161, 210, 215, IV
gallarija157
kamra (ara wkoll Segretarju Ġenerali)157
minuti31, 192, 207
notifika ta’ petizzjonijiet217
Parlament (ara wkoll Segretarju Ġenerali)11, 116a
testi adottati193
Adeżjoni
approvazzjoni81, 99
negozjati81, 214, VI
osservaturi13
Trattati81, 99
Aġenda
abbozz27, 29, 149
abbozz finali135, 149, 149a, 150, 153a, 162
adozzjoni149a, 168
emendar149a, 162
kumitat (ta’)4, 66, 115, 131, 131a, 206
inklużjoni ta’ punti9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
notifika tar-riżenja tal-Membri4
punti ta’ prijorità66, 154
Aġenziji
eżami ta’ rapporti adottati mill116
konsultazzjoni139
kumitati responsabbli għalV
talbiet lil139
Aġġornament
dispożizzjonijiet dwar seduta plenarja li japplikaw lill-kumitat209
dmirijiet tal-kumitati matul201
sessjoni146
Allokazzjoni
ħin għad-diskorsi
siġġijiet135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
 fil-kamra13, 36
 fil-kumitat199
Allowances
iffissati mill-Bureau25
sussistenza ta’ kuljum, telf ta'166
Ammissibilità
appelli miktuba kontra tneħħija tal-immunità5
deċiżjonijiet dwar22
dispożizzjonijiet dwar seduta plenarja li japplikaw lill-kumitat209
emendi22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
mistoqsijietII
mistoqsijiet għall-tweġiba miktuba130, 131
mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet (INIs)52
mozzjonijiet ta' ċensura kontra l-Kummissjoni119
nomini għall-Ombudsman219
petizzjonijiet215
proposti għall INIs leġiżlattivi46
spjegazzjonijiet ta'voti183
talbiet għad-difiża tal-privileġġi u l-immunitajiet7
talbiet għal votazzjoni maqsuma52, 174
talbiet sabiex jitressqu mozzjonijiet proċedurali dwar l-ammissibbiltà185, 187
Annessi227
Annwali
programmazzjoni37, 47
rapporti132
rapport tal-Kumitat KonsultattivI.7
Appell (proċeduri ta’)5, 9, 167, I. 8
Approvazzjoni
adeżjoni81
irtirar mill-Unjoni82
kulleġġ tal-KummissarjiVI
Kunsill / Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ att mill-Parlament45
ksur tal-prinċipji u l-valuri fundamentali83
nominazzjonijiet4, 15
nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-Konvenzjoni79
proċedura81, 99, 108, 109
qafas finanzjarju pluriennali86
Assistenti
aċċess permezz ta’ badges116a
poter tal-Kwesturi li jiffissaw għadd massimu ta'11
Atti
adottati78, 193, VII
delegati105
ta' implementazzjoni106
B
Badges (l-aċċess)116a
Baġit
adozzjoni91
proċedura baġitarja annwali86a
Bureau
 abbozz preliminari tal-estimi tal-baġit25, 96
 allowances tal-Membri25
 approprijazzjonijiet tal-baġit verifika,-Membri mhux mehmuża35
 awtorizzazzjoni ta’ nfiq, il-partiti politiċi223a, 224
 baġit setgħat ta’ implimentazzjoni33
dibattitu, implikazzjonijiet finanzjarji tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni113a
djalogu mal-parlamenti nazzjonali142
estimi tal-Parlament96, 97
gruppi politiċi27, 33
implimentazzjoni92a, 125, IV
konċiljazzjoni baġitarja90
Konferenza tal-Presidenti27
koperazzjoni interistituzzjonali94a
kumitatiV.IV, V.V
opinjoni, l-implikazzjonijiet baġitarji ta’ att li jorbot legalment41
President tal-Parlament
 proċedura ta’ kwittanza93, 94, 125, IV
 pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz tal-baġit88
 qafas finanzjarju pluriennali (MFF)86
 Segretarju Ġenerali, rapport lill-Bureau fuq96
 setgħat baġitarji interni98
 sistema tal-qsim proV.Viżorju fi tnax-il parti92
Bandiera228
Bank Ċentrali Ewropew
ħatriet122
dritt ta’ inizjattiva leġiżlattiva59
mistoqsijiet għall-tweġiba bil-miktub131
stqarrijiet126
Bażi Legali
inizjattiva leġiżlattiva skont l-Artikolu 225 TFUE46
pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari
 modifika mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni63
 proposta tal-Kummissjoni63
modifika ta’63
 verifika ta’
ftehimiet internazzjonali108
ġenerali39, V.XVI
Bureau
dmirijiet5, 11, 25, 28, 29, 33, 34. 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
elezzjoni u kariga14, 19, 30a
kompożizzjoni19, 20, 24
mistoqsijiet tal-Membri (relatati mal-prestazzjoni)31
regoli dwar id-delegazzjonijiet tal-kumitati fl-UE216a
responsabbiltà31
Bureaux
kumitati198, 203, 204
delegazzjonijiet interparlamentari212
konvenzjoni tat-Trattat79
Ċ
"Catch-the-eye" (ara wkoll Votazzjoni)151
Ċensura
mozzjoni kontra l-Kummissjoni119
Ċittadini
dritt ta’ aċċess għal dokumenti tal-Parlament116
dritt ta’ petizzjoni215
Konsultazzjoni strutturata tas-soċjetà ċivili Ewropea27
inizjattiva211, 218, V.XX
COSAC143
D
Delegazzjonijiet25
ad hoc27, VI, V.II, V.III
COSAC143
delegazzjoni barranija tal-Unjoni, nomina għal-kap111
eliġibilità, ir-rekwiżit li jissottomettu dikjarazzjoniI.4
id-dritt għal informazzjoni dwar sanzjonijiet166
interparlamentari30, 116, 135, 212, 214, VI, V.II, V.III
interpretazzjoni158
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet30
Konferenzi tal-Parlamenti144
kumitati parlamentari konġunti214
permanenti27, 212
proċess Sherpa27, 30
setgħat, miżuri immedjati165
żjarat ta’ tiftix tal-fatti216a
Demokrazija135, 224, 225, III, VI
Dibattitu
dmirijiet ta’ President / Viċi Presidenti22, 23
dokumenti, id-distribuzzjoni ta’160
elezzjoni
 tal-President tal-Kummissjoni117
 tal-Kummissjoni118, VI.5
ftehimiet internazzjonali / korpi, l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta’109
ħin għad-diskorsi162
interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu130b
kodifikazzjoni103
kondotta tal-Membri fid-dibattiti11
konġunt155
konkluzzjoni fil-plenarja, possibbiltà ta’59a
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt135, III
kumitat ta’ inkjesta, fuq talba ta'198
minuti192
mistoqsijiet għal tweġiba orali128
mozzjoni
 mozzjoni ta’ aġġornament ta’ dibattitu jew ta’ votazzjoni184a, 185, 190, 209
 mozzjoni ta’ ċensura tal-Kummissjoni119
 mozzjoni tal-għeluq ta’ dibattitu22, 185, 189
 mozzjoni ta’ inammissibbiltà, fil-bidu ta' dibattitu187
natura pubblika ta’115
Ombudsman, dwar it-tkeċċija221
petizzjonijiet216, 216a
politika estera u ta’ sigurtà komuni (PESK)113a
preżentazzjoni mill-awtur waqt dibattitu169
preżentazzjoni qasira, mingħajr dibattitu sħiħ151
prijorità52
privileġġi u immunitajiet
 deċiżjoni tal-Parlament dwar appell mingħajr5
 involviment ta’ Membru kkonċernat fid-dibattitu tal-kumitat9
proċedura mingħajr50, 150, 183, 216
proċedura ta’ urġenza154
pubbliku dwar suġġetti ta’ interess ġenerali Ewropew27
rakkomandazzjonijiet dwar il-politiki esterni113
rapport52a
sostituti200
sospensjoni jew l-għeluq tas-seduta191
sottokumitati, involviment ta’ presidenti fid-dibattiti tal-kumitat prinċipali203
straordinarju153
stqarrija
 Konċiljazzjoni72
 mill-BĊE126
 mill-Qorti tal-Awdituri125
 minn membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew123
 personali matul164
 li tispjega deċiżjonijiet tal-Kummissjoni124
sussidjarjetà, rakkomandazzjoni biex tkun miċħuda proposta42
tfixkil ta’162, 166
topiku, mitluba mill-grupp politiku153a
trattati ta’adezjoni, qabel in-negozjati81
Difiża tal-privileġġi u l-immunitajiet7, 9
Dikjarazzjoni (ara interessi finanzjarji, Rendikont finanzjarju, Dikjarazzjoni bil-miktub, Dikjarazzjoni)
id-dikjarazzjoni ta’ finanzjarji interessi
Kummissarji jaħtar118, VI.2
Membri11, I.4
Djalogu
bejn l-imsieħba soċjali101
Kummissarji nnominati u l-MembriVI.3
Kummissjoni, taħt il-Ftehim QafasVI.6
parlamenti nazzjonali, fil-livell ta’ kumitat142
politiku, mal-pajjiżi li qed jiżviluppawV.II
soċjaliV.VII
Dokumenti
aċċess għal5, 43, 115, 116, 160
dokumenti tal-Parlament, definizzjoni116
inklużi man-nomina għall-Ombudsman219
kunfidenzjali210a
kwittanzaIV.1
lingwi u traduzzjoni158, 198
motto, simboli tal-Unjoni228
petizzjonijiet bħala dokumenti pubbliċi215, 216
pubblikazzjoni fil-minuti192
riżultat tat-trijalogi
skaduti fl-aħħar tal-aħħar sessjoni parzjali qabel l-elezzjonijiet229, 69f
tqassim160
trattament elettroniku ta’161
E
Elezzjoniet
bureau tal-kumitati4
delegazzjonijiet interparlamentari, il-membri212
inkompatibbiltà ikkawżata mill-elezzjoni għall-kariga
 parlimentari konġunti, membri214
 permanenti, membri169
 speċjali, il-membri197
 ta’ inkjesta, membri198
Kummissjoni118
Kwesturi18
Membri tal-Parlament1, 3
Osservaturi, id-dritt li joħorġu u jiV.Vutaw fl-elezzjonijiet13
Ombudsman219
President tal-Kummissjoni117
President tal-Parlament14, 16
Postijiet vakanti20
Viċi Presidenti17
Emendi169
ammissibbiltà (ara wkoll ammissibbiltà)22, 99, 104, 170
awtur88, 169, 174
l-ewwel qari59, 59a
identifikazzjoni f'test konsolidat193
irtirar169
kompromess69, 170, 174
kumitat175, 208
kumitat ta’ konċiljazzjoni, test konġunt72
lingwi158, 159, 169, 170
negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament69c
negozjati qabel il tieni qari tal-Parlament69e
orali113, 169
ordni tal-votazzjoni174
preżentazzjoni50, 150
proċedura mingħajr50, 150
pubblikazzjoni169
skadenzi53, 59, 69c, 74, 170
it-tieni qari67a, 69, 69a
tqegħid fuq il-Mejda169, 208
Estimi96, 97
F
Finaliżżazzjoni63a, 78, 193, VII
Finanzi
dikjarazzjoni finanzjarja
 Membri224
 partiti politiċi benefiċjarji, annwali224
dmirijiet tal-Bureau25, 33
dmirijiet tal-Kwesturi28
dmirijiet tal-President28
implikazzjonijiet finanzjarji41, 113a, V.IV
interessi finanzjarji
 tal-Kummissarji117, 118, VI.1, VI.2
 tal-Membri, inkluż dikjarazzjoni bil-miktub3, 11, 21, 224, I.1, I.4
 tal-UnjoniV.V
kompatibilità finanzjarja41, 49, 51
kumitatiIV.III, IV.IV, IV.V, IV.VI, IV.X
PESK, l-implikazzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni113a
Regolament Finanzjarju92a, 223a, IV.2
regoli finanzjarji interni98
sena finanzjarja92a, 97, IV.3
sitwazzjoni finanzjarja ta’ uffiċjali u impjegati oħra25, 222
Firma
atti adottati78, 193, VII.1
deċiżjonijiet tal-Bureau
 fuq partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej223a
dikjarazzjoni bil-miktub, il-Membri3
dokumenti, elettroniċi161
emendi
 abbozz ta’ baġit88
 ġenerali169
 kumitat, it-tieni qari208
ftehimiet interistituzzjonali140
minuti, seduta192
mozzjoni għal riżoluzzjoni123, 133
notifika ta’ riżenja minn Membru4
petizzjoni215
programmazzjoni multiannwali, konklużjonijiet konġunti118a
reġistru ta’ attendenza148
stqarrja konġunta, programmazzjoni leġiżlattiva37
stqarrija li tistabbilixxi grupp politiku32
trattat ta’ adeżjoni
 preżentazzjoni ta’ abbozz ta' ftehim lill-Parlament qabel l-iffirmar81
 ħatra tal-osservaturi13

Ġurnal uffiċjali
adozzjoni definittiva tal-baġit9
aV.Viż għal nominazzjonijiet għall-Ombudsman219
deċiżjoni li jitwaqqaf kumitat ta’ inkjesta198
kwittanziIV.6
minuti192
rapport verbatim194
regoli dwar l-aċċess għad-dokumenti116
regoli dwar trattament ta’ informazzjoni kunfidenzjali25
testi adottati78, 193
Ġustifikazzjonijiet49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
G
Gruppi32, 33, 36
attivitajiet33
formazzjoni32
Membri tal-kumitati, meta jibdlu l-grupp politiku tagħhom199
sitwazzjoni legali33
sostituti, permanenti, għal kull kumitat200
xoljiment32
Ħ
Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità7, 9
Ħatra
Bank Ċentrali Ewropew122
ġenerali117 - 122a
kapijiet ta' delegazzjonijiet barranin111
Konvenzjoni dwar it-Trattat, rappreżentanti fuq79
korpi ta’ governanza ekonomika122a
KummissarjiVI
Kumitat Konsultattiv u l-membri ta’ riservaI.7
kumitati permanenti, il-membri196
Kumitat ta’ persuni eminenti, membri223a
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni71, 90
Membri tal-Parlament3, 4
membri tal-Qorti tal-Awdituri121
membri ta’ sottokumitati203
Ombudsman219
osservaturi13
proċedura ta' votazzjoni180a
rapporteur47, 50, 51, 52, 198, 205
Rappreżentanti speċjali (Artikolu 33 TUE)110
Segretarju Ġenerali25, 222
sostituti permanenti229
Ħidma mhux mitmuma229
Ħin għad-diskorsi135, 153a, 162, III.5
Ħin għall-mistoqsijiet
fil-kumitat210
fis-seduta plenarja129
I
Immunità tal-Membri5 - 9, 179, 180, 208, V.XVI
Inammissibbiltà (ara wkoll Ammissibbiltà)38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Inizjattiva
ċittadini211, V.XX
kumitat responsabbli39, 40, 41, 108
Kummissjoni, il-koperazzjoni interistituzzjonali, proċeduri baġitarji94a
leġiżlattiva
 istituzzjonijiet minbarra mill-Kummissjoni jew l-Istati Membri48
 Parlament27, 45, 46, 52
li toriġina minn Stat Membru48
li toriġina minn istituzzjonijiet oħra (mhux mill-Kummissjoni)48
Membri, skont l-Artikolu 225 TFUE46
Ombudsman220
Parlament jew Kunsill
 dwar estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-tielet qari69g
 dwar estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-tieni qari65
President8, 21
rapport fuq inizjattiva proprja27, 45, 46, 52, 69, 216
Inkjesta (ara wkoll il-Kumitat)198
Innu228
Intergruppi34
Interistituzzjonali
ftehimiet12, 25, 37, 39 (nota ta’ qiegħ), 63 (nota ta’ qiegħ), 103 (nota ta’ qiegħ), 104 (nota ta’ qiegħ), 118, 140, V.IV, V.XVIII
negozjati, proċeduri leġislattivi4, 59, 59a, 69b
Interpellanzi
kriterjiII
maġġuri, għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu130b
minuri, għal tweġiba bil-miktub130a
Interpretazzjoni
Kodiċi ta' Kondotta, gwida dwarI.7
liġi tal-Unjoni4, 216
Regoli ta’ Proċedura40, 140, 226, V.XVIII
Interpretazzjoni (lingwi)158, 195, 198
Interruzzjoni ta’ xandira diretta165
Interruzzjoni u mozzjonijiet proċedurali209
Irtirar mill-Unjoni82
K
Karta blu162
Karta tad-drittijiet fundamentali11, 38, 115, V.XVII
Kodiċi ta’ Kondotta
ex Membri11
Membri, (interessi finanzjarji)11, 21, I
multilingwiżmu25
negozjar fil-kuntest tal-OLP69b
reġistranti (trasparenza)116a
Kodifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni103, 170
Komitoloġija (ara Atti delegati, Atti ta’ implimentazzjoni)
Kompożizzjoni
Bureau24
Konferenza tal-Presidenti26
Kummissjoni, tibdil fi118, VI.6
kumitati199, 200
Kumitat ta' Konċiljazzjoni71
Parlament84
Proċess Sherpa27
Kompromess, emendi ta’170, 174
Konċiljazzjoni
bagit90, 97
kompożizzjoni u proċedura ta’ kumitat55, 71
tielet qari69g, 70, 71, 72
Kondotta
Kodiċi ta’ Kondotta, ex Membri11
Kodiċi ta’ Kondotta, Membri11, 21, I
ftehmiet interistituzzjonali, kodiċijiet ta’ kondotta140
negozjati69f
seduti, Kummissarji nnominati118
seduti25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
standards ta’ kondotta, Membri11, 165
Konferenzi tal-parlamenti144
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjoni30, 212
Konferenza tal-Presidenti
adeżjoni13
kompożizzjoni26
mistoqsijiet lil31
responsabbiltà31
setgħat u d-dmirijiet21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
Konsultazzjoni78a, 78b, 78c, 78d, 78e
l-Artikolu 140 (2) tat-TFUE (derogi għall-adozzjoni tal-euro)100
Kumitat Ekonomiku u Soċjali137
Kumitat tar-Reġjuni138
PESK113a
Konvenzjoni80
Koperazzjoni
Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa214a
finalizzazzjoni legali-lingwistika193
Ftehim Interistituzzjonali tat-2 Diċembru 201386a
ġudizzjarja f'materji kriminali u tal-pulizijaV.XVII
ġudizzjarji u amministrattivi, fi kwistjonijiet ċiviliV.XVI
interistituzzjonali37, 94a
interparlamentari142
leali54
missjonijiet ta’ osservazzjoni elettoraliVI
msaħħa85
pajjiżi terziVI, V.XV
transkonfinali u interreġjonaliV.XII
Kredenzjali (verifika)3, 14, V.XVI
Ksur
drittijiet tal-bniedem114
drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt114, 135, III
Kodiċi ta' Kondotta
 MembruI.8
 membru tal-grupp politiku mhux rappreżentat fil-Kumitat KonsultattivI.7
 membru jew membru ta’ riżerva tal-Kumitat KonsultattivI.8
 rapporteur21
Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reġistranti116a
kunfidenzjalità166, 210a
prinċipji fundamentali83
privileġġi u immunitajiet, deċiżjoni dwar7
standards ta' kondotta tal-Membri165
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew94, 137, V.XII
Kumitat tar-Reġjuni94, 138
Kumitat/i49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
assoċjati54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
bureau198, 203, 204
djalogu
 annwali strutturat, mal-KummissjoniVI.6
 kumitat u l-parlamenti nazzjonali142
 imsieħba soċjali101
 politiku, bejn il-Kummissarji nnominati u l-MembriVI.3
 politiku, mal-pajjiżi li qed jiżviluppawV.II
 soċjaliV.VII
dmirijiet27, 201, 201a, V
emendi tal-plenarja175
l-ewwel qari59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
ħin għall-mistoqsijiet210
ta’ inkjesta27, 198, 199 198, 199
kompetenza27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
kompożizzjoni27, 199 - 200
koordinaturi69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni70, 71, 72
kumitati parlamentari konġunti214, VI
laqgħat4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
laqgħa ta’ emerġenza113
laqgħat konġunti55, 107
membri199, 200
minuti207, 210a
opinjonijiet53, 54
opinjonijiet motivati dwar il-kompetenza9
permanenti196
post fejn isiru laqgħat147
president4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
proċedura49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
rapport49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
rettifiki231
riferiment lura59a, 63, 78e, 188
setgħat196, 197, 198, 201, V
sostituti3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
sottokumitati201, 203, VI
speċjali197
it-tielet qari71
it-tieni qari67a, 69, 69e, 69f
twaqqif ta’196, 197, 198
verifika tal-kredenzjali3, 14, V.XVI
votazzjoni208, 209
Kummissjoni
approvazzjoni ta’ Kummissarji nnominatiVI
atti delegati40, 105
atti ta’ implimentazzjoni40, 106
ċaħda ta’ proposta59, 102, 103, 104, 208
bidla sostanzjali fil-portafolli matul il-mandatVI.9
elezzjoni ta’ President tal117
elezzjoni jew ċaħda118, VI.4
dibattitu dwar Trattat ta’ Adeżjoni81
djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema101
ftehim internazzjonali108, 109
ftehim qafas, l-irtirar ta’ kunfidenza fil- Kummissarju118, VI.6
ħin għad-diskorsi fil-plenarja162, III
informazzjoni lill-kumitat responsabbli43
inizjattivi taċ-ċittadini211, 218
irtirar tal-proposta37, 43, 59, 78d, 104
kamra (aċċess għal)157
Konferenza tal-Presidenti129, 149
kumitat responsabbli78d, 81, 206, 211, 216, 218
kummenti dwar emendi
 l-ewwel qari59
 it-tieni qari67a
kwittanza93, 94, IV
mistoqsijiet
 ħin għall-mistoqsijiet129
 interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub130a, II
 interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu130b, II
 tweġiba bil-miktub130, II
 tweġiba orali b'dibattitu128
modifika ta’ proposta78, 63
monitoraġġ tal-impenji li saru matul is-sedutiVI.6
mozzjoni ta’ ċensura119
opinjoni jew approvazzjoni ta’, Artikolu 52 proposta INI45
petizzjonijiet, rwol fl-eżami tal216, 218
pożizzjoni dwar l-emendi78b
preżentazzjoni qasira fil-plenarja mir-rapporteur151
proċedura ta’ urġenza154
Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni37, 47
rapport annwali ta’132
rappreżentant speċjali110
riformulazzjoni104
rwol fl-aċċelerazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva47a
rwol fil-koperazzjoni interistituzzjonali (Baġit)94a
rwol fil-baġit Intern96
rwol fl-ippjanar leġiżlattiv37
seduti ta’ smigħ għall-Kummissarji nnominati118, VI.3
skambju ta’ fehmiet, bidla tal-bażi legali39
skrutinju ta’ ftehim volontarju previsti102
stqarrijiet ta’37, 123, 124
sussidjarjetà, opinjonijiet motivati42
talba għal proposta biex, l-Artikolu 225 TFUE46
talba għal proposta għal, l-Artikolu 7 (2) TUE83
talba għal riferiment mill-ġdid tal-proposta lil63
tlaqqigħ tal-Parlament, fuq talba ta’146
trasmissjoni ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva u l-pożizzjoni lil
 fl-ewwel qari59
 fit-tieni qari67a
trijalogi69f
Viċi President / Rappreżentant Għoli110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Kunfidenzjalità6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Kunflitti ta’ interess118, I, I.3, VI.2
Kunsill
abbozz ta’ rakkomandazzjonijiet lil113
djalogu ta’ kumitat responsabbli ma', (it-tieni qari)66
ftehim fl-ewwel qari63a
ħin għad-diskorsi162
interpellanzi maġġuri130b
interpellanzi minuri130a
komunikazzjoni55, 64 - 66
laqgħat ta’44
mistoqsijiet128, 129, 130
pożizzjoni
 approvazzjoni63a, 67a, 69a
 ċaħda67a
 emendi67a, 69, 70
 komunikazzjoni fit-tieni qari64
 preżentazzjoni lill-Parlament67
stqarrijiet123
Kunsill Ewropew79, 80, 84, 99, 117, 123, 130, 162, VI.5
Kwesturi
Bureau24, 25
dmirijiet28, 34, 116a
elezzjoni19, 15, 18
mistoqsijiet lill-President bil-miktub dwar31
Kwittanza
deċiżjonijietIV.6
korpi responsabbli għal entitajiet legalment indipendenti li jwettaq kompiti Unjoni94
Kummissjoni
 baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp94
 implimentazzjoni tal-baġit93
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew94
Kumitat tar-Reġuni94
Kunsill94
Parlament
 implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament94, V.V
 proċeduri baġitarji interni98, V.V
Qorti tal-Awdituri94
Qorti tal-Ġustizzja94
rapportIV
stqarrijiet mill-Qorti tal-Awdituri125
Kworum135, 148, 168, 208

Laissez-passer tal-Unjoni Ewropea5
Libertajiet fundamentali38, 153a, V.XVII
Liġi tal-Unjoni
atti u miżuri ta’ implimentazzjoni106
ksur ta’141
kumitat ta’ inkjesta, l-implimentazzjoni ta'198
kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’40, V.XVI
petizzjonijiet, rapport fuq inizjattiva proprja (Artikolu 52)216
Limiti (ara ukoll Votazzjoni)168a
Lingwaġġ
malafamanti, razzist jew ksenophobic11, 165, II.1
Lingwi, uffiċjali25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
Lista ta’ kelliema162, 189
M
Mandat
delegazzjonijiet tal-Parlament27, 144
kumitat responsabbli
 negozjati (l-ewwel qari)59, 59a, 69c, 69d, 69e
Kummissjoni, ftehimiet internazzjonali108
Membri
 deċiżjonijiet dwar il-validità ta’3
 indipendenti3
 irtirar ta’4
 monitoraġġ kontinwu ta’ impenji matul il-mandatVI.6
 parlament ieħor4
President, sabiex jinnegozja faċilitajiet reċiproċi għall-parlamenti nazzjonali142
rappreżentanti speċjali110
Membri
assistenti11, 116a, V.IX
attendenza għas-seduti148
ġenerali1 - 11
immunità ta’9
interessi finanzjarji11
mhux affiljati25, 35, 36, 71, 135, 153, 162, 200, 205
osservaturi, trattament bħal Membri13
rigali u benefiċċji riċevuti mill-I.5
sanzjonijiet166
standards ta’ kondotta11
Statut għal2, 11, 25, 116, V.XVI
tkeċċija166
tul tal-mandat4
verifika tal-kredenzjali ta’3
Minuti
Bureau31
Konferenza tal-Presidenti31
laqgħat tal-kumitati205, 207, 210a
Parlament192, 207
 attendenza tas-seduta148
 deċiżjonijiet ta’ bidu ta’ negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill69d
 listi ta’ komunikazzjonijiet mill-Kunsill, it-tieni qari64
 proċedura
 stqarrijiet ta’ twaqqif ta’ grupp politiku32
 talba lill-Membru għall-ordni, it-tieni darba165
 tħabbir ta’ atti delegati105
 tħabbir ta’ petizzjonijiet217
 votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet, riżultati dettaljati180
 votazzjoni sigrieta, il-parteċipazzjoni fil180a
Mistoqsijiet
għal tweġiba bil-miktub130 - 131, III
 dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku131a
 dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni131a
 ġenerali130
 kriterji applikabbliII
 lill-Bank Ċentrali Ewropew131
għal tweġiba orali b'dibattitu128
ħidma mhux mitmuma229
ħin għal mistoqsijiet
 kumitat210
 kriterjiII
 plenarja129
lill-President dwar il-Bureau, Konferenza tal-Presidenti u Kwesturi31
mhux prijoritarji130
prijoritarji130
qosra u konċiżi123 - 124
Mizuri ta’ implementazzjoni, BureauI.5, I.9
Modifika
approvazzjoni99
orali169
preżentazzjoni f’test mqiegħed fuq il-Mejda għall-eżami69f
proposta leġiżlattiva, bażi legali63
Motto228
Mozzjoni
ċensura, Kummissjoni119
dikjarazzjoni, inammissibbiltà187
proċedurali185
riżoluzzjoni45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4

Negozjati59, 59a, 69c, 69d, 69e, 69f
Nominazzjonijiet (ara wkoll Ħatra, Elezzjonijiet)
Bank Ċentrali Ewropew122
Kumitati199, 204
Kummissarji nnominati118, VI
Kwesturi115, 8
Ombudsman219
President tal-Kummissjoni117
President tal-Parlament15, 16
Viċi-Presidenti15

OLAF12, V.V
Ombudsman
attivitajiet220, V.XX
elezzjoni219
tneħħija221
Opinjoni
abbozz tal-baġit88
atti delegati u ta’ implimentazzjoni40
bażi legali għat-talba tal-Parlament għal proposta tal-Kummissjoni46
dwar id-derogi għall-adozzjoni tal-euro, il-proċeduri100
espressa mill-Membri, il-libertà tal-kelma7
estimi tal-Parlament88, 97
forma ta’ ittra133
inizjattiva taċ-ċittadini211
kompatibilità finanzjarja41, V.IV
konklużjoni, tiġdid jew emendar ta’ ftehim internazzjonali108
kumitati50, 53, 201
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew137, VII.2
kumitati ta’ inkjesta198
Kumitat tar-Reġjuni138, VII.2
kumitati speċjali197
Kummissjoni45, 48
kwittanzaIV.1, IV.3
minoranza198
petizzjonijiet216
proċedura baġitarja annwali86a
Qorti tal-Awdituri125
rikjesta mit-Trattati132
rispett għad-drittijiet fundamentali38
sussidjarjetà42
tneħħija ta’ immunità9
votazzjoni fil-kumitat208
Ordni
ħidma149 - 156
ġuridikuV.XVI
Kamra22, 162, 165, 166, 177
kostituzzjonali tal-Istati Membri215
ordni u sigurtà fil-bini11
punti ta’ ordni164a, 182a, 184a, 209
votazzjoni169, 174, 176, 180, 209

Pajjiżi terzi
ACPV.II
assoċjati mal-Unjoni214
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem filIII.1
koperazzjoni kulturaliV.XVI
kummerċ internazzjonaliV.III
ftehim ta’ sħubija għall-koperazzjoni ma' pajjiżi terziIII.1
movimenti ta’ kapital li joriġina milV.VI
mozzjonijiet għal riżoluzzjoni indirizzata lilIII.1
negozjati għall-adeżjoni81, 214
relazzjonijiet ma'214, VI
trasportV.XI
Trattati ta’ Adeżjoni81
Parlamenti
konferenzi ta’144
nazzjonali25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.II
 dokumenti minn, trażmessi uffiċjalment142
 kumitat, djalogu dirett ma’142
 negozjar ta’ faċilitajiet għal142
 opinjonijiet motivati42
 relazzjonijiet ma'25, 27, 142, 143
Stati assoċjati jew Stati ta’adeżjoni214, V.II
Partiti politiċi (partiti politiċi Ewropej)223a
Petizzjonijiet211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.XX
Plenarja
atti delegati105, 107
aV.Viżi9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a, 217
baġit88, 90 - 92a
dibattiti52, 115
dibattitu ta’ prijorità52
emendi39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
l-ewwel qari59, 59a, 63, 63a
ħin għad-diskorsi162
kondotta tal-Membri11
konsultazzjoni78c, 132
koperazzjoni msaħħa85
interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura226
istituzzjonijiet oħrajn113
minuti192
mistoqsijiet128
mozzjoni għal riżoluzzjoni170, III.1, IV.6
multilingwiżmu158
proċedura mingħajr emendi u diskussjoni150
rapportIV.4
rapport ta’ trasparenza116
rapport verbatim194
rapporteur151
regoli applikabbli mutatis mutandis għall-kumitati209
stqarrijiet tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew123
talba għal vot69c
it-tielet qari69g, 70, 72
it-tieni qari64 - 69a
Politika Estera u ta’ Sigurta’ Komuni (PESK)110 - 111, 113a, V.I
Postponiment ta’ dibattitu jew votazzjoni184a, 185, 190
Pożizzjoni
atti delegati105
baġit88, 90, 94a
dikjarazzjoni ta’45, 59, 67a, 78b, 108
estimi parlamentari97
kumitat għal opinjoni (opinjoni jew emendi)53
Kummissjoni45, 59, 64, 78b
Kunsill45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
minoranza, fir-rapporti52
Parlament59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
proċedura ta’ skwalifika3
rapporteur54
teħid ta’ pożizzjoni132, 220
Unjoni109
President tal-Kummissjoni63, 94a, 117, 119
President tal-Kunsill63, 94a, 118, 119, VI.5
President tal-Kunsill Ewropew118, 123, 130, 162, VI.5
President proV.Viżorju14
President tal-Parlament
bdil ta’20
dmirijiet22
elezzjoni15, 16
kariga19
ko-firmatarju għall-Parlament
 atti adottati (proċedura leġislattiva ordinarja)78
 testi adottati193
ma’ Presidenti ta’ istituzzjonijiet oħra63, 94a
minuti tas-seduta, ko-firmatarju192
terminazzjoni (kmieni)21
Prevenzjoni ta’ frodi u korruzzjoni12 (nota ta’ qiegħ)
Prevenzjoni ta’ ostruzzjoni164a
Privileġġi ta’ ex Membri preċedenti11
Privileġġi u immunitajiet5 - 9, V.XVI
Proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja141, 179a, 221, IV.6
Proċedura
baġit86 - 92a, V.IV
konċiljazzjoni (kwistjonijiet baġitarji interni)97
konċiljazzjoni (proċedura leġislattiva ordinarja)69g - 72, 90, V.XIX
kumitat konġunt55
kwittanza93 - 94, 98, IV, V.V
leġiżlattiva
 ġenerali37 - 48
 kumitat49 - 55, 206 - 211
 proċedura leġiżlattiva ordinarja59 - 63a, 64 - 72, 78
simplifikata50, 150
skrutinju ta’ ftehimiet volontarji previsti102
urġenti154
votazzjoni
 kumitat208, 209
 plenarja150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
Proporzjonalità (Artikolu 5 TUE)42, 106, V.XVI, V.XVII
Q
Qafas finanzjarju plurijennali41, 49, 51, 86, V.IV
Qari
l-ewwel qari59, 59a, 63, 63a
 bidla fil-bażi legali63
 ftehimiet63a
 konklużjoni59
 kumitat
aċċellerazzjoni tal-proċeduri leġiżlattivi47a
opinjonijiet53, 54
proċedura ta’ kumitat konġunt55
proċedura simplifikata50
proposti minn istituzzjonijiet oħra jew Stati Membri48
rapporti leġiżlattivi49, 52a
riferiment47
riferiment lura59
rapporteur, il-ħatra ta’47
tqegħid fuq il-Mejda mill-Kumitat għas-seduta plenarja59
 pożizzjoni tal-Kunsill
emendi tal-Parlament għal69
komunikazzjoni lill-Parlament ta’64
negozjati qabel l-adozzjoni ta’69d
 pożizzjoni tal-Parlament
mandat, meqjusa bħala69d
negozjati wara l-adozzjoni ta’69d
 plenarja59
 vot fil-Parlament59
it-tieni qari94, 69a
 emendi fil-kumitat55, 64, 66
 estensjoni tal-limiti taż-żmien65
 firma ta’ emendi jew abbozz ta' proposta għar-rifjut208
 ftehimiet69a
 konklużjoni67a
 kunflitt bejn ir-regoli dwar it-tieni qari u regoli oħra47
 laqgħat tal-kumitati konġunti55
 negozjati69e
 Plenarja67, 67a, 69, 69a
 rapporteur66, 71
 rakkomandazzjoni għal66, 67
 regoli mhux applikabbli għat-tieni qari66
 vot67a, 208
t-tielet qari
 inapplikabbilta’ tal-Artikoli 49, 50 u 5372
 Kumitat ta’ Konċiljazzjoni (ara Kumitat ta’ Konċiljazzjoni)70, 71, 72
 kunflitt bejn regoli dwar it-tielet qari u regoli oħra47
 limiti ta’ żmien69g
 Plenarja72
 Proċedura ta’ konċiljazzjoni69g, 72
projbizzjoni fuq riferiment lura lill-kumitat72
 test konġunt72
emendi, inammissibbli72
tqegħid fuq l-aġenda tas seduta72
vot fil-Parlament72
Qorti ta' l-AwdituriV.I, V.V
ħatra ta’ membri121
stqarrijiet125
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
kwittanza94
nominazzjonijiet120
opinjonijiet, kompatibilità mat-Trattati108
proċeduri quddiem141, 221, IV.6
riferiment141
tkeċċija ta' Ombudsman221
R
Rakkomandazzjonijiet
Artikolu 99, adozzjoni taħt54
atti delegati105
ħatriet u nominazzjonijietIV.2, IV.3, 122a, 110, 111, 121, 122.
ksur minn Stati Membri ta’ prinċipji u valuri fundamentali83
kwittanzaIV.1
petizzjonijiet216
PESK113, 113a
proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja141, 179a
talba lill-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta’ proposti, akkumpanjati minn46
it-tieni qari66 - 67
trattati ta' adeżjoni81
wara inkjesta198
Rapport
abbozz52a, 55, 160
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni132
flimkien ma’ mozzjoni għal resoluzzjoni133, 198
fuq inizjattivi preżentati minn Stat Membru48
inizjattiva proprja27, 45 - 46, 52, 132, 216, 220
interim99
leġislativ49, 69c
mhux leġislattivi51, 52
mill-Kumitat ta' Inkjesta198
mill-Kummissjoni132
minn istituzzjonijiet oħrajn132
opinjonijiet tal-minoranza56, 198
orali52, 154
strateġiku52
verbatim44
Rapporteur
abbozzar ta’ rapporti52a
delegazzjonijiet interparlamentari212
dmir ta’ informazzjoni lejn rapporteurs oħra infurmati54
emendi ta’ kompromess170
l-ewwel qari, vot fil-Parlament59
eżami tar-riżenja ta’ Membru4
ftehimiet internzzjonali108, 109
ħatra47, 49, 66, 205
kodifikazzjoni103
kumitati assoċjati54
kumitat għal opinjoni53
kumitat ta’ inkjesta198
kumitat ta’ konċiljazzjoni71
kumitat konġunt55
kunflitt ta’ interessI.3
proċedura ta’ kunsens99
laqgħat tal-Kunsill44
negozjati69f
posponiment vot fil-Parlament45
preżentazzjoni qasira151
proċedura fil-Plenarja mingħajr emendi jew dibattitu150
proċedura simplifikata50
proċedura b’ urġenza154
rapport
 inizjattiva proprja52
 mhux leġiżlattiv51
Qorti tal-Ġustizzja141
segwitu għall-pożizzjoni tal -Parlament78d
tkeċċija għal ksur tal-Kodiċi ta’ Kondotta eċċ21
votazzjoni fil-kumitat208
Rappreżentazzjoni tal-Parlament f'laqgħat tal-Kunsill44
Riferiment lill-Kumitat, u referenza lura47, 59a, 69b, 72, 108, 185, 188
Referenza mill-ġdid lil-Parlament63
Reġistru
appoġġ lill-intergruppi34
assistenti11
attendenza tal-Membri148
dikjarazzjonijiet bil-miktub136
partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej223a
petizzjonijiet215, 217, 218
trasparenza11, 116a
Regoli ta' Proċedura
applikazzjoni226, V.XVIII
emenda227, V.XVIII
ftehimiet interistituzzjonali140
tħassir107
Relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet oħrajn27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Rettifiki193, 231
Riformulazzjoni104
Rigali jew benefiċċji similiI.5
Riżoluzzjoni
mhux leġislattiva99
leġislattiva48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
S
Seduta145
attendenza tal-Membri148
awdjoviżiv/a
 politikaV.XV
 reġistrazzjoni indiċizzata ta’ smigħ, il-Kummissarji nnominatiVI.3
 rekord ta’ seduti
tħassir ta’ partijiet ta' diskorsi165
ġenerali195
kostituttiva3, 14, 146, 228
mozzjonijiet ta’ proċedura185, 191
post147
rapport verbatim194
rekord pubbliku192, 194 - 195
sanzjonijiet
 proċeduri ta’ appell intern167, 191
 sospensjoni ta’ Stati mill-parteċipazzjoni f’seduti166
sospensjoni, għeluq191, 165
 applikazzjoni tar-regoli tal-Plenarja lill-kumitat209
 President
bħala konsegwenzi jekk iħalli s-Sedja165
dmirijiet ta’22
kondotta25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
minuti192
post147
rapport verbatim194
reġistru pubbliku192, 194
rekord pubbliku195
Seduta ta' smigħV.XX, VI.3
dmirijiet tal-Bureau25
esperti, minn kumitati206
ħatra ta’ Kummissarji118, IV
Membri
 orali, tal-Membri166
 proċeduri dwar immunità9
 sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità ma' talba formali biex jattendu116a
persuni nominati
 kap tad-delegazzjoni esterna tal-Unjoni111
 Ombudsman219
 rappreżentanti speċjali110
pubblika, fuq inizjattivi taċ-ċittadini211
Segretarjat
Gruppi politiċi33
Membri mhux affiljati35, 205
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub194
Parlament25, 222
 dokumenti ta’116
 kap ta’222
 kompożizzjoni222
 mistoqsijiet
għaqda ta’ mistoqsijiet relatati mis-SegretarjatII .3
identiċi jew similiII .3
 organigramma
adozzjoni222
ġenerali33
rwol tal-Bureau222
Segretarju Ġenerali4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, V.IX
aċċess għall-Kamra157, 165
arranġamenti dettaljati għal segretarjati ta’ Membri mhux affiljati35
badge ta’ aċċess fit-tul116a
ħatra25, 222
ko-firmatarju
 atti adottati (OLP)78
 minuti tas-seduta192
 testi adottati193
proposti għal deċiżjonijiet tal-Bureau
 finanzjament ta’ partit politiku f'livell Ewropew
approvazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji finali224
approvazzjoni ta’ rapporti ta’ attività finali224
assistenza teknika lill-partiti politiċi f'livell Ewropew224
delega tas-setgħat tal-Bureau lis-Segretarju Ġenerali224
ġenerali224
sospensjoni, it-tnaqqis jew l-irkupru ta’ fondi224
tqassim lill-benefiċjarji224
 ġenerali25
 miżuri għall-implimentazzjoni tar-reġistru tat-trasparenza116a
 multilingwiżmu, arranġament transitorju159
rapport dwar l-abbozz preliminari tal-estimi96
segretarjat tal-Parlament (ara wkoll Segretarjat)222
Segretezza198
Sessjonijiet145 - 148
Shadow rapporteurs(ara rapporteurs)
Simboli tal-Unjoni228
Simplifikata
proċedura49, 50, 150
reviżjoni tat-Trattat80, V.XVIII
Simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UnjoniV.XVI
Sistema tal-qsim proviżorju fi tnax-il parti92
Skadenzi
atti delegati, mozzjoni li toġġezzjona105
atti ta’ implimentazzjoni, l-adozzjoni ta’ riżoluzzjoni li toġġezzjona106
dibattitu135, 154, 156
emendi135, 154, 156
 abbozz tal-baġit88
 kumitat53, 208
 Parlament59, 69c, 150, 169, 170
fid-dibattitu skont l-Artikolu 135III.7
kompromess170
estensjoni għat-tieni u t-tielet qari65, 69g, 70
korrezzjoni tat-test ittajpjat tal-kontribuzzjonijiet orali194
kunsiderazzjoni taħt il-proċedura assoċjata jew konġunta kumitat107
opinjonijiet tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew137
opinjonijiet tal- Kumitat tar-Reġjuni138
rapport52, 53
votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet180
votazzjonijiet maqsuma176
Sostituti3, 49, 51, 53, 66, 71, 198, 200, 203, 208
Sotto-kumitati201, 203
Spezzjoni ta’ fajls5
Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni123, 135, 164a, 183
Standards ta' kondotta11, 165, 166, 167
Stqarrijiet123, 126, 136
Bank Ċentrali Ewropew126
Kummissjoni123, 124, VI.3
Kunsill123
Kunsill Ewropew123, 126
Qorti tal-Awdituri121, 125
Studju u missjonijiet għal ġbir ta' informazzjoni201
Sussidjarjetà39, 42, 106, V.XVI, V.XVII
T
Testi adottati193
rettifika231
Tfixkil tal-Parlament162, 165, 166
miżuri immedjati165
sanzjonijiet166, 167
Tim tan-negozjati69e, 69f
Tlaqqigħ
kumitati206
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni70
Parlament146
Tmiem ta' kariga qabel iż-żmien4, 21, 166
Tneħħija ta' l-immunità6, 7, 9
Tqassim156, 160 - 161, 192
approprjazzjonijiet bejn partiti politiċi f'livell Ewropew224
dokumenti160
kwistjonijiet topiċi għad-dibattitu, tqassim bejn il-gruppi153a
siġġijiet ta’ kumitati bejn gruppi199
traduzzjonijiet ta' emendi
Traduzzjoni
arranġament tranżitorju159
kumitat ta’ inkjesta, dokumenti rċevuti198
minuti ta’ Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti31
petizzjonijiet215
pożizzjoni tal-Kunsill64
rapporti verbatim, estratt minn, fuq talba194
talbiet lill-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta’ proposti46
Trasparenza
attivitajiet tal-Parlament115, 116
Intergruppi34
interessi finanzjarji tal-MembriI.4, I. 5
leġiżlazzjoni, kumitat permanenti responsabbli għalV.XVII
matul il-proċess leġiżlattiv43
petizzjonijiet215
reġistru4 (nota ta’ qiegħ), 11, 116a
Trattati89, 99, VI.XVIII
reviżjoni ordinarja79, II
reviżjoni simplifikata80, II
Tul tal-kariga
membri4
uffiċjali19
U
Uffiċjali14 - 21, 22, 23, 116, 165, 166
V
Verifika
bażi legali39, 46
kompatibilità finanzjarja41
kredenzjali3, 14, V.XVI
partit politiku f'livell Ewropew224, V.XVI
sussidjarjetà u proporzjonalità (Artikolu 5 TUE)39
Viċi-President
dmirijiet23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
elezzjoni15, 17
 kariga19, 21
 post vakanti102
 ordni ta’ precedenza17
Viċi-President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Votazzjoni171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
aġġornament ta’ votazzjoni108, 185, 190, 209
atti delegati
 oġġezzjoni105
 revoka105
baġit
 kumitat88
 plenarja
abbozz ta’ baġit
. emendi, taqsima b'taqsima88
. mozzjoni għal riżoluzzjoni88
konċiljazzjoni baġitarja, it-test konġunt, votazzjoni waħdanija90
konferma ta’ emendi għat-test konġunt90
b’sejħa ta’ ismijiet118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.5
bil-qiegħda u bil-wieqfa (minflok sistema ta’ votazzjoni elettronika)178
diżgwid dwar votazzjoni182a
dritt ta’vot
 Membri177
 Membri mhux affiljati fil-Konferenza tal-Presidenti26
 osservaturi13
emendi169, 174, 175, 179, 208
l-ewwel qari, plenarja59
finali42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
immunità9
kodifikazzjoni103
kollettiva135, 174
kumitat208
kumitat responsabbli
 abbozz ta’ baġit88
 emendi minn kumitat assoċjat, aċċettati mingħajr vot54, 107
 emendi minn kumitat għall-opinjoni, mressqa għall-votazzjoni fil-kumitat responsabbli53
 ftehim proviżorju, vot wieħed69f
 proċedura b’ kumitat konġunt55, 107
 rakkomandazzjonijiet dwar il-politiki esterni tal-Unjoni113
 rapporti49, 52a
 talba għall-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-emendi tal-kumitat qabel il-votazzjoni finali78b
ksur minn Stat Membru tal-prinċipji u l-valuri fundamentali83
limiti168a
mandat
 negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill fil-kumitat69d
 negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament fil-plenarja69c
maqsuma52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
ordni ta’ (prijorità)22, 59, 171, 174
osservaturi13
posponiment39, 45, 59, 118, IV.5
proċedura171, 208
proċedura ta’ approvazzjoni
 fil-kumitat,99
 fil-plenarja
irtirar mill-Unjoni82
talba għall-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, aġġornament tal-votazzjoni108
trattati ta’ adeżjoni81
votazzjoni waħdanija99, 108
proċedura ta’ konsultazzjoni, plenarja78c
proċedura leġiżlattiva ordinarja
 abbozz sħiħ, wara vot fuq l-emendi (l-ewwel qari)59
 bażi legali39
 emendi għall-abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva59, 67a
 ftehim proviżorju59, 67a
 proposta għal ċaħda immedjata59, 67a
 proposta oħra għal caħda, wara votazzjoni dwar emendi (it-tieni qari)67a
 referenza lura lill-kumitat (l-ewwel qari)59
 talba għall-votazzjoni fuq l-emendi qabel ftehim proviżorju59, 67a
qafas finanzjarju pluriennali86
separata9, 52, 59, 174, 175
sigrieta
 ħatriet15, 17, 117, 121, 122, 122a, 199, 204, VI.10
sistema ta’ votazzjoni elettronika178, 180, 181, 182a, 209
spjegazzjoni ta’123, 135, 164a, 183
tħabbir tar-riżultat ta’, fil-plenarja22
it-tielet qari72
it-tieni qari
 kumitat66
 plenarja67
turija tal-idejn.178, 182a, 208
vot deċiżiv (ara voti ndaqs)
voti ndaqs
 Bureau24
 bureaux tal-kumitati204
 elezzjoni ta’ Uffiċjali16, 17, 18
 kumitat209
 plenarja179a
waħdanija.52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216

Websajt31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza