Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
 AANHANGSEL
 ZAAKREGISTER
 BERICHT AAN DE LEZER
 COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

ZAAKREGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
De arabische cijfers verwijzen naar de artikelen, de Romeinse cijfers naar de bijlagen en de arabische of Romeinse cijfers of de daaropvolgende letters naar delen, artikelen of paragrafen/leden van die bijlagen. Dit niet-uitputtende trefwoordenregister strekt ertoe lezers door de Nederlandse versie van het Reglement te loodsen. Het heeft geen officiële status en geen waarde als uitleggingsinstrument.
A
Aanbevelingen29, 30, 42, 46, 81, 99, 105, 110, 113, 118, 149, 205, 214, 216 bis, VI.3
aan de Raad83, 108, 113
bevoegde commissie54, 99, 109, 116, 141, 99, 214
commissiewerkzaamheden / agenda29
GBVB110, V
internationale vertegenwoordiging111
onderhandelingsmandaat108
ontwerpagenda149
toetredingsverdragen81
tweede lezing66 - 67
Aangenomen besluiten6
Aangenomen teksten193
ACSV.II, V.IV
Advies139, 201
Comité van de Regio's138
commissies38, 45, 48, 53, 86, 96, 108, 211, 216, IV.2
Economisch en Sociaal Comité137
Parlement108, 121, 122, 132, 224
verzoeken om41
Afsluiting van de rekeningen98, IV.3, IV.5
Agenda
aanneming150 - 153
commissie4, 66, 106, 115, 131, 131 bis, 135, 188, 210, IV.4
definitieve ontwerp-135, 149, 149 bis, 150, 153 bis, 162
motie tot wijziging van de agenda149 bis, 162
punten/agendapunten115, 149, 150, 162, 200, 203
ontwerp-27, 67, 78 quinquies, 128, 130 ter, 135, 149, 150, 153 bis, 216
wijziging149, 149 bis
Akkoord, internationaal (zie internationale overeenkomst)108, 109, 113, V.1
Akkoorden, interinstitutionele12, 25, 37, 39, 46, 63, 86 bis, 103, 104, 118 bis, 140, I.6, V.IV
Akkoord in eerste lezing59, 63 bis
Akkoord in tweede lezing67 bis
Ambt14, 16, 20, 21, 110, 166, 219, 221, 222, I.7
Ambtsdragers19, 116, 204
Ambtstermijn19, 21, 118, 197, 199, VI.6, VI.9
Amendement/en169
aanduiding in een geconsolideerde tekst193
aanneming88, 174, 227
amendementen tot wijziging van de rechtsgrond39
compromis-170, 174
indiening48, 69 bis, 88, 96, 150, 169, 170, 208, 216 bis, 225, III, IV.5
in een commissie50, 52
intrekking170
mondelinge113, 169
niet beschikbaar in alle talen169
ontvankelijkheid22, 66, 69, 170, 209
Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement69 quater
Onderhandelingen voorafgaand aan de tweede lezing door het Parlement69 sexies
procedure zonder50, 103, 150, 170, 183
ronddelingIII
standpunt van de Commissie78 ter
talen169
termijnen169
toelichting169
vervallen van169, 171
volgorde van de stemming over169
wijziging Reglement227
Archief192 - 195
B
Beginselen welke de lidstaten gemeen hebbenV.XVIII
Begroting/s86 bis, II, IV.3
behandeling in het Parlement41, 88, 90, 92 bis, V.IV
controle op de uitvoering125, V.V, V.VI
kwijting93, 94, 98
raming25, 88, 96, 97
uitvoering33, 92 bis, 93, 94, V.IV
bemiddeling90
Behandeling
initiatieven van een lidstaat48
 toelichting48
vertrouwelijke informatie6, 11, 25, 210 bis
Bekendmaking verzoekschriften217
Belangenconflict/en21, 118, I.3, VI.2
Belangenvertegenwoordiger11
Bemiddeling
derde lezing69 octies
tussen Parlement en Raad72
Bemiddelingscomité55, 69 septies, 70 - 72, 90
bijeenkomst70
bijeenroepen70
delegatie18
samenstelling en procedure54
Benoemingen (zie ook Verkiezingen)
advocaten-generaal120
bij geheime stemming122
Commissie118 bis
 Voorzitter117
 leden118
 nieuw lid200
commissiebureau204
Europese Centrale Bank122
gekozen voorzitterVI.5
hoofden externe delegaties111
leden van de Rekenkamer121
Ombudsman
 ontheffing221
 staking van stemmen219
rapporteur47, 205
rechters120
speciale vertegenwoordiger(s)110
stemprocedure171, 209
Beraadslaging
audiovisueel verslag195
commissievergaderingen206
Conferentie van voorzitters149
met gesloten deuren113
vergaderingen194
Beroep
Hof van Justitie141, IV.6
BeroepsmogelijkhedenI.8
Betalingsopdrachten98
Betalingsverplichtingen98
Betrekkingen met de andere instellingen27, 117 - 122 bis
Betrekkingen met de nationale parlementen25, 27, 142 - 144
Bezwaren
aanbevelingen op het gebied van het GBVB113
gedelegeerde handelingen105
in stemming brengen van niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement169
interpretatie Reglement226
ontwerpagenda150
over geldigheid mandaat3
tegen behandeling zonder amendementen of debat150
tegen wijziging volgorde van stemming174
Bijeenroeping
bemiddelingscomité70
commissievergaderingen206
Parlement146
Bijlagen130, 227
indeling227
Bijzondere commissies29, 196 - 198
Blauwe kaart162
Buitengewoon debat153
Buitenlands beleid113 bis, V
Bureau
commissies198, 203, 204
informatieplicht31
samenstelling19 - 20, 24
taken5, 25, 28 - 31, 33, 96, 97
vragen van leden31
Burgerinitiatief211, V.XX
C
Centrale bank59, 122, 126, 131
Codificatie103
Comitologie (zie gedelegeerde handelingen, uitvoeringshandelingen)
Comité van de Regio's94, 138
Commissaris(sen)37, 118, 125, 130
Commissie
verkiezing118
afwijzing118
op de hoogte houden (informatieverstrekking)43
jaarverslag recht van de Unie132
kaderakkoord37, 118, VI.2, VI.6
kwijting93, 94, IV
moties tot niet-ontvankelijkverklaring18
motie van afkeuring119
onderhandelingsmandaat108
spreektijd162, III
standpunt inzake amendementen59, 78 ter
toelichting besluiten124
trialoog69 septies
uitvoeringsbevoegdheden40, 106, 106
verkiezing voorzitter117
verklaringen123 - 124
verwerping van een voorstel59, 102 - 104, 208
voorgedragen commissarissen118
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger110, 111, 113, 113 bis, 128, 130, 130 bis, 130 ter
vragen128, 130 bis, II
vragenuur129
werkprogramma37, 47
wetgevingsprocedure37
wijziging van een voorstel78, 63
Commissiecoördinatoren69 septies, 120, 198, 203, 205, VI.3
Commissies49 - 54, 196, 198, 200 - 204, 206 - 210
adviezen53, 54
behandeling van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen175
Bemiddelingscomité (zie ook Derde lezing)70 - 72
bevoegde commissie46 - 47, 66, 73
bevoegdheden en taken27, 47, 54, 55, 59 bis, 107, 133, 196 - 198, 201, 201 bis, 214, II.1, V
bevoegdheidsconflict201 bis
bijzondere commissies197
commissiebureau198, 203, 204
commissievoorzitter106, 198, 204
derde lezing69 octies - 72
dialoog66
 met de nationale parlementen142
 Jaarlijkse structurele, met de CommissieVI.6
 politieke, met de ontwikkelingslandenV.II
 politieke, tussen de voorgedragen kandidaat-commissarissen en de ledenVI.3
 sociaalV.VII
 tussen de sociale partners101
eerste lezing59, 59 bis, 63, 69 quater, 69 quinquies, 69 septies
enquêtecommissies198, 199
gemengde parlementaire214, V.I
gezamenlijke commissievergaderingen55, 107
instelling196 - 198
leden199 - 200
adviserend53, 201, 208
medeverantwoordelijke54, 59 bis, 71, 107, 108, 201 bis, 216, V.XVI, VI.3
met redenen omkleed advies over de bevoegdheid9
notulen207, 210 bis
onderzoek van de geloofsbrieven3, 14, V.XVI
plaats der vergaderingen147
plaatsvervangers3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
procedure49 - 55, 59 bis, 63, 66, 69, 69 sexies, 69 septies, 206 - 210, 210 bis, 211
rectificaties231
samenstelling27, 199 - 200
spoedvergadering113
stemming208 - 209
subcommissie201, 203, V.I
taken27, 196, 201, VI
ten principale (zie bevoegde)VI.3
terugverwijzing59 bis, 63, 78 sexies, 188
tijdelijke (zie bijzondere commissies)197, 201, 203
tweede lezing67 bis, 69, 69 sexies, 69 septies
vaste196
vergaderingen4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69 septies, 113, 115, 116 bis, 126, 130, 131 bis, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206 - 210, 210 bis
verslag49 - 55, 59 bis, 72, 84, 86 bis, 98 - 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
voorzitter4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52 bis, 53 - 55, 59, 64, 65, 67 bis, 69 septies, 71, 78 quinquies, 90, 94 bis, 103 - 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201 bis, 203
vragenuur210
wetgevings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
instelling commissies en enquêtecommissies27, 198
Compromisamendement/en69, 170, 174
Conferentie
van commissievoorzitters29, 37, 46, 47, 55, 69 septies, 105, 107, 142, 201 bis, 211, VI.3, VI.4
van delegatievoorzitters30, 212
van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC)143
van parlementen144
van voorzitters
 informatieplicht31
 samenstelling26
 taken21, 27, 52, 54 - 55, 71, 124, 128 - 129, 133, 135, 146, 149 - 151, 162, 166, 198 - 199, 201, 203, 212, 225, 229
 vragen31
Constatering van een schending83, V.XVII, V.XVIII
Constituerende vergadering32, 197, 198, 228
Controle rechtsgrond39
Correcties193, 231
Corruptie12, I.2
COSAC143
D
Debat
actualiteitendebat153 bis
buitengewoon153
gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat135, III
in aansluiting op een verklaring123
na toelichting door Commissie van haar besluiten124
sluiting van de beraadslaging185, 189
uitstel van de beraadslaging185
verdaging debat190
zonder debat50, 150
Delegatie(s)25
delegatievoorzitters30, 212
externe111
in gemengde parlementaire commissies214
interparlementaire21, 30, 116, 135, 166, 212, 214, V.I, V.II, V.III
tijdelijke27
van het Parlement in de COSAC143
vaste27, 30, 212
Democratie135, 224 - 225, III, V.I
Derde landen214, V.I, V.III, V.VI, V.XI, V.XIX
ACSV.II, V.IV
betrekkingen met27, V.III
toetredingsonderhandelingen81, 214
toetredingsverdragen13, 81
Derde lezing47, 55, 69 octies, 72
bemiddeling69 octies
gemeenschappelijke tekst72
plenaire vergadering72
Devies228
Dialoog
met de nationale parlementen142
met de ontwikkelingslandenV.II
met het maatschappelijk middenveld27
met de CommissieVI.6
tussen de sociale partners101, V.VII
Documenten
elektronische verwerking161
gevoelige116
Ronddeling/beschikbaar156, 160, IV.1
toegang tot/toegankelijk5, 43, 115 - 116, 160
vertrouwelijkheid9
wetgevings-116, 142
Drempels168 bis
E
Economisch en Sociaal Comité94, 137
Eerste lezing59, 63, 69, 69 quater, 69 quinquies, 69 sexies
akkoord63 bis
beëindiging59
bevoegde commissie64
plenaire vergadering59
rapporteur66
stemming59
terugverwijzing naar bevoegde commissie59, 59 bis
Eindstemming46
uitstel179, 208
Elektronische verwerking van documenten161
Elektronisch register (verzoekschriften)216
Elektronische steminstallatie181
Enquêtecommissies116, 198, 200
Enquêterecht198
Eurogroep129
Europees Sociaal FondsV.VII
Europese Centrale Bank
benoeming122
Ontwerp van wetgevingshandeling59
verklaringen126
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord131
Europese Raad79, 80, 84, 117, 118, 123, 130, 162, VI.5
verklaringen123
EuropolV.XVII
Evenredigheid(s)/beginsel42, 106, V.XVI, V.XVII
Externe vertegenwoordiging van de Unie
speciale vertegenwoordigers110
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger108, 109, 110, 112, 113, 113 bis, 128 - 130 ter
F
Financieel memorandum45, 49, 51
Financieel Reglement93, 98, IV.2
Financiële aangelegenheden28
Financiële belangen11, I, I.4, V.V, VI.2
van de UnieV.V
van de leden3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Financiële gevolgen33, 41, 49, 112, 46, 49, 51, 113 bis, V.IV
Financiële middelen41, 46
Financiële verenigbaarheid41
Fractie(s)15, 19, 25, 26, 32, 33, 35, 38, 50, 59, 67, 69, 71, 78, 81, 88, 105, 106, 108, 113, 118, 121 - 123, 128, 130, 135, 137, 138, 149, 150, 153, 154, 162, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 183, 187, 188 - 191, 199, 200, 205, 226, 231, I.7
activiteiten33
fractievoorzitters26, 135, 153, 162, III
oprichting32
rechtspositie33
verandering van199
Fraude, -bestrijding12, V.V
G
GBVB (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid)113, V.I
aanbevelingen113
internationale vertegenwoordiging111
raadpleging en informatieverstrekking113 bis
schending mensenrechten114
Geassocieerde staten214
Gedelegeerde handelingen105, 107
Gedragscode11, 21, 25, 69 ter, 116 bis, 140, I.3, I.7 - 9, VI.2
Gedragsregels11, 165, 166
Geheimhouding(s)/plicht198, 210
Geloofsbrieven, onderzoek3, 14, V.X
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)113, V.I
Gemeenschappelijke ontwerptekst72
Gemeenschappelijke verklaring140
Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme122 bis, 131 bis
Gemengde parlementaire commissies27, 214, V.I
Gerechtelijke procedures141
Geschenken en soortgelijke voordelenI.5
Gevoelige documenten116
Gezamenlijk debat155
Gezamenlijke commissievergaderingen/commissieprocedure54, 55, 107, 211
Gezamenlijke ontwerpresolutie123, 170
Gezamenlijke tekst55, 72
Goedkeuring standpunt van de Raad67
Goedkeuringsprocedure99, 108
Grondrechten11, 38, 115, V.XVII
H
Handvest van de grondrechten11, 115, V.XVII
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement63, 78 sexies
Herschikking/Uniewetgeving104
Hof van Justitie van de Europese Unie94
benoemingen120
procedures141, 179 bis, IV.6, V.XVI
Hoge vertegenwoordiger: zie vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger
Hoorzitting/en9, 110, 111, 116, 118, 166, 206, 211, V.XX, VI, VI.2, VI.3, VI.4, VI.6, VI.7, VI.8, VI. 9
Hymne228
I
Immuniteit(en)5 - 9, 179 - 180, 208
immuniteitsprocedures9
opheffing6, 7, 9
verdediging7, 9
voorrechten en immuniteiten5 - 9, V.XVI
Informatiebeveiliging (Enisa)V.IX
Informatieplicht31
Informatieverstrekking43, 113 bis
Initiatief
burger-211, 218, V.XX
de Commissie, interinstitutionele samenwerking, begrotingsprocedures94 bis
Ombudsman220
van het Parlement of de Raad
 termijnen, tweede lezing65
 termijnen, derde lezing69 octies
van leden krachtens artikel 225 van het Verdrag46
van een lidstaat48
-verslag27, 45, 46, 52, 170, 216
Interfractiewerkgroepen34
Interimverslag99
Interinstitutioneel comité116
Interinstitutionele akkoorden140, V.IV, V.XVIII
Interinstitutionele onderhandelingen59, 69 ter, 154, I.4
Internationale overeenkomsten108, 109, 113, V.I, V.XIX
Internationale vertegenwoordiging111
Interparlementaire delegaties30, 116, 212, 214, V.I, V.II, V.III
In verscheidenheid verenigd (zie devies)228
Inzage van alle stukken5
J
Jaarlijks programmering van de wetgevingsplanning37
Jaarlijkse interinstitutionele programmering37, 47 bis
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen132
Juridisch-taalkundige afwerking/laatste hand63 bis, 78, 193, VII
K
Kortepresentatieprocedure/’catch the eye’52, 151
Kosten113 bis, 211
verblijfkostenI.5
-effectiviteitV.V
Kwijting(s)V.V
andere organen94
begroting van het Europees Ontwikkelingsfonds94
besluitenIV.3, IV.6
Commissie93
Parlement98, V.V
Raad94
verantwoordelijke organen van juridisch zelfstandige entiteiten die taken van de Unie uitvoeren94
verklaring van de Rekenkamer125
Kwijtingsprocedures93, 94, V.V
L
Laissez-passer5
Leden (algemeen)1 - 11, 148
aanwezigheid tijdens vergaderingen148
commissie50, 123, 175, 199, 200, 210, 215, I.7, VI.4
Commissie157
duur van het mandaat4, 145
Europese Centrale Bank122
financiële belangen11, I
medewerkers11
niet-fractiegebonden leden35
oud-ledenI.6, I.8
Rekenkamer121
statuut2, 11, 25, 116, I.2, V.XVI
uitsluiting166
vergoedingenI.4
Lezingen47, 55, 59, 63, 64, 65, 66 - 69, 71, 72, 92, 208
Lidstaten
nauwere samenwerking85
voorstellen48
Lobbyisten (zie Belangenvertegenwoordiger)
M
Mandaat2 - 4, 9, 11, 27, 69 quinquies, 69 sexies, 110, 142 - 145, 200, I.4
duur4
 leden4
onderzoek geloofsbrieven3
van Commissie, internationale overeenkomsten108
Mededeling, standpunt van de Raad64, 66
Medeverantwoordelijke commissies54, 71, 108, 201 bis, V.XVI, VI.3
Medewerkers11
Meerderheid/gekwalificeerde179 bis
Meerjarig financieel kader41, 49, 51, 86, V.IV
Mensenrechten114, 135, 224, 225, III, V.I, V.II, V.XVII
Minderheidsstandpunten52, 198, VI.4
Monetair beleid126, V.VI
Motie/verzoek het woord te voeren184 bis, 185
Motie van afkeuring, Commissie119
Motivering
aanbeveling commissie66
amendementen53, 104, 169
handelingen gewone wetgevingsprocedureVII
ontwerpbegroting88
wetgevingsverslag49
wijziging reglement227
N
Nationale parlementen25, 27, 42, 142, 143
gemotiveerde adviezen42
Nauwere samenwerking tussen lidstaten85
Niet-fractiegebonden leden25, 26, 35, 36, 135, 153, 162, 199, 200, 205, 212
Niet-officiële groeperingen van leden34
Niet-ontvankelijkheid185, 187
Notulen
bekendmaking standpunten van de Raad64
bezwaren192
Bureau31
commissievergaderingen205, 207, 210 bis
Conferentie van voorzitters31
plenaire vergadering69 quinquies, 207
O
OLAF12, V.V
Ombudsman219 - 221
ontheffing van zijn ambt219, 221
ontslag219
statuut219
verkiezing219
werkzaamheden220, V.XX
Onafgedane zaken229
Onderhandelingen (mandaat)108
voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement69 quater
Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad69 quinquies
Onderhandelingen voorafgaand aan de tweede lezing door het Parlement69 sexies
Onderhandelingsteam69 septies
Ondertekening
aangenomen teksten193, VII
amendementen208
 algemeen169
 In commissie, tweede lezing208
 ontwerpbegroting88
besluiten van het Bureau
 Europese politieke partijen en stichtingen223 bis
documenten, elektronisch161
gezamenlijke verklaring interinstitutionele programmering37
Interinstitutionele akkoorden140
mandaat4
meerjarige programmering, gezamenlijke conclusies118 bis
notulen192
ontwerpresoluties123
presentielijst148
schriftelijke verklaring3
vastgestelde handelingen (gewone wetgevingsprocedure)78, VII
toetreding van een staat13
Verklaring oprichting fractie32
Verzoekschriften (petitierecht)215, 216
Ondervoorzitter(s)19, 24
commissiebureau204
onderhouden betrekkingen met de nationale parlementen143
taken23 - 25, 27, 71, 90, 94, 94 bis, 116, 143, 198, 211
vacatures20
verkiezing en ambt15, 17, 19 - 21
Onderzoek
geloofsbrieven3, 14, V.XVI
vrijwillige overeenkomsten102
Ontheffing van de Ombudsman van zijn ambt221
Ontslagneming van de leden4
Ontvankelijkheid (zie ook niet-ontvankelijkheid)
amendementen22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
verzoek opheffing immuniteit9
verzoekschriften215
vragenuur met de Commissie129
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord130 - 131
Ontwerp
agenda27, 67, 78 quinquies, 128, 130 ter, 135, 149, 150, 153 bis, 162, 206, 216
definitieve ontwerpagenda135, 150, 153 bis
resoluties45, 51 - 53, 78 quinquies, 79, 80, 83, 88, 92 bis, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 132, 133, 135, 169 - 171, 216, 220, IV.3, IV.4, VI.5
wetgevingsresolutie49, 50, 169, 171
Ontwerpresoluties
gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat135
gezamenlijke170
naar aanleiding van verklaringen Commissie, Raad en Europese Raad123
schending fundamentele beginselen door een lidstaat83
verzoek overeenkomst van de sociale partners ten uitvoer te leggen101
Openbaarheid115 - 116, 206
beraadslagingen115
commissievergaderingen115
debatten in het Parlement115
werkzaamheden192
Openbaarmaking,
documenten116
Informatie financiële belangenVI.1
Openbaar register116
Openbare hoorzittingen over burgerinitiatieven211
Openingstoespraak16, 204
Opgave
financiële belangen21, 34, I.4, VI.2
Opheffing van de immuniteit6, 7, 9
Opschorting, beraadslaging188
Orde
In de gebouwen11
in de vergaderzaal165
onmiddellijke maatregelen165
ordeverstoring165, 166, 177
Ordepunten164 bis, 209
geldigheid stemming182 bis
verlening van het woord184 bis
verzoek het woord te voeren185
Organen22, 25, 27, 30 bis, 34, 55, 94, 116, 118, 132, 137, 140, 143, 144, 165, 166, 198, 201, 211, 214 bis, I.4, V.I, V.II
andereV.XVII
gedecentraliseerdeV.IV
Organigram (secretariaat-generaal)25, 33, 222
Oud-ledenI.6, I.8
Overeenkomst
Internationale (zie ook akkoorden)108, 109, 113, V.I, V.XIX
sociale partners101
P
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa214 bis
Parlementen, conferentie van144
Parlementen van de lidstaten27, 37, 142
Persoonlijke verklaringen164
Petitierecht215
Plaats der vergaderingen147
Plaatsvervangers49, 51, 53, 66, 71, 158, 162, 198, 200, 203
Plenaire vergadering145, 147 - 148
aanwezigheid van de leden148
amendementen39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
budget88, 91
derde lezing69 septies, 70, 72
eerste lezing59, 59 bis, 63, 63 bis
geconsolideerde tekst193
mededeling/behandeling ter plenaire9, 52, 53, 54, 59, 63 bis, 64, 67 bis, 69 bis, 78 quater, 88, 121, 133, 151, 166, 201 bis, 216, 217, 227, VI.10
notulen69 quinquies, 207
Procedure zonder amendementen en zonder debat150
spreektijd162
tweede lezing67 - 69 bis
verzoek stemming69 quater
volledig verslag194
Politieke partijen op Europees niveau223 bis, 224 - 225
bevoegdheden van de bevoegde commissie225
bevoegdheden van de Voorzitter223
bevoegdheden van het Bureau224
comité van onafhankelijke vooraanstaande personen225
programma225
technische ondersteuning224
terugvordering van ten onrechte ontvangen bedragen224
opschoring van de financiering224
Presentielijst148
Procedure
begrotings-86, 88, 90, 91, 92, 92 bis, 93
bemiddelings-54, 70 - 72
hernieuwde voorlegging aan het Parlement63
kwijting93 - 94, 98, IV, V.V
onderzoek vrijwillige overeenkomsten102
raadplegings-78 bis - 78 sexies, 137, 138
stem-
 In de commissie208, 209
 ter plenaire150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182 bis, 183
urgentieprocedure154
vereenvoudigde49, 50, 150, V.XVIII
wetgevings-
 algemeen37 - 48
 gewone42, 55, 63, 63 bis, 69 ter, 78, 193, II, VII
 In de commissie49 - 55, 206 - 209
zonder amendementen en zonder debat50, 103, 150, 183
Programmering van de wetgevingsplanning37
Publicatieblad25, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV.6
Publicatie werkzaamheden192, 194
Q
Quaestoren
informatieplicht31
register van steun aan de interfractiewerkgroepen34
taken28, 34, 116 bis
toegangspasje116 bis
verkiezing en ambt15, 18 - 21
vragen31
Quorum168, 208
R
Raad
dialoog van de bevoegde commissie (tweede lezing)66
gezamenlijke tekst72
interpellaties
 beperkte130 bis
 uitgebreide130 ter
Ontwerpaanbevelingen van de commissie113
spreektijd162
standpunt64
verklaringen109, 123
vragen128, 130
zittingen van44
Raadgevend comité voor het gedrag van de ledenI
Raadpleging
artikel 140, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie100
Comité van de Regio's138
Economisch en Sociaal Comité137
GBVB113 bis
hernieuwde (zie voorlegging)63
Raad van Europa214 bis
Raming, begroting96 - 97
Rapporteur8, 44, 45, 50, 69 septies, 150, 212
adviezen van commissies53
bemiddelingscomité71
benoeming47, 49, 51, 205, I.3, VI.6
codificatie103
compromisamendementen170
debat162
eerste lezing/tweede lezing59, 66, 67 bis
Enquêtecommissies198
follow-up van het standpunt van het Parlement78 quinquies
gezamenlijke commissieprocedure55
goedkeuringsprocedure99
Hof van Justitie141
initiatiefverslagen52
Internationale overeenkomsten108
Korte presentatie151
mededeling van het standpunt van de Raad64
mandaat4
medeverantwoordelijke commissies54
ontheffing uit ambt21
procedurele moties185
studie- en informatiereizen25
urgentieprocedure154
Schaduwrapporteurs205 bis
stemprocedure
 ter plenaire171
 In de commissie208
verslagen52 bis, I.4
Recht op inzage5
Rechtsgrond39
bevoegde commissie46, V.XVI
controle, eerste lezing39
gewone wetgevingsprocedure niet langer van toepassing63
internationale akkoorden/overeenkomsten108
wetgevingsinitiatief krachtens artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie46
Rechtsstaat135, III, V
Recht van de UnieV.XVI
Redevoering één minuut163
Regelgevingsprocedure met toetsing106
Regeling van de werkzaamheden149 - 150, 151, 153 - 156
Register
belangenvertegenwoordigers11
documentenregister van het Parlement116
presentielijst148
steun aan de interfractiewerkgroepen34
transparantie11, 116 bis, I.5
verzoekschriften215, 217, 218
Reglement
interinstitutionele akkoorden140
toepassing226, I.8
wijziging226 - 227, V.XVIII
Rekeningen, afsluiting98, V
Rekenkamer94, IV.1, IV.2, V.V
benoeming van de leden121
verklaringen125
Resoluties45, 51 - 53, 78 quinquies, 79, 80, 83, 88, 92 bis, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 132, 133, 135, 169 - 171, 216, 220, IV.3, IV.4, VI.5
ontwerp-45, 51 - 53, 78 quinquies, 79, 80, 83, 88, 92 bis, 99, 101, 102, 105 - 107, 114, 118, 123, 132, 133, 135, 169 - 171, 216, 220, IV.3, IV.4, VI.5
wetgevings-48, 59, 67 bis, 99
Ronddeling156, 160, III, IV.1
S
Samenstelling Parlement84
Samenwerking
grensoverschrijdende en interregionale samenwerkingV.XII
Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 201386 bis
Interinstitutionele samenwerking37, 94 bis
justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zakenV.XVI
loyale samenwerking54
met derde landenV.I, V.XV
missies voor verkiezingswaarnemingV.I
nationale parlementen142
nauwere samenwerking tussen lidstaten85
overeenstemming tussen alle taalversies193
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa214 bis
politiële en justitiële samenwerking in strafzakenV.XVII
Sancties167
Schaduwrapporteurs205 bis
Schending
gedragscode116 bis
geheimhoudingsplicht210 bis
voorrechten en immuniteit7, 8
van de fundamentele beginselen83, 99, V.XVII
van de mensenrechten/de democratie en de rechtsstaat114, 135, III
subsidiariteitsbeginsel42
Schorsing, vergadering184 bis, 185, 191, 209
Schriftelijke verklaringen
opgenomen in het volledig verslag162
van leden3, 52 bis, 162
Schriftelijk antwoorden130 - 131
beperkte interpellaties130 bis
uitgebreide interpellaties130 ter
Secretariaat25, 116, 194, 222, II
fracties33
interfractiewerkgroepen34
niet-fractiegebonden leden35, 205
Secretariaat-generaal222
Secretaris-generaal4, 11, 25, 96, 157, 165, 222, 224, I
algemeen25
benoeming25, 222
financiering politieke partijen op Europees niveau224
Intrekking of deactivering toegangspasjes lange duur116 bis
Mede-ondertekening vastgestelde handelingen78
Ondertekening notulen/aangenomen teksten192, 193
regels secretariaten voor niet-fractiegebonden leden35
toegang/verbod toegang vergaderzaal157, 165
tolken, vertalers, overgangsregeling159
Sluiting
beraadslaging/debat153, 185, 189
vergadering191
Sociale partners, dialoog101
Speciale vertegenwoordigers110
Spoedbijeenkomst Parlement (zie bijeenroeping)146
Spoedvergadering commissie113
Spreektijd
spreektijd van één minuut184 bis, 185
verdeling135, 162, VI.3
Sprekerslijst189
Staking van stemmen16, 17, 24, 179 bis, 204, 219
Standpunt
begroting88, 90, 94 bis, 97
Commissie45, 59, 67 bis, 78 ter, 109
minderheids-52, 198, VI.4
Parlement27, 59, 63, 63 bis, 69 quinquies, 78 quinquies, 78 sexies, 83, 88, 105, 106, 132, 220, III
Unie109
Standpunt van de Raad45, 55, 64, 66, 67, 67 bis
amendementen op het standpunt van de Raad67 bis, 69, 70, 170
goedkeuring66, 67 bis
verwerping66, 67 bis
Steminstallatie181
Stemming171 - 174, 176 - 178, 180 - 183, 189
advies208
amendementen169, 174 - 175, 179, 208
aparte stemming9, 164 bis, 174, 175, 204
betwisting van de stemming182 bis, 209
bij handopsteken178, 182 bis, 208
bij zitten en opstaan178
derde lezing72
drempel/s168 bis
 hoge15, 168, 180, 191, 204, 208
 lage15, 38, 59, 67, 69, 78, 81, 88, 105, 106, 108, 113, 118, 121, 122, 123, 128, 135, 137, 138, 149, 150, 154, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 187, 188, 189, 190, 226, 231, VI, 5
 middelhoge50, 69, 150, 168, 210
 veertig leden168, 169, 199, 219
eindstemming46, 78 ter, 123, 133, 171, 179, 183, 208
elektronische stemming181, 208
enkele stemming52, 59, 67 bis, 69 septies, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 183, 208, 216
geheime stemming15, 17, 121 - 122 bis, 180 bis, 199, 204, 209, 221, VI.10
geldigheid168
hoofdelijke52, 118, 164 bis, 174, 179 - 181, 208, 209, VI.5
in de commissie200, 208
ontwerpresolutie over schending door een lidstaat83
staking van stemmen16, 17, 24, 179 bis, 204, 209, 219
stemming en bloc174
stemming in onderdelen52, 59, 164 bis, 174, 175, 176, 179 bis, 209
stemprocedure171, 209
Stemrecht/ zonder stemrecht13, 26, 166, 177, 198, 200, 209
stemverklaringen123, 135, 183
tweede lezing55, 67 bis, 69 bis, 208
uitstel118, IV.3, IV.5, VI.5
verdaging van de stemming185, 190, 209
volgorde van stemming22, 169, 174, 209
wijziging volgorde van stemming174
zonder amendementen170
zonder54, 107, 216
Stemverklaringen123, 135, 164 bis, 183
Studie- en informatiereizen25
Studie- of onderzoeksmissie201
Stukken
algemeen5, 64, 69 septies, 158, 198, 210
bewijs-9, 219
persoonlijke5
Subcommissies201, 203, V.I
Subsidiariteit42
Subsidiariteitsbeginsel42, 106, V.XVI, V.XVII
Suggesties ontwerpresolutie53
Symbolen van de Unie228
T
Taken
Bureau25
commissies27, 54 - 55, 201, 214, 225, VI
Conferentie van voorzitters21, 27, 52, 54 - 55, 71, 124, 128 - 129, 133, 135, 146, 149 - 151, 162, 166, 198 - 199, 201, 203, 212, 225, 229
ondervoorzitters23
quaestoren28
Voorzitter21 - 22, 25, 124, 135, 139, 141, 162, 163, 166, 169, 170, 192, 225, 231, IV.5
Talen25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 169, 195, 198, 215
Termijnen
amendementen169, 174
bemiddelingscomité70
debat en stemming156
hoofdelijke stemming180
register223 bis
stemming in onderdelen176
verlenging voor de derde lezing69 septies, 69 octies
verlenging voor de tweede lezing65
Terugtrekking uit de Unie82
Terugverwijzing naar een commissie
algemene bepalingen188
eerste lezing59 bis, 63, 188
gemeenschappelijk standpunt van de Raad63 bis
kwijtingIV.5
rectificaties231
tweede lezing66
Toegang
toegangspasje116 bis
tot de tribune157
tot de vergaderzaal157, 165
tot documenten5, 43, 115, 116, 160
tot het Parlement11, 116 bis
van het publiek tot documenten115 - 116
Toelichting
amendementen169
door de Commissie van haar besluiten124
verslag45, 49, 51
Toepassing van/Inbreuk op het Unierecht39, 40, 106, 141, 198, 216
Toepassing van het Reglement226, I.8
Toetreding
toetredingsonderhandelingen81, 214
toetredingsverdragen13, 81
Toewijzing
plaatsen in de vergaderzaal27, 36
spreektijd162, 163, 164, III, VI.3
Transparantie115, 116, 215, I.1, I.4, I.5, V.XVII
financiële belangen van de leden11
informatieplicht31
register11, 116 bis, I.5
werkzaamheden Parlement5, 13, 22, 38, 149, 165
Tribune157
Tweede lezing64 - 69 bis
aanbeveling voor de66 - 67
akkoord69 bis
beëindiging67 bis
commissie55, 64 - 66
gezamenlijke commissievergaderingen55
stemming67 bis, 208
tegenstrijdigheid tussen bepaling Reglement inzake tweede lezing en enig andere bepaling47
ter plenaire67, 67 bis, 69, 69 bis
verlenging termijnen65
U
Uitsluiting
uit de commissie206
uit de interparlementaire delegatie, conferentie of forum166
uit de vergaderzaal165
Uitstel eindstemming179, 208
Verdaging van een debat of stemming185, 190
Uitvoeringsbepalingen25, 52, 159, 212
Uitvoeringsbevoegdheden40, 106
Uitvoeringshandelingen106, 107
Uitvoeringsmaatregelen106, 107
Uitvoering van de begroting93
Uitzonderingen
Ontzegging toegang publiek tot documenten5
UniewetgevingV.XVI
codificatie103
herschikking104
Inbreuken/wanbeheer198
toepassing198
vereenvoudiging103 - 104
wetgevingsbevoegdheden40, V.XVI
Urgentverklaring/urgentieprocedure154
V
Vacature(s)20, 199, 200, 204, VI.7
Veiligheidsbeleid108, 109, 110, 113, 113 bis, 128, 129, 130, 130 bis, 130 ter, V.I
Verdediging van voorrechten en immuniteiten7, 9
Verdragen1, 11, 45, 52, 81, 108, 132, 140, 141, 145, 147, 159, 178, II, III, V.XII, V.XVII, V.XVIII, V.XIX, VII
gewone verdragsherziening79
vereenvoudigde verdragsherziening80
Vereenvoudigde procedure50
Vereenvoudiging van het recht van de Unie (zie ook codificatie en herschikking)V.XVI
Verenigbaarheid4
financiële41
Vergadering(en)
aanwezigheid van de leden148
audiovisueel verslag195
bijeenroeping146, 206
commissie4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69 septies, 113, 115, 116 bis, 126, 130, 131 bis, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206 - 210, 210 bis
notulen31, 69 quinquies, 192, 205, 207, 210 bis
onderbreking185, 191
openbaarheid115, 192, 194, 207
openbaar verslag192, 194, 195
plaats147
schorsing184 bis, 185, 191, 209
sluiting185, 189
verloop25, 157, 162, 165, 192, 206
volledig verslag126, 162, 194, 195
Vergaderperiode145 - 146
Vergaderzaal, toegang157
VergoedingenI.4
Verkiezing
ambtsdragers17
Commissie118 bis
Commissievoorzitter117
leden Commissie118, 200
ondervoorzitters15, 17
Parlement1, 229
quaestoren15, 18
Voorzitter15 - 16
Verklaringen
Commissie123, 124
Europese Centrale Bank126
Europese Raad123
Raad109, 123
Rekenkamer125
schriftelijke3
stemverklaringen183
voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie117
Verlening van het woord149 bis, 162, 192
Verloop van de vergaderingen25, 157, 162, 165, 192, 206
regels157, 158, 160
Verslag/en52, 116, 125, 132, 133, 171, 179, 180, 205, 208, IV.1, V.V
dialoog tussen de sociale partners101, V.VII
enquêtecommissie198, 199
initiatief-27, 45, 46, 52, 170, 216
interim-99
minderheidsstandpunten52, 198, VI.4
mondeling52 bis, 59 bis, 154, I.3
naar aanleiding van een ontwerpresolutie133
onderzoek van de geloofsbrieven3, 14, V.X
ontwerp-51, 52 bis
over initiatieven van lidstaten48
strategisch52
Unierecht39, 40, 106, 141, 198, 216
van andere instellingen132
van niet-wetgevende aard51
volledig126, 162, 194, 195, 206
wetgevings-49, 59 bis
Vertalingen31, 46, 64, 194, 198, 215
overgangsregeling159
Vertegenwoordiger(s), speciale110
Vertegenwoordiger, hoge (GBVB)110, 113, 113 bis
Vertegenwoordiging, internationale111
Vertegenwoordiging Parlement22
Vertegenwoordiging Parlement op zittingen van de Raad44
Vertolking158, 195
Vertrouwelijkheid9, 31, 166, 198, 210 bis
Vervallenheid
amendementen169 - 170
teksten aan het einde van een zittingsperiode229
Vervangers3
Verwerping/Intrekking
standpunt van de Raad66, 67 bis
voorstel van de Commissie78 quinquies, 104
Verwijzing
naar de commissie38, 46, 47, 53, 59 bis, 188, 201 bis
 eerste lezing59
 internationale overeenkomsten108
 rectificaties231
 tweede lezing72
raadpleging39, 47, 48
verzoek om advies39, 42, 48
Verzoek
om advies53
om hernieuwde raadpleging63
Verzoekschriften215 - 218
Vicevoorzitter van de Commissie110, 113, 113 bis, 128, 130, 130 bis, 130 ter
Vlag228
Volledig verslag126, 162, 194, 195
Voordracht van kandidaten
ambtsdragers in het Parlement15 - 18
Commissie117
Europese Centrale Bank122
Ombudsman219
ondervoorzitters17
quaestoren18
voorgedragen commissarissen118
Voorlegging (hernieuwde)63
Voorlopige twaalfden92
Voorlopig voorzitterschap14
Voorrechten en immuniteiten5 - 9, V.XVI
Voorstel van de Commissie
aanneming amendementen59
intrekking78 quinquies, 104
verwerping59, 78 quinquies, 102 - 104, 208
wijziging78, 63
Voortijdige ambtsbeëindiging21
Voorzitter Commissie
toelichting besluiten124
verkiezing117
Voorzitter Europese Raad117, 118, 123, 130, 162, VI.5
Voorzitter Parlement
onderhandeling over samenwerking met de nationale parlementen van de lidstaten142
ondertekening interinstitutionele akkoorden140
taken21 - 22, 25, 124, 135, 139, 141, 162, 163, 166, 169, 170, 192, 225, 231, IV.5
verkiezing15 - 16
Voorzitters van organen, commissies, delegaties165
Vragen128, 130 bis, II
aan de Commissie22, 124, 128, II
aan de Conferentie van voorzitters31
aan de Europese Centrale Bank131
aan de quaestoren31
aan de Raad128, 130
aan het Bureau31
beknopte en nauwkeurig geformuleerde123, 124
met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat128
met verzoek om schriftelijk antwoord130 - 131 bis
met voorrang130
niet beantwoorde drie/vijf/zes weken130, 131, 131 bis
Vragenuur129, 210, II
in de commissies210
ter plenaire129
Vrijheden, fundamentele224, 225
Vrijheid(s)83, 99
beginselen224, 225, V.XVII
meningsuiting11
stemvrijheidI.2
Vrijwillige overeenkomsten102
W
Waarnemers13
Website31, 34, 116, 130, 130 bis, 130 ter, 131, 166, 183, 195, 215 - 217, VI.3
Werkprogramma37
Wetgevingsdocumenten116
Wetgevingsinitiatief46
Wetgevingsprocedures (zie Procedure)
Wetgevingsresolutie48, 59, 67 bis, 99
Wetgevings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
Wijziging
ontwerp van wetgevingshandeling59
Reglement227
Wijzigingsvoorstellen46, 227
Z
Zaken
onafgedane229
Zitting146, 201
onderbreking146, 201
Zittingsperiode212, 219, 229, I.4
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid