Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
 DODATEK
 INDEKS
 UWAGA DLA CZYTELNIKA
 KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

INDEKS
ABCDEFGHIJKLMNOPRSŚTUWZ
Liczby arabskie oznaczają artykuły. Liczby rzymskie oznaczają załączniki, a następujące po nich liczby arabskie, rzymskie lub litery oznaczają sekcje, artykuły lub ustępy tych załączników. Niniejszy indeks ma charakter niewyczerpujący i ma ułatwić czytelnikom odnalezienie właściwego przepisu w polskiej wersji Regulaminu. Nie ma on mocy prawnej i nie może służyć do wykładni przepisów.
A
Absolutorium
decyzjeIV.6
inne instytucje i organy94
Komisja93
oświadczenie Trybunału Obrachunkowego125
Parlament94, 98, V.V
Agencje
komisje właściwe do sprawV
konsultacja139
wnioski do139
AKPV.II, V.IV
Akty delegowane105
Akty wykonawcze106, 107
Archiwa192, 217
Asystenci11, 116a
B
Bezpieczeństwo informacji (ENISA)V.IX
Budżet
przyjęcie91
roczna procedura budżetowa86a
postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu90
Prezydium,
 kontrola środków wpisanych do budżetu, posłowie niezrzeszeni35
 zatwierdzanie wydatków, partie polityczne223a, 224
 uprawnienia budżetowe33
 świadczenia na rzecz posłów25
 wstępny projekt preliminarza budżetowego25, 96
komisjeV.IV, V.V
Konferencja Przewodniczących27
debata, skutki finansowe wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa113a
procedura udzielania absolutorium93, 94, 125, IV
preliminarz budżetowy Parlamentu96, 97
dialog z parlamentami narodowymi142
wykonywanie92a, 125, IV
wieloletnie ramy finansowe86
opinia, skutki finansowe aktu prawnie wiążącego41
stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu88
Grupy polityczne27, 33
miesięczne prowizorium budżetowe92
Sprawozdanie przygotowane przez Sekretarza Generalnego dla Prezydium96
Przewodniczący Parlamentu
 współpraca międzyinstytucjonalna94a
 wewnętrzne uprawnienia budżetowe98
Byli posłowie7, 9, 11, I.6
C
COSAC143
Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego14
Członkowie
delegacje międzyparlamentarne212
Europejski Bank Centralny122
interes finansowyI
Komisja118
komisje198 - 199
 wybór199
Trybunał Obrachunkowy121
D
Debata
łamanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa135, III
łączna155
nadzwyczajna153
odroczenie185, 190
procedura bez debaty50, 150
zamknięcie185, 189
złożenie oświadczenia123
Delegacje25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
do wspólnych komisji parlamentarnych214
międzyparlamentarne30, 116, 135, 212, 214
przewodniczący30
stałe27, 212
Demokracja135, 224, 225, III, V.I
Dewiza228
Dialog społeczny101
Dialog z Radą62, 66
Dokumenty
doręczanie160
dostęp do5, 43, 115, 116, 160
poufne210a
Dopuszczalność
zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji209
poprawek22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu183
wniosków o głosowanie podzielone52, 174
wniosków dotyczących sprawozdań z własnej inicjatywy52
wniosków o wotum nieufności dla Komisji119
kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich219
petycji215
wniosków dotyczących aktu prawnego Unii w ramach prawa Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej46
pytańII
pytań wymagających odpowiedzi na piśmie130, 131
wniosków posłów o wyrażenie zgody na skorzystanie z przywilejów i immunitetu7
wniosków proceduralnych o stwierdzenie niedopuszczalności185, 187
przeciwu na piśmie wobec decyzji o uchyleniu immunitetu5
rozstrzygnięcia22
Doręczanie156, 160 - 161, 192, IV
Dostęp
do dokumentów43, 116
Drugie czytanie64 - 69, 76
budżet
głosowanie68 - 69, 76, 171
przedłużenie terminu65
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym67 - 69, 76
rozpatrywanie na szczeblu komisji64 - 66
wspólne posiedzenia komisji55
zalecenie do drugiego czytania66 - 67
 Komisje tymczasowe - patrz Komisje specjalne
zamknięcie67
Drugie sprawozdanie60
Dziennik Urzędowy25, 32, 76, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, V
E
Elektroniczny obieg dokumentów161
Elektroniczny rejestr petycji216
Europejski Bank Centralny
kandydaci122
oświadczenie126
powoływanie członków122
pytania pisemne131
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny137
F
Flaga228
G
Głosowanie22, 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
drugie czytanie67 - 69, 76
elektroniczne181, 208
imienne22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179, 181 - 182, 208
kolejność22, 171, 174
komisje200, 208
końcowe58, 179, 208
kwestionowanie184
łączne22
odroczenie60, 185, 190, 192
pierwsze czytanie59
podzielone22, 173, 176
pojedyncze58, 179, 208
poprawki169, 174 - 175, 179, 208
prawo do głosowania177
procedura171, 208
progi168a
przez podniesienie ręki178, 208
przez powstanie z miejsc178
równa liczba głosów16 - 17, 24, 172
tajne182, 199
trzecie czytanie72
ważność168
wyjaśnienia22, 183
zasady173
Grupy32 - 33, 36
działalność33
sytuacja prawna33
tworzenie32
wyznaczanie kandydatów na członków komisji199
wyznaczanie zastępców członków komisji200
H
Hymn228
I
Identyfikatory157
Immunitet5 - 9, 179 - 180, 208
Inauguracyjne posiedzenie3, 14, 146
Inicjatywa
obywatelska211, 218
państwa członkowskiego48
przewidziana w art. 225 TFUE46
sprawozdanie z własnej inicjatywy45, 52, 54
ustawodawcza37, 45 - 46, 48
Inicjatywa obywatelska211
Interesy finansowe
posłowieI
Unia12
J
Języki25, 158 - 159, 198, 215
K
Kadencja19
Karta Praw Podstawowych38, 115
Kodeks postępowania21, I
Kodyfikacja ustawodawstwa Unii103
Komisja
absolutorium93
czas wystąpień162
członkowie118
mandat negocjacyjny108
odrzucenie wniosku104
oświadczenie123 - 124
powoływanie118
program działalności legislacyjnej i prac37
przewodniczący117
przyjęcie poprawek do propozycji61
pytania128 - 130, II
stanowisko w sprawie poprawek58, 61 - 62, 64, 69
środki wykonawcze106
wnioski o wydanie opinii47
wotum nieufności119
wycofanie projektu60, 62, 68
założenia polityczne117
zmiana projektu57
Komisje39, 49 - 54, 56, 196, 198 - 204, 206 - 210, VI
członkowie199 - 200, 204
dialog z Radą66
drugie czytanie64 - 66
głosowanie208
kompetencje27, 196, 201, VI
miejsce obrad147
odesłanie do komisji188
opinia53, 133, 201, 208, VI
pierwsze czytanie39, 41, 43, 57 - 58
podkomisje201, 203
poprawki złożone na posiedzeniu plenarnym175
posiedzenia50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
posiedzenia o charakterze pilnym113
postępowanie pojednawcze (art. 294 TFUE)70 - 72
powoływanie196, 198
prezydium56, 204
procedura66, 206 - 208, 210
protokoły115, 207
przewodniczący29, 56, 73, 106, 198, 204
skład27, 199 - 200
spór kompetencyjny201
sprawozdanie49, 51 - 52, 54, 56, 60
sprostowania231
śledcze27, 198 - 199, 201
trzecie czytanie70 - 71
tura pytań210
uprawnienia199 - 200, VI
weryfikacja mandatów3, 202
właściwe46 - 47, 66
wspólne214
wspólne posiedzenia55, 201
zaangażowane54
zastępcy200
Komisje specjalne197, 201, 203
Komisje tymczasowe - patrz Komisje specjalne
Komitet doradczy ds. postępowania posłówI.7
Komitet Regionów138
Komitologia (patrz akty delegowane, akty wykonawcze)
Konferencja parlamentów144
Konferencja Przewodniczacych Delegacji30
Konferencja Przewodniczących
kompetencje27, 225
obowiązki21, 27, 46, 73 - 74, 166, 225
pytania31
skład26
Konferencja Przewodniczących Komisji29, 73, 211
Konflikt interesów118, I, VI
Konsultacja47 - 48
agencje europejskie139
art. 140 TFUE135
inicjatywy ustawodawcze państw członkowskich48
ponowna63
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa112
Kontakty z innymi instytucjami
Kontrsprawozdawcy205
Koordynatorzy komisji73, 205
Korupcja12
Korzystanie z przywilejów i immunitetu7, 9
Księgowość96, 98
Kwestorzy
obowiązki24 - 25, 28, I
pytania do kwestorów31
rejestr oświadczeń dotyczących wsparcia34
wybór15, 18 - 21
Kworum168, 208
L
Legitymacja5
Lista mówców189
LobbiściV.IX
M
Mandat2
wygaśnięcie mandatu4
zrzeczenie się4
Mandat negocjacyjny73, 108
Mandaty (weryfikacja)3, 14, 202
Mianowanie
kandydatów na komisarzy118
Miejsce obrad i posiedzeń147
Miesięczne prowizorium budżetowe92
Misja badawcza lub obserwacyjna201
Mówcy
czas wypowiedzi123, 128, 135, 152 - 154, 163 - 164, 166, 185 - 186
lista mówców189
przydzielanie czasu wypowiedzi162, IV
treść wystąpień
udzielanie głosu
N
Nadużycia finansowe12
Naruszenie
zasady podstawowe78, 83, 99
Negocjacje akcesyjne214
Negocjacje międzyinstytucjonalne w procedurach ustawodawczych73
Niebieska karta162
Nieformalne grupy posłów34, I
Normy postępowania165
O
Obserwatorzy13
Odesłanie do komisji
absolutoriumV.5
budżet
drugie czytanie66
wniosek proceduralny185
wnioski Komisji
 drugie czytanie66
 odroczenie głosowania (nieprzyjęcie poprawek przez Komisję61
wspólne stanowisko Rady47
Odroczenie debaty lub głosowania185, 190
Odrzucenie
projektu aktu ustawodawczego
 ujednolicenie103
 Pierwsze czytanie, wniosek Komisji59
 Przekształcenie104
 Drugie czytanie, stanowisko Rady66, 67a, 69a
OLAF12
Opinia
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny137
komisji39, 41, 53 - 54, 134, 201, 216 - 217, V.1
Komitet Regionów138
mniejszości56, 198
wnioski o wydanie47 - 48
w sprawie odstępstw od przyjęcia euro100
Opinie mniejszości56, 198
Opinie naukowe139
Organy Parlamentu Europejskiego24 - 31
Opracowanie ostatecznej wersji63a, 78, 193, VII
Oświadczenia pisemne
załączone do pełnego sprawozdania162
Oświadczenie123, 126
Europejski Bank Centralny122, 126
kandydat na przewodniczącego Komisji117
Komisja57, 123
o korzyściach finansowych21, 34, I
osobiste164
Rada123
Rada Europejska123
Trybunał Obrachunkowy121, 125
Wysoki Przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Otwartość i przejrzystość31, 115 - 116
P
Państwa stowarzyszone214
Państwa trzecie
AKPV.6, VI.II
negocjacje akcesyjne81, 214
stosunki z27, 214
Państwo prawa38, 99, 135, 149, 224 - 225, IV
Parlamenty
konferencja144
państw członkowskich27, 142 - 143
Parlamenty krajowe
kontakty25
uzasadnione opinie42
współpraca142
Partie polityczne na poziomie europejskim - przepisy wykonawcze25, 223 - 225
komitet złożony z niezależnych osobistości225
kompetencje Prezydium224
kompetencje Przewodniczącego223
kompetencje właściwej komisji225
pomoc techniczna224
program225
ściągnięcie nienależnych kwot224
zaprzestanie finansowania224
Pełne sprawozdanie194
publikacja194
Petycje215 - 217, 229, V.XX
Pierwsze czytanie38, 41 - 43, 47, 57 - 63, 75
budżet
dalsza procedura62 - 63
głosowanie59
porozumienia73, 75
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym59 - 61
rozpatrywanie na szczeblu komisji39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
zamknięcie59
Podkomisje201, 203
Podpisanie dokumentów161
Podpisanie przyjętych aktów prawnych77
Podstawa prawna
inicjatywa przewidziana w art. 225 TFUE46
pierwsze czytanie39
umowy międzynarodowe108
właściwa komisja46
wnioski Komisji (zmiana)63
Podstawowe zasady83, VII
Polityka gospodarcza127
Polityka monetarna126
Polityka zagraniczna112 - 113, VI.I
Ponowne przekazanie Parlamentowi63
Poprawki
dopuszczalność22, 104, 170
doręczanie169
drukowanie169
języki158 - 159, 169
kolejność głosowania174
komisje175, 208
kompromis61, 66, 69
kompromisowe61, 66, 69, 73, 173 - 174
podjęcie169
przedstawianie62, 169
przyjęcie61
przyjęcie bez50, 150
rozpatrywanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym175
składanie62, 74, 169, 208
stanowisko Komisji58, 61 - 62, 64, 69
tekst skonsolidowany73, 193
terminy74, 169
ustne113, 169, 208
wycofanie169
Poprawki kompromisowe66, 69, 173 - 174
Porozumienia dobrowolne102
Porozumienia międzyinstytucjonalne140
Porozumienia w pierwszym czytaniu73, 75
Porozumienie w drugim czytaniu73, 76
Porządek dzienny
końcowy projekt135, 149, 149a, 150, 153a, 162
projekt27, 29, 149
przyjęcie149a, 168
wpisanie do9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
zmiana149a, 162
Porządek na sali obrad157, 165 - 167
Porządek obrad155 - 156
komisji4
Posiedzenie146
audiowizualny zapis obrad195
jawność192 - 195
miejsce147
obecność posłów148
pełne sprawozdanie194
protokół192
przebieg25
zasady prowadzenia157 - 160, 162 - 167
zawieszenie lub zamknięcie152, 165, 167, 185, 191
Posiedzenie plenarne
budżet87 - 93
drugie czytanie67 - 69, 76
pełne sprawozdanie194
pierwsze czytanie59 - 61, 72
poprawki53 - 54, 169, 175
protokół192
trzecie czytanie72
Posłowie1 - 11, 35, 148
asystenciV.IX
byli posłowie6, I
interes finansowyI
niezrzeszeni26, 35, 199 - 200, 205
Statut10, 52, I
uczestnictwo w posiedzeniach148
wydatki10
wygaśnięcia mandatu4
wykluczenie166
Postępowanie
kodeks postępowaniaV.IX
w komisji50, 54, 56, 175, 204
Postępowanie odwoławcze167
Postępowanie pojednawcze70 - 72
komitet pojednawczy
 skład i procedura71
trzecie czytanie70 - 72
Postępowanie przed sądem141
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości219, 221
Poufność9, 31, 166, 198, 210a
Powoływanie
członkowie Europejskiego Banku Centralnego122
członkowie Trybunału Obrachunkowego121
Komisja118
Przewodniczący Komisji117
specjalni przedstawiciele110
szefowie zewnętrznych przedstawicielstw111
Prawa człowieka83, 99, 114, 135, 224 - 225, IV
Prawa podstawowe38, 99, V.XVII
Prawo Unii
kodyfikacja14
przekształcenie104
stosowanie141, 198
uproszczenie103 - 104
Preliminarz budżetowy96 - 97
Prezenty i podobne korzyściI
Prezydium
obowiązki5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
pytania31
skład19, 20, 24
Procedura22, 38
absolutorium93 - 94, 98
bez poprawek i debaty50, 150
budżet87 - 93, 95
głosowania150, 171 - 172, 208
pojednawcza70 - 72, 90
rozpatrywania porozumień dobrowolnych102
tryb pilny154
uproszczona50, 150
ustawodawcza37, 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231
w komisjach49, 51 - 53, 66, 70 - 71, 206 - 207, 210
w komisji231
wnioski22, 185
Procedura krótkiej prezentacji52, 151
Procedura uproszczona50, 150
Procedura wydawania opinii
art. 122 Traktatu WE100
Procedura zgody79 - 85, 99
Procedury ustawodawcze37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231
Progi (patrz również Głosowanie)168a
Program działalności ustawodawczej i prac (zob. program prac)
Program prac37
Projekt rezolucji51 - 53, 62, 83, 95, 102, 114, 123, 128, 135, 170, 216, IV
Proporcjonalność42
Protokoły
komisje207
Konferencja Przewodniczących31
posiedzenia136, 148, 192
Prezydium31
publikacja192
Protokół finansowy108
Przebieg
posiedzeń25, 167
PrzejrzystośćI
działań Parlamentu115 - 116
procesu ustawodawczego43
Przekazanie do komisji
sprostowania231
Przekazanie do rozpatrzenia komisji
pierwsze czytanie47
propozycje Komisji
 odrzucenie60
umowy międzynarodowe108
wspólne stanowisko Rady47
Przekształcenie prawa Unii104
Przesłuchania25, 198, 205 - 206, 216
Przestrzeganie regulaminu22
Przewodniczący Komisji (powoływanie)117
Przewodniczący Parlamentu
kompetencje22, 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 169 - 170, 184, 186, 192, 223, 225, II
obowiązki21 - 22, 166, 231, I, IV
wybór15 - 16, 19 - 20
Przewodniczący Rady66, 76, 119
Przewodniczący senior16
Przydział
czasu wystąpień162, IV
miejsca na sali posiedzeń36
Przystąpienie
negocjacje80, 89, 214
traktaty81, 214
Przywileje i immunitety5 - 7
Publiczny dostęp do dokumentów31, 115 - 116
Pytania
do Europejskiego Banku Centralnego131, III
do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i Kwestorów31
do Rady i Komisji22, 128 - 130, II
krótkie i zwięzłe123 - 124
pisemne131
priorytetowe130
tura pytań129, II
wymagające odpowiedzi na piśmie130, III
wymagające odpowiedzi ustnej i debaty128
Pytanie wstępne185, 187
R
Rada
czas wystąpień162
dialog właściwej komisji z62, 66
konsultacje47
oświadczenie123
posiedzenia44
pytania128 - 130, II
wspólne stanowisko64
zalecenia dla113, 134
Rada Europy213
Regulamin227
poprawkiV.XVIII
porozumienia miedzyinstytucjonalne140
przestrzeganie186
stosowanie226, V.XVIII
zmiany227
Rejestr
dokumentów Parlamentu116
lobbistówV.IX
obecności posłów148
oświadczeń dotyczących wsparcia34
oświadczeń pisemnych136
petycji215 - 216
Reprezentowanie Parlamentu na posiedzeniach Rady44
Rezolucja ustawodawcza48 - 49, 59 - 61, 171
Roczny program działalności ustawodawczej37 - 38, 46 - 47
Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii finansowych89
Równa liczba głosów172
Rzecznik Praw Obywatelskich219 - 221
działalność220
odwołanie221
powołanie219
S
Sankcje166 - 167
Schemat organizacyjny (Sekretariat Generalny)222
Sekretariat25
grupy polityczne33
posłowie niezrzeszeni35
Sekretariat Generalny96, 159, 222
Sekretarz generalny25, 77, 157, 165, 222, 224
Sesja146
Sesja miesięczna146
Skład Parlamentu84, 99
Skutki finansowe41, 112
Specjalni przedstawiciele110
Sprawozdanie
dotyczące inicjatyw państw członkowskich48
innych instytucji132
Komisji132
komisji śledczej198
nieustawodawcze51
opinia mniejszości56, 198
projekt56
strategiczne52
tymczasowe99
ustawodawcze49, 59
ustne56, 60 - 61, 154
z własnej inicjatywy27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133
Sprawozdanie finansowe98
Sprawozdawca i sprawozdawca komisji opiniodawczej4, 21, 25, 47, 49 - 54, 56, 61 - 62, 64, 66, 68, 71, 73, 103, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208
Sprawy w toku229
uznane za zamknięte229
Sprostowania193, 231
Stanowisko
Komisji48, 58, 61 - 62, 64, 69
Parlamentu62
Rady64
Stanowisko Rady
odrzucenie68
ogłoszenie64 - 66
poprawki69
zatwierdzenie76
Stosunki z innymi instytucjami27, 36, 117 - 119, 121 - 138, 140
Strażnicy165 - 166
Strona internetowa31, 34, 116, 130 - 131, 136, I, V.IX
Subsydiarność38 - 39, 48
Symbole Unii228
Ś
Ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi85, 99
Środki wykonawczeV.XII
T
Teksty przyjęte192 - 193
Terminy
debata i głosowanie156
głosowanie imienne
głosowanie podzielone
poprawki
przedłużenie
sprawozdanie
Tłumaczenie symultaniczne158
Traktaty79 - 81, 99, V.XVIII
uproszczona rewicja80
zwykła rewizja79
Traktaty akcesyjne99
Tryb nadzwyczajny posiedzeń Parlamentu146
Tryb pilny154
Trybunał Obrachunkowy121
oświadczenie125
powoływanie członków121
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej141, 219, 221
postępowanie przed141, 219, 221
powoływanie120
Trzecie czytanie
postępowanie pojednawcze70 - 71, 97
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym72
wspólne posiedzenia komisji55
wspólny projekt72
Tura pytań210
podczas sesji miesięcznej129, II
Tymczasowe sprawozdanie99
U
Uchylenie immunitetu6, 9
Umowy międzynarodowe99, 108 - 109
Uprawnienia kontrolne106, 141
Uproszczenie prawa Unii103
Uproszczenie przepisów prawnych Unii104
Ustawodawcza inicjatywa45
Uzasadnienie49, 51, 53, 56, 227
W
Wakat4, 19 - 20, 199
Walka z przestępczościa finansową i korupcjąV.XI
Wcześniejsze zwolnienie z obowiązków21
Weryfikacja
mandatów3, 14, 202
podstawy prawnej39
Wgląd do dokumentów5
Wiceprzewodniczący
obowiązki23 - 25, 71, 89 - 90, 116, 143, 211
wybór15, 17, 19 - 21
Wieloletnie ramy finansowe41, 49, 51, 86, V.IV
Większości (kwalifikowane) i minimalna wymagana liczba posłów121 - 122, 134 - 135
decyzje Parlamentu
 akcesja
 inicjatywa ustawodawcza46
 o podtrzymaniu skargi141
 poddanie pod głosowanie poprawek kompromisowych174
 procedura zgody99
 umowy międzynarodowe108
 wotum nieufności (uchwalenie)119
 wspólne stanowisko
odrzucenie68
poprawki69
 wspólny projekt72
partie polityczne na poziomie europejskim225
poprawki
 projekty poprawek i propozycje zmian w pierwszym czytaniu budżetu
 projekty poprawek w drugim czytaniu budżetu
 składanie169
 sprzeciw wobec głosowania nad poprawkami przed ich doręczeniem we wszystkich językach urzędowych158 - 159, 169
powoływanie
 Komisja (członkowie)118
 Komisja (Przewodniczący)117
 Rzecznik Praw Obywatelskich (odwołanie)221
 Rzecznik Praw Obywatelskich (powołanie)219
powoływanie komisji i grup
 grupy polityczne32
 komisje śledcze198 - 199
projekty rezolucji
 łamanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa135
składanie propozycji
 projekt decyzji ustalającej nową maksymalną stopę wzrostu
 propozycja odrzucenia projektu budżetu w całości
 rezolucji
debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa135
o nieudzieleniu absolutoriumV.IV
pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty128
sprzeciw
 głosowanie nad poprawką bez jej doręczenia we wszystkich językach urzędowych169
 Porządek dzienny
punkty do przyjęcia bez poprawek i debaty150
 wykładnia Regulaminu226
 zalecenia komisji w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa113
 zalecenia w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
 zmiana kolejności głosowania174
stwierdzenie naruszenia78
wniosek o zwołanie Parlamentu146
Wnioski
 o głosowanie imienne180
 o odesłanie do komisji188
 o odroczenie debaty190
 o odroczenie głosowania190
 o uchwalenie rezolucji123
oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej
 o wotum nieufności119
 o zamknięcie debaty189
 o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia191
 ponowna konsultacja63
 Porządek dzienny
debata nadzwyczajna153
głosowanie nad punktem bez poprawek150
punkty co do których bedą wnoszone poprawki150
 powołanie komisji śledczej198
 stwierdzenie kworum168
 tryb pilny154
wybór15
 Kwestorzy15
 Przewodniczący15
 Wiceprzewodniczący15
Załączniki230
zmiany
 końcowy projekt porządku dziennego152
Zwolnienie (wcześniejsze) z obowiązków21
Wniosek
o odesłanie do komisji185
o rezygnację z debaty
 niedopuszczalność187
o wotum nieufności dla Komisji119
o zamknięcie debaty189
o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia185
proceduralny185, 187 - 191
w sprawie przestrzegania Regulaminu186
Wotum nieufności119
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa110
oświadczenia
Wspólne komisje parlamentarne214
Wspólne posiedzenia komisji55, 73, 107, 211
Wspólne stanowisko
Wspólny projekt72
Wspólny projekt rezolucji123
Współpraca
sądowa
ściślejsza współpraca99
w sprawach karnych
Wstęp
na galerię157
na salę obrad157
Wstęp na salę obrad157
Wybory1
Komisja118
Kwestorzy18
Przewodniczący14, 16
Przewodniczący Komisji117
Rzecznik Praw Obywatelskich219
Wiceprzewodniczący17
Wygaśnięcie mandatu
posłowie4
Wyjaśnienia169
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania22, 183
Wysłuchania publiczne dotyczące inicjatyw obywatelskich211
Wysoki Przedstawiciel - patrz: Wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstawiciel112
Wystąpienia jednominutowe163, 192
Wystąpienie z Unii82
Z
Zaangażowane komisje54, 60, 107, 211
Zabranie głosu
czas wystąpienia135
Zakłócenie porządku165, 167
Zakłócenie porządku
sankcje166 - 167
środki natychmiastowe165
Zakończenie (wcześniejsze) sprawowania funkcji166
Zalecenia46, 67, 99, 134, 136
dla Rady113, 134
do drugiego czytania66 - 67
główne kierunki polityki gospodarczej127
mandat negocjacyjny108
po przeprowadzeniu postępowania198
Rady wydane na podstawie art. 140 TFUE100
traktaty akcesyjne81, 99, 214
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa112 - 113
Załączniki227, 230
Zasady podstawoweV.XVIII
Zastępcy200
Zespoły międzypartyjne34, I
Zewnętrzna reprezentacja Unii
specjalni przedstawiciele110
Wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstwaiciel112
Zgodność finansowa41, 49, 51
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy213
Zmiany
wniosek ustawodawczy57
w Regulaminie226 - 227
Zwalczanie nadużyć finansowych12
Zwolnienie (wcześniejsze) z obowiązków21
Zwoływanie
komisje206
Parlament146
Zwrot do komisji
sprostowania231
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności