Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 8-a - iulie 2018
EPUB 191kPDF 1121k
SusCUPRINS
 APENDICE
 INDICE ANALITIC
 ÎN ATENŢIA CITITORILOR
 COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

INDICE ANALITIC
ABCDEFGIÎJLMNOPRSȘTȚUV
Cifrele arabe se referă la articole; cifrele romane se referă la anexe, iar cifrele arabe sau romane sau literele care le urmează desemnează secţiunile, articolele sau alineatele din aceste anexe.
A
SusÎnainte
Accesul în Parlament11, 116a
Accesul în sala de ședințe (a se vedea și Secretarul General)157
Accesul la documente5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
Accesul publicului la
actele adoptate78
decizii31
dezbateri în plen și reuniuni ale comisiilor115
documente116
lucrări206
petiții217
procesul-verbal31, 192, 207
textele adoptate193
Acorduri interinstituționale12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.IV, V.XVIII
Acorduri internaționale99, 108, 109, V.I
Acorduri în a doua lectură69a
Acorduri în primă lectură63a
Acorduri voluntare102
ACPV.II, V.IV
Acte adoptate78, 193, VII
Acte delegate105
Acte de punere în aplicare106, 107
Acte legislative38 - 43, 49, 59, 63, 63a, 106, 107, 159, 227
Acțiuni introduse la Curtea de Justiție141, 179a, 221, IV.6
Aderare
Aprobare81, 99
Comisari delegați81, 214, VI.8
negocieri81, 214, V.I
observatori13
tratate81, 99
Admisibilitatea (a se vedea și Inadmisibilitatea)
amendamentelor22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
aplicarea dispozițiilor privind ședința plenară comisiilor209
candidaturilor în vederea numirii Ombudsmanului219
căilor de atac în scris împotriva ridicării imunității5
cererilor de a prezenta moțiuni de procedură privind admisibilitatea185, 187
cererilor de apărare a privilegiilor și imunităților7
cererilor de vot pe părți52, 174
explicațiilor privind voturile183
întrebărilorII
întrebărilor cu solicitare de răspuns scris130, 131
moțiunilor de cenzură împotriva Comisiei119
petițiilor215
propunerilor de INI-uri legislative46
propunerilor de rezoluție (INI)52
A doua lectură (a se vedea și Procedură)64 - 69a
acorduri69a
concluzii67a
conflict între o dispoziție a Regulamentului privind a doua lectură și altă dispoziție a Regulamentului47
examinarea în comisie
 în general55, 64 - 66
 semnarea amendamentelor sau a proiectelor de propuneri de respingere208
examinarea în plen67, 67a, 69, 69a
negocieri69e
prelungirea termenelor65
articole care nu se aplică în a doua lectură66
raportor66, 71
recomandare pentru66, 67
reuniuni comune ale comisiilor55
vot (a se vedea și Votul)67a, 208
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei214a
Agenții europene
cereri adresate agențiilor europene139
comisii responsabile pentruV
consultare139
examinarea rapoartelor adoptate de agențiile europene116
Al doilea raport, retrimiterea la comisie188
Alegerea (a se vedea și Candidaturi și Numiri)
birourilor comisiilor204
chestiuni pendinte229
chestorilor18
Comisiei118
comisiilor de anchetă, membrilor198
comisiilor parlamentare mixte214
comisiilor speciale, membrilor197
continuitatea funcțiilor în perioada alegerilor30a
delegațiilor interparlamentare, membrilor212
deputaților1, 3
incompatibilitatea cauzată de alegerea într-o funcție4
locuri vacante20
membrilor comisiilor permanente196
observatorilor, dreptul de a participa la alegeri și dreptul de vot13
Ombudsmanului219
Președintelui Parlamentului14, 16
Președintelui Comisiei117
sesizarea repetată a Parlamentului, ca urmare a noilor alegeri parlamentare63, 69
vicepreședinților17
Amânarea
aplicarea dispozițiilor privind ședința plenară comisiilor209
atribuțiilor comisiilor201
dezbaterii sau a votului184a, 185, 190
sesiunii146
Amendamente (a se vedea și Modificare)61, 69, 75, 169 - 170, 174
admisibilitate (a se vedea și Admisibilitate)22, 99, 104, 170
a doua lectură67a, 69, 69a
autor88, 169, 174
conciliere, proiect comun72
de compromis69, 170, 174
depunere169, 208
depunerea a peste 50 de amendamente175
identificare într-un text consolidat193
în comisie175, 208
examinarea în Comisie a amendamentelor depuse în plen175
la buget88
la poziția Consiliului69, 69a
limbi158, 159, 169, 170
negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului69c
negocieri înaintea celei de-a doua lecturi a Parlamentului69e
orale113, 169
ordinea de votare174
prezentare169
prima lectură59, 59a
procedura fără amendamente50, 150
proiectul comun (a treia lectură)72
retragere169
termene53, 59, 69c, 74, 170
publicare169
Anexe227
Apărarea privilegiilor și imunităților7, 9
Aplicarea dreptului Uniunii198, 216, V.XVI
Aprobarea
aderare81
cadrului financiar multianual86
candidaturilor4, 15
colegiului ComisieiVI
Consiliului sau a Comisiei pentru adoptarea unui act de către Parlament45
deciziei de a nu convoca o convenție79
încălcarea principiilor și valorilor fundamentale83
procedurii81, 99, 108, 109
retragerii din Uniune82
Arhive192, 195, 217
Asistenți
competența chestorilor de a stabili numărul maxim de asistenți11
ecusoane de acces116a
A treia lectură
comitetul de conciliere
 convocare70
 termene70
 delegația Parlamentului la
dezacord, declarația Parlamentului72
membrii54, 55, 71
orientări de procedură71
Informarea Parlamentului71
procedura de conciliere69g - 72
 Interzicerea retrimiteri la comisie72
conflict între o dispoziție a regulamentului privind a treia lectură și alte dispoziții din regulament47
în plen72, 77
neaplicarea articolelor 49, 50 și 5372
prelungirea termenelor69g
proiect comun72
reuniuni comune ale comisiilor55
Atribuțiile comisiilor201, V
AudieriV.XX, VI.3
ale candidaților
 ai unei delegații externe a Uniunii111
 pentru Ombudsman219
ale Comisarilor desemnați118, IV
ale experților, în comisii206
ale deputaților
 orale, ale deputaților166
 proceduri privind imunitatea9
 sancțiuni în caz de refuz de a răspunde unei invitații oficiale de a participa la o audiere116a
ale reprezentanților speciali110
funcțiile Biroului25
Audieri publice privind inițiativa cetățenească211
Avize
ale Comisiei45, 48
ale comisiilor50, 53, 201
ale comisiilor de anchetă198
ale comisiilor speciale197
ale Comitetului Economic și Social European137, VII.2
ale Comitetului Regiunilor138, VII.2
ale Curții de Conturi125
distribuirea proiectelor de160
incompetența de a delega dreptul de adopta205
prevăzute de tratate132
privind actele delegate și de punere în aplicare40
privind descărcările de gestiuneIV.1, IV.3
privind o candidatură individuală, membri ai Curții de Conturi121
privind compatibilitatea financiară41, V.IV
privind estimarea bugetului Parlamentului88, 97
privind procedura bugetară anuală86a
privind derogările de la adoptarea euro, proceduri100
privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional108
privind oportunitatea codificării103
privind petițiile216
privind proiectul de buget88
privind respectarea drepturilor fundamentale38
privind ridicarea imunității9
privind subsidiaritatea42
privind temeiul juridic al cererii Parlamentului pentru o propunere a Comisiei46
sub formă de scrisoare133
votul în Comisie208
B
SusÎnainteÎnapoi
Banca Centrală Europeană
declarații126
întrebări131
numirea Comitetului executiv122
Biroul
comisiilor204
delegațiilor212
Parlamentului
 accesul publicului la decizii31
 alegere si mandat14, 19, 30a
 componență19, 20, 24
 funcții5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158 - 159, 161, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, I.4, I.5, I.6, I.9
 întrebări31
normele privind delegațiile comisiilor pe teritoriul Uniunii Europene216a
proiect preliminar de estimare a bugetului Parlamentului25, 96
Buget86a, 88, 90, 91, 92a, 93, 94, 94a, 95, 96, 97, 98, V.IV, V.V
adoptarea definitivă91
cheltuieli98
comisii competenteV.IV, V.V
controlul execuției92a, 125, VI
descărcare de gestiune93 - 94, 125, IV
estimarea bugetului96, 97
general86a, 88, 90, 91, 92a, 93, 94, 94a, 96, 97, V.IV, V.V
C
SusÎnainteÎnapoi
Cadouri sau avantaje similareI
Cadru financiar multianual49, 51, 86, V.IV
Caducitatea
amendamentelor169 - 171
textelor (la sfârșit de legislatură)229
Candidaturi
Banca Centrală Europeană122
chestori15, 18
comisii199
Ombudsman219
președinte15 - 16
vicepreședinți15, 17
Carta drepturilor fundamentale38, 115
Cartonaș albastru162
Căi de atac interne167
Călătorii de studiu și de informare25, 201
Cerere de aviz47
Cheltuieli
angajare98
lichidare98
Chemarea la ordine) în sala de ședințe157, 165 - 167
Chestiunea preliminară (Moțiunea de inadmisibilitate)185, 187
Chestiuni de ordin personal164
Chestiuni pendinte229
Chestori
accesul publicului la decizii31
alegere și mandat15, 18 - 21
ecusoane de acces116a
funcții11, 28, 34, 116a
întrebări31
Cod de conduită11, 21, I
Codificare, legislația Uniunii103
Combaterea fraudei12
Comisia
acte și măsuri de punere în aplicare40, 106
alegerea sau respingerea Comisiei118, VI.4
alegerea Președintelui117
amendamente la o propunere63, 78
aprobarea comisarului desemnatVI
aviz sau aprobare, pentru propunerile INI conform articolului 5245
declarații37, 123, 124
descărcarea de gestiune93, 94, IV
explicarea deciziilor124
inițiative cetățenești211, 218
întrebări
 interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere130b, II
 interpelări minore cu solicitare de răspuns scris130a, II
 întrebări cu solicitare de răspuns oral130, II
 întrebări cu solicitare de răspuns scris128
 timpul afectat întrebărilor129
moțiune de cenzură119
poziție asupra amendamentelor78b
programul de lucru al Comisiei37, 47
rapoarte anuale132
respingerea unei propuneri59, 102, 103, 104, 208
retragerea unei propuneri37, 43, 59, 78d, 104
timpul afectat luărilor de cuvânt162, III
Comisii de anchetă198, 199
Comisii parlamentare
a doua lectură67a, 69, 69e, 69f
a treia lectură71
amendamente în plen175
asociate54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
atribuții, competențe27, 201, 201a, V
aviz53, 54
birou198, 203, 204
comitetul de conciliere70, 71, 72
competențe27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
componență27, 199 - 200
conflict de competențe201a
constituire196, 197, 198
convocare206
de anchetă198, 199
dialog
 cu parlamentele naționale142
 politic, cu țările în curs de dezvoltareV.II
 politic, între comisarul desemnat și membriVI.3
 social101
 structurat anual, cu ComisiaVI.6
examinare în comun201
întrunirea de urgență113
locul de desfășurare a ședințelor și a reuniunilor147
membri199, 200
mixte214, V.I
permanente196
președinte4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
prima lectură59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
procedură49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
procedură de conciliere70 - 72
proces-verbal207, 210a
raport49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
rectificări231
retrimiterea la59a, 63, 78e, 188
reuniuni4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
reuniuni comune55, 107
sesizare47, 53, 201
sesizare pentru aviz53, 201, 208
speciale197
subcomisii201, 203, V.I
supleanți3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
temporare (a se vedea comisii speciale)
timpul afectat întrebărilor210
verificarea prerogativelor3, 14, V.XVI
votul208, 209
Comitetul de conciliere70, 71, 72
convocare70, 90
delegație71 - 72
Comitetul Economic și Social EuropeanV.XII
consultare137
descărcarea de gestiune94
Comitetul Regiunilor94, 138
Comitologie (a se vedea Acte delegate și Acte de punere în aplicare)
Compatibilitatea financiară a unui act41, 49, 51
Competențele comisiilor27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
conflict de competențe201a
Componența Parlamentului84
Compromisuri, amendamente170, 174
Comunicare, poziția Consiliului64
Conciliere55
a treia lectură69g, 70, 71, 72
bugetară90, 97
comitetul de70 - 71
Conduită (cod, reguli)11, 21, I
Conferința organelor specializate în afaceri comunitare (COSAC)143
Conferința președinților13
accesul publicului la decizii31
componență26
funcții21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
întrebări31
Conferința președinților de comisie29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Conferința președinților de delegație30, 212
Conferințe ale parlamentelor144
Confidențialitate6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Conflicte de interese118, I, I.3, VI.2
Consiliu
acordul în primă lectură163
consultare45
declarații123
dialogul unei comisii competente cu64, 66
interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere130b
interpelări minore cu solicitare de răspuns scris130a
întrebări (întrebări cu solicitare de răspuns oral și întrebări cu solicitare de răspuns scris)128 - 130
poziția Consiliului55, 63a, 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a, 70
proiect comun72
recomandări pentru113
respingerea poziției Consiliului67a
reuniuni44
timpul afectat luărilor de cuvânt162
Consiliul Europei214a
Consultare78a, 78b, 78c, 78d, 78e
agenții europene139
Comitetul Economic și Social European137
Comitetul Regiunilor138
PESC113a
recomandări ale Consiliului (articolul 140 din TFUE)100
Conturi81, IV, V.V
ale membrilor5
Convenția ACP-CEV.II, V.IV
Convocarea
comisiilor206
comitetului de conciliere70
Parlamentului146
Cooperare
consolidată între statele membre85
procedură de37, 86a, 94a, 142, 193, 214a, V.I, V.XII, V.XIV, V.XV, V.XVII
Coordonatori în cadrul comisiei205
COSAC143
Curtea de ConturiIV.1, IV.2, V.V
declarații125
numirea membrilor121
Curtea de Justiție a Uniunii Europene94, 108, 141, 221
introducerea unei acțiuni141, 221, IV.6
numiri120
Cvorum135, 148, 168, 208
D
SusÎnainteÎnapoi
Declarații
Banca Centrală Europeană126
Comisia123, 124
Consiliul123
Consiliul European123
Curtea de Conturi121, 125
de interes financiar21, 34, I
Președintele propus al Comisiei117
Declarații scrise
ale deputaților
 de interese financiareI.3
 că nu dețin o funcție incompatibilă3
anexate stenogramei162
Delegațiile25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
Conferința parlamentelor144
Conferința președinților de delegație30
COSAC143
interparlamentare30, 116, 135, 212, 214, V.I, V.II, V.III
la comisiile parlamentare mixte214
permanente27, 212
procedura „șerpașilor”27
Demisia deputaților4
Democrație135, 224, 225, III, V.I
Deputați1 - 11
asistenți11, 116a
cadouri și avantajeI.5
comportament11
conturi5
foști deputați11, I.6
imunitate9
interese financiare11, 21, I.1, I.4
mandat4
neafiliați35, 199, 200, 205
numire3, 4
participarea la ședințe, foaie de prezență148
sancțiuni166
statut2, 11, 25, 116, V.XVI
Descărcarea de gestiune
a Comisiei93, 94
a Consiliului94
a CESE94
a Comitetului Regiunilor94
a Curții de Justiție94
a Parlamentului94, 98, V.V
raportIV, 2 - 5
decizieIV.6
declarația Curții de Conturi125
Desfășurarea ședințelor25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
Destituirea Ombudsmanului221
Deviza Uniunii228
Dezbatere
acorduri internaționale, aplicare provizorie109
amânare185, 190, 209
ca urmare a unei declarații123
dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului135, III
deliberările comisiei competente în a doua lectură66
extraordinară153
interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere130b
închidere59a, 189
în comun155
în regim de urgență154
perturbare165
petiții216, 216a
politica externă și de securitate comună (PESC)113a
prioritară52
procedură fără dezbatere50, 150, 162, 183, 216
raportul unei comisii de anchetă198
repartizarea timpului și desfășurare162
tratate de aderare, înainte de negocieri81
Dialog
cu Comisia, în conformitate cu Acordul-cadruVI.6
cu parlamentele naționale142
între comisarii desemnați și deputațiVI.3
politic, cu țările în curs de dezvoltareV.II
social101, V.VII
Discurs inaugural16
Documente
acces5, 43, 115, 116, 160
ale Parlamentului, definiție116
caduce229
chestiuni pendinte229
confidențiale210a
distribuire160
legislative47
prelucrarea electronică161
Douăsprezecimea provizorie92
Drapel228
Dreptul de anchetă198
Dreptul de consultare a dosarelor5
Dreptul de petiționare215
Dreptul de vot177
Dreptul Uniunii, aplicare40, 106, 141, 198, V.XVI
Drepturi fundamentale38, V.XVII
Drepturile omului83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
Durata mandatelor4, 19
E
SusÎnainteÎnapoi
Echipa de negociere69e, 69f
Ecusoane de acces116a
Egalitate de voturi17, 24, 179a, 204, 209, 219
Estimarea bugetului96 - 97
Eurogrup129
EuropolV.XVII
Examinarea
bugetului88
deciziilor privind descărcare de gestiuneIV
documentelor confidențiale198, 210a
documentelor legislative37 - 38, 42, 43, 47
Execuția bugetară92a - 94a, IV
Explicații privind votul123, 183
Expunerea de motive a unui raport45, 52a, 79, 99, 171, I
F
SusÎnainteÎnapoi
Finalizare juridico-lingvistică63a, 78, 193, VII
Fișa financiară49, 51
Foaia de prezență148
Fraudă12, I.2, V.V
Funcțiile
Biroului25
chestorilor28
Conferinței președinților27
incompatibile3
încetarea funcțiilor înainte de termen21
președintelui22
vicepreședinților23
G
SusÎnainteÎnapoi
Grupări neoficiale ale deputaților34
Grupuri de interese11, I.2
Grupuri politice32 - 33, 35 - 36
activități33
constituire32
dizolvare32
intergrupuri34
modificări199 - 200
neafiliați35, 205
președinți135
situația juridică33
schimbarea grupului de către un deputat199 - 200
I
SusÎnainteÎnapoi
Imn228
Implicații financiare41, 46, 113a, V.IV
Imunitate5 - 9, 179 - 180, 208, 222, V.XVI
Inadmisibilitate39, 69, 103 - 105, 119, 170, 185, 187
Incompatibilități3, 4
Indemnizații25, 166
Informarea Parlamentului
încălcarea principiilor comune83
PESC109, 110, 113a
Informații sensibile116
Inițiativă
cetățenească211, 218, V.XX
a Comisiei, cooperare interinstituțională, chestiuni bugetare94a
a comisiei competente39, 40, 41, 108
legislativă27, 45 - 46, 52
a Ombudsmanului de a fi audiat de către comisia competentă220
a Parlamentului sau Consiliului
 de a prelungi termenele prevăzute pentru a doua lectură65
 de a prelungi termenele prevăzute pentru a treia lectură69g
a Președintelui8, 21
prevăzută la articolul 225 din TFUE46
prezentate de state membre48
prezentate de alte instituții decât Comisia48
raport din proprie inițiativă27, 45, 46, 52, 216
Instituții37, 117 - 119, 121 - 132, 198, 229, II, IV, V.VI, VI, VII
Interese financiare3, I
ale comisarilor118, VI.1, VI.2
ale deputaților, inclusiv prin declarație scrisă3, 11, 21, 224, I.1, I.4
ale UniuniiV.V
Intergrupurile34
Interimar, raport99
Interpretare
a Codului de conduită -orientăriI.7
a Regulamentului de procedură140, 226, V.XVIII
a dreptului Uniunii40, 216, V.XVI
în alte limbi158, 195, 198
Intervenții162
asupra procedurii (moțiuni de procedură)185
asupra unei chestiuni politice importante163
cu durata de un minut163
în momentul votului171
pentru chestiuni de ordin personal164
cu privire la nerespectarea Regulamentului de procedură184a
Î
SusÎnainteÎnapoi
Înaltul Reprezentant - a se vedea Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant
Încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept38, 114, 135, 149, 224, 225, III, V.I, V.XVII
Încălcarea principiilor fundamentale11, 83, III
Închiderea dezbaterii185, 189
Întrebări
Banca Centrală Europeană131
Biroul, Conferința președinților, chestorii31
cu solicitare de răspuns oral128
cu solicitare de răspuns scris130, 131, 131a, II
prioritare130
scurte și precise, timp de 30 minute123
timpul afectat întrebărilor129, 210, II
Întreruperea sesiunii146
atribuțiile comisiilor în timpul unei întreruperi201, 209
cererea de amânare a dezbaterii sau a votului185, 190, 209
J
SusÎnainteÎnapoi
Jurnalul Oficial25, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV.6
L
SusÎnainteÎnapoi
Lecturi (texte legislative)
a doua47, 54, 64 - 69a, 69e, 208
a treia54, 55, 69g, 70 - 72, 77
prima47 - 50, 52a - 55, 59, 59a, 63, 63a
Legislatură145
Legislația Uniunii
codificare103, 170
reformare104
simplificareV.XVI
Libertate2, 8, V.X
Limbaj
calomniator / denigrator/ofensator, rasist sau xenofob11, 165, II.1
neutru din punct de vedere al genului1
Limbi25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158 - 159, 169, 170, 194, 195, 198, 215, III.7
Lista vorbitorilor162, 189
Lobby (persoane care desfășoară activități de lobby)11, I.2, I.6
Locul de desfășurare a ședințelor și reuniunilor147
Loc vacant3 - 4, 19 - 20, 199 - 200, VI.7
Luarea de cuvânt
acordare162, 185
autorizare185, 189
timpul afectat luărilor de cuvânt129, 135, 149a, 153 - 154, 162 - 164, 184a, 185, 210
M
SusÎnainteÎnapoi
Majoritate/număr minim necesar de membri
acte delegate105
acte de punere în aplicare106
amendamente și modificări
 admisibilitate170
 buget (prima etapă)88
 depunerea amendamentelor169
 examinarea în comisie66, 175
 opoziție față de votul asupra unui amendament nedistribuit în toate limbile169
 proiectul de ordine de zi definitiv149
 regulament227
anexe la regulament227
aplicarea Regulamentului de procedură226
cereri privind
 amânarea dezbaterii190
 amânarea votului190
 constatarea cvorumului168
 constituirea unei comisii de anchetă198
 convocarea Parlamentului146
 dezbaterea extraordinară153
 dezbaterile privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept135
 dezbatere tematică solicitată de un grup politic153a
 documente confidențiale210a
 închiderea dezbaterii189
 ordinea de zi
autorizarea depunerii de amendamente150
dezbatere extraordinară153
dezbatere fără amendamente150
 prezentarea de către Comisie a unor propuneri46
 procedura de urgență154
 retrimiterea la comisie188
 sesizarea repetată63
 suspendarea sau ridicarea ședinței191
 ședință plenară în alt loc decât sediul147
 vot prin apel nominal180
constituirea comisiilor și a grupurilor politice
 comisii196 - 199
 grupuri politice32
decizii ale Parlamentului
 acord internațional sau protocol financiar (aviz sau aprobare)108
 acord provizoriu59
 aderare81
 a doua lectură (poziția Consiliului)67a
 asentiment pentru supunerea la vot a amendamentelor de compromis174
amendamente69
propunere de respingere59
 a treia lectură (proiect comun)72
 delegația Parlamentului la comitetul de conciliere71, 72
 inițiativă legislativă (propunere de rezoluție)46
 încălcarea principiilor comune83
 menținerea unei acțiuni înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene141
 moțiune de cenzură (adoptare)119
 prima lectură59
 procedura de aprobare99
 retragerea din Uniune82
drepturile omului83
egalitate de voturi179a
examinarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității42
mandate
 birourile comisiilor204
 candidaturi15
 coordonatori în comisii205
 chestori18
 durata19
 încetarea exercitării funcției înainte de termen21
 președintele16
 vicepreședinți17
negocieri
 desfășurare69f
 înaintea primei lecturi a Parlamentului69c
 înaintea primei lecturi a Consiliului69d
numiri
 Banca Centrală (cerere de amânare a votului)122
 Comisia118
 Curtea de Conturi (cerere de amânare a votului)121
 Judecători și avocați generali Curtea de Justiție a UE120
 Ombudsmanul (candidaturi)219
 Ombudsmanul (destituire)221
 Ombudsmanul (vot)219
 Președintele Comisiei117
opoziție la
 interpretarea regulamentului226
 procedura fără amendamente și dezbateri150
 recomandări în cadrul PESC113
 votul asupra unui amendament care nu a fost distribuit în toate limbile169
partide politice la nivel european223a
proiect definitiv de ordine de zi150
proceduri bugetare86, 90, 92
propuneri și moțiuni
 moțiune de cenzură119
ca urmare a declarațiilor Comisiei, ale Consiliului și ale Consiliului European123
ca urmare a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral128
dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept135
încălcarea principiilor fundamentale83
refuzarea descărcării de gestiune5
Mandat de negociere69c, 69d, 69e
Mandate14 - 23, I, VI
încetare înainte de termen21
Mandatul deputaților2, V.XVI
durată4, 19
verificarea prerogativelor3, 14
Măsuri de punere în aplicare106 - 107
Mecanismul unic de supraveghere122a, 131
Membri1 - 11
Banca Centrală Europeană122
Comisia118, VI
comisii199
comisii de anchetă198
comitetul de conciliere71, 72
Curtea de Conturi121
interese financiare11, I
neafiliați26, 35, 36, 71, 153, 200, 205, 212
participarea la ședințe148
statut2, 10 - 11, 25, 35, 54, 55, 116, 215, V.XVI
subcomisii203
supleanți3, 19, 20, 49, 51, 53, 66, 71, 158, 169, 198, 200, 203, 208, 215
Misiuni de studiu și de informare25, 201
Modificare
propunere legislativă63
Regulamentul de procedură226 - 227
Moțiunea de cenzură (Comisie)119
Moțiuni de procedură164a, 185
N
SusÎnainteÎnapoi
Neafiliați35, 205
Negocieri de aderare81, 214, V.I
Negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative4, 59, 59a, 69b - 69f
Numiri (vezi și „Alegeri”)117 - 122a
Banca Centrală Europeană122
comisari desemnați118
Curtea de Conturi121
Curtea de Justiție a Uniunii Europene120
reprezentanți speciali110
șefii delegațiilor externe111
O
SusÎnainteÎnapoi
Observatori13
OLAF12, V.V
Ombudsmanul219 - 221, V.XX
activitate220, V.XX
alegere219
destituire221
Opinii
ale deputaților, libertatea de exprimare7, 11
pentru chestiuni de ordin personal164
Opinia minorității198
Opoziția
amendamente nedistribuite în toate limbile169
contestarea unui vot182a
interpretarea regulamentului226
Ordinea de zi
adoptare149a, 153
comisie4, 66, 115, 130, 131, 131a, 153, 206
modificare149a, 162, 190
proiect27, 29, 149 - 150
proiect definitiv135, 149, 149a, 150, 153a, 162
ridicarea imunității6
stabilire29, 188
Ordinea în sala de ședințe157, 165 - 167
Ordinea lucrărilor149 - 156
Organe
ale Parlamentului22 - 31, 214a
alte organe117 - 122a
Organigramă (Secretariatul General)25, 33, 222
Orientări generale ale politicilor economice (recomandarea Comisiei)118, 126
P
SusÎnainteÎnapoi
Parlamente naționale25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.II
cooperare cu142, V.II
Partide politice la nivel european223a
asistență tehnică223a
comitet compus din personalități independente223a
competențele Biroului223a
competențele comisiei competente223a
competențele Președintelui223a
excluderea de la finanțare223a
modalități de aplicare25
program223a
recuperarea sumelor acordate necorespunzător223a
Perioade de sesiune27, 145, 147
Permis de liberă trecere5
Petiții211, 215 - 218, 229, V.XX
dreptul de petiționare
Politica economică126, V.VI
Politica externă și de securitate comună (PESC)110 - 113, V.I
Politica monetară126, V.VI
Poziția
Comisiei45, 59, 64, 78b
Consiliului45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69a, 69e, 70, 170
Parlamentului59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
Poziția Consiliului64, 66 - 69, 76
amendamente69
aprobare fără amendamente67a
comunicare64 - 66
respingere67a, 69, 170, 193
retrimiterea la comisie47
trimiterea la comisie47
vot, procedură171
Praguri168a
Prelucrarea electronică a documentelor161
Prerogative (verificare)3, 14, V.XVI
Președintele Comisiei, alegere117
Președintele Consiliului63, 94a, 118, 119, VI.5
Președintele Consiliului European118, 123, 130, 162, VI.5
Președintele Parlamentului78
alegere15 - 16, 20
funcții19, 21 - 22, 63, 78, 94a, 192 - 193, 211, 231
Președintele provizoriu14
Prezentarea de amendamente169
Prima lectură39, 43, 47, 57 - 63
acorduri63a
concluzie59
estimarea bugetului96 - 97
examinare în comisie39, 43, 49 - 54, 56 - 58
examinare în plen59
urmărire78d
vot, procedură59
Principii fundamentale83, V.XIX
Principiul subsidiarității39, 42, 106, V.XVI, V.XVII
Privilegii și imunități5 - 9, V.XVI
Procedura prezentării succinte52, 151
Procedură
acțiune (Curtea de Justiție a Uniunii Europene)141, 221, V.XVI
bugetară86 - 92a, V.IV
de aprobare81, 99, 108
de aviz (recomandări ale Consiliului)100
de conciliere70 - 72, 90, V.XIX
de cooperare39, 43, 69, 94a
de cooperare consolidată85, 99
de descărcare de gestiune93 - 94, 98, IV, V.V
de examinare a acordurilor voluntare102
de urgență154
de urmărire198
de vot150, 171, 174 - 181, 182a, 183, 208, 209
dialog social101
fără amendamente și dezbateri50, 150
intervenții asupra184a - 191
în comisie208 - 209
legislativă37 - 48, 49 - 55, 206 - 211
legislativă ordinară59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78
moțiune de164a, 185
simplificată (fără raport)50, 150, 158
Proceduri în instanță141
Proces-verbal
Birou31
comisii205, 207, 210a
Conferința președinților31
plen105, 192, 207
Programare legislativă și de lucru a Comisiei37, 46 - 47
Proiect
comun55, 72, 90
de ordine de zi27, 29, 149 - 150
de ordine de zi definitivă150
de rezoluție legislativă49, 59, 59a, 171
Proporționalitate42, 106, V.XVI, V.XVII
Propunerea Comisiei
adoptarea de amendamente59, 59a
modificare78a 99
neacceptarea amendamentelor de către Comisie59
respingere42, 59, 59a, 66, 67a, 102
retragere122a
Propuneri de modificare53
Propuneri de rezoluție45, 51 - 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101 - 102, 105 - 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
comune123, 128
depunere
 ca urmare a declarațiilor123
 ca urmare a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral128
 în cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept114
 înlocuirea unei propuneri de rezoluție fără caracter legislativ170
 refuzarea descărcării de gestiuneIV.4
Protocol financiar108
Protocolul privind aplicarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate42
Publicare32, 78, 91, 192, 194
R
SusÎnainteÎnapoi
Rambursări211, I.5
Rapoarte
al doilea raport59 - 59a
al unei comisii de anchetă198
anuale și alte rapoarte ale altor instituții7, 132
aplicarea legislației Uniunii40, 198
aprobare99
asupra unei inițiative prezentate de state membre48
asupra verificării prerogativelor3
de punere în aplicareV.XVII
din proprie inițiativă27, 45 - 46, 52, 54, 81, 83, 132 - 133
fără caracter legislativ51 - 52
interimare99
legislative49, 59
opinii minoritare56, 198
orale52a, 59 - 59a, 154
pe baza unei propuneri de rezoluție133
procedură simplificată (fără raport)50, 103, 154
proiect50, 56
strategice52
Rapoarte din proprie inițiativă27, 45 - 46, 52, 54, 81, 108, 132 - 133
Raportori din umbră69f, 205a
Raportor și raportor pentru aviz4, 8, 21, 25, 44, 45, 47, 49 - 51, 52a, 53, 54, 59, 64, 66, 67a - 69f, 103, 108 - 109, 141, 150, 151, 162, 170 - 171, 185, 198, 208
Recomandări
ale comisiei de anchetă198
formulate de Consiliu în conformitate cu articolul 140 din TFUE100
inițiativă prevăzută la articolul 225 din TFUE46
la adresa Consiliului113
mandat de negociere108
orientări generale ale politicilor economice126
pentru a doua lectură66 - 67
PESC111 - 113
tratat de aderare81, 99, 214
Rectificări193, 231
Reformare a legislației Uniunii104
Registru
de documente ale Parlamentului116
de sprijin al intergrupurilor34
de transparență11, 116a
Inițiativelor cetățenești (în temeiul Regulamentului (UE) nr. 211/2011)211
petiții215, 217, 218
prezența deputaților148
Regulamentul financiar92a, 223a, IV.2
Regulamentul Parlamentului
acorduri interinstituționale140
aplicare, interpretare226, V.XVIII
modificare227, V.XVIII
solicitarea de respectare184a
Reguli de conduită11
Relații cu
alte instituții27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
parlamentele naționale25, 27, 142, 143
țări terțe27, 214, V.I
Repartizarea locurilor27, 36, 199
Reprezentarea externă a Uniunii
șefii delegațiilor externe111, 216a
Reprezentanți speciali110
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Reprezentarea Parlamentului22, 44
la reuniunile Consiliului44
Președintele22
Respingere
decizia comisiei de a iniția negocieri69c
poziția Consiliului66, 67a, 69a
procedura de aprobare99
propunerea Comisiei59
Retragerea din Uniune82
Reuniuni comune ale comisiilor54, 55, 107, VI.3, VI.4
Reuniuni de urgență
ale Parlamentului146
ale unei comisii113
Reuniunile Consiliului44
Rezoluții46, 52
legislative48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
fără caracter legislativ51, 99, 170
Ridicarea imunității6, 7, 9
Ridicarea ședinței185, 191
S
SusÎnainteÎnapoi
Sala de ședințe
acces157
repartizarea locurilor36
Sancțiuni11, 166 - 167, I.8
Secretariat
deputați neafiliați35, 205
grupuri politice33
Secretariatul General25, 33, 222
Secretarul General4, 25, 35, 77, 96, 116a, 157, 159, 165, 192, 193, 222, 224
Secretul (a se vedea și Confidențialitate)198
Securitatea informației (ENISA)V.IX
Semnarea
actelor adoptate78, 193, VII.1
procesului-verbal192
electronică a documentelor161
Sesiune - a se vedea Perioadă de sesiune
Simbolurile Uniunii228
Simplificarea legislației UniuniiV.XVI
Sistem electronic de votare168, 178, 180 - 182a, 208, 209
Solicitare de respectare a regulamentului164a, 182a, 184a, 209
State asociate214
Statul de drept135, 224, III, V.I
Stenograma126, 162, 194, 195, 206
Subcomisii201, 203, V.I
Subsidiaritate42, 106, V.XVI
Suspendarea ședinței165, 184a, 185, 191, 209
Ș
SusÎnainteÎnapoi
Ședință cu ușile închise9, 113a, 115
Ședințe plenare
a doua lectură64
amendamente169
a treia lectură72
buget90
care au loc în aceeași zi145
prezența deputaților148
condițiile organizării147
prima lectură59
procesul-verbal192
stenograma194
votulVI.10
Ședințe și reuniuni
accesul public la dezbateri115
comisii4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
desfășurare22, 157 - 158, 162 - 166, 168, 192, 194
înregistrare audiovizuală195
înregistrare pusă la dispoziția publicului195
locul reuniunii70, 147
suspendare sau ridicare185, 191
T
SusÎnainteÎnapoi
Temeiul juridic
acorduri internaționale108
comisie competentă46
inițiativa legislativă prevăzută la articolul 225 din TFUE46
propunerea Comisiei (modificare)63
verificare39, 108, V.XVI
Termene
amendamente53, 59, 69c, 74, 170
comitetul de conciliere70
corecturi la textul intervențiilor orale194
dezbaterea și votarea156
prelungirea pentru a doua și a treia lectură65, 72
raport52, 53
vot pe părți176
vot separat/prin apel nominal180
Texte adoptate193
Timpul afectat întrebărilor129, 210, II
comisie210
plen129
Timpul afectat luărilor de cuvânt135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
repartizare135, 153a, 162, III
Traduceri31, 46, 64, 194, 198, 215
Transparență
activitățile Parlamentului115, 116
interesele financiare ale deputațilorI.4, I.5
intergrupuri34
procesul legislativ43
petiții215
registru4, 11, 116a
Tratate
revizuire ordinară79
revizuire simplificată80, V.XVIII
Tratate de aderare81, 99
Tribune, acces157
Trilog69f
Trimiterea/Retrimiterea la comisie
acorduri internaționale108
acte obligatorii din punct de vedere juridic47
moțiuni de procedură185
poziția Consiliului (a doua lectură)47, 66
proiect comun (a treia lectură)47
propuneri ale Comisiei (prima lectură)47, 59
rectificări231
spre reexaminare59a
Tulburarea/perturbarea ședințelor Parlamentului165 - 166, 177
măsuri imediate165
sancțiuni166 - 167
Ț
SusÎnainteÎnapoi
Țări terțe
ACPV.II
comisii parlamentare mixte214
delegații212, 214
negocieri de aderare81, 214
relații cu214, V.I
tratate de aderare81
țări asociate la Uniune214
U
SusÎnainteÎnapoi
Urgență
dezbatere și votare156
procedură de urgență154
reuniune de urgență
 în comisie113
 în plen146
Urmărirea poziției Parlamentului78d
V
SusÎnainteÎnapoi
Verificare
prerogative3, 14, V.XVI
temei juridic39, 108, V.XVI
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate comună110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Vicepreședinți211
alegere și mandat15, 17, 19 - 21
funcții23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
Votul
a doua lectură66, 67a
amânarea108, 185, 190, 209
amendamente169, 174, 175, 179, 208
a treia lectură72
contestarea votului182a
dreptul de vot13, 26, 177
egalitatea de voturi16, 17, 18, 24, 179a, 209
electronic (sistem)178, 180, 181, 182a, 209
explicații privind votul123, 135, 164a, 183
filtrare, peste 50 de amendamente175
final42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
în bloc174
în comisie208
ordinea de votare22, 59, 171, 174
pe părți52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
praguri168a
prima lectură59
prin apel nominal118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.5
prin ridicarea mâinii178, 182a, 208
prin vot secret15, 17, 121, 182, 199, 204
 numiri
amendamente la propunerile Conferinței președinților, comisii, componență199
birourile comisiilor204
instituții și organe117, 121, 122, 122a, VI.10
președinte15
 destituiri
Ombudsman221
 explicații privind votul, inadmisibile183
 procedură180a, 209
prin „ridicare în picioare”178
procedura de vot171, 208
separat9, 52, 59, 174, 175
unic52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
validitate168, 182a
Ultima actualizare: 22 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate