Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
Horná časť stránkyOBSAH
 DODATOK
 REGISTER
 POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
 SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

REGISTER
ABCDEFGHCHIJKĽMNOPRSŠTUÚVZ
Arabské číslice označujú články. Prílohy sú označené rímskymi číslicami; arabské alebo rímske číslice a písmená, ktoré po nich nasledujú, označujú časti, články alebo odseky týchto príloh. Tento register, ktorý neobsahuje vyčerpávajúci zoznam pojmov, je určený na lepšiu orientáciu čitateľov v slovenskej verzii rokovacieho poriadku. Nie je to oficiálna verzia ani neslúži ako interpretačný nástroj.
A
Horná časť stránkyNasledujúci
AbsolutóriumIV
Dvor audítorov94
Európsky hospodársky a sociálny výbor94
Komisia93
 rozpočet Európskeho rozvojového fondu94
 plnenie rozpočtu93
orgány zodpovedné za právne nezávislé subjekty, ktoré plnia úlohy Únie
Parlament
 plnenie rozpočtu Parlamentu94, V.V
 vnútorný rozpočtový postup98, V.V
Rada94
rozhodnutiaIV.6
správaIV, 2 - 5
Súdny dvor94
vyhlásenie Dvora audítorov125
Výbor regiónov94
Agentúry
porada139
preskúmanie správ prijatých agentúrou116
výbory zodpovedné za agentúryV
žiadosti adresované agentúram139
AKTV.II, V.IV
Asistenti
právomoc kvestorov určiť maximálny počet asistentov11
preukazy oprávňujúce na vstup116a
B
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Bývalí poslanci7, 9, 11, I.6
C
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Citlivé dokumenty116
COSAC143
D
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Dary alebo podobné výhodyI.5
Delegácie25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
COSAC143
delegácie Únie v tretích krajinách, kandidáti na vedúceho111
právomoc, okamžité opatrenia165
Konferencia predsedov delegácií30
Konferencia parlamentov144
medziparlamentné30, 116, 135, 212, 214, VI, V.II, V.III
návštevy na účely zistenia potrebných skutočností216a
oprávnenosť, žiadosť o predloženie vyhláseniaI.4
postup šerpov27, 30
právo na informácie o uložení sankcií166
pri spoločných parlamentných výboroch214
stále27, 212
tlmočenie158
Delegované akty105
Demokracia135, 224, 225, III, V.I
Dialóg
dezignovaní členovia Komisie a poslanciVI.3
medzi sociálnymi partnermi101
politický s rozvojovými krajinamiV.II
s Komisiou podľa rámcovej dohodyVI.6
s národnými parlamentmi, výbor142
sociálnyV.VII
Dobrovoľné dohody102
Dočasný predseda14
Dokumenty
absolutóriumIV.1
dokumenty Parlamentu116
doručenie160
dôverné210a
elektronické spracúvanie161
heslo, symboly Únie228
jazyky a preklad158, 198
petície ako verejné dokumenty215, 216
potrebné, voľba ombudsmana219
pozícia Rady, druhé čítanie64
prepadajúce na konci poslednej schôdze pred voľbami229
prístup (pozri tiež Prístup, Doručenie)5, 43, 115, 116, 160
výsledok trialógu69f
zverejnenie v zápisnici192
Dokumenty Parlamentu (pozri Dokumenty)
Doručovanie
dokumentov (pozri tiež Prístup, Dokumenty)160
prekladov pozmeňujúcich návrhovIII.7
Doslovný zápis (pozri tiež Plénum)126, 162, 194, 195, 206
Dôvernosť6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Dôvodová správa (pozri tiež Odôvodnenia)
k správe
 bez hlasovania171
 dĺžka52a
 legislatívnej49
 legislatívnej INI (článok 52)45
 nelegislatívnej51
 podľa článku 225 ZFEÚ
 príprava správy spravodajcom52a, I.5
 riadna revízia zmluvy, konzultácia, článok 48 ods. 3 ZFEÚ79
 s finančným výkazom45, 49, 51
 s písomným vyhlásením uvedeným v prílohe52a
 súhlas, odporúčanie99
 vypustenie správy predsedom52a
otázok
 väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie, krátke odôvodnenie130b
Druhá správa, vrátenie veci výboru188
Druhé čítanie (pozri Postupy)64 - 69a
články, ktoré sa neuplatňujú v druhom čítaní66
dohody69a
hlasovanie (pozri tiež Hlasovanie)67a, 208
odporúčania do druhého čítania66, 67
pozmeňujúce návrhy vo výbore
predĺženie lehôt65
rokovania69e
rozpor medzi ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku týkajúcimi sa druhého čítania a inými jeho ustanoveniami47
spoločné schôdze výborov55
spravodajca66, 71
štádium v pléne67, 67a, 69, 69a
štádium vo výbore
 podpis pozmeňujúcich návrhov alebo návrhov na zamietnutie208
 všeobecne64 - 66
ukončenie67a
Držitelia najvyšších funkcií v Parlamente14 - 21, 22, 23
dokumenty Parlamentu116
sankcie, informácie týkajúce sa ukladania sankcií165, 166
výbor, primerané uplatňovanie204
Dvor audítorovIV.1, IV.2, V.V
vyhlásenia125
vymenovanie členov121
E
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Elektronické spracovanie dokumentov161
Elektronický register petícií216
Európska centrálna banka
otázky na písomné zodpovedanie131
legislatívne právo iniciatívy59
vyhlásenia126
vymenovania122
Európska iniciatíva občanov211, 218, V.XX
Európska rada
navrhnutie kandidáta na predsedu Komisie117
návrh rozhodnutia, zloženie Parlamentu, preskúmanie Parlamentom84, 99
otázky na písomné zodpovedanie130
porada s Parlamentom79
porada s Parlamentom, rozhodnutie, ktorým sa mení tretia časť ZFEÚ80
požiadanie Parlamentu, rozhodnutie nezvolať konvent, súhlas79
predseda, pozvaný na predstavenie celého kolégiaVI.5
pridelenie rečníckeho času, v rokovacej sále162
riadna revízia zmluvy79
správa obsahujúca návrhy, z gestorského výboru80
vyhlásenia123
zjednodušená revízia zmluvy80
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)V.XII
absolutórium94
porada s EHSV137
F
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Finalizácia63a, 78, 193, VII
Finančné dôsledky41, 113a, V.IV
Finančné pomery úradníkov a iných zamestnancov25, 222
Finančné prostriedky
pôsobnosť kvestorov28
pôsobnosť Predsedníctva25, 33
pôsobnosť predsedu Parlamentu22
SZBP, dosahy na vykonávanie SZBP113a
vnútorné nariadenia o rozpočtových pravidlách98
výboryV.III, V.IV, V.V, V.VI, V.X
Finančné záujmy
členov Komisie117, 118, VI.1, VI.2
poslancov, vrátane písomného vyhlásenia3, 11, 21, 224, I.1, I.4
ÚnieV.V
Finančné dôsledky41, 113a, V.IV
Finančný výkaz
iniciatívna správa (článok 52), zahrnutý v dôvodovej správe45, 49, 51
politickej strany-príjemcu, ročný224
poslancov224
Funkčné obdobie
držitelia najvyšších funkcií19
poslanci, trvanie mandátu4
G
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Generálny tajomník
návrhy rozhodnutí Predsedníctva
 financovanie politickej strany na európskej úrovni
delegovanie právomocí Predsedníctva na generálneho tajomníka224
pozastavenie, zníženie alebo vrátenie financovania224
rozdelenie príjemcom224
schválenie záverečných finančných výkazov224
schválenie záverečných správ o činnosti224
technická pomoc politickým stranám na európskej úrovni224
všeobecne224
 opatrenia na zavedenie registra transparentnosti116a
 technická pomoc224
 viacjazyčnosť, prechodné opatrenia159
 všeobecne25
podrobné opatrenia pre sekretariáty nezaradených poslancov35
preukazy oprávňujúce na dlhodobý vstup
 odobratie alebo zablokovanie
povolenie Kvestorov116a
všeobecne116a
prístup do rokovacej sály
 právo157
 vykázanie poslanca z rokovacej sály165
 vystavenie priepustky (pozri tiež Predseda Parlamentu)157
sekretariát Parlamentu (pozri tiež Sekretariát)222
spolupodpisujúci za Parlament
 prijaté akty (riadny legislatívny postup)78
 prijaté texty193
správa o návrhu odhadu rozpočtu96
vymenovanie25, 222
zápisnica z rokovania, spolupodpisujúci (pozri tiež Zápisnica, Predseda Parlamentu)192
H
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Heslo228
Hlasovanie171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
delegované akty
 námietka105
 odvolanie105
druhé čítanie
 plénum67a
 výbor66
elektronické hlasovacie zariadenie178, 180, 181, 182a, 209
gestorský výbor
 návrh rozpočtu88
 odporúčania o vonkajších politikách Únie113
 postup spoločných výborov
hlasovanie zúčastnených výborov55, 107
odporúčanie do druhého čítania55
 požiadanie Komisie o vyjadrenie jej pozície ku pozmeňujúcim návrhom výboru pred záverečným hlasovaním78b
 predbežná dohoda, jediné hlasovanie69f
 pridružený výbor
pozmeňujúce návrhy, prijaté bez hlasovania54, 107
 správy
dôvodová správa, nehlasuje sa o nej52a
odôvodnenia, nehlasuje sa o nich49
výsledok hlasovania, uvádza sa v správe52a
 výbor požiadaný o stanovisko
pozmeňujúce návrhy, hlasovanie v gestorskom výbore53
hlasovanie po častiach52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
hlasovanie podľa mien118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.5
imunita9
jediné hlasovanie52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
kodifikácia
 v pléne, jediné hlasovanie, nezmenené103
konzultačný postup, plénum78c
mandát
 rokovania pred prvým čítaním v Parlamente
v pléne69c
 rokovania pred prvým čítaním v Rade
vo výbore69d
oddelené hlasovanie9, 52, 59, 174, 175
odloženie39, 45, 59, 118, IV.5
odloženie hlasovania108, 185, 190, 209
odovzdaný hlas (pozri Rovnosť hlasov)
odôvodnenia, nehlasuje sa o nich49, 53
oznamovanie výsledkov, v pléne22
platnosť (pozri Uznášaniaschopnosť)
poradie (prednostné)22, 59, 171, 174
porušenie základných zásad a hodnoť členským štátom83
postup171, 208
postup súhlasu
 v pléne
jediné hlasovanie vo veci súhlasu, bez možnosti pozmeňujúcich návrhov99, 108
požiadanie Súdneho dvora o stanovisko, odloženie hlasovania108
vystúpenie z Únie82
zmluvy o pristúpení81
 vo výbore
odporúčanie pre Parlament
. dôvodová správa, nehlasuje sa o nej99
pozmeňujúce návrhy169, 174, 175, 179, 208
pozorovatelia, bez práva hlasovať13
prahové hodnoty168a
právo hlasovať
 nezaradení poslanci na Konferencii predsedov26
 poslanci177
 pozorovatelia13
prvé čítanie, plénum59
riadny legislatívny postup
 celý návrh, po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch (prvé čítanie)59
 návrh na okamžité zamietnutie59, 67a
 návrh na zamietnutie, po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch (druhé čítanie)67a
 pozmeňujúce návrhy k návrhu legislatívneho uznesenia59, 67a
 právny základ, ak sa namieta, pred obsahom návrhu39
 predbežná dohoda59, 67a
 vrátenie výboru (prvé čítanie)59
 žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch pred predbežnou dohodou59, 67a
rovnosť hlasov
 predsedníctvo výboru204
 voľba držiteľov najvyšších funkcií16, 17, 18
 v pléne179a
 v predsedníctve24
 vo výbore209
rozpočet
 v pléne
hlasovanie o potvrdení zmien spoločného návrhu90
návrh rozpočtu
. návrh uznesenia88
. pozmeňujúce návrhy, podľa oddielov88
rozpočtový zmierovací postup, spoločný návrh, jediné hlasovanie90
 vo výbore88
sadnutie si a postavenie sa (namiesto elektronického hlasovacieho zariadenia)178
spoločne135, 174
spory týkajúce sa hlasovania182a
tajné hlasovanie
 odvolanie
ombudsman221
 postup180a, 209
 vymenovanie
držitelia najvyšších funkcií15, 17
iné inštitúcie a orgány117, 121, 122, 122a, VI.10
predsedníctvo výboru204
výbory, zloženie, pozmeňujúce návrhy k návrhu Konferencie predsedov199
 vysvetlenie hlasovania, neprípustné183
tretie čítanie72
viacročný finančný rámec86
výbor208
vysvetlenie123, 135, 164a, 183
záverečné hlasovanie42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
zdvihnutie ruky178, 182a, 208
Hodina otázok
vo výbore210
v pléne129
Hymna228
CH
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Charta základných práv11, 38, 115, V.XVII
I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Imunita poslancov5 - 9, 179, 180, 208, V.XVI
Informačná bezpečnosť (ENISA)V.IX
Iniciatíva
gestorského výboru39, 40, 41, 108
iniciatívna správa27, 45, 46, 52, 69, 216
Komisie, medziinštitucionálna spolupráca, rozpočtový postup94a
občanov211, 218, V.XX
ombudsmana, preskúmanie príslušným výborom220
Parlamentu alebo Rady
 predĺženie lehoty v druhom čítaní65
 predĺženie lehoty v treťom čítaní69g
pochádzajúca z členských štátov48
pochádzajúca z iných inštitúcií než Komisie48
poslancov, podľa článku 225 ZFEÚ46
predsedu Parlamentu8, 21
Iniciatívne správy27, 45, 52
Internetová stránka31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Interpelácie
kritériáII
menšie na písomné zodpovedanie130a
väčšie na písomné zodpovedanie s rozpravou130b
J
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Jazyk
rodovo neutrálny
hanlivý, rasistický alebo xenofóbny11, 165, II.1
Jazyky, úradné25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
Jednominútové vystúpenia163
Jednotný mechanizmus dohľadu
otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa mechanizmu131a
vymenovanie predsedu a podpredsedu dozornej rady122a
Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
 vymenovanie predsedu, podpredsedu a stálych členov rady122a
otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa mechanizmu131a
K
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Kodifikácia právnych predpisov Únie103, 170
Komisia
absolutórium93, 94, IV
delegované akty40, 105
dialóg medzi sociálnymi partnermi101
gestorský výbor78d, 81, 206, 211, 216, 218
informovanie gestorského výboru43
iniciatíva občanov211, 218
Konferencia predsedov129, 149
medzinárodné dohody108, 109
monitorovanie záväzkov prijatých počas vypočutiaVI.6
naliehavý postup154
návrh na vyslovenie nedôvery119
osobitný zástupca110
otázky
 hodina otázok129
 menšie interpelácie ma písomné zodpovedanie130a, II
 menšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou130b, II
 na písomné zodpovedanie130, II
 na ústne zodpovedanie s rozpravou128
petície, úloha pri preskúmaní petícií216, 218
podpredseda/vysoký predstaviteľ110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
podstatná zmena týkajúca sa rezortu počas funkčného obdobiaVI.9
postúpenie legislatívneho uznesenia a pozície do
 druhého čítania67a
 prvého čítania59
pracovný program Komisie37, 47
prepracovanie104
preskúmanie plánovaných dobrovoľných dohôd102
pripomienky k pozmeňujúcim návrhom z
 prvého čítania59
 druhého čítania67a
rámcová dohoda, vyslovenie nedôvery členovi Komisie118, VI.6
rečnícky čas v pléne162, III
rokovacia sála (prístup)157
rozprava o zmluve o pristúpení81
schválenie dezignovaného člena KomisieVI
späťvzatie návrhu37, 43, 59, 78d, 104
stanovisko alebo súhlas Komisie, k článku 52, návrh iniciatívnej správy45
pozícia k pozmeňujúcim návrhom78b
stručná prezentácia spravodajcom v pléne151
subsidiarita, odôvodnené stanoviská42
trialógy69f
úloha pri legislatívnom pláne37
úloha pri medziinštitucionálnej spolupráci (rozpočet)94a
úloha pri urýchlení legislatívneho postupu47a
úloha pri vnútornom rozpočte96
voľba predsedu117
vyhlásenia Komisie37, 123, 124
vykonávacie akty40, 106
výmena názorov, zmena právneho základu39
vypočutia dezignovaných členov Komisie118, VI.3
výročná správa132
zamietnutie návrhu59, 102, 103, 104, 208
záväzky78d
zmena návrhu63, 78
zvolanie Parlamentu na žiadosť Komisie146
zvolenie alebo zamietnutie118, VI.4
žiadosť o návrh, článok 225 ZFEÚ46
žiadosť o návrh, článok 7 ods. 2 Zmluvy o EÚ83
žiadosť o opätovné predloženie návrhu63
Komitológia ( pozri Delegované akty, Vykonávacie akty)
Kompromisné pozmeňujúce návrhy170, 174
Konanie pred Súdnym dvorom141, 179a, 221, IV.6
Konferencia predsedov
informačná povinnosť31
otázky31
právomoci a pôsobnosť21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
pristúpenie13
zloženie26
Konferencia predsedov delegácií30, 212
Konferencia predsedov výborov29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Konferencie parlamentov144
Konflikty záujmov118, I, I.3, VI.2
Konvent80
Konzultácia78a, 78b, 78c, 78d, 78e
článok 140 ods. 2 ZFEÚ (výnimky pre prijatie eura)100
Hospodársky a sociálny výbor137
SZBP113a
Výbor regiónov138
Koordinátori výborov69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Korigendá193, 231
Korupcia (pozri Podvod)
Kódex správania
bývalých poslancov11
pre poslancov (finančné záujmy)11, 21, I
pre registrujúce sa osoby116a
pre rokovania v rámci riadneho legislatívneho postupu69b
Kódex viacjazyčnosti25
Kvestori
pôsobnosť28
 preukazy oprávňujúce na dlhodobý vstup116a
 prijatie podrobných pravidiel týkajúcich sa vyhlásení o podpore medziskupinám34
 vedenie registra vyhlásení o podpore medziskupinám34
Predsedníctvo
 právomoci Predsedníctva týkajúce sa kvestorov25
 úloha kvestorov v Predsedníctve24
voľba
 celkové spravodlivé zastúpenie, rodová a geografická rovnováha15
 funkčné obdobie19
 postup18
 zmena politickej príslušnosti počas funkčného obdobia19
písomné otázky predsedovi Parlamentu týkajúce sa kvestorov31

Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Legislatívne dokumenty116
Legislatívna iniciatíva
iných inštitúcií než Komisie alebo členských štátov48
Parlamentu27, 45, 46, 52
Legislatívne postupy37 - 48, 49 - 55, 59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
Legislatívne uznesenie (pozri Uznesenie)
Legislatívny a pracovný program (pozri Pracovný program)
Lehoty
delegované akty, návrh na námietky105
hlasovanie po častiach176
hlasovanie podľa mien180
na poskytnutie stanoviska Európskym hospodárskym a sociálnym výborom137
na poskytnutie stanoviska Výborom regiónov138
opravný zápis ústnych príspevkov194
postup udelenia absolutóriaIV.3
pozmeňujúce návrhy169, 174
 Parlament59, 69c, 150, 169, 170
kompromisné pozmeňujúce návrhy170
v rozprave podľa článku 135III.7
 k návrhu rozpočtu88
 výbor53, 208
predĺženie lehôt v druhom a treťom čítaní65, 69g, 70
preskúmanie v rámci postupu pridružených alebo spoločných výborov107
vykonávacie akty, uznesenie s námietkou voči prijatiu106
rozprava135, 154, 156
správa52, 53
Lobing11, I.2, I.6
Ľ
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ľudské práva83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
M
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Mandát
delegácií Parlamentu27, 144
gestorského výboru
 na rokovania
po pozícii Rady v prvom čítaní69e
pred pozíciou Parlamentu v prvom čítaní
. správa69c
. vrátenie veci na rokovania59, 59a
pred pozíciou Rady v prvom čítaní69d
Komisie, medzinárodné dohody
osobitných zástupcov110
poslancov
 bránenie vykonávania povinností vyplývajúcich z mandátu9
 monitorovanie záväzkov členov Komisie počas celého mandátuVI.6
 nezávislosť mandátu2
 potvrdenie mandátu3
 rozhodnutia o platnosti mandátu3
 strata4
 v inom parlamente4
predsedu Parlamentu na rokovanie o poskytnutí vybavenia pre národné parlamenty na základe vzájomnosti142
Mandát na rokovanie (pozri Mandát)
Medziinštitucionálne dohody12, 25, 37, 39(fn), 63(fn), 103(fn), 104(fn), 118, 140, V.IV, V.XVIII
Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch4, 59, 59a, 69b
Medzinárodné dohody99, 108, 109, V.I
Medziparlamentné delegácie30, 116, 212, 214, V.I, V.II
Medziskupiny (pozri tiež Skupiny)34
Menová politika126
Menšie interpelácie (pozri Interpelácie, pozri tiež Komisia, - otázky)
Menšinové
názoryVI.4
pozície52
stanoviská198
Miesto konania rokovaní a schôdzí147
Mimoriadna schôdza, prerokovanie uvoľnenia miesta v Parlamente4
Mimoriadna rozprava153
Modrá karta162
N
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Nahliadanie do spisov5
Naliehavý postup154
Napomenutie162, 165
Nariadenie o rozpočtových pravidlách92a, 223a, IV.2
Narušenie chodu Parlamentu162, 165, 166
okamžité opatrenia165
sankcie166
Navrhovanie kandidátov (pozri tiež Vymenovania, Voľby)
dezignovaní členovia Komisie118, VI
Dvor audítorov: členovia121
Európska centrálna banka (pozri Vymenovania)
kvestori15, 18
medziparlamentné delegácie212
ombudsman219
podpredsedovia15, 17
 poverení plnením úloh vo vzťahoch s národnými parlamentmi25
 poverení uskutočnením štruktúrovaných konzultácií s európskou občianskou spoločnosťou25
predseda Komisie117
predseda Parlamentu15, 16
Súdny dvor: sudcovia a generálni advokáti120
výbory199
 predsedníctvo výboru204
 vyšetrovacie výbory199
Náhradníci
delegácia v Zmierovacom výbore71
hlasovanie vo výbore208
osvedčenie o zvolení, poradie3
podvýbory203
právo požiadať o tlmočenie na schôdzach výborov a delegácií158
predloženie návrhov v gestorskom výbore66
vymenovanie spravodajcu
 výbor požiadaný o stanovisko53
 gestorský výbor49, 51
vyšetrovací výbor, právo hlasovať198
Národné parlamenty
dohodnutie poskytovania vybavenia142
dokument od, zaslaný úradnou cestou142
oblasť vzťahov s25, 27, 142, 143
odôvodnené stanoviská (pozri tiež Subsidiarita)42
výbor, priamy dialóg s142
Návrhy
na vyslovenie nedôvery Komisii119
procedurálne185
uznesení45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
žiadajúce vyhlásenie veci za neprípustnú187
Nelegislatívne uznesenia (pozri Uznesenia)99
Neoficiálne zoskupenia poslancov34
Neprípustnosť (pozri tiež Prípustnosť)36, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Neukončené záležitosti229
Nezaradení poslanci
interné prípravné schôdze pre zmierovací postup71
neoprávnení vymenovať koordinátorov205
postavenie a práva poslancov25, 35
právo predložiť návrhy kandidátov na:
 členov medziparlamentných delegácií212
 členov výborov199
 náhradných členov výborov200
prístup k informáciám205
rečnícky čas35, 135, 153, 162
sekretariát205
zasadací poriadok v rokovacej sále36
výdavky25, 35
O
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Občania
petičné právo215
právo na prístup k dokumentom Parlamentu116
štruktúrovaná konzultácia s európskou občianskou spoločnosťou27
Odhady96, 97
Odloženie rozpravy a hlasovania185, 190
Odôvodnenia (pozri tiež Dôvodová správa)49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
Odporúčania
absolutóriumIV.1
článok 99, prijatie54
delegované akty105
informačné návštevy216a
koordinátori výborov205
konanie pred Súdnym dvorom141, 179a
konferencie predsedov delegácií
 Konferencii predsedov
o práci delegácií30
konferencie predsedov výborov
 Konferencii predsedov
o pôsobnosti výborov pred pridelením veci47, 201a
o práci výborov29
o zostavovaní programu schôdze29, 149
konflikt záujmov, uznesenie118
následné vyšetrovanie198
petície216
pre druhé čítanie
 postup spoločných výborov55
 gestorským výborom
umiestnenie na programe schôdze67
podporované krátkym odôvodním66
porušenie kódexu správaniaI.8
porušenie základných zásad a hodnôt členským štátom83
postup súhlasu
 lehoty na prijatie výborom99
 vrátane odporúčaní pre vykonanie99
 vyzývajúce Parlament schváliť alebo zamietnuť99
výborom, v ktorého pôsobnosti je vec
 Parlamentu
 pripojenie stanoviska výboru, v ktorého pôsobnosti je subsidiarita42
 urobiť niečo iné42
 zamietnutie návrhu z dôvodu porušenia zásady subsidiarity42
výborom, v ktorého pôsobnosti je subsidiarita
 gestorskému výboru
vo vzťahu k návrhu legislatívneho aktu42
prístup k dokumentom
 poslancov160
 verejnosti116
spoločné parlamentné výbory214
viacjazyčnosť, prechodné opatrenia159
vonkajšia činnosť Únie (pozri tiež SZBP)113, 113a
vymenovanie a navrhovanie kandidátov
 členov Dvora audítorov121
 členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky122
 dezignovaných členov KomisieIV.2, IV.3
 orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí122a
 osobitných zástupcov, vymenovania110
 vedúcich delegácií Únie v tretích krajinách, vymenovanie111
zmluvy o pristúpení81
žiadosť Komisii o predloženie návrhov, spolu s odporúčaním46
Odvolacie postupy5, 9, 167, I.8
Ochrana výsad a imunít7, 9
OLAF12, V.V
Ombudsman
činnosť220, V.XX
odvolanie z funkcie221
voľba219
Opätovné predloženie veci Parlamentu63
Osobitné výbory29, 197, 203
Osobitní zástupcovia110
Osobné vyhlásenia164
Osvedčenie o zvolení (preskúmanie)3, 14, V.XVI
Otázky31
Európskej centrálne banke131
hodina otázok
 kritériáII
 plénum129
 výbor210
na písomné zodpovedanie (pozri tiež Interpelácie)
 Európskej centrálnej banke131
 príslušné kritériáII
 týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu131a
 týkajúce sa jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií131a
 všeobecné130
na ústne zodpovedanie s rozpravou128
neukončené záležitosti229
nie prioritné130
Predsedovi týkajúce sa Predsedníctva, Konferencie predsedov a kvestorov31
prioritné130
stručné a výstižné
 po vyhlásení Komisie, Rady a Európskej rady123
 po vyhlásení vysvetľujúcom rozhodnutie Komisie124
Overenie
osvedčenia o zvolení za poslanca3, 14, V.XVI
politickej strany na európskej úrovni224, V.XVI
právneho základu39, 46
subsidiarity a proporcionality (článok 5 Zmluvy o EÚ)39
zlučiteľnosti z finančného hľadiska41
P
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy214a
Parlamenty
konferencie parlamentov144
národné parlamenty25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.II
pridružených štátov alebo prístupových štátov214, V.II
Petície211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.XX
Písomné vyhlásenia
menšinové stanoviská52a
poslancov
 o finančných záujmoch (pozri Finančné záujmy, Vyhlásenia)I.4
 o nevykonávaní žiadnej funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca3
pripojené k doslovnému zápisu162
Plán pracovných miest sekretariátu Parlamentu25, 33, 97
Plénum
články uplatňované primerane vo výboroch209
delegované akty105, 107
doslovný zápis194
druhé čítanie64 - 69a
pozmeňujúce návrhy39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
konzultácie78c, 132
návrhy uznesení170, III.1, IV.6
ostatné inštitúcie113
otázky128
oznámenia9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
oznámenie o petíciách217
posilnená spolupráca85
postup bez pozmeňujúcich návrhov a bez rozpravy150
právo vystúpiť, konflikt záujmovI.3
prednostná rozprava52
prvé čítanie59, 59a, 63, 63a
rečnícky čas162
rozpravy52, 115
rozpočet88, 90 - 92a
spravodajca151
správaIV.4
správanie poslancov11
správa o transparentnosti116
tretie čítanie69g, 70, 72
viacjazyčnosť158
vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady123
výklad rokovacieho poriadku226
zápisnica192
žiadosť o hlasovanie69c
Podpis
dokumenty, elektronické161
medziinštitucionálne dohody140
návrh uznesenia123, 133
oznámenie poslanca o vzdaní sa mandátu4
petícia215
písomné vyhlásenie, poslanci3
pozmeňujúce návrhy
 návrh rozpočtu88
 vo výbore, druhé čítanie208
 všeobecne169
prezenčná listina (pozri tiež Rokovanie)148
prijaté akty78, 193, VII.1
rozhodnutia Predsedníctva
 o európskych politických stranách a európskych politických nadáciách223a
spoločné vyhlásenie, legislatívne plánovanie37
určujúce prahové hodnoty, forma168
viacročné plánovanie, spoločné závery118a
vyhlásenie o utvorení politickej skupiny32
zápisnica, rokovanie192
zmluva o pristúpení
 predloženie návrhu zmluvy Parlamentu pred podpisom81
 vymenovanie pozorovateľov13
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Podpredsedovia
funkčné obdobie19
pôsobnosť, úlohy23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
predčasné ukončenie výkonu funkcie21
prednostné poradie17
uvoľnené funkcie20
voľba15, 17
 celkové spravodlivé zastúpenie, rodová a geografická rovnováha15
Podvod12, I.2, V.V
Podvýbory201, 203
Politické skupiny (pozri Skupiny)
Politické strany (Európske politické strany)223a
Poradie
hlasovania169, 174, 176, 180, 209
zápisu petícií do registra215
Poradný výbor pre správanie poslancovI.3, I.7
Poriadok
poriadok a bezpečnosť v priestoroch11
právny poriadokV.XVI
ústavný poriadok členského štátu215
zachovanie poriadku22, 165, 166, 177
Porušenia
dôvernosti166, 210a
kódexu správania
 členom alebo náhradným členom poradného výboruI.8
 členom politickej skupiny, ktorá nie je zastúpená v poradnom výboreI.7
 poslancomI.8
 spravodajcom21
kódexu správania registrujúcich sa osôb116a
ľudských práv114
ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu114, 135, III
pravidiel správania poslancov165
výsad a imunít7
základných zásad83
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi85
Poslanci1 - 6, 9 - 11, 148
asistenti11, 116a
finančné záujmy11
imunita9
nezaradení35
pozorovatelia, postavenie ako poslanci13
pravidlá správania11
preskúmanie osvedčení o zvolení3
prijaté dary a výhodyI.5
sankcie166
štatút2, 11, 25, 116, V.XVI
trvanie mandátu4
účasť na rokovaniach148
všeobecne1 - 11
Postupy
absolutórium93 - 94, 98, IV, V.V
hlasovanie
 v pléne150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
 vo výbore208, 209
legislatívny
 riadny legislatívny postup (RLP)
druhé čítanie64 - 69a
medziinštitucionálne rokovania v rámci69b - 69f
podpis a uverejnenie78
prvé čítanie59 - 63a
zmierovací a tretie čítanie69g - 72
 vo výbore49 - 55, 206 - 211
 všeobecne37 - 48
naliehavý154
preskúmanie plánovaných dobrovoľných dohôd102
rozpočet86 - 92a, V.IV
spoločné výbory55
zjednodušený50, 150
zmierovací (RLP)69g - 72, 90, V.XIX
zmierovací (vnútorné rozpočtové veci)97
Postup spoločných výborov54, 55, 107, VI.3, VI.4
Postup stručnej prezentácie52, 151
Pozícia
delegované akty105
Komisie45, 59, 64, 78b
k parlamentnému odhadu rozpočtu97
konanie k zániku mandátu3
menšiny, v správach52
Parlamentu59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
prijať pozíciu132, 220
Rady45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
rozpočet88, 90, 94a
spravodajcov54
Únie109
vyjadrenie pozície45, 59, 67a, 78b, 108
výboru požiadaného o stanovisko (stanovisko alebo pozmeňujúce návrhy)53
Pozícia Rady
pozmeňujúce návrhy67a, 69, 70
oznámenie55, 64 - 66
predloženie Parlamentu67
schválenie
 dohoda v prvom čítaní63a
 dohoda v druhom čítaní69a
 druhé čítanie, hlasovanie v Parlamente67a
zamietnutie67a
Pozmeňujúci návrh (pozri tiež Zmena)
autor88, 169, 174
druhé čítanie67a, 69, 69a
jazyky158, 159, 169, 170
kompromisný69, 170, 174
lehoty53, 59, 69c, 170
poradie v hlasovaní174
postup bez pozmeňujúcich návrhov50, 150
posúdenie plenárnych pozmeňujúcich návrhov vo výbore175
predkladanie169
prednesenie169
prípustnosť (pozri tiež Prípustnosť)22, 99, 104, 170
prvé čítanie59, 59a
rokovania pred druhým čítaním v Parlamente69e
rokovania pred prvým čítaním v Parlamente69c
späťvzatie169
spoločný návrh zmierovacieho výboru72
ústny113, 169
uverejnenie169
vyznačenie v konsolidovanom texte193
výbor175, 208
Pozorovatelia13
Pracovný program
Dvor audítorov125
Komisia37, 47
Prahové hodnoty (pozri tiež Hlasovanie)168a
Práva bývalých poslancov11
Pravidlá správania11, 165, 166, 167
Právno-lingvistická finalizácia (pozri Finalizácia)
Právny základ
v legislatívnej iniciatíve podľa článku 225 ZFEÚ46
v návrhu Komisie
 o zmene63
vyplývajúca z riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa už neuplatní63
 overenie
medzinárodné dohody108
všeobecné39, V.XVI
v pozícii Parlamentu v prvom čítaní
 o zmene vykonanej Radou alebo Komisiou63
Právo Únie
petície, iniciatívna správa (článok 52)216
porušenie141
výbor s pôsobnosťou pre výklad a uplatňovanie40, V.XVI
vykonávacie akty a opatrenia106
vyšetrovací výbor, vykonanie198
Predbežná správa99
Predčasné ukončenie výkonu funkcie21, 166
Predchádzanie podvodom a korupcii12 (fn)
Predpisy Predsedníctva
o delegáciách výboru v rámci EÚ216a
o preukazoch oprávňujúcich na vstup116a
Predseda Európskej rady
otázky na písomné zodpovedanie od poslancov130
pridelenie rečníckeho času v pléne162
účasť na predstavení kolégia členov Komisie118, VI.5
vyhlásenie v pléne po každom jej zasadaní123
Predseda Komisie
oznámenie výsledku návrhu na vyslovenie nedôvery119
s predsedami iných inštitúcií63, 94a
voľba117
Predseda Parlamentu (pozri tiež Plénum, Rokovania, Postupy atď.)
funkčné obdobie19
náhrada20
pôsobnosť22
spolupodpisujúci za Parlament
 prijaté akty (RLP)78
 prijaté texty193
s predsedami iných inštitúcií63, 94a
ukončenie (predčasné)21
voľba15, 16
 celkové spravodlivé zastúpenie, rodová a geografická rovnováha15
vystavenie priepustky do pléna (pozri tiež Generálny tajomník)
zápisnica z rokovania, spolupodpisujúci (pozri tiež Zápisnica, Generálny tajomník)192
Predseda Rady
oznámenie výsledku návrhu na vyslovenie nedôvery119
s predsedami iných inštitúcií63, 94a
účasť na predstavení kolégia členov Komisie118, VI.5
Predsedníctva
konvent79
medziparlamentné delegácie212
výbory198, 203, 204
Predsedníctvo
informačná povinnosť31
otázky poslancov týkajúce sa plnenia úloh31
pôsobnosť5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
predbežný návrh25, 96
voľby a výkon funkcie14, 19, 30a
zloženie19, 20, 24
Preklady
doslovný zápis, časť z neho, na žiadosť194
petície215
pozícia Rady64
prechodné opatrenia159
vyšetrovací výbor, získané dokumenty198
zápisnice Predsedníctva a Konferencie predsedov31
žiadosti o predloženie návrhov adresované Komisii46
Prepadnutie
návrhu uznesenia135
neukončených záležitostí229
otázok128
Prepracovanie104
Preukaz (laissez-passer) EÚ5
Preukazy oprávňujúce na vstup, prístup116a
Prerušenie
pôsobnosť výborov počas prerušenia201
uplatňovanie pravidiel rokovania v pléne na výbor209
zasadania146
Prerušenie živého vysielania165
Pridelenie
miest
 v rokovacej sále13, 36
 vo výbore199
rečníckeho času135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
Pridelenie veci výboru
medzinárodné dohody108
právne záväzné akty47
Pridružené výbory54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Priebeh
činnosti, najvyššia miera transparentnosti115
rokovaní25, 52a, 69f, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a, 165, 167
vypočutí, dezignovaní členovia Komisie118
Prijaté akty78, 193, VII
Prijaté texty193
korigendum231
Pristúpenie
dezignovaní členovia Komisie81, 214, VI.8
pozorovatelia13
rokovania81, 214, V.I
súhlas81, 99
zmluvy81, 99
Prílohy227
Prípustnosť (pozri tiež Neprípustnosť)
návrhov na legislatívne iniciatívne správy46
návrhov na ombudsmana219
návrhov na vyslovenie nedôvery Komisii119
návrhov uznesení52
otázokII
otázok na písomné zodpovedanie130, 131
petícií215
písomných odvolaní proti zbaveniu imunity5
pozmeňujúcich návrhov22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
rozhodnutia22
uplatňovanie pravidiel rokovania v pléne na výbor209
vysvetlení hlasovania183
žiadostí o hlasovanie po častiach52, 174
žiadostí o ochranu výsad a imunít7
žiadostí o predloženie procedurálnych návrhov o prípustnosti185, 187
Príspevky
denný príspevok, strata nároku na denný príspevok166
stanovené Predsedníctvom25
Prístup
do Parlamentu (pozri tiež Generálny tajomník)11, 116a
do rokovacej sály (pozri tiež Generálny tajomník)157
k dokumentom5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
k oznámeniu o petíciách217
k prijatým aktom78
k prijatým textom193
k zápisnici31, 192, 207
na galériu157
preukazy oprávňujúce vstup116a
Prístup verejnosti k dokumentom (pozri Prístup, k dokumentom)
Procedurálne námietky164a, 182a, 184a, 209
Procedurálne návrhy (pozri Návrhy)
Program
konečný návrh programu135, 149, 149a, 150, 153a, 162
návrh27, 29, 149
oznámenie o vzdaní sa mandátu4, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
zmena149a, 162
prioritné body66, 154
schválenie149a, 168
výboru4, 66, 115, 131, 131a, 206
zaradenie bodov do programu9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
Program práce149 - 156
Proporcionálne
rozdelenie
 miest vo výbore199
 rečníckeho času162
zásada pri uplatňovaní článkov o pléne na výbor
 hlasy potrebné na vznesenie námietky voči ústnemu pozmeňujúcemu návrhu169
Proporcionalita (článok 5 Zmluvy o EÚ)42, 106, V.XVI, V.XVII
Prvé čítanie59, 59a, 63, 63a
dohody63a
hlasovanie v Parlamente59
pozícia Parlamentu
 mandát69d
 rokovania po prijatí pozície Parlamentu69d
pozícia Rady
 pozmeňujúce návrhy Parlamentu k pozícii Rady69
 predloženie Parlamentu64
 rokovania pred prijatím pozície Rady69d
rokovania69b, 69c, 69d, 69f
ukončenie59
v pléne59
výbor
 legislatívne správy49, 52a
 návrhy od iných inštitúcií alebo členských štátov48
 postup spoločných výborov55
 predloženie výborom, v pléne59
 predloženie výboru47
 spravodajca, vymenovanie47
 stanoviská53, 54
 urýchlenie legislatívnych postupov47a
 vrátenie veci výboru59
 zjednodušený postup50
zmena právneho základu63
R
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Rada
dialóg s gestorským výborom (druhé čítanie)66
dohoda v prvom čítaní63a
menšie interpelácie130a
návrh odporúčaní113
otázky128, 129, 130
predloženie pozície Rady (druhé čítanie)64
rečnícky čas v pléne162
väčšie interpelácie130b
vyhlásenia123
zasadania44
Rada Európy214a
Register (pozri tiež Internetová stránka)
asistenti, poslanci11
Európske politické strany alebo Európske politické nadácie223a
iniciatívy občanov (na základe nariadenia (EÚ) č. 211/2011)211
ročné vyhlásenie medziskupín o podpore34
petície215, 217, 218
register transparentnosti11, 116a
účasť poslancov148
Revízia zmluvy (pozri tiež Pristúpenie)
riadna revízia79
zjednodušená revízia80
Riadiace orgány24 - 31, 116
Ročné plánovanie37, 47
Rokovacia sála (pozri Prístup, Kódex správania, Rušenie poriadku)
Rokovacia skupina69e, 69f
Rokovací poriadok
medziinštitucionálne dohody, prijatie si vyžaduje zmenu140
uplatňovanie226, V.XVIII
vypustenie z107
zmena227, V.XVIII
Rokovania (pozri tiež Plénum)145
audiovizuálne
 politikaV.XV
 záznam z rokovaní
všeobecne195
vymazanie častí vystúpenia165
 záznam z vypočutia, dezignovaný člen KomisieVI.3
doslovný zápis194
miesto147
prerušenie, skončenie191
 predseda
ako dôsledok opustenia predsedníckeho kresla165
pôsobnosť22
 procedurálny návrh na prerušenie alebo skončenie rokovania185, 191
postup hlasovania191
 uplatnenie ustanovení o rokovaniach v pléne na výbory209
priebeh25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
sankcie
 vnútorné odvolacie postupy167, 191
 prerušenie účasti poslanca166
účasť poslancov148
verejný záznam192, 194 - 195
zápisnica192
Rovnosť hlasov
plénum179a
výbor209
Rozdelenie
aktuálne témy na rozpravu, rozdelenie medzi skupinami153a
miest vo výbore medzi skupinami199
rozpočtových prostriedkov medzi politickými stranami na európskej úrovni224
Rozpočet
postup udelenia absolutória93, 94, 125, IV
pre dialóg s národnými parlamentmi142
generálny tajomník, správa Predsedníctva o rozpočte96
Konferencia predsedov27
odhad rozpočtu Parlamentu96, 97
plnenie rozpočtu92a, 125, IV
politické skupiny27, 33
pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu88
predseda Parlamentu
 medziinštitucionálna spolupráca94a
 vnútorné právomoci v oblasti rozpočtu98
Predsedníctvo
 audit príspevkov v rozpočte, nezaradení poslanci35
 povoľovanie výdavkov, politické strany223a, 224
 právomoci plnenia rozpočtu33
 predbežný návrh odhadu rozpočtu25, 96
 príspevky pre poslancov25
prijatie91
ročný rozpočtový postup86a
rozpočtový zmierovací postup90
rozprava, finančné dopady spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky113a
stanovisko, rozpočtové dosahy právne záväzného aktu41
systém predbežných dvanástin92
viacročný finančný rámec (VFR)86
výboryV.IV, V.V
Rozpočtový rok92a, 97, IV.3
Rozprava
doručovanie dokumentov160
interpelácie
 väčšie na písomné zodpovedanie s rozpravou130b
kodifikácia103
medzinárodné dohody/orgány, predbežné uplatňovanie/pozastavenie uplatňovania medzinárodnej dohody109
mimoriadna153
naliehavý postup154
narušenie rozpravy162, 166
náhradníci200
návrh
 na odloženie rozpravy alebo hlasovania184a, 185, 190, 209
 na vyslovenie nedôvery Komisii119
 na neprípustnosť na začiatku rozpravy187
 na uzavretie zápisnice22, 185, 189
o správe52a
odporúčania o vonkajších politikách113
ombudsman, o odvolaní221
osobné vyhlásenia počas rozpravy164
otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou128
petície216, 216a
podvýbory, zapojenie predsedov do rozpráv materského výboru203
postup bez rozpravy50, 150, 183, 216
pôsobnosť predsedu/podpredsedov v rozprave22, 23
porušovanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu135, III
prednesenie autorom počas rozpravy169
prednostná52
prerušenie alebo skončenie rokovania191
rečnícky čas162
spoločná rozprava155
spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)113a
správanie poslancov počas rozpravy11
stručná prezentácia bez riadnej rozpravy151
subsidiarita, odporúčanie zamietnuť42
tematická rozprava, na žiadosť politickej skupiny153a
verejné diskusie o otázkach všeobecného európskeho záujmu27
verejný charakter115
voľba
 Komisie118, VI.5
 predsedu Komisie117
vyhlásenie
 člena Komisie, Rady a Európskej rady123
 Dvora audítorov125
 ECB126
 ktoré vysvetľuje rozhodnutie Komisie124
 Zmierovacieho výboru72
vyšetrovací výbor, na žiadosť198
výsady a imunity
 rozhodnutie Parlamentu o odvolaní bez rozpravy
zahrnutie dotknutého poslanca do rozpravy vo výbore9
zápisnica192
záverečná rozprava v pléne, možnosť rozpravy59a
zmluvy o pristúpení, pred rokovaním
Rušenie poriadku
okamžité opatrenia165
sankcie166, 167
S
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Sankcie11, 166 - 167, I.8
Sekretariát
otázky na písomné zodpovedanie
 doslovný zápis, ústny príspevok, lehota194
Parlamentu25, 222
 dokumenty sekretariátu ako “dokumenty Parlamentu”116
 organizácia222
 plán pracovných miest
prijatie222
úloha Predsedníctva222
všeobecne33
 poradenstvo autoromII.3
 riadenie sekretariátu222
 rovnaké alebo podobné otázkyII.4
 spojenie súvisiacich záležitostí sekretariátomII.6
 zloženie222
politické skupiny33
sekretariát nezaradených poslancov35, 205
Schôdze145 - 146
dodatočné, v Bruseli147
Skupiny32, 33, 36
činnosť33
členovia výborov, zmena politickej skupiny199
medziskupiny34
náhradníci, stáli náhradníci200
právne postavenie33
rozpustenie32
ustanovenie32
Spoločná rozprava135, 155
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)110 - 111, 113a, V.I
Spoločné parlamentné výbory214
Spoločné vyhlásenie o ročnom medziinštitucionálnom plánovaní37, 47a
Spoločný návrh55, 72, 90
Spoločný návrh uznesenia123, 135, 170
Spolupráca
cezhraničná a medziregionálnaV.XII
justičná a správna, v občianskych veciachV.XVI
lojálna54
Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 201396
medziinštitucionálna spolupráca37, 94a
medziparlamentná142
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy214a
policajných orgánov a súdov v trestných veciachV.XVII
posilnená spolupráca85
právno-lingvistická finalizácia193
s tretími krajinamiV.I, V.XV
volebné pozorovateľské misieV.I
Spravodajca
druhé čítanie
 hlasovanie v Parlamente67a
 predpoklad kontinuity funkcie spravodajcu66
 predloženie pozície Rady64
hlasovanie vo výbore208
odložené hlasovanie v Parlamente45
kodifikácia103
kompromisné pozmeňujúce návrhy170
konflikt záujmovI.3
iniciatívne správy52
medzinárodné dohody108, 109
medziparlamentné delegácie212
naliehavý postup154
po prijatí pozície Parlamentu78d
nelegislatívne správy51
odvolanie pre porušenie kódexu správania atď.21
postup spoločných výborov55
postup súhlasu99
povinnosť spravodajcov sa navzájom informovať54
porada s predsedom Parlamentu, naliehavé opatrenie v záujme potvrdenia imunity8
preskúmanie vzdania sa mandátu poslanca4
pridružené výbory54
prvé čítanie, hlasovanie v Parlamente59
vystúpenie v pléne
 hlasovanie171
 procedurálne návrhy185
 rozprava162
rokovania69f
postup v pléne bez pozmeňujúcich návrhov alebo rozpravy150
stručná prezentácia151
Súdny dvor141
študijné a informačné služobné cesty25
tieňoví spravodajcovia205a
výbor požiadaný o stanovisko53
vymenovanie47, 49, 66, 205
vypracovanie správ52a
vyšetrovací výbor198
zasadania Rady44
zjednodušený postup50
zmierovací výbor71
Správa (pozri tiež Postupy, Výbor)
doslovný zápis194
iniciatívna27, 45 - 46, 52, 132, 216, 220
Komisie132
legislatívna49, 69c
návrh52a, 55, 160
nelegislatívna51, 52
od iných inštitúcií132
podaná ústne52, 154
predbežná99
spojená s návrhom uznesenia133
 vrátanie menšinových stanovísk (článok 52a)198
 všeobecne198
strategická52
vyšetrovacieho výboru
uplatňovanie práva Únie132
na základe iniciatívy členských štátov48
Správanie
kódex správania, bývalí poslanci11
kódex správania, poslanci11, 21, I
medziinštitucionálne dohody, kódexy správania140
pravidlá správania, poslanci11, 165
Stanoviská
neexistencia právomoci delegovať oprávnenie prijímať stanoviská205
ku kandidátovi na člena Dvora audítorov121
doručovanie návrhu stanoviska160
Dvora audítorov125
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru137, VII.2
Komisie45, 48
k návrhu rozpočtu88
k vhodnosti kodifikácie103
k výnimkám pre prijatie eura, postup100
menšinové198
o absolutóriuIV.1, IV.3
o delegovaných a vykonávacích aktoch40
o dodržiavaní základných práv38
hlasovanie vo výbore208
o zbavení imunity9
o iniciatíve občanov211
o odhade Parlamentu88, 97
o petíciách216
o právnom základe Parlamentu žiadať Komisiu o predloženie návrhu46
o ročnom rozpočtovom postupe86a
o subsidiarite42
o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody108
o zlučiteľnosti z finančného hľadiska41, V.IV
osobitné výbory197
osobné vyhlásenia164
vo forme listu133
výborov50, 53, 201
Výboru regiónov138, VII.2
vyjadrované poslancami, sloboda prejavu7
vyšetrovacie výbory198
žiadané zmluvami132
Subsidiarita (článok 5 Zmluvy o EÚ) (pozri tiež Národné parlamenty)39, 42, 106, V.XVI, V.XVII
Súdny dvor Európskej únie
absolutórium94
konanie pred ním141, 221, IV.6
odvolanie ombudsmana z funkcie221
stanoviská, súlad so zmluvami108
vymenovanie120
žaloby141
Súhlas
kolégium členov KomisieVI
navrhovanie kandidátov4, 51
nezvolanie konventu79
porušenie základných zásad a hodnôt83
postup súhlasu81, 99, 108, 109
pristúpenie81
Rady/Komisie pre prijatie aktu Parlamentom45
VFR86
vystúpenie z Únie82
Symboly Únie (pozri tiež Heslo)228
Systém predbežných dvanástin92
Š
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Štúdie a služobné cesty za účelom zistenia potrebných skutočností201
T
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Tajnosť (pozri Dôvernosť)198
Tieňoví spravodajcovia (pozri Spravodajcovia)
Tlmočenie (Jazyky)158, 195, 198
Transparentnosť
počas legislatívneho postupu43
činnosti Parlamentu115, 116
finančné záujmy poslancovI.4, I.5
legislatíva, stály výbor s pôsobnosťou preV.XVII
medziskupiny34
petície215
register4 (fn), 11, 116a
Tretie čítanie
lehoty69g
neuplatňovanie článkov 49, 50 a 5372
rozpor medzi ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku týkajúcimi sa tretieho čítania a inými jeho ustanoveniami47
spoločný návrh72
 hlasovanie v Parlamente72
 pozmeňujúce návrhy, neprípustné72
 zaradenie do programu rokovania72
štádium v pléne72
zmierovací postup69g - 72
 nemožnosť vrátenia veci späť výboru72
Zmierovací výbor
 delegácia Parlamentu v Zmierovacom výbore
členstvo54, 55, 71
nedosiahnutie dohody, vyhlásenie v Parlamente72
podávanie správ o výsledkoch Parlamentu71
procesné usmernenia71
 lehoty70
 zvolanie70
Tretie krajiny46
AKTV.II
demokracia, právny štát a ľudské právaIII.1
dohoda o partnerstve a spolupráci s tretími krajinamiIII.1
dopravaV.XI
kultúrna spoluprácaV.XVI
medzinárodný obchodV.III
návrhy uznesení určené tretím krajinám, prednosť v pléneIII.1
pohyb kapitálu pochádzajúceho z tretích krajínV.VI
pridružené k Únii214
rokovania o pristúpení81, 214
vzťahy s tretími krajinami214, V.I
zmluvy o pristúpení81
U
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Udelenie slova poslancom, ktorí sa prihlásia zdvihnutím ruky („Catch the eye“) (pozri tiež Hlasovanie)151
Ustanovujúca schôdza3, 14, 146, 228
Uvoľnený mandát alebo funkcia
členovia KomisieVI.7
držitelia najvyšších funkcií19, 20
poslanci3, 4
výbor199, 204
Uznášaniaschopnosť135, 148 168, 208
Uznesenie
legislatívne48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
nelegislatívne99
Ú
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Účty81, IV, V.V
poslancov5
Úradný vestník
absolutóriumIV.6
oznam vyzývajúci na predkladanie návrhov kandidátov na ombudsmana219
pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom116
pravidlá zaobchádzajúce s dôvernými informáciami25
prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou91
prijatý text78, 193
rozhodnutie zriadiť vyšetrovací výbor198
viacjazyčný doslovný zápis194
zápisnica192
V
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Väčšie interpelácie (pozri Interpelácie, a pozri tiež Komisia, - otázky )
Verejné vypočutia o iniciatívach občanov211
Viacročné plánovanie37, 118a
Viacročný finančný rámec41, 49, 51, 86, V.IV
Vlajka228
Volebné obdobie145
Parlamentu145
Volebné pozorovateľské misieV.I, V.II
Voľby (pozri tiež Vymenovania, Návrhy)
členovia stálych výborov196
Komisia118
kontinuita funkcie počas obdobia volieb30a
kvestori18
medziparlamentné delegácie, členovia212
neukončené záležitosti229
nezlučiteľnosť vzniknutá zvolením do funkcie4
ombudsman219
opätovné predloženie veci Parlamentu, po nových voľbách do Parlamentu63, 69
osobitné výbory, členovia197
podpredsedovia17
poslanci1, 3
pozorovatelia, právo voliť a byť volený13
predseda Komisie117
predseda Parlamentu14, 16
predsedníctva výboru204
spoločné parlamentné výbory, členovia214
uvoľnené funkcie20
vyšetrovacie výbory, členovia198
Vrátenie veci výboru
návrhy Komisie
 pre opätovné posúdenie alebo medziinštitucionálne rokovania59a, 69b
 zmierovací postup
procedurálne návrhy185, 188
Vyhlásenia (pozri Finančné záujmy, Finančný výkaz, Písomné vyhlásenie)
Dvor audítorov125
 kandidátov na členov Dvora audítorov121
Európska centrálna banka126
Európska rada
 predseda Európskej rady123
finančné záujmy
 dezignovaní členovia Komisie118, VI.2
 poslanci11, I.4
kandidát na predsedu Komisie117
Komisia
 predseda Komisie124
 všeobecne123, 124
 vypočutie, dezignovaný člen KomisieVI.3
 vysvetlenie rozhodnutí Komisie124
osobné (pozri tiež Vystúpenia)164
Rada123
Vyjadrovanie
hanlivé, rasistické, xenofóbne11, 165, II.1
Vykázanie
poslancov z rokovacej sály165
Vykonávacie akty106, 107
Vykonávacie opatrenia, PredsedníctvoI.5, I.9
Výklad
Kódexu správania, usmerneniaI.7
práva Únie4, 216
rokovacieho poriadku40, 140, 226, V.XVIII
Vylúčenie
poslancov
 z medziparlamentnej delegácie, zákaz vystupovania na konferencii alebo fóre166
 z rokovania výboru, ak nie sú členmi206
z politickej strany
 z financovania224
Vymenovania (pozri tiež Voľby, Navrhovanie kandidátov)
členov a náhradných členov poradného výboruI.7
členov KomisieVI
členov podvýborov203
do orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí122a
Európska centrálna banka, členov výkonnej rady122
generálneho tajomníka25, 222
ombudsmana, rovnosť hlasov219
osobitných zástupcov (článok 33 Zmluvy o EÚ)110
poslancov Parlamentu3, 4
postup pri hlasovaní180a
pozorovateľov13
spravodajcov47, 50, 51, 52, 198, 205
stálych náhradníkov200
stále výbory, členov196
vedúcich delegácií v tretích krajinách111
všeobecne117 - 122a
výbor významných osobností, jeho členov223a
zástupcov v konvente79
zmierovací výbor, delegátov71, 90
VypočutiaV.XX, VI.3
dezignovaných členov Komisie118, IV
expertov, výbormi206
kandidátov
 na ombudsmana219
 na vedúceho delegácie Únie v tretích krajinách111
osobitných zástupcov110
poslancov
 imunitné konanie9
 sankcie za nevyhovenie formálnemu predvolaniu na vypočutie116a
 ústne166
pôsobnosť Predsedníctva25
verejné vypočutie o iniciatíve občanov211
Výročná správa poradného výboruI.7
Výročné správy132
Vysoký predstaviteľ (pozri Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ)
Vystúpenia (pozri tiež Vyhlásenia)
hodina otázok129
jednominútové vystúpenia163
kritériá na pridelenie rečníckeho času162
 uplatnenie na výbory
modrá karta162
naliehavý postup
 pred hlasovaním154
 rozprava154
osobné vyhlásenia164
otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou128
procedurálne námietky184a
procedurálne návrhy185
program, schválenie a zmena149a
rozpravy
 hlasovanie bez rozpravy150
 mimoriadna153
 naliehavá154
 porušenie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu135
vymedzenie a pridelenieIII.6
 uzavretie rozpravy, vystúpenia189
schválenie a zmena programu149a
spravodajca151
udelenie slova poslancom, ktorí sa prihlásia zdvihnutím ruky (“Catch the eye”)151
udeľovanie slova poslancom
 mandát na rokovania pred prvým čítaním v Parlamente69c
 všeobecne22
vypočutie dezignovaného člena KomisieVI.3
vystúpenia163, 189
vysvetlenie hlasovania183
zoznam rečníkov
 uzavretie rozpravy189
 všeobecne162
Vystúpenie z Únie82
Vysvetlenie
hlasovania123, 135, 183
 písomné vysvetlenie, podmienky183
 politických skupín183
 právo predsedu zamedziť predkladanie nadmerného počtu návrhov164a
 prípustnosť183
 ústne vysvetlenie183
príslušným orgánom členského štátu o imunite poslanca9
Vysvetlivky k rokovaciemu poriadku226
Vyšetrovacie výbory27, 198, 199
Vyšetrovanie (pozri tiež Výbor)198
Výbor regiónov94, 138
Výbory49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
členovia199, 200
dialóg
 medzi sociálnymi partnermi101
 politický, medzi dezignovanými členmi Komisie a poslancamiVI.3
 politický, s rozvojovými krajinamiV.II
 ročný štruktúrovaný, s KomisiouVI.6
 sociálnyV.VII
 výbor a národné parlamenty142
druhé čítanie67a, 69, 69e, 69f
hlasovanie208, 209
hodina otázok210
korigendum231
miesto konania schôdze147
mimoriadna schôdza113
náhradníci3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
odôvodnené stanoviská týkajúce sa príslušnosti9
osobitné výbory197
pozmeňujúce návrhy pléna175
podvýbory201, 203, V.I
postup49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
pôsobnosť27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
právomoci196, 197, 198, 201, V
predseda4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
predsedníctvo198, 203, 204
preskúmanie osvedčení o zvolení3, 14, V.XVI
pridružené54, 59a, 71, 107, 108, 210a, 216, V.XVI, VI.3
prvé čítanie59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
schôdze4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
spoločné parlamentné výbory214, V.I
spoločné schôdze55, 107
správa49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
stanoviská53, 54
stále výbory196
tretie čítanie71
vrátenie veci výboru59a, 63, 78e, 188
vyšetrovacie198, 199
zápisnica207, 210a
zloženie27, 199 - 200
Zmierovací výbor (pozri tiež Tretie čítanie)70, 71, 72
zriadenie196, 197, 198
Výklad
kódexu správania7
práva Únie4, 216
rokovacieho poriadku40, 140, 226, V.XVIII
Výsady bývalých poslancov11
Výsady a imunity5 - 9, V.XVI
Vzťahy s inými inštitúciami27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Z
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Zahraničná politika113, 113a, V.I
Zamietnutie
dezignovaní členovia KomisieVI.4
Európske politické strany a Európske politické nadácie223a
hlasovanie174, 178, 179a
výnimky pre prijatie eura100
miesto rokovaní a schôdzí147
u postup154
návrh legislatívneho aktu
 druhé čítanie, pozícia Rady66, 67a, 69a
 kodifikácia103
 prepracovanie104
 prvé čítanie, návrh Komisie59
odloženie190
postup súhlasu99
zmeny rokovacieho poriadku226
pozmeňujúce návrhy výboru k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu88
prerušenie alebo skončenie rokovania191
procedurálny návrh na zmenu programu149a
riadna revízia zmluvy79
rozhodnutie výboru začať rokovania69c
spoločný návrh, rozpočtový zmierovací postup90
tematická rozprava na žiadosť politickej skupiny153a
uzavretie rozpravy189
voľba Komisie118
žiadosť uchovať dohodu medzi sociálnymi partnermi v rozhodnutí Rady101
Zánik mandátu4
Zasadací poriadok
vo výbore199
v rokovacej sále13, 36
Zasadania145 - 148
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady44
Zastúpenie Únie navonok
osobitní zástupcovia (článok 33 Zmluvy o EÚ)110
podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
vedúci delegácií111, 216a
Základné práva (pozri tiež Charta základných práv)38, V.XVII
Základné zásady (členský štát)83
Zápisnica
Konferencie predsedov31
Parlamentu192, 207
postup
 neuznášaniaschopnosť na rozpravu168
 osobné vyhlásenia, pred schvaľovaním zápisnice z rokovania164
 postúpenie Rade, pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady k návrhu rozpočtu88
 predložené Parlamentu193
 rečnícky čas162
 spolupodpisujúci (pozri tiež Predseda Parlamentu, Generálny tajomník)192
Predsedníctva31
zaznamenanie
 hlasovanie podľa mien, podrobné výsledky180
 napomenutie poslanca, druhý raz165
 oznámenia o delegovaných aktoch105
 oznámenia o petíciách217
 rozhodnutia o začatí rokovaní pred prvým čítaním v Rade69d
 tajné hlasovanie, účasť180a
 účasť na rokovaniach148
 vyhlásenia o utvorení politickej skupiny32
 zoznamy oznámení Rady, druhé čítanie64
zo schôdzí výborov205, 207, 210a
Zásada právneho štátu83, 135, 224, 225, III, V.I
Zbavenie imunity6, 7, 9
Zjednodušovanie práva Únie (pozri tiež Kodifikácia a Prepracovanie)V.XVI
Zjednodušený
postup49, 50, 150
revízia zmluvy80, V.XVIII
„Zjednotení v rozmanitosti“ (pozri Heslo)
Zloženie
delegátov v postupe šerpov27
delegátov v Zmierovacom výbore, politické71
Komisie, zmena zloženia118, VI.6
Konferencie predsedov26
Parlamentu84
Predsedníctva24
výborov199, 200
Zlučiteľnosť z finančného hľadiska41, 49, 51
Zmena (pozri tiež Pozmeňujúci návrh)
legislatívny návrh, právny základ63
prezentácia v texte predloženom na posúdenie69f
súhlas99
ústna169
Zmierovací postup
rozpočtový90, 97
tretie čítanie69g, 70, 71, 72
zloženie Zmierovacieho výboru a postup v Zmierovacom výbore55, 71
Zoznam rečníkov162, 189
Zvolanie
Parlamentu146
výboru206
Zmierovacieho výboru70
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia