Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
Vrh straniVSEBINA
 DODATEK
 STVARNO KAZALO
 OPOMBA BRALCU
 ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

STVARNO KAZALO
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ
Arabske številke se nanašajo na člene. Priloge so označene z rimskimi številkami; arabske ali rimske številke ali črke, ki jim sledijo, se nanašajo na dele, člene ali odstavke teh prilog. To neizčrpno stvarno kazalo je oblikovano v pomoč bralcem pri prebiranju slovenske različice Poslovnika. Nima nobenega uradnega statusa in vrednosti kot pripomoček pri interpretaciji.
A
Vrh straniNaslednje
Agencije
posvetovanje139
preučitev in ocena poročil, ki jih sprejmejo116
odbori, pristojni zaV
zaprosila139
AKPV.II, V.IV
Arhiv192, 193, 194, 195
B
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Brezpredmetnost
nerešene zadeve229
predlogi resolucij135
vprašanja128
C
Vrh straniNaslednjePrejšnje
COSAC143
Č
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Čas za govor135, 153, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
Čas za vprašanja
na plenarnem zasedanju129
v odboru210
Člani
Evropska centralna banka122
odbor198, 199
Računsko sodišče121
Človekove pravice83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
D
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Darila in podobne koristiI.5
Delegacije25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
COSAC143
konferenca predsednikov delegacij30
konference parlamentov144
medparlamentarne30, 116, 135, 212, 214, VI, V.II, V.III
obiski za ugotavljanje dejstev216a
pooblastila, takojšnji ukrepi165
postopek s šerpami27, 30
pravica do informacije o izreku kazni166
tolmačenje158
stalne27, 212
upravičenost, zahteva po predložitvi izjaveI.4
v skupnih parlamentarnih odborih214
zunanja delegacija Unije, kandidat za mesto vodje111
Delegirani akti105
Delna zasedanja145, 146
dodatna, v Bruslju147
Delovni program
Komisije37, 47
Računskega sodišča125
Demokracija135, 224, 225, III, V.I
Dialog
kandidati za komisarje in poslanciVI.3
med socialnimi partnerji101
politični, z državami v razvojuV.II
s Komisijo, v skladu z Okvirnim sporazumomVI.6
socialniV.VII
z nacionalnimi parlamenti, po odboru142
Dnevni red
končni osnutek135, 149, 149a, 150, 153a, 162
obvestilo o odstopu poslanca4
odbora4, 66, 115, 131, 131a, 206
osnutek27, 29, 149
prednostne točke66, 154
sprejetje149a, 168
sprememba149a, 162
uvrstitev točke na dnevni red9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
Dobesedni zapis (glej tudi Plenarno zasedanje)126, 162, 194, 195, 206
Dodelitev
čas za govor135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
sedežni red
 v odboru99
 v sejni dvorani13, 36
Dodelitev v obravnavo odboru
mednarodni sporazumi108
pravno zavezujoči akti47
Dokončno oblikovanje (pravno-lingvistično)63a, 78, 193, VII
Dokumenti
dokumenti Parlamenta, opredelitev116
dostop do (glej tudi Dostop, Razdelitev)5, 43, 115, 116, 160
elektronsko ravnanje z dokumenti161
geslo, simboli Unije228
jeziki in prevodi158, 198
nerešene zadeve na koncu zadnjega delnega zasedanja pred volitvami229
objava v zapisniku192
peticije kot javni dokumenti215, 216
potrebni dokumenti, izvolitev varuha človekovih pravic219
odražanje izida trialoga69f
razdelitev160
razrešnicaIV.1
stališče Sveta, druga obravnava64
zaupni210a
Dokumenti občutljive narave116
Dokumenti Parlamenta (glej tudi Dokumenti)116
Dopolnitve88
Dopustnost (glej tudi Nedopustnost)
kandidature za varuha človekovih pravic219
nezaupnice Komisiji119
obrazložitve glasovanja183
odločitve (predsednika)22
peticije215
pisne pritožbe zoper odpravo imunitete5
predlogi resolucij52
predlogi sprememb22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
predlogi zakonodajnih resolucij46
priglasitve v zvezi s postopkovnimi predlogi o dopustnosti185, 187
uporaba pravil za plenarne seje v odboru209
vprašanjaII
vprašanja za pisni odgovor130, 131
zahteve za glasovanje po delih52, 174
zahteve za zaščito privilegijev in imunitete7
Dostop
do dokumentov5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
do objave peticij217
do Parlamenta (glej tudi Generalni sekretariat)11, 116a
do sejne dvorane (glej tudi Generalni sekretariat)157
do sprejetih aktov78
do sprejetih besedil193
do zapisnika31, 192, 207
izkaznice116a
na balkone157
Dostop javnosti do dokumentov (glej Dostop, - do dokumentov)
Druga obravnava (glej Postopek)64 - 69a
členi, ki se ne uporabljajo za drugo obravnavo66
dogovori69a
glasovanje67a, 208
kolizija med členi o drugi obravnavi in drugimi členi47
na plenarnem zasedanju67, 67a, 69, 69a
podaljšanje rokov65
pogajanja69e
poročevalec66, 71
postopek s skupnimi sejami odborov55
predlogi sprememb v odboru
priporočilo za drugo obravnavo66, 67
v odboru
 podpis predlogom sprememb k osnutku predloga zavrnitve208
 splošno55, 64 - 66
zaključek67a
Drugo poročilo, vrnitev zadeve odboru188
Državljani
pravica dostopa do dokumentov Parlamenta116
pravica do peticije215
strukturirana posvetovanja z evropsko civilno družbo27
Državljanska pobuda211, 218, V.XX
E
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Elektronski register peticij216
Elektronsko ravnanje z dokumenti161
Enominutni govori163
Enotni mehanizem nadzora
imenovanje predsednika in podpredsednika nadzornega odbora enotnega mehanizma nadzora122a
vprašanja za pisni odgovor131a
Enotni mehanizem za
reševanje
enotni odbor za reševanje
 imenovanja predsednika, podpredsednika in polnopravnih članov122a
vprašanja za pisni odgovor131a
Evropska centralna banka
imenovanja122
izjave126
pravica do zakonodajne pobude59
vprašanja za pisni odgovor131
Evropska državljanska pobuda211, 218, V.XX
Evropski ekonomsko-socialni odborV.XII
posvetovanje z137
razrešnica94
Evropski svet
dodelitev časa za govor, v sejni dvorani162
izjave123
osnutek sklepa, sestava Parlamenta, pregled Parlamenta84, 99
poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb80
poročilo s predlogi pristojnega odbora80
posvetovanje s Parlamentom79
posvetovanje s Parlamentom, sklep o spremembi tretjega dela PDEU80
predlog kandidata za predsednika Komisije117
predsednik, vabilo na predstavitev kolegijaVI.5
redni postopek za spremembo Pogodb79
vprašanja za pisni odgovor130
zahteva za odobritev Parlamenta, odločitev Sveta, da ne bo sklical Konvencije79
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)12, V.V
F
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Finančna uredba92a, 223a, IV.2
Finančna združljivost41, 49, 51
Finančne posledice41, 113a, V.IV
Finančne zadeve
interni finančni akti98
naloge kvestorjev28
naloge predsednika22
naloge predsedstva25, 33
odboriIV.III, IV.IV, IV.V, IV.VI, IV.X
SZVP, vplivi na izvajanje113a
Finančni interesi
komisarjev117, 118, VI.1, VI.2
poslancev, vključno s pisno izjavo3, 11, 21, 224, I.1, I.4
UnijeV.V
Finančni položaj uradnikov in drugih uslužbencev25, 222
Finančno poročilo, dodano obrazložitvi samoiniciativnega poročila (člen 52)45, 49, 51
Funkcionarji Parlamenta14 - 21, 22, 23
dokumenti Parlamenta116
kazni, obveščanje o izreku165, 166
odbor, smiselna uporaba204
G
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Generalni sekretar4, 25, 35, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, V.IX
dolgoročne izkaznice
 odvzem ali deaktivacija
dovoljenje kvestorjev116a
splošno116a
dostop do sejne dvorane
 izdaja dovolilnic (glej tudi Predsednik Parlamenta)157
 odstranitev poslanca iz sejne dvorane165
 pravica157
imenovanje25, 222
podrobna ureditev za sekretariate samostojnih poslancev35
poročilo o predlogu načrta prihodkov in odhodkov96
predlogi sklepov predsedstva
 financiranje politične stranke na evropski ravni
odobritev končnega izkaza stanja224
odobritev poročila o finančnih aktivnostih224
prenos pristojnosti predsedstva na generalnega sekretarja224
razdelitev upravičencem224
splošno224
tehnična pomoč političnim strankam na evropski ravni224
ukinitev, zmanjšanje ali vrnitev sredstev224
 splošno25
 tehnična pomoč224
 ukrepi za izvedbo registra za preglednost116a
 večjezičnost, prehodna ureditev159
sekretariat Parlamenta (glej tudi Sekretariat)222
sopodpisnik za parlament
 sprejeta besedila193
 sprejetih aktov (redni zakonodajni postopek)78
zapisnik seje, sopodpisnik (glej tudi Zapisniki, Predsednik Parlamenta)192
Generalni sekretariat25, 222
Geslo228
Glasovanje171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
delegirani akti
 nasprotovanje105
 preklic prenosa pooblastil105
druga obravnava
 odbor66
 plenarno zasedanje67a
elektronski sistem glasovanja178, 180, 181, 182a, 209
eno samo52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
glasovalna pravica
 opazovalci13
 poslanci177
 samostojni poslanci na konferenci predsednikov26
imuniteta9
izenačenost glasov
 izvolitev funkcionarjev16, 17, 18
 na plenarnem zasedanju179a
 predsedstva odborov204
 v odboru209
 v predsedstvu24
kodifikacija
 na plenarnem zasedanju, eno samo glasovanje, brez sprememb103
končno42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
kršitev temeljnih načel in vrednot s strani države članice83
ločeno9, 52, 59, 174, 175
mandat
 pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu
na plenarnem zasedanju69c
 pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu
odbor69c
obrazložitve123, 135, 164a, 183
obrazložitve, o katerih se ne glasuje49, 53
odbor208
odbor za mnenje
 spremembe se dajo na glasovanje v pristojnem odboru53
odločilni glas (glej Izenačenost glasov)
odložitev glasovanja108, 185, 190, 209
opazovalci nimajo pravice do glasovanja13
po delih52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
poimensko118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.5
postopek171, 208
postopek odobritve
 na plenarnem zasedanju
eno samo glasovanje o odobritvi, brez pravice do spreminjanja99, 108
izstop iz Unije82
pristopne pogodbe81
zahteva za mnenje Sodišča, odložitev glasovanja108
 v odboru
priporočilo Parlamentu
. obrazložitev, o kateri se ne glasuje99
postopek posvetovanja, plenarno zasedanje78c
pragi168a
predlogi sprememb169, 174, 175, 179, 208
preložitev39, 45, 59, 118, IV.5
pristojni odbor
 poročila
izid glasovanja, navedba v poročilu52a
obrazložitve, o katerih se ne glasuje49, 52a
 postopek s skupnimi sejami odborov
glasovanje sodelujočih odborov55, 107
priporočilo za drugo obravnavo55
 predlog proračuna88
 pridruženi odbor
spremembe se sprejmejo brez glasovanja54, 107
 priporočila o zunanjih politikah Unije113
 zaprosilo za stališče Komisije do predlogov sprememb pred končnim glasovanjem78b
proračun
 na plenarnem zasedanju
glasovanje o potrditvi predlogov sprememb k skupnemu besedilu90
predlog proračuna
. dopolnitve, po oddelkih88
. predlog resolucije88
sprava v proračunskem postopku, skupno besedilo, eno samo glasovanje90
 v odboru88
prva obravnava, plenarno zasedanje59
razglasitev izidov, na plenarnem zasedanju22
redni zakonodajni postopek
 o celotnem osnutku, po glasovanju o predlogih sprememb (prva obravnava)59
 o novem predlogu zavrnitve, po glasovanju o predlogih sprememb (druga obravnava)67a
 o pravni podlagi, če je sporna, pred vsebino39
 o predlogih sprememb k osnutku zakonodajne resolucije59, 67a
 o predlogu takojšnje zavrnitve67a
 o vrnitvi v odbor (prva obravnava)59
 o začasnem dogovoru59, 67a
 o zahtevi, da se najprej glasuje o predlogih sprememb, pred začasnim dogovorom59, 67a
skupaj135, 174
spori glede glasovanja182a
tajno
 imenovanja
druge institucije in telesa117, 121, 122, 122a, VI.10
funkcionarji15, 17
odbori, sestava, predlogi sprememb k predlogu konference predsednikov199
predsedstva odborov204
 razrešitve
obrazložitve glasovanja nedopustne183
postopek180a, 209
varuh človekovih pravic221
tretja obravnava72
večletni finančni okvir86
veljavnost (glej Sklepčnost)
vrstni red (prednost)22, 59, 171, 174
z usedanjem in vstajanjem (namesto z elektronskim sistemom glasovanja)178
z vzdigovanjem rok178, 182a, 208
začasni dogovor, eno samo glasovanje69f
Goljufija12, I.2, V.V
Govor (glej tudi Izjave)
čas za vprašanja129
dnevni red, sprejetje in spreminjanje149a
enominutni govori163
govori163, 189
merila za dodelitev časa za govor162
 uporaba za odbore
modri kartonček162
nujni postopek
 pred glasovanjem154
 razprava154
obrazložitve glasovanja183
osebne izjave164
poročevalec151
postopkovni predlogi185
poziv poslancev k govoru
 splošno22
 mandat za pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu69c
predstavitve kandidatov za komisarjeVI.3
prijava k besedi151
razprave
 glasovanje brez razprave150
 izredne153
 kršitve človekovih pravic, demokracije in načela pravne države135
omejitve in dodelitve časaIII.6
 nujne154
 zaključek razprave, govori189
seznam govornikov
 splošno162
 zaključek razprave189
sprejetje in spreminjanje dnevnega reda149a
vprašanja o pravilnosti postopka184a
vprašanje za ustni odgovor z razpravo128
H
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Himna228
I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Imenovanja (glej tudi Volitve, Kandidature)
člani in nadomestni člani posvetovalnega odboraI.7
člani pododbora203
Evropska centralna banka: člani izvršilnega odbora122
generalni sekretar25, 222
komisarjiVI
Konvencija o spremembi Pogodb: predstavniki v79
odbor uglednih oseb, člani223a
opazovalci13
organi na področju ekonomskega upravljanja122a
poročevalci47, 50, 51, 52, 198, 205
posebni predstavniki (člen 33 PEU)110
poslanci Parlamenta3, 4
postopek glasovanja180a
spravni odbor: člani delegacije71, 90
splošno117 - 122a
stalni namestniki200
stalni odbori, člani196
varuh človekovih pravic, neodločen izid glasovanja219
vodje zunanjih delegacij111
Imuniteta poslancev5 - 9, 179, 180, 208, V.XVI
Interpelacije
manjše, za pisni odgovor130a
merila, ki se uporabljajoII
večje, za pisni odgovor z razpravo130b
Izenačenost glasov
odbor209
plenarno zasedanje179a
Izjave
Evropska centralna banka126
Evropski svet
 predsednik Evropskega sveta123
kandidat za predsednika Komisije117
Komisija
 pojasnila sklepov Komisije124
 predsednik Komisije124
 predstavitve kandidatov za komisarjeVI.3
 splošno123, 124
o finančnih interesih
 kandidati za komisarjeVI.2
 poslanci11, I.4
osebne (glej Govorniki)
Računsko sodišče125
 izjave kandidatov za člane Računskega sodišča121
Svet123
Izkaznice, dostop116a
Izključitev
poslancev
 iz medparlamentarne delegacije, konference ali foruma (prepoved)166
 iz sejne dvorane165
 iz sodelovanja v razpravah odbora, nečlani206
Izredna razprava153
Izredna seja, razprava o prostem sedežu v Parlamentu4
Izstop iz Unije82
Izvajanje dejavnosti, čim večja preglednost115
Izvedba predstavitev, kandidati za komisarje118
Izvedbeni akti106.107
Izvedbeni ukrepi, predsedstvoI.5, I.9
J
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Javne predstavitve o državljanskih pobudah211
Jezik (govorjenje)
žaljiv, rasističen ali ksenofobičen11, 165, II.1
Jeziki, uradni25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
K
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Kadrovski načrt, Generalni sekretariat25, 33, 97
Kandidature (glej tudi Imenovanja, Volitve)
Evropska centralna banka (glej Imenovanja)
funkcionarji Parlamenta15
kandidati za komisarje118, VI
kvestorji15, 18
medparlamentarne delegacije212
odbori199
 predsedstva odborov204
 preiskovalni odbori199
podpredsedniki15, 17
 zadolženi za izvajanje odnosov z nacionalnimi parlamenti25
 zadolženi za izvajanje strukturiranega posvetovanja z evropsko civilno družbo25
predsednik Komisije117
predsednik Parlamenta15, 16
Računsko sodišče: člani121
Sodišče Evropske unije : sodniki in generalni pravobranilci120
varuh človekovih pravic219
Kazni11, 166, 167, I.8
Kodeksi ravnanja
o večjezičnosti25
pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku69b
za poslance (finančni interesi)11, 21, I
Kodifikacija zakonodaje Unije103, 170
Komisija
bistvena sprememba razporeditve delovnih področij v času mandataVI.9
čas za govor na plenarnem zasedanju162, III
delegirani akti40, 105
delovni program Komisije37, 47
dialog med socialnimi partnerji101
državljanske pobude211, 218
izjave37, 123, 124
izmenjava mnenj, sprememba pravne podlage39
izvedbeni akti40, 106
izvolitev ali zavrnitev118, VI.4
izvolitev predsednika117
konferenca predsednikov129, 149
kratka predstavitev na plenarnem zasedanju s strani poročevalca151
letno poročilo132
mednarodni sporazumi108, 109
mnenje ali odobritev, predlog na podlagi samoiniciativnega poročila v skladu s členom 5245
nezaupnica119
nujni postopek154
obveščanje pristojnega odbora43
Okvirni sporazum, nezaupnica komisarju118, VI.6
peticije, vloga pri obravnavi216, 218
podpredsednik/visoki predstavnik110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
posebni predstavnik110
posredovanje zakonodajne resolucije in stališča
 v drugi obravnavi67a
 v prvi obravnavi59
potrditev kandidatov za komisarjeVI
predstavitve kandidatov za komisarje118, VI.3
prenovitve104
preverjanje predvidenih prostovoljnih sporazumov102
pristojni odbor78d, 81, 206, 211, 216, 218
razprava o pristopni pogodbi81
razrešnica93, 94, IV
sejna dvorana (dostop)157
sklic Parlamenta na zahtevo146
sprememba predloga63, 78
spremljanje zavez, sprejetih med predstavitvamiVI.6
stališče o predlogih sprememb78b
stališče o spremembah
 v drugi obravnavi67a
 v prvi obravnavi59
subsidiarnost, obrazložena mnenja42
„trialogi‟69f
umik predloga37, 43, 59, 78d, 104
vloga pri pospešitvi zakonodajnega postopka47a
vloga pri zakonodajnem načrtovanju37
vloga v medinstitucionalnem sodelovanju (proračun)94a
vloga v notranjem proračunskem postopku96
vprašanja
 čas za vprašanja129
 manjše interpelacije za pisni odgovor130a, II
 večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo130b, II
 za pisni odgovor130, II
 za ustni odgovor z razpravo128
zahteva za ponovno posredovanje predloga63
zahteva za predložitev predloga, člen 225 PDEU46
zahteva za predložitev predloga, člen 7(2) PEU83
zaveze78d
zavrnitev predloga59, 102, 103, 104, 208
Komitologija (glej Delegirani akti, Izvedbeni akti)
Konferenca odborov parlamentov za zadeve Unije (COSAC)143
Konferenca parlamentov144
Konferenca predsednikov
odgovornost31
pooblastila in naloge21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
pristop13
sestava26
vprašanja31
Konferenca predsednikov delegacij30, 212
Konferenca predsednikov odborov29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Konvencija80
Koordinatorji v odboru69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Korupcija (glej Goljufija)
Kraj sej147
Kršitve
človekovih pravic114
človekovih pravic, demokracije in načela pravne države114, 135, III
kodeksa ravnanja
 s strani člana ali nadomestnega člana posvetovalnega odboraI.8
 s strani člana politične skupine, ki nima predstavnika v posvetovalnem odboruI.7
 s strani poročevalca21
 s strani poslancaI.8
pravil ravnanja za registracijske zavezance116a
privilegijev in imunitete, sklep o7
standardov ravnanja poslancev165
Kvestorji
izvolitev
 celovita pravična zastopanost, ravnovesje spolov in geografsko ravnovesje15
 postopek18
 sprememba politične pripadnosti med mandatom19
 trajanje mandat19
naloge28
 dolgoročne izkaznice za vstop116a
 register pomoči medskupinam34
 sprejetje podrobnih pravil o prijavi pomoči medskupinam34
pisna vprašanja predsedniku glede kvestorjev31
predsedstvo
 pooblastila predsedstva v zvezi s kvestorji25
 vloga kvestorjev v predsedstvu24
L
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Letna poročila132
Letno načrtovanje37, 47
Letno poročilo posvetovalnega odboraI.7
Listina o temeljnih pravicah11, 38, 115, V.XVII
LobiranjeI.2, I.6
M
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Mandat
delegacij Parlamenta27, 144
Komisije, mednarodni sporazumi108
posebnih predstavnikov110
poslancev
 neodvisen2
 odločitev o veljavnosti3
 potrditev3
 prepoved opravljanja nalog9
 razrešitev4
 stalno spremljanje zavezVI.6
 v drugem parlamentu4
predsednika za pogajanja o vzajemnih ugodnostih za nacionalne parlamente142
pristojnega odbora
 pogajanja
po sprejetju stališča Sveta v prvi obravnavi69e
pred sprejetjem stališča Parlamenta v prvi obravnavi
. poročilo69c
. vrnitev v pogajanja59, 59a
pred sprejetjem stališča Sveta v prvi obravnavi69d
Manjše interpelacije (glej Interpelacije, glej tudi Komisija, - vprašanja)
Manjšinska mnenja52a, 198, VI.4
Medinstitucionalna pogajanja v zakonodajnih postopkih4, 59, 59a, 69b
Medinstitucionalni sporazumi12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.IV, V.XVIII
Mednarodni sporazumi99, 108, 109, V.I
Medparlamentarne delegacije30, 116, 212, 214, V.I, V.II
Medskupine (glej tudi Skupine)34
Misije za spremljanje volitevV.I, V.II
Mnenja
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora137, VII.2
glasovanje v odboru208
izražena s strani poslancev, svoboda govora7
Komisije45, 48
na podlagi Pogodb132
o delegiranih in izvedbenih aktih40
o državljanskih pobudah211
o finančni združljivosti41, V.IV
o letnem proračunskem postopku86a
o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta88, 97
o odstopanjih pri sprejetju eura, postopki100
o odvzemu imunitete9
o peticijah216
o posamezni kandidaturi, člani Računskega sodišča121
o pravni podlagi za zahtevo Parlamenta za predlog Komisije46
o predlogu proračuna88
o primernosti kodifikacije103
o razrešniciIV.1, IV.3
o sklenitvi, obnovi ali spremembi mednarodnega sporazuma108
o spoštovanju temeljnih pravic38
o subsidiarnosti42
Odbora regij138, VII.2
odborov50, 53, 201
osebne izjave164
posebni odbori197
preiskovalni odbori198
Računskega sodišča125
razdelitev osnutkov160
v obliki pisma133
Modri kartonček162
Monetarna politika126
Motenje Parlamenta162, 165, 166
kazni166
takojšnji ukrepi165
N
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Nacionalni parlamenti
dokumenti, uradno posredovani142
obrazložena mnenja (glej tudi Subsidiarnost)42
odbor, neposredni dialog142
odnosi z25, 27, 142, 143
pogajanja o ugodnostih142
Načelo pravne države83, 135, 224, 225, III, V.I
Načrt prihodkov in odhodkov96, 97
Nadomestila
dnevnice, izguba166
določi predsedstvo25
Namestniki200
delegacija v spravnem odboru71
glasovanje v odboru208
imenovanje poročevalca
 odbor za mnenje53
 pristojni odbor49, 51
pododbori203
pravica zahtevati tolmačenje na sejah odborov in delegacij158
preiskovalni odbor, pravica do glasovanja198
preverjanje verodostojnosti, vrstni red3
vlaganje predlogov v pristojnem odboru66
Nasprotja interesov118, I, I.3, VI.2
Nedopustnost (glej tudi Dopustnost)38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Nekdanji poslanci7, 9, 11, I.6
Nerešene zadeve229
Neuradna združenja poslancev34
Nezakonodajne resolucije (glej Resolucije)
Nezaupnica
Komisiji119
Nujni postopek154
O
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Obrazložitev
glasovanja123, 135, 183
 dopustnost183
 pisna, pogoji183
 politična skupina183
 pooblastilo Predsednika, da prekine obrazložitev, če je predolga164a
 ustna183
poročila
 brez glasovanja171
 črtanje s strani predsednika52a
 dolžina52a
 nezakonodajno51
 odobritev, priporočilo99
 priprava s strani poročevalca52a, I.5
 redni postopek za spremembo Pogodb, posvetovanje, člen 48(3) PDEU79
 s finančnim poročilom45, 49, 51
 s priloženo pisno izjavo52a
 v skladu s členom 225 PDEU46
 zakonodajno49
 zakonodajno samoiniciativno poročilo (člen 52)45
vprašanj
 večje interpelacije za pisni odgovor, kratko130b
Odbor regij94, 138
Odbori49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
čas za vprašanja210
člani199, 200
dialog
 odbor in nacionalni parlamenti142
 politični, med kandidati za komisarje in poslanciVI.3
 politični, z državami v razvojuV.II
 socialniV.VII
 socialni partnerji101
 strukturirani letni, s KomisijoVI.6
druga obravnava67a, 69, 69e, 69f
glasovanje208, 209
kraj seje147
mnenja53, 54
naloge27, 201, 201a, V
namestniki3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
nujna seja113
obrazložena mnenja o pristojnosti9
pododbori201, 203, V.I
pooblastila196, 197, 198, 201, V
popravki231
poročilo49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
posebni odbori197
postopek49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
predlogi sprememb za plenarno zasedanje175
predsednik4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
predsedstvo198, 203, 204
preiskovalni198, 199
preverjanje veljavnosti mandatov poslancev3, 14, V.XVI
pridruženi54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
pristojnost27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II.1
prva obravnava59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
seje4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
sestava27, 199 - 200
skupne seje55, 107
skupni parlamentarni odbori214, V.I
spravni odbor (glej tudi Tretja obravnava)70, 71, 72
stalni196
tretja obravnava71
ustanovitev196, 197, 198
vprašanja glede pristojnosti201a
vrnitev zadeve59a, 63, 78e, 188
zapisnik207, 210a
Odnosi z drugimi institucijami27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Odobritev
izstop iz Unije82
kršitev temeljnih načel in vrednot83
odločitev, da se Konvencija ne skliče79
postopek81, 99, 108, 109
pristop81
s strani Sveta/Komisije za sprejetje akta Parlamenta45
večletni finančni okvir86
Odvzem imunitete6, 7, 9
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami85
OLAF12, V.V
Opazovalci13
Osebne izjave164
P
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope214a
Parlamentarno obdobje145
Parlamenti
konference144
nacionalni25, 27, 37, 42, 142, 143, V.II
pridruženih držav ali držav v pristopu214, V.II
Peticije211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.XX
Pisne izjave
manjšinska stališča52a
poslancev
 o finančnih interesihI.4
 o funkciji, ki ni združljiva s funkcijo poslanca3
priložene dobesednemu zapisu162
Plenarno zasedanje
čas za govor162
členi, ki se smiselno uporabljajo za odbore209
delegirani akti105, 107
dobesedni zapis194
druga obravnava64 - 69a
druge institucije113
izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta123
ključna razprava52
objava peticij217
okrepljeno sodelovanje85
poročevalec151
poročiloIV.4
poročilo o preglednosti116
postopek brez predlogov sprememb in razprave150
posvetovanje78c, 132
pravica do besede, nasprotja interesovI.3
predlog resolucije170, III.1, IV.6
predlogi sprememb39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
proračun88, 90 - 92a
prva obravnava59, 59a, 63, 63a
ravnanje poslancev11
razglasitve9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
razlaga Poslovnika226
razprave52, 115
tretja obravnava69g, 70, 72
večjezičnost158
vprašanja128
zahteva za glasovanje69c
zapisnik192
Pobuda
držav članic48
državljanska211, V.XX
institucij, razen Komisije48
Komisije, medinstitucionalno sodelovanje, proračunski postopki94a
Parlamenta ali Sveta
 glede podaljšanja rokov za drugo obravnavo65
 glede podaljšanja rokov za tretjo obravnavo69g
poslancev, v skladu s členom 225 PDEU46
predsednika8, 21
pristojnega odbora39, 40, 41, 108
samoiniciativno poročilo27, 45, 46, 52, 69, 216
Pododbori201, 203
Podpis
dokumenti, elektronska oblika161
določanje pragov168
izjava o vzpostavitvi politične skupine32
medinstitucionalni sporazumi140
obvestilo o odstopu, ki ga poda poslanec4
peticija215
pisne izjave, poslanci3
predlogi resolucij123, 133
predlogi sprememb
 predlog proračuna88
 splošno169
 v odboru, druga obravnava208
pristopna pogodba
 predložitev osnutka sporazuma pred podpisom81
 sprožitev imenovanja opazovalcev13
seznam navzočih (glej tudi Seja)148
sklepi predsedstva
 o evropskih političnih strankah in evropskih političnih fundacijah223a
skupna izjava, zakonodajno načrtovanje37
sprejetih aktov78, 193, VII.1
večletno načrtovanje, skupni sklepi118a
zapisnik, seja192
Podpredsedniki
izvolitev15, 17
 celovita pravična zastopanost, ravnovesje spolov in geografsko ravnovesje15
naloge23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
predčasno prenehanje mandata21
prednostni vrstni red17
prosta mesta20
trajanje mandat19
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Poenostavitev zakonodaje Unije (glej tudi Kodifikacija in Prenovitev)V.XVI
Poenostavljeni
postopek49, 50, 150
postopek za spremembo Pogodb80, V.XVIII
Pogajalska ekipa69e, 69f
Pogajalski mandat (glej Mandat)
Pojasnila k Poslovniku226
Pojasnilo pristojnega organa države članice o imuniteti poslanca9
Politične skupine (glej Skupine)
Politične stranke (evropske politične stranke)223a
prenehanje finančne podpore224
Pomočniki
izkaznice za vstop116a
pooblastilo kvestorjev, da določijo najvišje število pomočnikov11
Ponovno posredovanje Parlamentu63
Popravki193, 231
Poročevalci v senci (glej Poročevalci)
Poročevalec
dolžnost obveščanja drugih poročevalcev54
druga obravnava
 domneva, da poročevalec ostane isti66
 glasovanje v Parlamentu67a
 posredovanje stališča Sveta64
glasovanje v odboru208
govor na plenarnem zasedanju
 glasovanje171
 postopkovni predlogi185
 razprava162
imenovanje47, 49, 66, 205
kodifikacija103
kratka predstavitev151
mednarodni sporazumi108, 109
medparlamentarne delegacije212
nasprotje interesovI.3
nezakonodajna poročila51
nujni postopek154
oblikovanje poročil52a
odbori za mnenje53
poenostavljeni postopek50
pogajanja69f
poročevalci v senci205a
postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave150
postopek odobritve99
postopek s skupnimi sejami odborov55
posvetovanje s strani predsednika, nujno ukrepanje za uveljavitev imunitete8
preiskovalni odbor198
preložitev glasovanja v Parlamentu45
preučitev odstopa poslanca4
pridruženi odbori54
prva obravnava, glasovanje v Parlamentu59
razrešitev zaradi kršitve kodeksa ravnanja itd.21
samoiniciativna poročila52
seje Sveta44
Sodišče141
sporazumni predlogi sprememb170
spravni odbor71
spremljanje stališča Parlamenta78d
študijski in raziskovalni obiski25
Poročilo
drugih institucij132
Komisije132
nezakonodajno51, 52
o pobudah držav članic48
osnutek52a, 55, 160
preiskovalnega odbora
 splošno198
 vključitev manjšinskih stališč (člen 52a)198
samoiniciativno27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
strateško52
uporaba prava Unije132
ustno52, 154
vmesno99
zakonodajno49, 69c
združitev s predlogom resolucije133
Poročilo o finančnih dejavnostih upravičenih političnih strank, letno224
Posebni odbori29, 197, 203
Posebni predstavniki110
Poslanci
darila in ugodnosti, ki jih prejmejoI.5
finančni interesi11
imuniteta9
kazni166
navzočnost na sejah148
opazovalci, obravnavani kot poslanci13
pomočniki11, 116a
pravila ravnanja11
preverjanje veljavnosti mandata3
samostojni35
splošno1 - 11
statut2, 11, 25, 116, V.XVI
trajanje mandata4
Poslanec, ki začasno predseduje14
Poslovnik
medinstitucionalni sporazumi, potreba po spremembi zaradi sprejetja140
sprememba227, V.XVIII
uporaba226, V.XVIII
Postopek kratke predstavitve52, 151
Postopek s skupnimi sejami odborov54, 55, 107, VI.3, VI.4
Postopki
nujni154
podelitev razrešnice93 - 94, 98, IV, V.V
poenostavljeni50, 150
preverjanje predvidenih prostovoljnih sporazumov102
proračun86 - 92a, V.IV
s skupnimi sejami odborov55
usklajevalni (interna proračunska vprašanja)97
spravni (redni zakonodajni postopek)69g - 72, 90, V.XIX
za glasovanje
 na plenarnem zasedanju150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
 v odboru208, 209
zakonodajni
 redni zakonodajni postopek
druga obravnava64 - 69a
medinstitucionalna pogajanja69b - 69f
podpis in objava78
prva obravnava59 - 63a
spravni postopek in tretja obravnava69g - 72
 splošno37 - 48
 v odboru49 - 55, 206 - 211
Postopki pred Sodiščem141, 179a, 221, IV.6
Postopkovni predlogi (glej tudi Predlogi)209
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancevI.3, I.7
Posvetovanje78a, 78b, 78c, 78d, 78e
člen 140(2) PDEU (odstopanja pri sprejetju eura)100
Evropski ekonomsko-socialni odbor137
Odbor regij138
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)113a
Potek pogajanj69f
Potrditev
kolegij KomisijeVI
Pragi (glej tudi Glasovanje)168a
Pravice nekdanjih poslancev11
Pravila predsedstva
o delegacijah odborov v EU216a
o izkaznicah za vstop116a
Pravila ravnanja
za nekdanje poslance11
za registracijske zavezance116a
Pravna podlaga
v predlogu Komisije
 o spremembi63
zaradi prenehanja uporabe rednega zakonodajnega postopka63
 preverjanje
splošno39, V.XVI
mednarodni sporazumi108
v stališču Parlamenta iz prve obravnave
 o spremembi s strani Sveta ali Komisije63
v zakonodajni pobudi v skladu s členom 225 PDEU46
Pravo Unije
izvedbeni akti in ukrepi106
kršitev141
odbor, pristojen za razlago in uporabo40, V.XVI
peticije, poročilo na lastno pobudo (člen 52)216
preiskovalni odbor198
Predčasno prenehanje mandata21
Predlog spremembe (glej tudi Sprememba)
avtor88, 169, 174
dopustnost (glej tudi Nedopustnost)22, 99, 104, 170
druga obravnava67a, 69, 69a
jeziki158, 159, 169, 170
objava169
obravnava plenarnih predlogov sprememb v odboru175
odbor175, 208
označevanje v prečiščenem besedilu193
pogajanja pred drugo obravnavo v Parlamentu69e
pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu69c
postopek brez50, 150
predstavitev169
prva obravnava59, 59a
roki53, 59, 69c, 74, 170
skupno besedilo spravnega odbora72
sporazumni69, 170, 174
umik169
ustni113, 169
vložitev169, 208
vrstni red glasovanja174
Predlogi
nezaupnice Komisiji119
postopkovni185
resolucij45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
za razglasitev zadeve za nedopustno187
Predsednik Evropskega sveta
dodelitev časa za govor na plenarnem zasedanju162
izjave na plenarnem zasedanju po vsaki seji Evropskega sveta123
udeležba na predstavitvi kolegija Komisarjev118, VI.5
vprašanja poslancev za pisni odgovor130
Predsednik Komisije
izvolitev117
s predsedniki drugih institucij63, 94a
sporočilo o izidu glasovanja o nezaupnici119
Predsednik Parlamenta (glej tudi Plenarno zasedanje, Seja, Postopki itd.)
izdaja dovolilnic za plenarno zasedanje (glej tudi Generalni sekretar)
izvolitev15, 16
 celovita pravična zastopanost, ravnovesje spolov in geografsko ravnovesje15
naloge22
predčasno prenehanje mandata21
s predsedniki drugih institucij63, 94a
sopodpisnik za Parlament
 sprejeta besedila193
 sprejeti akti (redni zakonodajni postopek)78
trajanje mandata19
zamenjava20
zapisnik seje, sopodpisnik (glej tudi Zapisniki, Generalni sekretar)192
Predsednik Sveta
s predsedniki drugih institucij63, 94a
sporočilo o izidu glasovanja o nezaupnici119
udeležba na predstavitvi kolegija Komisarjev118, VI.5
Predsedstva
Konvencija o spremembi Pogodb79
medparlamentarne delegacije212
odbori198, 203, 204
Predsedstvo
izvolitev in mandat14, 19, 30a
naloge5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
odgovornost31
predhodni predlog25, 96
sestava19, 20, 24
vprašanja poslancev v zvezi z izvajanjem nalog31
Predstavitve
javne, o državljanskih pobudah211
kandidatov
 za mesto vodje zunanje delegacije111
 za varuha človekovih pravic219
kandidatov za komisarje118, IV
nalog predsedstva25
posebnih predstavnikov210
poslancev
 kazni za nespoštovanje uradnega poziva na predstavitev116a
 postopki v zvezi z imuniteto9
 ustna166
strokovnjakov, v odborih206
Preglednost
dejavnost Parlamenta115, 116
finančni interesi poslancevI.4, I.5
med zakonodajnim postopkom43
medskupine34
peticije215
register4, 11, 116a
stalni odbori odgovorni za zakonodajoV.XVII
Preiskava (glej tudi Odbor)198
Preiskovalni odbori27, 198, 199
Prekinitev neposrednega prenosa seje165
Prekinitve
naloge odborov med201
zasedanja146
Preložitve
razprave ali glasovanja184a, 185, 190
uporaba pravil za plenarne seje v odboru209
Prenehanje (predčasno)4, 21, 166
Prenovitev104
Preprečevanje goljufij in korupcije12 (opomba)
Prepustnica Evropske unije5
Preverjanje
finančna združljivost41
politična stranka na evropski ravni126, 162, 194, 195, 206
pravna podlaga39, 46
subsidiarnost in sorazmernost (člen 5 PEU)39
veljavnosti mandatov3, 14, V.XVI
Prevodi
dobesedni zapisi, izvlečki (na zahtevo)
prehodna ureditev159
preiskovalni odbor, dokumenti, ki jih prejme198
peticije215
stališče Sveta64
zahteve Komisiji, naj predloži predlog46
zapisniki predsedstva in konference predsednikov31
Pridruženi odbori54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Prijava k besedi151
Priloge227
Priporočila
člen 99 (sprejetje na podlagi tega člena)54
delegirani akti105
dostop do dokumentov
 javnost116
 poslanci160
imenovanja
 član izvršilnega odbora Evropskega centralne banke122
 član Računskega sodišča121
 kandidati za komisarjeVI.2, VI.3
 organi na področju ekonomskega upravljanje122a
 posebni predstavnik110
 vodja zunanje delegacije111
koordinatorji odborov205
kršitev kodeksa ravnanjaI.8
kršitev temeljnih načel in vrednost s strani države članice83
na podlagi preiskave198
nasprotje interesov, odprava118
obiski za ugotavljanje dejstev216a
peticije216
postopek odobritve
 poziv Parlamentu, naj sprejme ali zavrne99
 rok za sprejetje s strani odbora99
 vključitev priporočil za izvajanje99
postopek pred Sodiščem141, 179a
pristopne pogodbe81
razrešnicaIV.1
s strani konference predsednikov delegacij
 konferenci predsednikov
o delu delegacij30
s strani konference predsednikov odborov
 konferenci predsednikov
delo odborov29
o pristojnosti odborov pred dodelitvijo47, 201a
priprava dnevnega reda delnih zasedanj29, 149
s strani odbora, pristojnega za subsidiarnost
 vsebinsko pristojnemu odboru
glede predloga zakonodajnega akta42
s strani vsebinsko pristojnega odbora
 Parlamentu
naj zavrne predlog zaradi kršitve subsidiarnosti42
 priloženo mnenje odbora, pristojnega za subsidiarnost42
 v zvezi s čimer koli42
skupni parlamentarni odbori214
večjezičnost, prehodna ureditev159
za drugo obravnavo
 postopek s skupnimi sejami odborov55
 s strani pristojnega odbora
kratka obrazložitev66
uvrstitev na osnutek dnevnega reda delnega zasedanja67
zahteva Komisiji, naj predloži predloge; priložena46
zunanje delovanje Unije (SZVP) (glej tudi Skupna zunanja in varnostna politika)113, 113a
Pristop
kandidati za komisarjeVI.8
odobritev81, 99
opazovalci13
pogajanja81, 214, V.I
Pogodbe81, 99
Pritožbeni postopki5, 9, 167, I.8
Privilegiji in imuniteta5 - 9, V.XVI
Privilegiji nekdanjih poslancev11
Proračun
dialog z nacionalnimi parlamenti142
generalni sekretar, poročilo predsedstva96
izvrševanje92a, 125, IV
konferenca predsednikov27
letni proračunski postopek86a
mnenje, proračunske posledice pravno zavezujočih aktov41
načrt Parlamenta96, 97
odboriV.IV, V.V
politične skupine27, 33
postopek podelitve razrešnice93, 94, 125, IV
predsednik Parlamenta
 interna pooblastila za izvrševanje proračuna98
 medinstitucionalno sodelovanje94a
predsedstvo
 nadomestila poslancev25
 nadzor odobritev v proračunu, samostojni poslanci35
 odobritev odhodkov, politične skupine223a, 224
 pooblastila za izvrševanja proračuna33
 predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov25, 96
razprava, finančne posledice skupne zunanje in varnostne politike113a
sistem začasnih dvanajstin92
sprava v proračunskem postopku90
sprejetje91
stališče Parlamenta o predlogu proračuna88
večletni finančni okvir86
Proračunsko leto92a, 97, IV.3
Prosta mesta
funkcionarji19, 20
komisarjiVI.7
odbor199, 204
poslanec3, 4
Prostovoljni sporazumi102
Prva obravnava59, 59a, 63, 63a
dogovori63a
glasovanje v Parlamentu59
na plenarnem zasedanju59
odbor
 dodelitev v obravnavo47
 mnenja53, 54
 poenostavljeni postopek50
 poročevalec, imenovanje47
 pospešitev zakonodajnih postopkov47a
 postopek s skupnimi sejami odborov55
 predlogi s strani drugih institucij ali držav članic48
 vložitev na plenarnem zasedanju59
 vrnitev pristojnemu odboru59, 59a
 zakonodajna poročila49, 52a
plenarno zasedanje59
pogajanja69b, 69c, 69d, 69f
sprememba pravne podlage63
stališče Parlamenta
 pogajanja po sprejetju stališča69d
 predstavlja mandat69d
stališče Sveta
 pogajanja pred sprejetjem stališča69d
 posredovanje Parlamentu64
 spremembe Parlamenta69
zaključek59
R
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Računi81, IV, V.V
poslancev5
Računsko sodiščeIV.1, IV.2, V.V
imenovanje članov121
izjave125
Ravnanje
kodeks ravnanja, poslanci11, 21, I
medinstitucionalni sporazumi, pravila ravnanja140
pravila ravnanja, nekdanji poslanci11
pravila ravnanja, poslanci11, 165
Razdelitev
dokumentov (glej tudi Dostop, Dokumenti)160
odobritev med politične stranke na evropski ravni224
prevodov predlogov spremembIII.7
sedežev v odborih med skupine199
tematskih razprav, razdelitev med skupine153a
Razlaga
kodeksa ravnanja, smerniceI.7
Poslovnika40, 140, 226, V.XVIII
prava Unije4, 216
Razpored dela149 - 156
Razprava
čas za govor162
interpelacije
 večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo130b
izjava
 članov Komisije, Sveta in Evropskega sveta123
 Evropske centralne banke126
 pojasnjevanje sklepov Komisije124
 Računskega sodišča125
 spravni postopek72
izredna153
izvolitev
 Komisije118, VI.5
 predsednika Komisije117
javne razprave o temah splošnega evropskega pomena27
javnost razprav115
kodifikacija103
kratka predstavitev brez poglobljene razprave151
kršitve človekovih pravic, demokracije in načela pravne države135, III
mednarodni sporazumi/telesa, začasna uporaba ali prekinitev uporabe109
motenje162, 166
naloge predsednika/podpredsednikov22, 23
namestniki200
nujni postopek154
o poročilu52a
osebna izjava med razpravo164
peticije216, 216a
pododbori, sodelovanje predsednikov v razpravah krovnega odbora203
postopek brez debate50, 150, 183, 216
predlog
 nezaupnice Komisiji119
 za preložitev razprave ali glasovanja184a, 185, 190, 209
 za razglasitev zadeve za nedopustno na začetku razprave187
 za zaključek razprave22, 185, 189
prednostna razprava52
predstavitev s strani avtorja med razpravo169
preiskovalni odbor, zahteva za razpravo198
prekinitev ali zaključek seje191
priporočila o zunanjih politikah113
pristopne pogodbe, pred pogajanji81
privilegiji in imuniteta
 sklep Parlamenta o pritožbi brez razprave5
sodelovanje zadevnega poslanca v razpravah v odboru9
ravnanje poslancev med razpravami11
razdelitev dokumentov160
skupna razprava155
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)113a
subsidiarnost, priporočilo za zavrnitev42
tematska razprava na zahtevo politične skupine153a
varuh človekovih pravic, glede razrešitve221
vprašanja za ustni odgovor z razpravo128
zaključna razprava na plenarnem zasedanju, možnost59a
zapisnik192
Razrešnica
Evropski ekonomsko-socialni odbor94
izjava Računskega sodišča125
Komisija
 izvrševanje proračuna93
 proračun Evropskega razvojnega sklada94
Odbor regij94
organi, odgovorni za izvrševanje proračuna pravno neodvisnih ustanov94
Parlament
 izvrševanje proračuna Parlamenta94, V.V
 interni proračunski postopki98, V.V
poročiloIV.2, IV.3, IV.4, IV.5
 izjava Računskega sodišča125
Računsko sodišče94
sklepiIV.6
Sodišče Evropske unije94
Svet94
Red
opomin162, 165
pravni redV.XVI
ustavni red držav članic215
varnost in red11
vprašanja pravilnosti postopka164a, 182a, 184a, 209
vzdrževanje reda22, 165, 166, 177
Register (glej tudi Spletišče)
državljanskih pobud (v okviru Uredbe (EU) št. 211/2011)211
evropskih političnih strank ali evropskih političnih fundacij223a
letnih prijav pomoči s strani medskupin34
navzočnosti poslancev148
peticij215, 217, 218
pomočnikov po poslancih11
za preglednost11, 116a
Resolucija
zakonodajna48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
nezakonodajna99
Roki
delegirani akti, predlog o nasprotovanju105
glasovanje po delih176
izvedbeni akti, resolucija, ki nasprotuje sprejetju106
obravnava po postopku s pridruženimi odbori ali po postopku s skupnimi sejami odborov107
podaljšanje za drugo in tretjo obravnavo65, 69g, 70
poimensko glasovanje180
popravek zapisa govornih posnetkov194
poročilo52, 53
postopek za podelitev razrešniceIV.3
predlogi sprememb
 odbor53, 208
 osnutek proračuna88
 Parlament59, 69c, 150, 169, 170
med razpravo v skladu s členom 135III.7
sporazumni170
razprava135, 154, 156
za mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora137
za mnenja Odbora regij138
S
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Samoiniciativna poročila27, 45, 52
Samostojni poslanci
čas za govor35, 135, 153, 162
dostop do informacij205
interne pripravljalne seje za spravo71
nimajo pravice imenovati koordinatorjev205
položaj in parlamentarne pravice25, 35
pravica do predložitve kandidatur za
 člane medparlamentarnih delegacij212
 člane odborov199
 namestnikov članov odborov200
sedežni red v sejni dvorani36
sekretariat205
stroški25, 35
Sedežni red v sejni dvorani36
Seje (glej tudi Plenarno zasedanje)145
avdiovizualen
 politikaV.XV
 zapis predstavitev, kandidati za komisarjeVI.3
 zapis seje
izbris delov govorov165
splošno195
dobesedni zapis194
javnost dela192, 194, 195
kazni
 notranji pritožbeni postopki167, 191
 začasna izključitev poslanca166
kraj147
navzočnost poslancev148
prekinitev, zaključek191
 členi za plenarno zasedanje, ki se uporabljajo za odbor209
 postopkovni predlogi185, 191
 predsednik
kot posledica zapustitve predsedniškega mesta165
naloge22
postopek glasovanja191
vodenje/potek25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
zapisnik192
Sejna dvorana (glej Dostop, Pravila ravnanja, Motenje Parlamenta)
Sekretariat
Parlamenta25, 222
 dokumenti, kot „dokumenti Parlamenta‟116
 enaka ali podobna vprašanjaII.3
 kadrovski načrt
splošno33
sprejetje222
vloga predsedstva222
 organizacija222
 sestava222
 svetovanje avtorjemII.3
 vodja222
 združitev vprašanj o podobnih zadevah s strani sekretariataII.3
politične skupine33
sekretariat samostojnih poslancev35, 205
vprašanja za pisni odgovor
 dobesedni zapis, govorni prispevki, rok194
Sestava
delegacije v postopku s šerpami27
delegacije v spravnem odboru, politične71
Komisije, sprememba118, VI.6
konference predsednikov26
odborov199, 200
Parlamenta84
predsedstva24
Seznam govornikov162, 189
Simboli Unije (glej tudi Geslo)228
Sistem začasnih dvanajstin92
Sklepčnost135, 148, 168, 208
Sklic
odborov206
Parlamenta146
spravnega odbora70
Skupine32, 33, 36
člani odborov, kadar poslanec zamenja politično skupino199
dejavnosti33
medskupine34
namestniki, stalni, za vsak odbor200
pravni položaj33
razpustitev32
vzpostavitev32
Skupna izjava o letnem medinstitucionalnem načrtovanju37, 47a
Skupna razprava135, 155
Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)110, 111, 113a, V.I
Skupni parlamentarni odbori214, V.I
Skupni predlog resolucije123, 135, 170
Skupno besedilo55, 72, 90
Sodelovanje
čezmejno in medregijskoV.XII
lojalno sodelovanje54
Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 201386a
medinstitucionalno sodelovanje37, 94a
medparlamentarno142
misije za spremljanje volitevV.I
okrepljeno sodelovanje85
policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevahV.XVII
Poslanska skupščina Sveta Evrope214a
pravno-jezikovna finalizacija193
pravosodno in upravno, v civilnih zadevahV.XVI
s tretjimi državamiV.I, V.XV
Sodišče Evropske unije
imenovanja120
mnenja, združljivost s Pogodbama108
postopki pred141, 221, IV.6
predložitev141
razrešitev varuha človekovih pravic221
razrešnica94
Soglasje
imenovanja4, 15
Sorazmernost
načelo pri prilagajanju členov, ki se uporabljajo za plenarno zasedanje, za odbor
 glasovi, potrebni za nasprotovanje ustnim predlogom sprememb169
porazdelitev
 časa za govor162
 sedežev v odborih199
Sorazmernost (člen 5 PEU)42, 106, V.XVI, V.XVII
Spletišče31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Sporazumni predlogi sprememb170, 174
Spravni postopek
sestava in postopek odbora55, 71
tretja obravnava69g, 70, 71, 72
v proračunskem postopku90, 97
Sprejeta besedila193
popravki231
Sprejeti akti78, 193, VII
Sprememba (glej tudi Predlogi sprememb)
odobritev99
označitev v besedilu, vloženem za obravnavo69f
ustne169
zakonodajni predlog, pravna podlaga63
Sprememba Pogodb (glej tudi Pristop)
poenostavljeni postopek za spremembo80
redni postopek za spremembo79
Stališče
delegirani akti105
Komisije45, 59, 64, 78b
manjšinsko52a
načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta97
odbora za mnenje (mnenje ali predlogi sprememb)53
Parlamenta59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
poročevalcev54
postopek, ki privede do prenehanja mandata3
predstaviti stališče45, 59, 67a, 78b, 108
proračun88, 90, 94a
sprejeti stališče132, 220
Sveta45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
Unije109
Stališče Sveta
odobritev
 druga obravnava, glasovanje v Parlamentu67a
 sporazum v drugi obravnavi69a
 sporazum v prvi obravnavi63a
predlogi sprememb67a, 69, 70
predložitev Parlamentu67
posredovanje55, 64, 65, 66
zavrnitev67a
Subsidiarnost (člen 5 PEU) (glej tudi Nacionalni parlamenti)29, 197, 203
Svet
govor na plenarnem zasedanju162
dialog s pristojnim odborom (druga obravnava)66
izjave123
manjše interpelacije130a
osnutki priporočil Svetu113
posredovanje stališča Sveta (druga obravnava)64
seje Sveta44
sporazum v prvi obravnavi63a
večje interpelacije130b
vprašanja128, 129, 130
Svet Evrope214a
Š
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Študije in zbiranje informacij201
T
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Tajnost (glej tudi Zaupnost)198
Temeljna načela (države članice)83
Temeljne pravice (glej tudi Listina o temeljnih pravicah)38, V.XVII
Tolmačenje158, 195, 198
Trajanje mandata
funkcionarjev19
poslancev4
Tretja obravnava
kolizija med členi o tretji obravnavi in drugimi členi47
na plenarnem zasedanju72
neuporaba členov 49, 50 in 5372
roki69g
skupno besedilo72
 glasovanje v Parlamentu72
 predlogi sprememb, nedopustni72
 uvrstitev na dnevni red seje72
spravni odbor
 delegacija Parlamenta
članstvo54, 55, 71
dogovor ni dosežen, izjava Parlamenta72
poročanje Parlamentu71
postopkovne smernice71
 roki70
 sklic70
spravni postopek69g - 72
 prepoved vrnitve odboru72
Tretje države
AKPV.II
demokracija, načelo pravne države in človekove praviceIII.1
gibanjem kapitala iz tretjih državV.VI
mednarodna trgovinaV.III
odnosi214, V.I
partnerski sporazum za sodelovanje s tretjimi državamiIII.1
predlogi resolucij, naslovljeni na tretje države, prednost na plenarnem zasedanjuIII.1
prevozV.XI
pridružitev Uniji214
pristopna pogajanja81, 214
pristopne pogodbe81
sodelovanje na področju kultureV.XV
U
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Uradni list
dokončno sprejetje proračuna91
poziv k vložitvi kandidatur za varuha človekovih pravic219
pravila o obravnavanju zaupnih informacij25
pravila za dostop do dokumentov116
razrešnicaIV.6
sklep o ustanovitvi preiskovalnega odbora198
sprejeta besedila78, 193
večjezični dobesedni zapis194
zapisnik192
Ustanovna seja3, 14, 146, 228
V
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Varnost informacij (ENISA)V.IX
Varuh človekovih pravic
dejavnosti220, V.XX
izvolitev219
razrešitev221
Večje interpelacije (glej Interpelacije, glej tudi Komisija, - vprašanja)
Večletni finančni okvir41, 49, 51, 86, V.IV
Večletno načrtovanje37, 118a
Veljavnost mandatov (preverjanje)3, 14, V.XVI
Visoki predstavnik (glej Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik)
Vmesno poročilo99
Vodenje sej25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
Vodstvo24 - 31, 116
Volitve (glej tudi Imenovanja, Kandidature)
člani stalnih odborov196
Komisija118
kvestorji18
medparlamentarne delegacije, člani212
neprekinjenost funkcije med volilnim obdobjem30a
nerešene zadeve229
nezdružljivost zaradi izvolitve4
opazovalci, pravica do kandidiranja in glasovanja na volitvah13
podpredsedniki17
ponovno posredovanje Parlamentu, po novih volitvah v Parlament63, 69
posebni odbori, člani197
poslanci1, 3
predsednik Komisije117
predsednik Parlamenta14, 16
predsedstvo odborov204
preiskovalni odbori, člani198
prosta mesta20
skupni parlamentarni odbori, člani214
varuh človekovih pravic219
Vpogled v dokumente5
Vprašanja
čas za vprašanja
 merilaII
 odbor210
 plenarno zasedanje129
Evropski centralni banki131
kratka in jedrnata
 po izjavi Komisije, Sveta ali Evropskega sveta123
 po izjavi s pojasnilom sklepov Komisije124
neprednostna130
nerešene zadeve229
prednostna130
predsedniku glede predsedstva, konference predsednikov in kvestorjev31
splošno130
za pisni odgovor (glej tudi Interpelacije)
 merila, ki se uporabljajoII
 o enotnem mehanizmu nadzora131a
 o enotnem mehanizmu za reševanje131a
za ustni odgovor z razpravo128
Vprašanja o pravilnosti postopka184a
Vrnitev odboru
postopkovni predlogi185, 188
predlogi Komisije
 spravni postopek72
 za ponovno obravnavo ali medinstitucionalna pogajanja59a, 69b
Vrstni red
glasovanja169, 174, 176, 180, 209
vpis peticij v register215
Z
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Zakonodaja Unije
izvajanje141
kodifikacija103
prenovitev104
Zakonodajna pobuda
institucije, razen Komisije in držav članic48
Parlament27, 45, 46, 52
Zakonodajna resolucija (glej Resolucija)
Zakonodajni dokumenti116
Zakonodajni in delovni program (glej Delovni program)
Zakonodajni postopki
Zapisniki
konference predsednikov31
Parlamenta
 objava
drugi opomin poslanca k redu,165
izjave o ustanovitvi politične skupine32
navzočnost na seji148
odločitve, da začne pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu69d
poimensko glasovanje, podroben izid180
razglasitev delegiranih aktov105
razglasitev peticij217
seznam posredovanj s Sveta, druga obravnava64
tajno glasovanje, sodelovanje180a
postopek
 nesklepčnost za razpravljanje168
 omejitve časa za govor o postopku162
 osebne izjave ob obravnavanju sprejetja zapisnika164
 posredovanje Svetu, o spremembi stališča Sveta o osnutku proračuna88
 predložitev Parlamentu193
 sopodpisniki (glej tudi Predsednik, Generalni sekretar)
predsedstva31
sej odborov205, 207, 210a
Zasedanja145 - 148
Zastava228
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta44
Zastopniki interesov11
Zaščita privilegijev in imunitete7, 9
Zaupnost6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Zavrnitev
dopolnitve k stališču Sveta o predlogu proračuna88
evropske politične stranke in evropske politične fundacije223a
glasovanje174, 178, 179a
izvolitev Komisije118
kandidati za komisarjeVI.4
kraj sej147
nujni postopek154
odločitev o začetku pogajanj69c
odstopanja pri sprejetju eura100
osnutek zakonodajnega akta
 druga obravnava, stališče Sveta66, 67a, 69a
 kodifikacija103
 prenovitev104
 prva obravnava, predlog Komisije59
postopek odobritve99
postopkovni predlog spremembe dnevnega reda149a
prekinitev ali zaključek seje191
preložitev190
redni postopek za spremembo Pogodb79
skupno besedilo, sprava v proračunskem postopku90
uporaba Poslovnika226
tematska razprava na zahtevo politične skupine153a
zahteva, da se dogovor med socialnimi partnerji določi v sklepu Sveta101
zaključek razprave189
Zbiranje informacij201
„Združena v raznolikosti‟ (glej Geslo)
Zunanja politika113, 113a, V.I
Zunanje zastopanje Unije
podpredsednik Komisije/visoki predstavnik110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
posebni predstavniki (člen 33 PEU)110
vodje delegacij111, 216a
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov