Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
Gå högst uppINNEHÅLL
 TILLÄGG
 REGISTER
 ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
 KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYÅÄÖ
Arabiska siffror hänvisar till artikelnummer. Romerska siffror hänvisar till bilagor. Arabiska eller romerska siffror eller bokstäver som följer på dessa romerska siffror betecknar delar, artiklar eller punkter i bilagorna. Detta icke uttömmande register är avsett att vägleda läsaren av den svenska versionen av arbetsordningen. Det har inte någon officiell status och kan inte användas för tolkning av reglerna i denna arbetsordning.
A
Gå högst uppNästa
Allmänhetens tillgång till handlingar11, 115, 116
Andra behandlingen47, 64 - 69
andrabehandlingsrekommendation66, 67
avslutning67a
förhandlingar69e
förlängning av tidsfrister65
gemensamma utskottssammanträden55
i kammaren67, 67a - 69, 69a
i utskotten55, 64 - 66
omröstning67 - 69, 171
Andrabehandlingsrekommendation66, 67
Anföranden på en minut163
Anslutningsfördrag81, 99, 214
Anslutningsförhandlingar81, 214
Ansvarsfrihet
andra organ94
beslutIV.6
kommissionen93, 94
parlamentet98
revisionsrättens uttalanden125
Ansvarsområden, utskottens196, 201, V
Antagna rättsakter78
Antagna texter193, 231
Arbetsmarknadens parter, dialog mellan101
Arbetsordningen
interinstitutionella avtal140
ordningsfrågor184a
tillämpning226, V.XVIII
ändring227, V.XVIII
Arbetsprogram37
Arkiv192 - 195
Assistenter11, 116a
Associerade stater214
Associerade utskott54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Avbrytande av sammanträdet191, 201, 216
AVSV.II
Avslutande av debatten185, 189
Avslutande av sammanträdet191
Avslutning av räkenskaperna98
Avstängning
från en delegation166
från ett utskott206
från kammaren166
Avsättning av ombudsmannen221
Avvisning
av rådets ståndpunkt66, 67a, 69a
B
Gå högst uppNästaFöregående
Bedrägeribekämpning (Olaf)12
Bedrägerier12, I.2, V.V
Begäran till EU-organ139
Beslutsförhet135, 148, 168, 208
Betänkanden
initiativbetänkande27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
motivering45, 49, 51
muntligt52, 154
resolutionsförslag133
strategiskt52
Bilagor227
Blått kort162
Brådskande förfarande154
Budget86 - 92, IV, V.IV, V.V
ansvarsfrihet93, 94, 125, IV, V.V
förfarande i parlamentet86 - 92
kontroll över genomförandet125, V.V
Budgetberäkning96, 97
Budgetförordningen92a, 223a, IV.2
Budgetår92a, 97, IV.3
C
Gå högst uppNästaFöregående
Cosac143
D
Gå högst uppNästaFöregående
Debatt
avslutning185, 189
efter ett uttalande123, 125, 126
förfarande utan50, 150, 183, 216
gemensam155
prioriterad52
protokoll192
särskild153
uppskjutande191
Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna etc135, 149, III
Delegationer25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
Cosac143
delegationsordförandekonferensen30
gemensamma parlamentarikerkommittéer214
interparlamentariska30, 116, 135, 212, 214, V.I, V.II, V.III
ordförande30
parlamentariska konferenser144
Sherpaprocessen27, 30
ständiga27, 212
till gemensamma parlamentarikerkommittéer214
tolkning158
undersökningsresor216a
Delegationsordförandekonferensen30
Delegerade akter105
Demokrati135, 224, 225, III, V.I
E
Gå högst uppNästaFöregående
Ekonomiska intressen
kommissionsledamöter117, 118, VI.1, VI.2
ledamöter3, 11, 21, 224, I.1, I.4
unionensV.V
Ekonomiska konsekvenser41, 46, 49, 51, 113a, V, IV
Ekonomiska åtaganden98
Ekonomisk förenlighet41, 49, 51
Elektronisk hantering av handlingar161
Elektroniskt omröstningssystem178, 180a, 181
Elektroniskt register för framställningar216
Entledigande4, 21, 166
Ersättare /suppleanter200
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna38, 115
EU-organ139
Europarådet214a
Europeiska centralbanken
frågor för skriftligt besvarande131
utnämningar122
uttalanden126
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén137
Europeiska medborgarinitiativet211, 218, V.XX
Europeiska rådet79, 80, 84, 117, 118, 123, 130, VI.5
Europeiska unionens domstol
förfaranden vid141, 221, IV.6
utnämning120
Europeiska unionens officiella tidning25, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV.6
Extra sammanträde, parlamentet146
F
Gå högst uppNästaFöregående
Fastställande av immunitet och privilegier7, 9
Finansieringsöversikt45, 49, 51
Finansprotokoll108
Flagga228
Flerårig budgetram41, 49, 51, 86, V.IV
Framställningar211, 215 - 218, 229, V.XX
Frister se Tidsfrister
Frivilliga överenskommelser102
Frågestund
frågors tillåtlighet129, II
i utskotten210
Frågor123, II
för muntligt besvarande128
för skriftligt besvarande130, 131, 131a, II
korta, koncisa (30 minuter)123, 124
presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna31
prioriterade130
till Europeiska centralbanken131, II
Fullständigt förhandlingsreferat126, 162, 194, 195, 206
Förbindelser med andra institutioner27, 36, 117, 138, 140
Fördelning av platser i plenisalen13, 36
Fördjupat samarbete85
Fördrag79 - 81, 99, V.XVIII
förenklat förfarande80
ordinarie förfarande79
Föredragningslista
förslag till27, 29, 149
godkännande149a, 168
slutgiltigt förslag till135, 149, 149a, 150, 153a, 162
upptagande på9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
utskott4, 66, 115, 131, 131a, 206
ändring149a, 162
“Förenade i mångfalden” (se Motto)
Förenklat förfarande50, 150
Förenkling av unionslagstiftning103, 104
Förfarande för överklagande167
Förfaranden
ansvarsfrihet93, 94, 98, I.5, V.V
brådskande154
budget86 - 92, V.IV
förenklat50, 150
för kortfattad redogörelse52, 151
förlikning69g, 72, 90, V.XIX
förslag185
lagstiftning
 allmänt37 - 48
 i utskott49 - 55, 206, 211
 ordinarie lagstiftningsförfarandet
andra behandlingen64 - 69a
förlikning och tredje behandlingen69g - 72
första behandlingen59 - 63a
interinstitutionella förhandlingar69b - 69f
undertecknande och offentliggörande78
omröstning
 kammaren150, 171, 174 - 179a, 180 - 182a, 183
 utskott208, 209
utan ändringsförslag och debatt50, 150
vid domstolen141, 179a, 221, IV.6
Förhandlingsgrupp69e, 69f
Förhandlingsmandat69d, 69e, 108
Förhandlingsreferat, fullständigt194
Förkastande av kommissionsförslag104, 192
Förklaringar och uttalanden123 - 126
röstförklaringar123, 135, 164a, 183
Förlikning
budget90, 97
tredje behandlingen69g, 70 - 72
Förlikningskommittén
delegationen till71
sammankallande av70
Första behandlingen59, 59a, 63, 63a
avslutande59
budget91
förhandlingar69b, 69c, 69d, 69f
i kammaren59
i utskotten47, 47a, 48, 49, 50, 52a, 53 - 55, 59
omröstning59
parlamentets ståndpunkt69d
rådets ståndpunkt64, 69, 69d
ändring av rättslig grund63
överenskommelser63a
G
Gå högst uppNästaFöregående
Gemensam debatt135, 155
Gemensam förklaring om årlig interinstitutionell programplanering37, 47a
Gemensamma utskottssammanträden55, 107, 211
Gemensam parlamentarikerkommitté214, V.I
Gemensamt förslag till resolution123, 135, 170
Gemensamt förslag55, 72, 90
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik110, 111, 113a, V.I
Generalsekretariatet222
Generalsekreteraren4, 11, 25, 78, 96, 116a, 157, 159, 165, 192, 222, 224, I
Genomförande av budgeten93
Genomförandeakter106, 107
Godkännandeförfarandet79 - 83, 99, 108
Granskning av bevis3, 14, V.XVI
Grundläggande principer och värden83, V.XVIII
Grundläggande rättigheter, respekt för38, V.XVII
Grupper32, 33, 35, 36
bildande32
rättslig ställning33
verksamhet33
ändring av grupptillhörighet199, 200
Grupplösa ledamöter25, 35, 36, 71, 199, 200, 205, 212
Gåvor eller liknande formerI.5
H
Gå högst uppNästaFöregående
Handlingar160
elektronisk hantering161
konfidentiella5, 210a
språk och översättning158, 198
tillgång till5, 43, 115, 116, 160
utdelning156, 160
Hymn228
Hänvisning till utskott
internationella avtal108
rättsligt bindande akter47
Höga representanten, se kommissionens vice ordförande/höga representanten
hörande på nytt av parlamentet63
I
Gå högst uppNästaFöregående
Immunitet5 - 9, 179, 180, 208, V.XVI
Immunitet och privilegier5 - 9, V.XVI
InformationssäkerhetV.IX
Initiativ
enligt artikel 225 i EUF-fördraget46
från andra organ än kommissionen48
från medborgare211, V.XX
från medlemsstaterna48
Initiativbetänkande27, 45, 46, 52, 69, 216
Inofficiella grupper med ledamöter34, I
Interimsbetänkande99
Interinstitutionella avtal12, 25, 37, 118, 140, V.IV, V.XVIII
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden4, 59, 59a, 69b
Internationella avtal99, 108, 109, V.I
Interparlamentariska delegationer30, 116, 212, 214, V.I, V.II
Interpellationer130a, 130b, II
Intressekonflikter118, I, I.3, VI.2
J
Gå högst uppNästaFöregående
Juridisk och språklig slutgranskning63a, 78, 193, VII
K
Gå högst uppNästaFöregående
Kammaren
andra behandlingen64 - 69a
budget88, 90 - 92a
flerspråkighet158
fullständigt förhandlingsreferat194
första behandlingen59, 59a, 63, 63a
ledamöters uppträdande11
prioriterad debatt52
protokoll192
resolutionsförslag170, III.1, IV.6
samråd78c, 132
talartid162
tillkännagivanden9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
tredje behandlingen69g, 70, 72
ändringsförslag39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
Kodifiering av unionslagstiftning103, 170
Kommissionen
allmän årsrapport132
ansvarsfrihet93, 94, IV
arbetsprogram37, 47
begäran om yttrande47
brådskande förfarande154
delegerade akter40, 105
frågor128 - 130b, II
förkastande av kommissionsförslag59, 102, 103, 104, 208
genomförandeakter40, 106
internationella avtal108, 109
lagstiftnings- och arbetsprogram37
ledamöter118
medborgarinitiativ211, 218
misstroendevotum119
ordförande117
program117
ståndpunkt angående ändringsförslag78b
talartid162, III
tillbakadragande av förslag37, 43, 59, 78d, 104
trepartsmöten69f
uttalande37, 123, 124
val118, VI.4
vice ordförande/höga representanten110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
åtaganden78d, VI.6
ändringar av förslag63, 99
Kompromissändringsförslag69, 170, 174
Konfidentiell behandling5, 6, 11, 25, 81, 108, 160, 166, 210a
Konstituerande sammanträde3, 14, 146, 228
Kontroll
frivilliga överenskommelser102
rättslig grund38, 39
Kontrollbefogenheter106, 141
Kortfattad redogörelse151
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna114, 135, 149, 224, 225, III
Kvestorer11
frågor31
passerkort116a
uppgifter28, 34, 116a
upplysningsplikt31
val och mandat15, 18 - 21
L
Gå högst uppNästaFöregående
Lagstiftningsförfaranden37 - 48, 49 - 55, 59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
Lagstiftningsinitiativ27, 45, 46, 48, 52
Lagstiftnings- och arbetsprogram (se Arbetsprogram)
Lagstiftningsresolution48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
Lagstiftningstexter47, 171
Ledamöter1 - 11, 148
assistenter11, 116a
påföljder166
ekonomiska intressen11
entledigande21
Europeiska centralbanken122
före detta6, 11, I
grupplösa35
immunitet9
kommissionen118
ledamotsstadgan2, 11, 25, 116, I, V.XVI
mandattid4
närvaro vid sammanträden148
prövning av behörighet3
revisionsrätten121
Lediga poster3, 4, 19, 20, 199, 204
Lika röstetal
utskott209
kammaren179a
Lobbyverksamhet11, I.2, I.6
M
Gå högst uppNästaFöregående
Mandat
förhandlingar59, 59a, 69c, 69d, 69e
kommissionen, internationella avtal108
ledamöter2, 3, 4, 9, VI.6
Mandattid4, 19
Medborgarinitiativ211, 218, V.XX
Misstroendeförklaring, kommissionen119
Monetär politik126
Motivering45, 49, 51, 52a, 99, 130b, 169, 171, 227
Motto228
Mänskliga rättigheter83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
N
Gå högst uppNästaFöregående
Nationella parlament25, 27, 42, 142, 143
motiverat yttrande42
Nomineringar och utnämningar se Utnämningar och nomineringar
O
Gå högst uppNästaFöregående
Oavslutade ärenden229
Observatörer13
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ211
Offentlighet
i utskotten115, 206
presidiet31
talmanskonferensen31
vid plenarsammanträden115, 192
Olaf12
Omarbetning av unionslagstiftning104
Ombudsmannen
avsättning221
utnämning219
verksamhet220, V.XX
Omröstning171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
andra behandlingen66, 67a
beslutsförhet168
delad52, 59, 164a, 174 - 176, 179a, 209
elektronisk178, 180, 181, 182a, 209
enstaka omröstning52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
förfarande171, 208
förklaringar123, 135, 164a, 183
första behandlingen i kammaren59
handuppräckning178, 182a, 208
invändningar182a
i utskotten200, 208
lika röstetal16, 17, 24, 179a, 209
namnupprop118, 119, 179 - 181, 208, 209, VI.5
omröstningsordning22, 59, 171, 174
rösträtt13, 26, 177
sluten180a, 209
slutomröstning42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
särskild omröstning9, 52, 59, 174, 175
tredje behandlingen72
tröskelvärden168a
uppskjuten180, 185, 190, 209
ändringsförslag169, 174, 175, 179, 208
Ordning
ordningsregler11, 162, 165
vid sammanträden25, 166
Ordning i kammaren22, 165, 166, 177
Ordningsfrågor22, 164a, 182a, 184a, 209
Otillåtligt ärende187
P
Gå högst uppNästaFöregående
Parlamentariska konferenser144
Parlamentets företrädare vid rådsmöten44
Parlamentets sammansättning84
Parlamentets sessioner146, 147
Parlamentets valperiod145
Passerkort116a
Personakter5
Personliga uttalanden164
Platser i plenisalen36
Plenarsammanträden, se Kammaren
Plenisalen, tillträde till157
Politiska grupper se Grupper
Politiska partier på europeisk nivå223a
Poster, lediga20
Presidiet198, 204
frågor från ledamöter31
offentlighet31
sammansättning19, 20, 24
uppgifter5, 11, 25, 28, 29, 33 - 35, 96 - 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
val till och uppdrag14, 19, 30a
Privilegier5, 6, 9, 11, 222, V.XVI
Privilegier och immunitet se Immunitet och privilegier
Procedurfrågor185 - 191
Proportionalitetsprincipen (artikel 5 EU-fördraget)42, 106, V.XVI, V.XVII
Protokoll
presidiet31
sammanträden64, 69d, 105, 148, 162, 164, 165, 168, 180, 180a, 192, 193, 207, 217
talmanskonferensen31
utskott205, 207, 210a
Påföljder11, 166, 167, I.8
R
Gå högst uppNästaFöregående
Rapporter
tillfällig undersökningskommitté198
Regionkommittén94, 138
Register
framställningar215, 216
lobbyverksamhet11
medborgarinitiativ (förordning (EU) nr 211/2011)211
tvärpolitiska grupper34
öppenhetsregister11, 116a
över parlamentets handlingar116
Registerwebbplats116
Rekommendationer46, 67
andrabehandlingsrekommendation66, 67
anslutningsfördrag81
delegerade akter105
förslag från undersökningskommitté198
godkännandeförfarandet99
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken113, 113a
till rådet113
undersökningsresor216a
Resolutionsförslag45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105 - 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169 - 171, 216, IV.3, IV.4
gemensamma123
RevisionsrättenIV.1, IV.2, V.V
utnämnande121
uttalanden125
Rådet
ansvarigt utskotts dialog med rådet66
frågor128 - 130
mindre interpellationer130a
rekommendationer113
sammanträden44
samråd47, 49
större interpelationer130b
ståndpunkt64
uttalanden123
överenskommelse vid första behandlingen63a
Rådets ordförande66, 119
Rådets ståndpunkt
avvisning67a
godkännande
omröstning, andra behandlingen67a
överenskommelse vid andra behandlingen69a
överenskommelse vid första behandlingen63a
mottagande55, 64 - 66
ändringsförslag67a, 69, 70
översändande till parlament67
Rådgivande kommitté för ledamöters uppförandeI
Räkenskaper96 - 98, V.IV, V.V
Rättelser193, 231
Rättslig grund
ansvarigt utskott46, V.XVI
allmän kontroll39
initiativ enligt artikel 225 i EUF-fördraget46
internationella avtal108
kommissionens förslag, ändrat63
Rättsstatsprincipen83, 99, 135, 224, 225, III, V.I
Röstförklaringar123, 135, 183
Rösträtt177
S
Gå högst uppNästaFöregående
Sammankallande
parlamentet146
utskott206
Sammanträden145
audiovisuell upptagning195
avbrytande eller avslutande165, 167, 185, 191
fullständigt förhandlingsreferat194
ledamöters närvaro148
protokoll192
sammanträdesplats (säte)147
sammanträdets förlopp25, 52a, 157, 164a, 165 - 167, 207
Sammanträdesordning25
Sammanträdesperiod145, 146
Sammanträdesprotokoll192
Samråd78a, 78b, 78c, 78d, 78e
enligt artikel 140 i EUF-fördraget100
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén137
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken113a
Regionkommittén138
Sekretariat
grupplösa35
politiska grupper33
Sekretess9, 31, 198, 210a
Session145, 146
Skriftliga förklaringar162
Skuggföredragande205a
Språk, officiella25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193 - 195, 198, 215, III.7
Språkbruk11, 165, II.1
Stadgan om de grundläggande rättigheterna11, 38, 115, V.XVII
Studie- eller informationsuppdrag201
Ståndpunkt
budget88, 90, 94a
delegerade akter105
kommissionens45, 59, 64, 78b
parlamentets59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
rådets45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
Stängda dörrar9, 113a, 115, VI.4
Störande uppträdande162, 165, 166
omedelbara åtgärder165
påföljder166
Subsidiaritet39, 41, 42, 48
Suppleant/ersättare200
Systemet med de provisoriska tolftedelarna92
Särskilda representanter110
Särskilda utskott29, 197, 203
Särskild debatt153
T
Gå högst uppNästaFöregående
Talare162 - 164, 166
Talarlista162, 189
Talartid123, 128, 135, 153, 153a, 154, 162, 163, 166, 184a, 185, 192, 206, IV
Talmannen170, 211
uppgifter21, 22, 25, 46, 124, 139, 141, 162, 163, 166, 169, 170, 182a, 184a, 192, 211, 225, 231, I, III
val15, 16, 19, 20, 25
Talmanskonferensen
befogenheter och uppgifter21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142 - 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196 - 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
frågor från ledamöterna31
offentlighet31
sammansättning26
Tidsfrister52, 53, 59, 65, 69c, 69g, 70, 72, 88, 105, 107, 135, 150, 154, 156, 169, 170, 176, 180, 194, 208, III.7, IV.3
Tillfällig ordförande14
Tillfällig undersökningskommitté27, 198, 199
Tillgång till handlingar5, 9, 31, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215
Tillträde
passerkort116a
till parlamentet116a
till plenisalen157
till åhörarläktaren157
Tillåtlighet170
begäran om delad omröstning52, 174
begäran om fastställelse av immunitet och privilegier7
beslut22
framställningar215
frågorII
frågor för skriftligt besvarande130, 131
förslag om att förklara ärenden otillåtliga185, 187
förslag till initiativbetänkanden om lagstiftning46
förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen119
nomineringar till ombudsman219
resolutionsförslag (initiativbetänkanden)52
röstförklaringar183
tillämpning av reglerna i utskott209
ändringsförslag22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
Tillämpningsföreskrifter25, V.XIII
Tjänsteförteckning (generalsekretariatet)25, 33, 97
Tolkning158, 195
arbetsordningen40, 140, 226, V.XVIII
språk158, 195, 198
unionsrätten4, 216
uppförandekod, vägledningI.7
Traktamente166
Tredje behandlingen
förlikningsförfarande69g - 72
gemensamt utkast72
i kammaren72
tidsfrister69g
Tredjeland
anslutningsfördrag81
anslutningsförhandlingar81, 214
associerade stater214
AVSV.II
förbindelser med27, 214, V.I
Tröskelvärden168a
Tvärpolitiska grupper34
Tystnadsplikt166, 198, 210a
U
Gå högst uppNästaFöregående
Undersökningskommitté, tillfällig27, 198, 199
Undertecknande av antagna rättsakter78, 193
Undertecknande av handlingar161
Underutskott201, 203
Unionens externa representation
särskilda representanter110
vice ordförande för kommissionen/höga representant110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Unionens symboler228
Unionslagstiftning
kodifiering103
omarbetning104
Tillämpning och genomförande141, 198, V.XVI
Uppförande11, 25, 157 - 160, 164a
Uppförandekod
för ledamöter11, 21, I
för förhandlingar inom ramen för ordinarie lagstiftningsförfarandet69b
för registrerade116a
för före detta ledamöter11
Upphävande av immunitet6, 7, 9
Uppskjutande av debatt och omröstning184a, 185, 190
Utdelning av handlingar156, 160, 161, 192
Utfrågningar198, 205, 206, 211, 216, VI
Utnämningar och nomineringar
allmänt117 - 122a
chef för externa delegationer111
domstolen, domare och generaladvokater120
Europeiska centralbanken122
föredragande47, 50, 51, 52, 198, 205
förfarande vid omröstning180a
generalsekreterare25, 222
interparlamentariska delegationer212
kommissionens ordförande117
kommissionsledamöter118, VI
kommitté med oavhängiga framstående personer223a
kvestorer15, 18
ledamöter3, 4
observatörer13
ombudsmannen219
organen för ekonomisk styrning122a
plats för sammanträden147
revisionsrätten121
röstningsförfarande180a
suppleanter200
särskild representant (artikel 33 EU-fördraget)110
talman15, 16
utskott199
vice talman15, 17
Utrikespolitik113, 113a, V.I
Utskott49 - 55, 196, 211, 214, 225, V
andra behandlingen67a, 69, 69e, 69f
ansvarigt46, 47, 66
ansvarsområden196, 197, 201, V
associerade54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
betänkande49, 51, 52, 54
brådskande sammanträde113
frågestund210
förfarande49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206 - 211
förlikning (artikel 294 EUF)70 - 72
första behandlingen59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
gemensamma parlamentarikerkommittéer214, V.I
gemensamma sammanträden55, 107
granskning av bevis3, V.XVI
hänvisning till47, 201
ledamöter199, 200
omröstning208, 209
ordförande4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
plats för sammanträden147
presidium198, 203, 204
protokoll207, 210a
rådgivande53, 201
rättelser231
rättigheter199, 200, V
sammankallande206
sammansättning27, 199, 200
sammanträden4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206 - 210a
suppleanter3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
inrättande196 - 198
tredje behandlingen71
underutskott201, 203, V.I
uppgifter27, 201, 201a, V
prövning av behörighet3, 14, V.XVI
yttranden53, 54
återförvisning till59a, 63, 78e, 188
Utskottsordförandekonferensen29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Utskottssamordnare69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Utskottsutfrågningar25, 110, 111, 118, 198, 206, 219
Uttalanden125, 126
Europeiska centralbanken126
Europeiska rådet123
kommissionen123, 124, VI.3
kommissionens ordförande117
revisionsrätten121, 125
rådet123
Utträde ur unionen82
V
Gå högst uppNästaFöregående
Val
fortsatt innehav av befattning under valperioden30a
kommissionen118
kommissionens ordförande117
kvestorer18
ledamöter av ständiga utskott196
ledamöter av särskilda utskott197
ombudsmannen219
parlamentet1, 3, 229
talman14, 16
vice talmän17
Prövning av behörighet3, 14, V.XVI
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Vice talman17
entledigande21
uppgifter23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
val och mandat15, 17, 19 - 21
W
Gå högst uppNästaFöregående
Webbplats31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Y
Gå högst uppNästaFöregående
Yttranden
ansvarsfrihetIV.1, IV.3
avvikande mening198
delegerade akter och genomförandeakter40
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén137, VII.2
framställningar216
internationella avtal108
kommissionen45, 48
medborgarinitiativ211
regionkommittén138, VII.2
revisionsrätten125
undantag från att införa euron100
subsidiaritet42
särskilda utskott197
undersökningskommittéer198
upphävande av immunitet
utskotten50, 53, 201
årliga budgetförfarandet86a
Å
Gå högst uppNästaFöregående
Åhörarläktaren157
Årligt lagstiftnings- och arbetsprogram37, 47
Årsrapporter132
Åsidosättande av mänskliga rättigheter83, 99
Återförvisning till utskott59a, 69b, 72, 185, 188
ansvarsfrihetIV.5
budget88
rättelser231
Ä
Gå högst uppNästaFöregående
Ändringsförslag
andra behandlingen67a, 69, 69a
angivande i en konsoliderad text193
bortfall169, 170
frister53, 59, 69c, 74, 170
förfarande utan50, 150
förhandlingar inför parlamentets första behandling69c
förhandlingar inför parlamentets andra behandling69e
första behandlingen59, 59a
ingivande169, 208
kommissionens ståndpunkt64, 69
kompromissändringsförslag69, 170, 174
markering i konsoliderad text193
muntliga113, 169
omröstningsordning174
språk158, 159, 169, 170
tillbakadragande169
tillåtlighet (se även Tillåtlighet)22, 99, 104, 170
tryckning169
utdelning169
utskott175, 208
övertagande169
Ö
Gå högst uppNästaFöregående
Öppenhet och insyn
i parlamentets verksamhet5, 11, 25, 31, 115, 116, 116a
ledamöters ekonomiska intressen11, I.4, I.5
under lagstiftningsförfarandet43
öppenhetsregister11, 116a
Överenskommelse vid andra behandlingen69a
Överenskommelse vid första behandlingen63a
Överklagande5, 167, I.8
Översättningar31, 46, 64, 159, 194, 198, 215
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy