Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
X.   Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Únie, najmä:

a)   voľný pohyb tovaru vrátane harmonizácie technických noriem,
b)   právo usadiť sa,
c)   slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;

2.   fungovanie jednotného trhu vrátane opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie možných prekážok zavedenia jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu;

3.   presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín;

4.   politiku a právne predpisy súvisiace s posilnením pravidiel jednotného trhu a práv spotrebiteľa.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia