Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 13 : Pozorovatelia

1.   Ak bola podpísaná zmluva o pristúpení štátu k Európskej únii, predseda Parlamentu môže po získaní súhlasu Konferencie predsedov vyzvať parlament pristupujúceho štátu, aby spomedzi svojich členov vymenoval pozorovateľov, ktorých počet bude zodpovedať počtu miest pridelených tomuto štátu v Európskom parlamente po pristúpení.

2.   Títo pozorovatelia sa až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení zúčastňujú na rokovaniach Parlamentu a majú právo vystupovať vo výboroch a politických skupinách. Nemajú právo hlasovať ani kandidovať na funkcie v rámci Parlamentu ani zastupovať Parlament navonok. Ich účasť nemá na rokovania Parlamentu žiadny právny účinok.

3.   Pokiaľ ide o využívanie vybavenia Parlamentu a náhrady za cestovné a pobytové výdavky vzniknuté v dôsledku činností vykonávaných v úlohe pozorovateľov, ich postavenie je rovnaké ako postavenie poslancov Parlamentu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia