Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 16 : Voľba predsedu Parlamentu – otvárací prejav (1)

1.   Návrhy kandidátov na predsedu Parlamentu sa predkladajú poslancovi, ktorý dočasne predsedá podľa článku 14, ktorý ich oznámi Parlamentu. Ak ani po troch kolách hlasovania žiadny kandidát nezíska absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, štvrté kolo sa odchylne od článku 15 ods. 1 obmedzí na tých dvoch poslancov, ktorí získali najväčší počet hlasov v treťom kole. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

2.   Ihneď po zvolení predsedu Parlamentu uvoľní poslanec, ktorý dočasne predsedá podľa článku 14, predsednícke kreslo. Iba zvolený predseda Parlamentu môže predniesť otvárací prejav.

(1) Článok 16 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 204 ods. 3).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia