Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 25 : Povinnosti předsednictva

1.   Předsednictvo plní povinnosti, které mu ukládá tento jednací řád.

2.   Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se vnitřní organizace Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánů.

3.   Předsednictvo na návrh generálního tajemníka nebo politické skupiny přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců.

4.   Předsednictvo přijímá rozhodnutí ve věcech týkajících se průběhu zasedání.

5.   Předsednictvo přijímá ustanovení podle článku 35 týkající se nezařazených poslanců.

6.   Předsednictvo rozhoduje o organizační struktuře sekretariátu Parlamentu a stanoví pravidla týkající se administrativního a finančního postavení úředníků a ostatních zaměstnanců.

7.   Předsednictvo sestavuje předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Parlamentu.

8.   Předsednictvo vydává vnitřní směrnice pro kvestory a může je pověřit plněním určitých úkolů.

9.   Předsednictvo je orgánem odpovědným za povolování schůzí a pracovních cest výborů mimo běžná pracovní místa a za udělování slyšení, jakož i za povolování studijních a informativních cest zpravodajů.

Pokud jsou tyto schůze nebo pracovní cesty povoleny, určí se jazykový režim na základě pravidel pro uplatňování mnohojazyčnosti přijatých předsednictvem. Stejné pravidlo platí pro delegace.

10.   Předsednictvo jmenuje generálního tajemníka podle článku 222.

11.   Předsednictvo stanoví prováděcí pravidla k předpisům o politických stranách a nadacích na evropské úrovni a pravidla upravující jejich financování.

12.   Předsednictvo stanoví pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Parlamentu, jeho orgánů, funkcionářů a ostatních poslanců a přihlédne přitom k jakékoli interinstitucionální dohodě uzavřené v této věci. Tato pravidla se zveřejní v  Úředním věstníku Evropské unie.

13.   Předseda nebo předsednictvo mohou pověřit jednoho nebo více členů předsednictva obecnými nebo specifickými úkoly, které jsou v pravomoci předsedy nebo předsednictva. Zároveň stanoví způsoby a prostředky jejich provádění.

14.   Předsednictvo jmenuje dva místopředsedy, jejichž úkolem je udržování vztahů s vnitrostátními parlamenty.

15.   Předsednictvo jmenuje místopředsedu, jehož úkolem je organizovat strukturované konzultace s evropskou občanskou společností o významných tématech.

16.   Předsednictvo odpovídá za uplatňování statutu poslanců a na základě ročního rozpočtu rozhoduje o výši příspěvků.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí