Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
SISÄLLYS
LISÄYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA I : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
LUKU 3 : PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

25 artikla : Puhemiehistön tehtävät

1.   Puhemiehistö huolehtii sille tässä työjärjestyksessä määrätyistä tehtävistä.

2.   Puhemiehistö ratkaisee parlamentin sisäistä organisaatiota, pääsihteeristöä ja elimiä koskevat taloudelliset, organisatoriset ja hallinnolliset kysymykset.

3.   Puhemiehistö ratkaisee pääsihteerin tai poliittisen ryhmän ehdotuksesta parlamentin jäseniä koskevat taloudelliset, organisatoriset ja hallinnolliset kysymykset.

4.   Puhemiehistö ratkaisee istuntojen toimittamista koskevat asiat.

5.   Puhemiehistö antaa 35 artiklassa tarkoitetut, sitoutumattomia jäseniä koskevat määräykset.

6.   Puhemiehistö päättää parlamentin pääsihteeristön hallintokaaviosta ja antaa virkamiesten ja muun henkilöstön hallinnollista ja taloudellista asemaa koskevia määräyksiä.

7.   Puhemiehistö laatii parlamentin alustavan ennakkoarvion tuloista ja menoista.

8.   Puhemiehistö antaa ohjeet kvestoreille ja voi pyytää heitä hoitamaan tiettyjä tehtäviä.

9.   Puhemiehistö on toimivaltainen hyväksymään valiokuntien kokoukset tai virkamatkat tavanomaisten toimipaikkojen ulkopuolella, kuulemiset sekä esittelijöiden tutkimus- ja tiedonhankintamatkat.

Kun tällaiset kokoukset tai virkamatkat hyväksytään, vahvistetaan myös niiden kielijärjestelyt puhemiehistön hyväksymien monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen perusteella. Sama sääntö koskee valtuuskuntia.

10.   Puhemiehistö nimittää pääsihteerin 222 artiklan mukaisesti.

11.   Puhemiehistö vahvistaa Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä sekä niiden rahoitusta koskevista säännöistä annettujen asetusten soveltamissäännöt.

12.   Puhemiehistö antaa määräykset luottamuksellisten asiakirjojen käsittelystä parlamentin ja sen elinten, luottamustehtävää hoitavien jäsenten ja muiden jäsenten toimesta, ottaen huomioon tällaisia kysymyksiä mahdollisesti koskevat toimielinten väliset sopimukset. Nämä säännöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13.   Puhemies ja/tai puhemiehistö voi uskoa yhdelle tai useammalle puhemiehistön jäsenelle puhemiehen ja/tai puhemiehistön toimivaltaan kuuluvia yleisiä tai erityisiä tehtäviä. Samalla määrätään näiden tehtävien toteuttamistavasta.

14.   Puhemiehistö nimeää kaksi varapuhemiestä huolehtimaan kansallisiin parlamentteihin ylläpidettävien suhteiden käytännön toteutuksesta.

15.   Puhemiehistö nimeää varapuhemiehen huolehtimaan Euroopan kansalaisyhteiskunnan kanssa erityisen merkittävistä aiheista järjestettävien kuulemisten käytännön toteutuksesta.

16.   Puhemiehistö vastaa jäsenten asemaa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta ja päättää korvausten määristä vuotuisen talousarvion puitteissa.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö