Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
3 SKYRIUS : VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

25 straipsnis : Biuro funkcijos

1.   Biuras vykdo jam šiose Darbo tvarkos taisyklėse numatytas funkcijas.

2.   Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus dėl vidinės Parlamento struktūros, sekretoriato bei valdymo organų.

3.   Generaliniam sekretoriui arba frakcijai pasiūlius Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus su Parlamento nariais susijusiais klausimais.

4.   Biuras priima sprendimus dėl plenarinių posėdžių rengimo tvarkos.

5.   Biuras tvirtina 35 straipsnyje išdėstytas nuostatas dėl nepriklausomų Parlamento narių.

6.   Biuras rengia Parlamento Generalinio sekretoriato personalo planą ir nustato taisykles, reglamentuojančias pareigūnų ir kitų tarnautojų administracinę ir finansinę situaciją.

7.   Biuras rengia preliminarų Parlamento biudžeto sąmatos projektą.

8.   Biuras tvirtina kvestorių veiklos gaires ir gali prašyti jų atlikti tam tikras užduotis.

9.   Biuras suteikia leidimus rengti komitetų posėdžius kitose nei įprasta darbo vietose arba vykti į komandiruotes į kitas nei įprasta darbo vietas, taip pat klausymus ir pranešėjų keliones atliekant tyrimą ir renkant informaciją.

Kai suteikiamas leidimas rengti tokius posėdžius arba vykti į tokias komandiruotes, jų lingvistinis režimas nustatomas remiantis Biuro patvirtintu Daugiakalbystės kodeksu. Tokia pati taisyklė taikoma ir delegacijoms.

10.   Biuras skiria generalinį sekretorių pagal 222 straipsnį.

11.   Biuras nustato reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas ir fondus, ir šių partijų ir fondų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles.

12.   Biuras nustato Parlamento ir jo valdymo organų, vadovybės narių ir kitų Parlamento narių darbo su konfidencialia informacija taisykles, atsižvelgdamas į visus su šiuo klausimu susijusius tarpinstitucinius susitarimus. Tos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13.   Parlamento pirmininkas ir (arba) Biuras gali vienam ar keliems Biuro nariams pavesti bendro pobūdžio ar specialias užduotis, priklausančias Parlamento pirmininko ir (arba) Biuro kompetencijai. Kartu nurodoma, kokiomis priemonėmis ir būdais turi būti vykdomos šios užduotys.

14.   Biuras paskiria du Parlamento pirmininko pavaduotojus ryšiams su nacionaliniais parlamentais plėtoti.

15.   Biuras paskiria Parlamento pirmininko pavaduotoją, atsakingą už struktūrizuotų konsultacijų svarbiausiomis temomis su Europos pilietine visuomene rengimą.

16.   Biuras atsako už Parlamento narių statuto taikymą ir, remdamasis metiniu biudžetu, priima sprendimą dėl išmokų dydžio.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika