Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2018. gada jūlijs
EPUB 168kPDF 1016k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
3. NODAĻA : STRUKTŪRVIENĪBAS UN PIENĀKUMI

25. pants : Prezidija pienākumi

1.   Prezidijs veic Reglamentā noteiktos pienākumus.

2.   Prezidijs pieņem finansiālus, organizatoriskus un administratīvus lēmumus par Parlamenta iekšējo organizāciju, Ģenerālsekretariātu un struktūrvienībām.

3.   Prezidijs pēc ģenerālsekretāra vai politiskās grupas priekšlikuma pieņem finansiālus, organizatoriskus un administratīvus lēmumus jautājumos, kas attiecas uz deputātiem.

4.   Prezidijs lemj par jautājumiem, kas attiecas uz sēžu norisi.

5.   Prezidijs pieņem 35. pantā minētos noteikumus par deputātiem, kas nepieder nevienai politiskajai grupai.

6.   Prezidijs sagatavo  Parlamenta Ģenerālsekretariāta štatu sarakstu un izstrādā noteikumus par ierēdņu un pārējo darbinieku administratīvo statusu un atalgojumu.

7.   Prezidijs sagatavo Parlamenta provizorisko budžeta tāmes projektu.

8.   Prezidijs pieņem pamatnostādnes par kvestoru darbību un var prasīt kvestoriem veikt konkrētus uzdevumus.

9.   Prezidijs ir pilnvarots atļaut rīkot komiteju sanāksmes vai doties darba braucienos ārpus parastajām darba vietām, veikt uzklausīšanas, kā arī referentu izpētes un faktu konstatēšanas braucienus.

Ja ir atļauts rīkot šādas sanāksmes vai darba braucienus, noteikumus par valodu lietošanu nosaka, pamatojoties uz Prezidija pieņemto Rīcības kodeksu attiecībā uz daudzvalodību. Tāds pats noteikums attiecas uz delegācijām.

10.   Prezidijs ieceļ ģenerālsekretāru saskaņā ar 222. pantu.

11.   Prezidijs nosaka īstenošanas noteikumus par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un fondiem un to finansēšanu.

12.   Prezidijs pieņem noteikumus par to, kā Parlamentam un tā struktūrvienībām, amatpersonām un citiem deputātiem rīkoties ar konfidenciālu informāciju, ņemot vērā visus noslēgtos iestāžu nolīgumus par šādiem jautājumiem. Šos noteikumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

13.   Parlamenta priekšsēdētājs un/vai Prezidijs var uzdot vienam vai vairākiem Prezidija locekļiem vispārīgus vai konkrētus pienākumus, kas ietilpst Parlamenta priekšsēdētāja un/vai Prezidija kompetencē. Vienlaikus sniedz norādījumus par to, kā šie uzdevumi veicami.

14.   Prezidijs ieceļ divus priekšsēdētāja vietniekus, kas ir atbildīgi par attiecību uzturēšanu ar dalībvalstu parlamentiem.

15.   Prezidijs ieceļ priekšsēdētāja vietnieku, kuram uztic pienākumu īstenot konstruktīvu apspriešanos ar Eiropas pilsonisko sabiedrību par svarīgiem tematiem.

16.   Prezidijs ir atbildīgs par Deputātu nolikuma piemērošanu un lemj par piemaksu apmēru, ņemot vērā gada budžetu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika