Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 25 : Presidiets uppgifter

1.   Presidiet ska utföra de uppgifter det tilldelas enligt denna arbetsordning.

2.   Presidiet ska fatta ekonomiska, organisatoriska och administrativa beslut i frågor som rör parlamentets interna organisation, dess sekretariat och dess organ.

3.   Presidiet ska fatta ekonomiska, organisatoriska och administrativa beslut i frågor som rör ledamöterna på förslag från generalsekreteraren eller en politisk grupp.

4.   Presidiet ska avgöra frågor som rör sammanträdesordningen.

5.   Presidiet ska fastställa föreskrifter för grupplösa ledamöter i enlighet med artikel 35.

6.   Presidiet ska fastställa parlamentets generalsekretariats tjänsteförteckning samt fastställa föreskrifter för tjänstemäns och övriga anställdas administrativa och ekonomiska situation.

7.   Presidiet ska utarbeta parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning.

8.   Presidiet ska fastställa riktlinjer för kvestorerna och får begära att de utför vissa uppgifter.

9.   Presidiet är det organ som godkänner utskottssammanträden eller utskottsresor utanför de vanliga arbetsorterna, utskottsutfrågningar samt studie- och informationsresor för föredragande.

När sådana sammanträden eller resor godkänns ska det fastställas vilka språkregler som ska gälla med utgångspunkt i de riktlinjer för flerspråkighet som antagits av presidiet. Samma regel ska gälla för delegationer.

10.   Presidiet ska utse en generalsekreterare i enlighet med artikel 222.

11.   Presidiet ska fastställa tillämpningsföreskrifter till förordningarna om regler för och finansiering av politiska partier och stiftelser på europeisk nivå.

12.   Presidiet ska fastställa regler för hur parlamentet och dess organ, befattningshavare samt andra ledamöter ska behandla konfidentiell information, med beaktande av eventuella interinstitutionella avtal på detta område. Dessa regler ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

13.   Talmannen och/eller presidiet får tilldela en eller flera medlemmar av presidiet allmänna eller specifika uppgifter som ligger inom talmannens eller presidiets ansvarsområde. Samtidigt ska det fastställas hur dessa uppgifter ska genomföras.

14.   Presidiet ska utse två vice talmän som ska ansvara för förbindelserna med de nationella parlamenten.

15.   Presidiet ska utse en vice talman som ska ansvara för genomförandet av strukturerade samråd med det europeiska civila samhället om viktiga ämnen.

16.   Presidiet ska ansvara för tillämpningen av ledamotsstadgan och besluta om ersättningsbelopp på grundval av den årliga budgeten.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy