Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 3 : ORGANEN EN TAKEN

Artikel 27 : Taken van de Conferentie van voorzitters

1.   De Conferentie van voorzitters verricht de taken die haar overeenkomstig dit Reglement zijn toegewezen.

2.   De Conferentie van voorzitters beslist over de organisatie van de werkzaamheden van het Parlement en over vraagstukken betreffende het wetgevingsprogramma.

3.   De Conferentie van voorzitters is verantwoordelijk voor aangelegenheden in verband met de betrekkingen van het Parlement met de andere instellingen en organen van de Europese Unie en met de nationale parlementen van de lidstaten. Beslissingen betreffende het mandaat en de samenstelling van de delegatie van het Parlement, dat moet deelnemen aan overleg binnen de Raad en in andere instellingen van de Europese Unie over fundamentele kwesties in verband met de ontwikkeling van de Europese Unie (het Sherpa-proces) worden genomen op basis van relevante standpunten van het Parlement en met inachtneming van de in het Parlement vertegenwoordigde verscheidenheid aan politieke opvattingen. De ondervoorzitters die zijn belast met het onderhouden van betrekkingen van het Parlement met de nationale parlementen brengen bij de Conferentie van voorzitters regelmatig verslag uit over hun werkzaamheden in dat verband.

4.   De Conferentie van voorzitters is verantwoordelijk voor vraagstukken betreffende de betrekkingen met niet tot de Europese Unie behorende landen, instellingen en organisaties.

5.   De Conferentie van voorzitters is verantwoordelijk voor het organiseren van een gestructureerde dialoog met het Europees maatschappelijk middenveld over belangrijke aangelegenheden. Deze dialoog kan de vorm aannemen van openbare debatten over onderwerpen van algemeen Europees belang, waaraan geïnteresseerde burgers kunnen deelnemen. De ondervoorzitter die belast is met de organisatie van deze dialoog brengt regelmatig verslag uit aan de Conferentie van voorzitters over zijn werkzaamheden in dat verband.

6.   De Conferentie van voorzitters stelt de ontwerpagenda voor de vergaderperioden van het Parlement op.

7.   De Conferentie van voorzitters doet het Parlement voorstellen voor de samenstelling en bevoegdheden van de commissies, enquêtecommissies, gemengde parlementaire commissies en vaste delegaties. De Conferentie van voorzitters is ook belast met de goedkeuring van tijdelijke delegaties.

8.   De Conferentie van voorzitters beslist overeenkomstig artikel 36 over de toewijzing van de plaatsen in de vergaderzaal.

9.   De Conferentie van voorzitters is bevoegd toestemming te verlenen voor het opstellen van initiatiefverslagen.

10.   De Conferentie van voorzitters doet het Bureau voorstellen over administratieve en budgettaire aangelegenheden die de fracties aanbelangen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid