Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 27 : Pôsobnosť Konferencie predsedov

1.   Konferencia predsedov vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto rokovacieho poriadku.

2.   Konferencia predsedov prijíma rozhodnutia o organizácii práce Parlamentu a o otázkach týkajúcich sa legislatívneho plánu.

3.   Do pôsobnosti Konferencie predsedov patria záležitosti, ktoré sa týkajú vzťahov Parlamentu s ostatnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie a s národnými parlamentmi členských štátov. Rozhodnutia o mandáte a zložení delegácie Parlamentu, ktorá sa má zúčastniť na konzultáciách v Rade a iných inštitúciách Európskej únie o základných otázkach týkajúcich sa rozvoja Európskej únie (postup šerpov), sa prijímajú na základe príslušných pozícií prijatých Parlamentom a s prihliadnutím na rozmanitosť politických názorov zastúpených v Parlamente. Podpredsedovia Parlamentu poverení realizáciou úloh v oblasti vzťahov Parlamentu s národnými parlamentmi pravidelne informujú Konferenciu predsedov o svojej činnosti v tejto oblasti.

4.   Do pôsobnosti Konferencie predsedov patria záležitosti, ktoré sa týkajú vzťahov s nečlenskými krajinami a s inštitúciami a organizáciami mimo Únie.

5.   Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí organizovanie štruktúrovaných konzultácií o najdôležitejších témach s európskou občianskou spoločnosťou. Tieto konzultácie môžu zahŕňať uskutočnenie verejných diskusií o otázkach všeobecného európskeho záujmu, na ktorých sa môžu zúčastňovať občania, ktorí majú o ne záujem. Podpredseda Parlamentu zodpovedný za uskutočňovanie takýchto konzultácií pravidelne informuje Konferenciu predsedov o svojej činnosti v tejto oblasti.

6.   Konferencia predsedov zostavuje návrh programu schôdze Parlamentu.

7.   Konferencia predsedov predkladá návrhy Parlamentu týkajúce sa zloženia a pôsobnosti výborov, vyšetrovacích výborov, spoločných parlamentných výborov a stálych delegácií. Konferencia predsedov zodpovedá za povoľovanie delegácií zriadených ad hoc.

8.   Konferencia predsedov rozhoduje podľa článku 36 o zasadacom poriadku v rokovacej sále.

9.   Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí udeľovanie povolení na vypracovanie iniciatívnych správ.

10.   Konferencia predsedov predkladá Predsedníctvu návrhy, ktoré sa týkajú administratívnych a rozpočtových záležitostí politických skupín.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia