Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 34 : Medziskupiny

1.   Jednotliví poslanci môžu vytvárať medziskupiny alebo iné neoficiálne zoskupenia poslancov s cieľom uskutočňovať neformálne výmeny názorov rôznych politických skupín o špecifických otázkach, pričom  tieto medziskupiny a zoskupenia tvoria poslanci rôznych parlamentných výborov a ich cieľom je aj podpora kontaktov medzi poslancami a občianskou spoločnosťou.

2.   Činnosť takýchto zoskupení musí byť úplne transparentná a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktoré prijalo Predsedníctvo a ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu.

3.   Medziskupiny sú povinné vydať každoročne vyhlásenie o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo hmotnej (napríklad asistentský príspevok), ktorá by v prípade, že by bola poskytnutá poslancom na individuálnom základe, musela byť priznaná vo vyhlásení podľa prílohy I.

4.   Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 3. Tento register sa zverejňuje na internetovej stránke Parlamentu. Kvestori prijmú podrobné pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a zabezpečia účinné presadzovanie tohto článku.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia