Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 37 : Ročné plánovanie

1.   Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Únie

Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave pracovného programu Komisie, ktorým Komisia prispieva k ročnému a viacročnému plánovaniu Únie, a to v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa obidve inštitúcie dohodli (1).

2.   Po prijatí pracovného programu Komisie si Parlament, Rada a Komisia v súlade s odsekom 7 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (2) vymenia názory a dohodnú sa na spoločnom vyhlásení o ročnom medziinštitucionálnom plánovaní stanovujúcom všeobecné ciele a priority.

Pred začatím rokovaní s Radou a Komisiou o spoločnom vyhlásení predseda Parlamentu zorganizuje výmenu názorov s Konferenciou predsedov a Konferenciou predsedov výborov o všeobecných cieľoch a prioritách Parlamentu.

Pred podpísaním spoločného vyhlásenia predseda Parlamentu požiada Konferenciu predsedov o schválenie.

3.   Predseda Parlamentu postúpi každé uznesenie prijaté Parlamentom týkajúce sa legislatívneho plánu a priorít ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Únie, a parlamentom členských štátov.

4.   Ak má Komisia v úmysle návrh vziať späť, gestorský výbor pozve príslušného člena Komisie na schôdzu na prerokovanie tohto úmyslu. Na túto schôdzu sa môže pozvať aj predsedníctvo Rady. Ak gestorský výbor nesúhlasí so zamýšľaným späťvzatím, môže požiadať, aby Komisia vystúpila s vyhlásením v Parlamente. Uplatňuje sa článok 123.

(1) Rámcová dohoda z 20. októbra 2010 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47).
(2) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1)..
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia