Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41 : Έλεγχος της δημοσιονομικής συμβατότητας

1.   Εάν η πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης έχει οικονομικές επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο εξετάζει εάν παρέχονται επαρκείς οικονομικοί πόροι.

2.   Για κάθε πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης η αρμόδια επιτροπή ελέγχει τη δημοσιονομική συμβατότητά της με τον πολυετή δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο.

3.   Εάν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή τροποποιήσει τη χρηματοδότηση της υπό εξέταση πράξης, ζητεί τη γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού.

4.   Επιπλέον, η επιτροπή που είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική συμβατότητα προτάσεων νομικά δεσμευτικών πράξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

5.   Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού αποφασίσει να αμφισβητήσει τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης, γνωστοποιεί τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο, πριν το Kοινοβούλιο ψηφίσει επί της πρότασης.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου