Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 1 : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 41 : Comhréireacht airgeadais a fhíorú

1.   II gcás ina bhfuil impleachtaí airgeadais ag gabháil le togra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí, suífidh an Pharlaimint an bhfuil acmhainní dóthanacha airgeadais á soláthar.

2.   Déanfaidh an coiste atá freagrach as an ábhar a sheiceáil go bhfuil aon togra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí comhréireach ó thaobh airgeadais leis an rialachán maidir leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil.

3.   I gcás ina leasóidh an coiste atá freagrach as an ábhar dearlaic airgeadais an ghnímh atá á bhreithniú aige, iarrfaidh sé tuairim an choiste atá freagrach as saincheisteanna buiséadacha.

4.   Ina theannta sin, féadfaidh an coiste atá freagrach as saincheisteanna buiséadacha, ar a thionscnamh féin, ceisteanna a ardú freisin, ar ceisteanna iad a bhaineann le comhréireacht airgeadais tograí le haghaidh gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí. I gcásanna den sórt sin, cuirfidh sé an coiste atá freagrach as an ábhar ar an eolas go cuí.

5.   Má chinneann an coiste atá freagrach as saincheisteanna buiséadacha comhréireacht airgeadais an togra a dhíospóid, tuairisceoidh sé a chuid conclúidí don Pharlaimint sula vótálfaidh an Pharlaimint ar an togra.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais