Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1 : LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 41 : Kontroll av ekonomisk förenlighet

1.   Om ett förslag till en rättsligt bindande akt har ekonomiska konsekvenser ska parlamentet fastställa om tillräckliga finansiella medel har föreslagits.

2.   Det utskott som är ansvarigt för ärendet ska kontrollera att ett förslag till en rättsligt bindande akt är ekonomiskt förenligt med förordningen om den fleråriga budgetramen.

3.   Om det utskott som är ansvarigt för ärendet ändrar några uppgifter i anslagstilldelningen i den berörda rättsakten ska det begära att utskottet med ansvar för budgetfrågor yttrar sig.

4.   Dessutom får utskottet med ansvar för budgetfrågor på eget initiativ behandla frågor som rör den ekonomiska förenligheten av förslag till rättsligt bindande akter. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

5.   Om utskottet med ansvar för budgetfrågor anser att förslaget inte är ekonomiskt förenligt, ska det översända sina slutsatser till parlamentet innan parlamentet röstar om förslaget.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy