Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 42 : Posudzovanie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality

1.   Pri posudzovaní návrhu legislatívneho aktu venuje Parlament osobitnú pozornosť tomu, či návrh dodržiava zásady subsidiarity a proporcionality.

2.   Iba výbor, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, môže vydať odporúčania gestorskému výboru vo vzťahu k návrhu legislatívneho aktu.

3.   S výnimkou naliehavých prípadov uvedených v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii gestorský výbor nepristúpi ku svojmu záverečnému hlasovaniu pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov stanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

4.   Ak národný parlament zašle predsedovi Parlamentu odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 3 Protokolu č. 1, tento dokument sa pridelí gestorskému výboru a pre informáciu pošle výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity.

5.   Ak odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň jednu tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom v súlade s článkom 7 ods. 1 druhým pododsekom Protokolu č. 2 alebo ich štvrtinu v prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament neprijme rozhodnutie, pokým autor návrhu neuvedie, ako chce ďalej postupovať.

6.   Ak v prípade riadneho legislatívneho postupu odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň jednoduchú väčšinu hlasov pridelených národným parlamentom v súlade s článkom 7 ods. 1 druhým pododsekom Protokolu č. 2, gestorský výbor po zvážení odôvodnených stanovísk, predložených národnými parlamentmi a Komisiou, a po vypočutí názorov výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, môže odporučiť Parlamentu, aby návrh zamietol z dôvodu porušenia zásady subsidiarity, alebo predložiť Parlamentu iné odporúčanie, ktoré môže zahŕňať návrhy na zmeny týkajúce sa dodržania zásady subsidiarity. Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, sa pripojí ku každému takémuto odporúčaniu.

Odporúčanie sa predloží Parlamentu na rozpravu a hlasovanie. Ak sa odporúčanie na zamietnutie návrhu prijme väčšinou odovzdaných hlasov, predseda vyhlási postup za ukončený. Ak Parlament nezamietne návrh, postup pokračuje, pričom sa zohľadní každé odporúčanie schválené Parlamentom.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia