Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 45 : Právo Parlamentu predkladať návrhy

V prípadoch, keď zmluvy udeľujú Parlamentu právo iniciatívy, gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní iniciatívnej správy v súlade s článkom 52 tohto rokovacieho poriadku.

Táto správa obsahuje:

(a)   návrh uznesenia;

(b)   predbežný návrh;

(c)   dôvodovú správu obsahujúcu, ak je to vhodné, finančný výkaz.

Ak si prijatie aktu Parlamentom vyžaduje schválenie alebo súhlas Rady a stanovisko alebo súhlas Komisie, Parlament môže po hlasovaní o navrhnutom akte a na návrh spravodajcu rozhodnúť, že sa hlasovanie o návrhu uznesenia odloží dovtedy, kým Rada alebo Komisia nepredložia svoju pozíciu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia