Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 52a : Navrhování zpráv

1.   Zpravodaj je odpovědný za vypracování zprávy výboru a za její předložení Parlamentu jménem tohoto výboru.

2.   Za vysvětlující prohlášení je odpovědný zpravodaj a o tomto prohlášení se nehlasuje. Vysvětlující prohlášení však  musí být v souladu s přijatým zněním návrhu usnesení a s veškerými pozměňovacími návrhy předloženými výborem. Pokud tomu tak není, může předseda výboru vysvětlující prohlášení odstranit.

3.   Zpráva uvádí výsledek hlasování o zprávě jako celku a v souladu s čl. 208 odst. 3 rovněž to, jak jednotliví členové výboru hlasovali.

4.   Pokud se hlasuje o celém textu, může být vypracován menšinový postoj, který může být na žádost jeho autorů předmětem písemného prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, připojeného k vysvětlujícímu prohlášení.

Předseda výboru řeší spory, které vyvstanou v důsledku uplatňování tohoto odstavce.

5.   Na návrh svého předsedy výboru může výbor stanovit lhůtu, v níž je zpravodaj povinen předložit svůj návrh zprávy. Tato lhůta může být prodloužena nebo může být jmenován nový zpravodaj.

6.   Po uplynutí lhůty může výbor pověřit svého předsedu, aby požádal o zařazení věci, která byla výboru postoupena, na pořad jednání jednoho z příštích denních zasedání Parlamentu. Rozprava a hlasování pak mohou být vedeny na základě ústní zprávy příslušného výboru.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí