Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 52a : Udarbejdelse af betænkninger

1.   Ordføreren har til opgave at udarbejde udvalgets betænkning og forelægge den for Parlamentet på udvalgets vegne.

2.   Begrundelsen udfærdiges på ordførerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Begrundelsen skal dog være i overensstemmelse med det vedtagne beslutningsforslag og udvalgets ændringsforslag. I modsat fald kan udvalgets formand lade begrundelsen udgå.

3.   I betænkningen anføres resultatet af afstemningen om betænkningen som helhed, og det angives i henhold til artikel 208, stk. 3, hvorledes hvert enkelt medlem har stemt.

4.   Mindretalsholdninger kan, når de kommer til udtryk under afstemningen om teksten som helhed, efter anmodning fra ophavsmændene bekendtgøres i en erklæring på højst 200 ord, der vedføjes begrundelsen.

Udvalgets formand bilægger de tvister, som anvendelsen af dette stykke måtte give anledning til.

5.   Et udvalg kan efter forslag fra sin formand fastsætte en frist, inden for hvilken ordføreren skal forelægge sit udkast til betænkning for udvalget. Denne frist kan forlænges eller en ny ordfører vælges.

6.   Når fristen er udløbet, kan udvalget pålægge sin formand at anmode om, at den sag, der er henvist til udvalget, bliver opført på dagsordenen for et af Parlamentets førstkommende møder. I så tilfælde kan forhandlingerne og afstemningerne finde sted på grundlag af en mundtlig betænkning fra det pågældende udvalg.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik