Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 52a : Vypracovanie správ

1.   Spravodajca je zodpovedný za prípravu správy výboru a jej prednesenie Parlamentu v mene tohto výboru.

2.   Za dôvodovú správu je zodpovedný spravodajca a nehlasuje sa o nej. Musí však byť v súlade s prijatým znením návrhu uznesenia a prípadnými pozmeňujúcimi návrhmi výboru. Ak tomu tak nie je, môže predseda výboru dôvodovú správu vypustiť.

3.   V správe sa uvedie výsledok hlasovania o správe ako o celku a v súlade s článkom 208 ods. 3 sa uvedie, ako hlasoval každý člen.

4.   Menšinové pozície sa môžu vyjadriť počas hlasovania o texte ako o celku a na žiadosť ich autorov môžu byť predmetom písomného vyhlásenia v rozsahu najviac 200 slov, ktoré sa uvedie v prílohe k dôvodovej správe.

Predseda výboru rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku uplatnenia tohto odseku.

5.   Na návrh svojho predsedu môže výbor určiť lehotu, v ktorej musí spravodajca predložiť návrh správy. Táto lehota sa môže predĺžiť alebo môže byť vymenovaný nový spravodajca.

6.   Po uplynutí lehoty môže výbor poveriť svojho predsedu, aby požiadal o zaradenie veci pridelenej výboru do programu niektorého z nasledujúcich rokovaní Parlamentu. Rozprava a hlasovanie sa potom môžu uskutočniť na základe ústnej správy dotknutého výboru.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia