Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 2 : POSTOPEK V ODBORU

Člen 52a : Oblikovanje poročil

1.   Poročevalec je odgovoren za pripravo poročila odbora in predstavitev poročila Parlamentu v imenu tega odbora.

2.   Za obrazložitev je odgovoren poročevalec in se o njej ne glasuje. Mora pa biti skladna z besedilom sprejetega predloga resolucije in morebitnimi spremembami, ki jih je predlagal odbor. V nasprotnem primeru lahko predsednik odbora obrazložitev črta.

3.   V poročilu se navede izid glasovanja o poročilu v celoti in, v skladu s členom 208(3), kako je glasoval vsak član.

4.   Manjšinska stališča se lahko izrazijo ob glasovanju o besedilu v celoti in so lahko na zahtevo njihovih avtorjev predmet največ 200 besed dolge pisne izjave, ki se priloži obrazložitvi.

O sporih, ki so lahko posledica uporabe tega odstavka, odloča predsednik odbora.

5.   Odbor lahko na predlog svojega predsednika določi rok, v katerem mora poročevalec predložiti osnutek poročila. Ta rok se lahko podaljša ali pa se lahko imenuje nov poročevalec.

6.   Po poteku roka lahko odbor svojemu predsedniku naroči, naj zaprosi, da se zadeva, ki mu je bila dodeljena, uvrsti na dnevni red ene izmed naslednjih sej Parlamenta. V tem primeru lahko razprava in glasovanje potekata na podlagi ustnega poročila zadevnega odbora.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov