Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 2 : FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 52a : Utarbetande av betänkanden

1.   Utskottets föredragande ska ansvara för utarbetandet av utskottets betänkande och för att detta på utskottets vägnar läggs fram i kammaren.

2.   Utskottets föredragande ska ansvara för utarbetandet av motiveringen, vilken inte ska gå till omröstning. Motiveringen får inte strida mot det resolutionsförslag som antagits och eventuella ändringsförslag från utskottet. Om så är fallet får utskottets ordförande stryka motiveringen.

3.   I betänkandet ska resultatet från omröstningen om betänkandet i dess helhet anges, och i linje med artikel 208.3 ska det anges hur varje enskild ledamot röstade.

4.   Minoritetens uppfattningar får anmälas i samband med omröstningen om hela texten och får, på författarnas begäran, utgöra en skriftlig reservation på högst 200 ord som fogas som bilaga till motiveringen.

Utskottsordföranden ska avgöra alla tvister som kan uppkomma till följd av tillämpningen av denna punkt.

5.   Utskottet får på förslag av sin ordförande fastställa en tidsfrist för när utskottets föredragande ska lägga fram sitt förslag till betänkande. Tidsfristen får förlängas eller, en ny föredragande får utses.

6.   När tidsfristen har löpt ut får utskottet ge sin ordförande i uppdrag att begära att det ärende som hänvisats till utskottet ska tas upp på föredragningslistan till ett av parlamentets följande sammanträden. Debatter och omröstningar får i så fall äga rum på grundval av en muntlig rapport från utskottet i fråga.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy