Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 52 : Доклади по собствена инициатива

1.   Комисия, която възнамерява да изготви незаконодателен доклад или доклад по член 45 или член 46 по въпрос от нейната компетентност, който не е бил отнесен до нея, трябва да поиска предварително разрешение от Председателския съвет.

Председателският съвет се произнася по исканията за разрешение за изготвяне на доклад, внесени съгласно първа алинея, въз основа на определен от него ред.

2.   В случай, че Председателският съвет реши да откаже да предостави такова разрешение, той трябва да посочи мотивите си за този отказ.

Когато темата на доклада попада в рамките на правото на Парламента на инициатива по член 45, Председателският съвет може да откаже да предостави разрешението единствено ако не са спазени условията, предвидени в Договорите.

3.   В случаите, посочени в членове 45 и 46, Председателският съвет взема решение в двумесечен срок.

4.   Предложенията за резолюции, внесени в Парламента, се разглеждат в съответствие с процедурата  на  кратко  представяне,  предвидена  в  член 151.  Изменения  на  такива предложения за резолюции и искания за разделно гласуване или за отделно гласуване са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени или от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на ЕП. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 170, параграф 3. За предложения за резолюции на комисии и измененията към тях се прилага член 180. Член 180 се прилага също така и за единното гласуване на алтернативни предложения за резолюции.

5.   Параграф 4 не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е изготвен съгласно правото на инициатива, посочено в член 45 или 46 или когато разрешението за доклада е дадено с оглед на качеството му на стратегически доклад (1).

(1) Вж. съответното решение на Председателския съвет.
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност