Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 52 : Zprávy z vlastního podnětu

1.   Pokud má výbor v úmyslu vypracovat nelegislativní zprávu nebo zprávu podle článků 45 či 46 týkající se záležitosti spadající do jeho působnosti, která nebyla postoupena žádnému výboru, může tak učinit pouze se svolením Konference předsedů.

Konference předsedů rozhoduje o žádostech o udělení svolení k vypracování zpráv předložených podle prvního pododstavce podle prováděcích pravidel, která si sama stanoví.

2.   Pokud se Konference předsedů rozhodne, že toto svolení neudělí, musí toto rozhodnutí odůvodnit.

Pokud předmět zprávy spadá do práva podnětu Parlamentu podle článku 45, může Konference předsedů toto svolení neudělit pouze z důvodu nesplnění podmínek stanovených ve Smlouvách.

3.   V případech uvedených v článcích 45 a 46 Konference předsedů rozhodne do dvou měsíců.

4.   Návrhy usnesení předložené Parlamentu se projednávají formou krátkého přednesení stanoveného v článku 151. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení a žádosti o dílčí nebo oddělené hlasování jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud je předložil zpravodaj za účelem zohlednění nových informací, nebo nejméně jedna desetina poslanců. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 170 odst. 3. Na návrhy usnesení výboru a pozměňovací návrhy k těmto usnesením se použije článek 180. Článek 180 se použije rovněž pro jediné hlasování o alternativních návrzích usnesení.

5.   Odstavec 4 se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článků 45 nebo 46 nebo byla-li zpráva uznána za strategickou (1).

(1) Viz příslušné rozhodnutí Konference předsedů.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí